Utbildningsutbud

Den byggda miljön, teknologie kandidat och diplomingengör

Har du funderat på hur vi kommer att bo och röra oss i framtidens stadsmiljöer och hur samhällsutvecklingen i dem ska styras? Vill du arbeta för en hållbar utveckling på ledande poster inom markanvändning, trafikplanering eller fastighetsutveckling? Vill du vara med och skapa en bättre livsmiljö för oss alla?
Rakennettu ympäristö - kaupunkinäkymä

Examen:

Teknologie kandidat + diplomingenjör

Ansökningsperiod:

18.3.2020 – 1.4.2020

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Ansökningstiden har avslutats. Tidtabell för gemensamma ansökningar år 2021 är följande:
Den första gemensamma ansökan 7.1.-20.1.2021
Den andra gemensamma ansökan 17.-31.3.2021

Notera! Ansökningsalternativ och anvisningar för året 2021 publiceras på hösten 2020. De nuvarande instruktionerna gäller ansökningsrunden 2020. 
 

Mål för utbildningen

Studierna inom huvudämnet den byggda miljön ger dig färdigheter att förstå och behärska helheter som är kopplade till den byggda miljöns tekniska, juridiska, politiska och ekonomiska system.  Du får en helhetsmässig och strategisk inblick i styrning och utveckling av den byggda miljön. Du lär dig förstå hur den komplicerade urbana verkligheten och ändringar i den kan styras. Därtill får du mångsidiga kunskaper inom teknik och lär dig arbeta i en kreativ gemenskap tillsammans med experter inom olika områden.

Du kan också bekanta dig med målen för utbildningen i Into.

Vad innebär den byggda miljön?

Den byggda miljön innefattar hela den fysiska miljö som människan omformat för sina behov: byggnader och gårdsområden, åkrar och ekonomiskogar, trafikleder och stationer, bostadsområden och stadskärnor. Den byggda miljön har alltså en central samhällelig och ekonomisk betydelse. I huvudämnet behandlas inte byggande och byggnadsteknik i sig, utan den byggda miljön studeras med hänsyn till förutsättningarna för byggande och underhåll ur ekonomins, förvaltningens och samhällsstrukturens synvinkel och med hjälp av kunskapsmässiga, tekniska och planeringsmässiga verktyg i anslutning till dessa.

Exempelvis klimatförändringen och städernas utbredning medför utmaningar när det gäller planering av den byggda miljön. Det krävs mångsidig expertis och förmåga till kreativt samarbete mellan experter på olika områden för att lösa de problem vi ställs inför.

Huvudämnet den byggda miljön passar dig som har funderat på hur vi kommer att bo och röra oss i framtidens städer och som vill arbeta för en hållbar utveckling inom markanvändning, trafikplanering eller fastighetsutveckling. Huvudämnet passar dig som vill vara med och skapa en bättre livsmiljö för oss alla.

Studierna inom huvudämnet ger dig färdigheter att förstå helheter som är kopplade till den byggda miljöns tekniska, juridiska, politiska och ekonomiska system. Du utvecklar en mångsidig expertis och får en helhetsmässig och strategisk inblick i styrning och utveckling av den byggda miljön. Därtill får du mångsidiga och grundliga kunskaper inom teknik.

Utbildningens innehåll

Teknologie kandidatexamen

Den som blivit antagen till ansökningsalternativet den byggda miljön avlägger teknologie kandidatexamen inom kandidatprogrammet vid Aalto-universitetets högskola för ingenjörsvetenskaper med den byggda miljön som huvudämne.

Huvudämnet den byggda miljön vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper (180 sp, 3 år), uppbyggnad och innehåll

Studiernas uppbyggnad

 • Grundstudier 70 studiepoäng (sp)
 • Huvudämne 60 studiepoäng
 • Biämne 25 studiepoäng
 • Fritt valbara studier 25 studiepoäng

Studiernas innehåll

Grundstudier (70 sp)

Den gemensamma delen (55 sp) inom grundstudierna innehåller:

 • Matematik (4 kurser) 20 sp
 • Datateknik (2 kurser) 10 sp
 • Datorstödda verktyg i ingenjörsvetenskaperna 5 sp
 • Produktionsekonomi 5 sp
 • Projektarbete 5 sp
 • Introduktion till kandidatstudier i ingenjörsvetenskaper 2 sp
 • Framtidsforum i ingenjörsvetenskaper eller University Wide Studies-kurs 3 sp
 • Främmande språk 3 sp
 • Det skriftliga och det muntliga provet i det andra inhemska språket totalt 2 sp

Valfri del inom grundstudierna (tre kurser, minst 15 sp). Det lönar sig att ta hänsyn till vilka förkunskaper som krävs för senare studier.

 • Fysik (2 kurser)
 • Kemi (1 kurs)
 • Matematik (2 kurser)
 • Datateknik (2 kurser)
 • Ekonomi eller juridik (3 kurser)
 • Numeriska metoder inom ingenjörsvetenskaper (1 kurs)

Huvudämne (60 sp)

 • Introduktion till planeringen av den byggda miljön 5 sp          
 • Juridiska grunder för samhällssystem och planering av dessa 5 sp
 • Projektarbete I, samhällsplanering 5 sp
 • Ekonomi och ledning i den byggda miljön 5 sp
 • Mätning, simulering och modellering av den byggda miljön 5 sp
 • Geografisk information för den byggda miljön 5 sp      
 • Projektarbete 2, samhällsplanering 5 sp
 • Grunderna för statistik analys 5 sp
 • Kandidatarbete och seminarium samt mognadsprov 10 sp
 • Valfria kurser inom huvudämnet (2 kurser) 10 sp

Valfria kurser inom huvudämnet (välj två kurser)

 • Grunderna i markanvändningsplanering 5 sp
 • Grunderna i fastighetsekonomi och -värdering 5 sp
 • Hållbara trafiksystem 5 sp
 • Ekonomikurs som godkänts inom ramen för examensstrukturen 5 sp

Biämnesstudierna (25 sp)

Den studerande väljer själv sitt biämne. Som biämne kan du välja en biämneshelhet som erbjuds inom något annat huvudämne vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper, ett biämne vid någon annan av Aalto-universitetets högskolor eller ett biämne vid ett annat universitet. Biämnet fastställs i samband med att den individuella studieplanen godkänns.

Fritt valbara studierna (25 sp)

De fritt valbara studierna väljs ur Aalto-universitetets eget utbud eller annat godkänt utbud.

Tilläggsinformation om undervisningsspåket

I kandidatutbildningen sker undervisningen i huvudsak på finska, men delvis även på svenska. Studerande kan skriva tentamenssvar och kursuppgifter på svenska även på finskspråkiga kurser. Enskilda kurser kan ha undervisning på engelska.

I diplomingenjörsstudierna är engelska det huvudsakliga undervisningsspråket.

Karriärmöjligheter

Teknologie kandidatexamen (TkK) avläggs på tre år. Som studerande med den byggda miljön som huvudämne har du rätt att avlägga diplomingenjörsexamen (DI) med antingen fastighetsekonomi eller markanvändningsplanering och trafikteknik som huvudämne.

Studierna i den byggda miljön ger dig en stadig grund för hantering av investeringar, och du får inblick i hur den komplicerade urbana verkligheten och ändringar i den kan styras. Med insikter i markanvändningsplaneringens, trafikteknikens och fastighetsekonomins grunder har du färdigheter i ekonomisk förvaltning och bedömning av den byggda miljön, planering med hänsyn till de begränsningar och möjligheter miljölagstiftningen ställer, hållbar markanvändningspolitik, planering av trafiksystem och fastighetsförvaltning. Därtill har du insikter i de datatekniska metoderna för mätning och modellering av den byggda miljön, för hantering av informationssystem och vidare för utarbetandet av planer, simulering och projekthantering.

Diplomingenjörsexamen ger dig mångsidiga färdigheter för arbetslivet. Du kan till exempel arbeta som expert, planerare eller med ledningsuppgifter inom den privata eller offentliga sektorn.

Diplomingenjörer som utexaminerats från Högskolan för ingenjörsvetenskaper har redan under flera år klarat sig bäst på arbetsmarknaden enligt en jämförelse gjord mellan diplomingenjörer som utexaminerats från alla tekniskt inriktade universitet i Finland.

Lärdomsprov

I teknologie kandidatexamen ingår ett lärdomsprov i form av ett kandidatarbete, som görs på skolbildningsspråket om ett tema som är kopplat till huvudämnet. Kandidatarbetet är en del av en studiehelhet på 10 studiepoäng som dessutom innefattar kandidatseminarium och mognadsprov.

Målet för kandidatarbetet och seminariet är att den studerande lär sig att

 • söka fram vetenskaplig information och göra upp en forskningsplan
 • i enlighet med forskningsplanen sammanställa vetenskaplig information i form av ett lärdomsprov
 • rapportera sina forskningsresultat enligt de krav som ställs på vetenskaplig framställning
 • presentera sitt lärdomsprov offentligt
 • argumentera vetenskapligt genom att analysera och utvärdera andra studerandes lärdomsprov

Fortsatta studiemöjligheter

En avlagd teknologie kandidatexamen ger behörighet att fortsätta studera till diplomingenjör. Den som antagits till studier för teknologie kandidatexamen (TkK, 180 sp, 3 år) inom den byggda miljön får även rätt att avlägga diplomingenjörsexamen (DI, 120 sp, 2 år) inom antingen fastighetsekonomi eller markanvändningsplanering och trafikteknik. Diplomingenjörsstudier erbjuds i form av följande magisterprogram: Master’s Programme in Real Estate Economics och Master’s Programme in Spatial Planning and Transportation Engineering. I magisterprogrammen är undervisningsspråket engelska.

Teknologie kandidatexamen avläggs före diplomingenjörsexamen. Det sammanlagda antalet studiepoäng för bägge examina är 300 sp och den målsatta tiden är 5 år för heltidsstudier.

Val av huvudämne

Huvudämnet är den byggda miljön.

Internationalisering

Den ökade internationaliseringen bland de studerande främjar Aalto-universitetets utveckling mot världsklass och stöder universitetets målsättning att bygga en bättre värld och utveckla den nationella konkurrenskraften. Aalto-universitetet uppmuntrar ett genuint internationellt och mångkulturellt forsknings- och utbildningssamfund, där internationell rörlighet är en del av vardagen.

Målen för internationaliseringen är att utveckla den studerandes färdigheter att verka i en global värld (global competence) och att berika vårt vetenskapssamfund. Genom internationella erfarenheter får du nya perspektiv på studierna och forskningen, men internationaliseringen bidrar också till din personliga utveckling och ger ett intellektuellt och kulturellt kapital, ökar förmågan att lösa problem, färdigheterna i grupparbete samt modet att ta sig an nya utmaningar. Studier utomlands är en investering i framtiden och en merit som arbetsgivarna värdesätter. Du lär känna nya människor och kan skapa värdefulla internationella nätverk. Dessutom förbättras dina språkkunskaper och kommunikativa färdigheter.

Studerande vid Aalto-universitetet kan få internationella erfarenheter till exempel genom att:

 • åka på utbyte till ett utländskt universitet
 • delta i sommarkurser eller studera vid en sommarhögskola utomlands
 • göra praktik utomlands
 • delta i engelskspråkiga kurser
 • studera språk och interkulturell kommunikation
 • vara studerandetutor för utländska studerande vid Aalto-universitetet och delta i internationella aktiviteter som ordnas av studentkåren och gillena

Samarbete med andra aktörer

Vid Aalto-universitetet är det möjligt att kombinera studier inom tre olika områden: teknik, konst och ekonomi. Inom ramen för den interna rörligheten inom Aalto-universitetet kan den studerande ansöka om studierätt vid en annan högskola vid Aalto-universitetet. Den studerande kan ansöka om studierätt för en enskild kurs eller studiehelhet (till exempel ett biämne).

Det riksomfattande avtalet om flexibel studierätt (JOO-studierätt) berättigar en studerande som har rätt att avlägga examen vid ett finländskt universitet att ansöka om tillfällig rätt att genomföra studier vid ett annat finländskt universitet. Studierna kan innefattas i examen.

Utbildningens kontaktperson

Frågor som gäller ansökan till programmet och ansökningshandlingar kan skickas till Aalto-universitetets ansökningsservice via adressen [email protected]. Information om antagningen av studerande hittar du på det tekniska områdets ansökningssidor.

Frågor som gäller innehållet i studierna i den byggda miljön kan riktas till planerare Katri Koistinen, [email protected], tfn 050-4138773

Ansökan till finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningar

Ansökningstiden har avslutats. Tidtabell för gemensamma ansökningar år 2021 är följande:
Den första gemensamma ansökan 7.1.-20.1.2021
Den andra gemensamma ansökan 17.-31.3.2021

Notera! Ansökningsalternativ och anvisningar för året 2021 publiceras på hösten 2020. De nuvarande instruktionerna gäller ansökningsrunden 2020. 
 

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat