Utbildningsutbud

Den byggda miljön, teknologie kandidat och diplomingengör

Aalto-universitetets huvudämneshelhet den byggda miljön fokuserar på hållbar utveckling av städer, markanvändning, trafikplanering och fastigheter, med målet att skapa en bättre livsmiljö för oss alla. Utbildningsprogrammet är det enda i sitt slag i Finland.
Rakennettu ympäristö - kaupunkinäkymä

Examen:

Teknologie kandidat + diplomingenjör

Ansökningsperiod:

17.3.2021 – 31.3.2021

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Ansökningsperioden har slutat

Utbildningens mål

Hur ska vi utveckla våra städer för att uppnå våra klimatmål? Vilket samband har markanvändning, trafikplanering och fastighetsutveckling – och vad är deras roll för hållbar utveckling? Huvudämneshelheten för den byggda miljön är den enda av sitt slag i Finland. Du studerar i en knytpunkt mellan flera viktiga områden och får breda färdigheter som behövs för förvaltning och utveckling av komplicerade stadsmiljöer. Huvudämnet passar dig som vill vara med och skapa en bättre livsmiljö för oss alla.

När du har avlagt en teknologie kandidatexamen med fokus på den byggda miljön har du följande kunskaper:

Du förstår grunderna för markanvändning och trafikplanering. Efter examen har du mångsidigt fördjupat dig i redskap för markanvändning och trafikplanering och i hur markanvändning och trafik kan sammanfogas på ett strategiskt sätt som främjar hållbar utveckling.

Du förstår grunderna i fastighetsekonomi. Du har insikter i fastighetsekonomins lagenligheter och särdrag, alltifrån fastighetslagstiftning och fastighetsförvaltning till hur fastighetsmarknaden fungerar och hur fastigheter värderas och förvaltas.

Du har ett människonära perspektiv på ingenjörsarbetet och kan beakta principerna för hållbar utveckling. Du har färdigheter att arbeta för en mer intelligent, hållbar och människovänlig byggd miljö.

Du har omfattande tekniska färdigheter. Teknologie kandidater har omfattande grundkunskaper inom det tekniska området, vilket är en utmärkt grund för fortsatta studier i synnerhet inom magisterprogrammen Master’s Programme in Real Estate Economics eller Master’s Programme in Spatial Planning and Transportation Engineering.

Aku Staff in alvarin aukio wearing overalls

Intresset för planläggning fick Aku Staff att söka till huvudämnet den byggda miljön

Phuxmästare Aku Staff anser att studentverksamheten är något av det bästa som han fått med sig från universitetet.

Personer

Utbildningens innehåll

Gemensamt för diplomingenjörer är en vilja att lösa problem och göra samhället mer fungerande, etiskt och hållbart. En splittrad stadsmiljö och vår tids stora miljöutmaningar förutsätter framför allt insikter i breda helheter och ett tankesätt som överskrider de traditionella gränserna mellan vetenskapsområden.  Huvudämnet för den byggda miljön svarar på dessa behov. Huvudämnet kombinerar områden som har en betydande roll för en hållbar framtid: centrala teman för utbildningsprogrammet är bland annat hur vi kan minska behovet av rörlighet och främja mer hållbara former av rörlighet med hjälp av markanvändning och markpolitik samt hur fastigheter förvaltas på ett sätt som stöder hållbar utveckling.

Under det första studieåret inom utbildningsprogrammet för ingenjörsvetenskaper betonas grundstudier: matematik, fysik, ekonomi, juridik och datateknik. Fysik- och kemistudierna är inte obligatoriska, och du kan välja att fokusera på till exempel juridik och ekonomi i stället för dessa i dina studier.

Under det andra studieåret betonas kurserna i huvudämnet för den byggda miljön. Du kan välja ditt specialområde bland de valfria kurserna enligt vilket magisterprogram som intresserar dig. Når du har den byggda miljön som huvudämne har du rätt att avlägga diplomingenjörsexamen (magisterexamen) med antingen fastighetsekonomi eller markanvändningsplanering och trafikteknik som huvudämne. Utöver dessa kan du också med vissa förutsättningar söka dig till ett annat magisterprogram vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper eller ett magisterprogram vid en annan av Aalto-universitetets högskolor via Aalto-universitetets externa ansökan.

Under det tredje studieåret betonas biämnesstudier och kandidatarbetet. Som biämne kan du välja en biämneshelhet som erbjuds inom något annat huvudämne vid Kandidatprogrammet för ingenjörsvetenskaper, ett biämne vid någon annan av Aalto-universitetets högskolor eller ett biämne vid ett annat universitet. Biämnet fastställs i samband med att din individuella studieplan godkänns.

Teman

Under kandidatstudierna bygger du en grund för dina diplominjengörsstudier, din teknologiska yrkesidentitet samt för arbete i en internationell verksamhetsmiljö. Studierna ger dig färdigheter att förstå helheter som är kopplade till den byggda miljöns tekniska, juridiska, politiska och ekonomiska system. Du utvecklar en mångsidig expertis och får en helhetsmässig och strategisk inblick i styrning och utveckling av den byggda miljön.

På kurserna behandlas bland annat följande teman:

•    miljölagstiftning
•    modellering och simulering av trafik
•    hållbara trafiksystem
•    grunderna i markanvändningsplanering
•    datasystem som stöder planering av den byggda miljön
•    fastighetsekonomi och fastighetsvärdering
•    hållbar fastighetsledning
•    metoder för kartläggning och mätningar i den byggda miljön.

Lärande

Studierna inom huvudämnet för den byggda miljön är mångsidiga: utöver traditionella föreläsningar och litteratur används olika övningsuppgifter både som självständigt arbete och som grupparbeten. Den praktiska verksamhetsmiljön har en framträdande roll i studierna: du träffar representanter för arbetsgivarsektorn via gästföreläsningar och besök till platser där projekt- och övningsarbeten utförs. Problembaserade undervisningsmetoder ger dig tillgång till verkliga planeringsprojekt där du får lösa verkliga problem.

Du kan också inkludera arbetspraktik i Finland eller utomlands i din examen. Arbetspraktik är ett viktigt steg mot arbetslivet och en möjlighet att tillämpa dina studier i praktiken. Du kan knyta värdefulla kontakter, och internationell arbetserfarenhet är till fördel när du konkurrerar på en allt mer internationell arbetsmarknad.

Utbildningens uppbyggnad

Huvudämnet för den byggda miljön hör till Aalto-universitetets kandidatproram i ingenjörsvetenskaper. Studierna är en helhet som är uppbyggd för att genomföras på tre år och omfattar följande 180 studiepoäng:

•    Grundstudier 70 sp
•    Huvudämnesstudier 50 sp
•    Kandidatarbete 10 sp
•    Biämnesstudier 25 sp
•    Valfria studier 25 sp.

Studieguiden för kandidatprogrammet i ingenjörsvetenskap

Val av huvudämne

Huvudämnet är den byggda miljön.

Tilläggsinformation om undervisningsspåket

Undervisningen i kandidatprogrammet är mestadels på finska. En del av undervisningen erbjuds även på svenska. Du kan skriva tentamenssvar och kursuppgifter på svenska även på finskspråkiga kurser. Enskilda föreläsningar och kurser kan ha engelska som undervisningsspråk.

I diplomingenjörsstudierna (magisterstudierna) är engelska det huvudsakliga undervisningsspråket.

Karriärmöjligheter

Det finns ett brett behov för ingenjörers sakkunskap, ledarskap och förmåga att hitta hållbara lösningar. Sysselsättningsmöjligheterna är närmast obegränsade både i Finland och internationellt. Du bidrar till att bygga en bättre livsmiljö, eftersom den byggda miljön har en central roll för mänsklighetens och miljöns välfärd.

Studierna i den byggda miljön ger dig en stadig grund för hantering av fastighetsegendom, och du får inblick i hur den komplicerade samhällstrukturen och ändringar i den kan styras. Du har kunskaper i grunderna i markanvändningsplanering, trafikteknik och fastighetsekonomi och förstår sambanden mellan dessa områden samt hur de påverkar varandra. Exempel på karriärstigar för diplomingenjörer:

•    Planläggare inom den offentliga eller privata sektorn
•    Trafikplanerare inom den offentliga eller privata sektorn
•    Tjänsteperson inom miljö- eller trafikförvaltning
•    Specialist på trafikstyrning och modellering inom den offentliga eller privata sektorn
•    Planerare som (strategiskt) sammankopplar markanvändning och trafik inom den offentliga eller privata sektorn
•    Fastighetsförvaltare eller fastighetschef inom den offentliga eller privata sektorn
•    Specialist på fastighetsmarknaden och fastighetsvärdering
•    Fastighetsingenjör vid Lantmäteriverket eller vid en kommun
•    Kommuningenjör med ansvar för kommunens markpolitik
•    Teknisk chef i en kommun
•    Forskare inom de ovannämnda områdena.

Diplomingenjörer som utexaminerats från Högskolan för ingenjörsvetenskaper har redan under flera år klarat sig bäst på arbetsmarknaden enligt en jämförelse gjord mellan diplomingenjörer som utexaminerats från alla tekniskt inriktade universitet i Finland. Aalto-universitetet erbjuder utmärkta karriärtjänster som stöder sysselsättning både i Finland och utomlands. Aalto har också en mycket aktiv företagargemenskap som kan hjälpa dig grunda ett eget företag.

Läs mer om karriärmöjligheter

Alumna Pia Mäkilä: Experts of real estate sector are needed in many different positions

Pia Mäkilä found a her job with the National Land Survey through her Master’s thesis project, which gave her a new perspective into the field of real estate.

Pia Mäkilä with a horse

Sysselsättningen bland utexaminerade från Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Utexaminerade från Aalto-universitetets högskola för ingenjörsvetenskaper har goda förutsättningar för att hitta jobb som motsvarar deras utbildning. På denna sida hittar du information om sysselsättning och karriärutveckling bland utexaminerade.

Unto Rautio

Alumna Annina Salakka: My education from Aalto is a good base for various work tasks

Stockholm based Annina Salakka works with alternative long-term financing options for real estate investments.

Annina Salakka, real estate economics alumna

Lärdomsprov

I teknologie kandidatexamen ingår ett lärdomsprov i form av ett kandidatarbete, som görs på skolbildningsspråket om ett tema som är kopplat till huvudämnet. Kandidatarbetet är en del av en studiehelhet på 10 studiepoäng som dessutom innefattar kandidatseminarium och mognadsprov.

Målet för kandidatarbetet och seminariet är att den studerande lär sig att

  • söka fram vetenskaplig information och göra upp en forskningsplan
  • i enlighet med forskningsplanen sammanställa vetenskaplig information i form av ett lärdomsprov
  • rapportera sina forskningsresultat enligt de krav som ställs på vetenskaplig framställning
  • presentera sitt lärdomsprov offentligt
  • argumentera vetenskapligt genom att analysera och utvärdera andra studerandes lärdomsprov

Fortsatta studiemöjligheter

En avlagd teknologie kandidatexamen ger dig behörighet att fortsätta studera till diplomingenjör. När du antagits till studier för teknologie kandidatexamen (TkK, 180 sp, 3 år) inom den byggda miljön får du även rätt att avlägga diplomingenjörsexamen (DI, 120 sp, 2 år) inom antingen fastighetsekonomi eller markanvändningsplanering och trafikteknik. Diplomingenjörsstudier erbjuds i form av följande magisterprogram:  Master’s Programme in Real Estate Economics och Master’s Programme in Spatial Planning and Transportation Engineering. I magisterprogrammen är undervisningsspråket engelska.

Teknologie kandidatexamen avläggs före diplomingenjörsexamen. Det sammanlagda antalet studiepoäng för bägge examina är 300 sp och den målsatta tiden är 5 år för heltidsstudier.

Efter avlagd diplomingenjörsexamen kan du söka till studier som leder till teknologie doktorsexamen.

A Bloc yläaula_Tuomas Uusheimo

Master's Programme in Real Estate Economics

Majoriteten av alla globala investeringar gäller fastigheter, och fastigheter utgör merparten av vår nationalförmögenhet. Byggandet av fastigheter ökar i och med urbaniseringen och det finns ett allt större behov av specialister i fastighetsekonomi. Magisterprogrammet i fastighetsekonomi passar dig om du vill arbeta med uppgifter som anknyter till fastighetsmarknaden, fastighetsinvestering eller fastighetsutveckling. Magisterprogrammet i fastighetsekonomi ger dig omfattande kunskaper och färdigheter för att hantera fastigheternas hela livscykel.

Utbildningsutbud
Students with bicycles in Otaniemi

Master's Programme in Spatial Planning and Transportation Engineering

Programmet är ett av de första i världen som kombinerar de närbesläktade områdena planering av markanvändningen och trafikteknik – något som de ledande experterna på området rekommenderat i åratal. Utexaminerade från Aalto-universitetet har ett tekniskt men ändå människocentrerat synsätt som placerar dem i täten när det gäller dagens utvecklingstrender och gör det möjligt för dem att utforma hur människor lever och rör sig i dagens värld.

Utbildningsutbud

Internationalisering

Den ökade internationaliseringen bland de studerande främjar Aalto-universitetets utveckling till ett universitet i världsklass och stöder universitetets målsättning att bygga en bättre värld och utveckla den nationella konkurrenskraften. Aalto-universitetet uppmuntrar ett genuint internationellt och mångkulturellt forsknings- och utbildningssamfund, där internationell rörlighet är en del av vardagen.

Målen för internationaliseringen är att utveckla förutsättningarna att verka i en global värld och att berika vårt vetenskapssamfund. Internationella erfarenheter ger dig nya perspektiv på studierna och forskningen, bidrar till ditt intellektuella och kulturella kapital, ökar din förmåga att lösa problem och arbeta i grupp samt ger dig mod att ta dig an nya utmaningar. Studier utomlands är en investering i framtiden och en merit som arbetsgivare värdesätter. Du lär känna nya människor och kan skapa värdefulla internationella nätverk. Internationalisering förbättrar också dina språkkunskaper och kommunikativa färdigheter.

Internationalisering inom Kandidatprogrammet för ingenjörsvetenskaper kan ske bland annat genom att  

•    åka på utbyte till ett utländskt universitet
•    delta i sommarkurser eller studera vid en sommarhögskola utomlands
•    åka på praktik utomlands
•    delta i engelskspråkiga kurser
•    studera språk och interkulturell kommunikation
•    vara studerandetutor för utländska studerande vid Aalto-universitetet och delta i internationella aktiviteter som ordnas av studentkåren och gillena.

Aalto-universitetet välkomnar årligen tusentals internationella examens- och utbytesstuderande. De inkluderas i Aaltos mångfaldiga gemenskap såväl via studierna som via fritidsevenemang, aktiviteter och fester.  Aktiv tutorverksamhet hjälper utländska studerande anpassa sig till vardagen i Otnäs och till den nordiska kulturen – och är förstås också ett utmärkt sätt för sig att lära känna utbytesstuderandena bättre.

Mångvetenskaplighet

Aalto-universitetet är känt som en föregångare för mångvetenskapliga studier som kombinerar vetenskap, ekonomi, teknik och konst. Vårt livliga campus och de valfria kurserna sammanför effektivt studerande från olika områden. Denna ofta spontana mångvetenskaplighet är som gjord för att skapa nya idéer och sammanföra människor som inspireras av dem, med nya vänskapsband, nyttiga nätverk och till och med nya företag som resultat.

Huvudämnet för den byggda miljön är en unik huvudämneshelhet som för samman markanvändningsplanering, trafikplanering och fastighetsekonomi.  Närliggande områden är bland annat miljöteknik, geoinformatik, arkitektur, stadsgeografi, stadssociologi, stadspolitik, stadsekologi, ekonomi samt miljöjuridik och ekonomisk juridik. En mångvetenskaplig utbildning garanterar att du kan tillämpa idéer och perspektiv från olika områden i nya sammanhang eller på nya sätt.

Biämnesstudier och valfria studier kan genomföras även vid ett annat finländskt universitet via ett JOO-avtal. Studierna inkluderas i examen och du beviljas studierätt på visstid.

Utbildningens kontaktperson

Frågor som gäller ansökan till programmet och ansökningshandlingar kan skickas till Aalto-universitetets ansökningsservice via adressen [email protected]. Information om antagningen av studerande hittar du på det tekniska områdets ansökningssidor.

Frågor som gäller innehållet i studierna i den byggda miljön kan riktas till planerare Katri Koistinen, [email protected], tfn 050-4138773

Ansökan till finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningar

Ansökningsperioden har slutat

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat