Den byggda miljön, teknologie kandidat och diplomingengör

Har du funderat på livet och kommunikationerna i framtidens stadsmiljöer och hur samhällsutvecklingen i dem ska styras? Vill du arbeta för en hållbar utveckling på ledande poster inom markanvändning, trafikplanering eller fastighetsutveckling? Vill du vara med och skapa en bättre livsmiljö för oss alla?

Rakennettu ympäristö - kaupunkinäkymä

Examen:

Teknologie kandidat + diplomingenjör

Ansökningsperiod:

20.3.2019 - 3.4.2019

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Ansökningsperioden har slutat

Föregående ansökningsperiod stängdes 3.4.2019
Läs mer

Mål för utbildningen

Den byggda miljön innefattar hela den fysiska miljö som människan omformat för sina behov: byggnader och gårdsområden, åkrar och kulturskogar, trafikleder och stationer, bostadsområden och stadskärnor. Den byggda miljön har en central samhällelig och ekonomisk betydelse,

Exempelvis klimatförändringen och städernas utbredning medför utmaningar när det gäller planering av den byggda miljön. Det krävs mångsidiga expertkunskaper och förmåga till kreativt samarbete mellan experter på olika områden för att lösa de problem vi ställs inför.

Studierna i detta huvudämne ger dig färdigheter att förstå helheter som är kopplade till den byggda miljöns tekniska, juridiska, politiska och ekonomiska system. Du kan på ett övergripande och strategiskt sätt tackla problem i samband med styrning och utveckling av den byggda miljön Dessutom får du mångsidiga och fördjupade kunskaper om teknikområdets grunder.

Man kan bekanta sig med kandidatprogrammets läromål i studieguiden för kandidatprogrammet i ingenjörsvetenskaper.

Utbildningens innehåll

 

Teknologie kandidatexamen

Den som antagits till ansökningsalternativet den byggda miljön avlägger teknologie kandidatexamen (TkK, 180 sp) inom kandidatprogrammet vid Aalto-universitetets högskola för ingenjörvetenskaper. Den byggda miljön är huvudämnet.

Studiernas uppbyggnad

 • grundstudier som omfattar 70 studiepoäng
 • ett huvudämne som omfattar 60 studiepoäng,
 • ett biämne som omfattar 25 studiepoäng, och
 • fritt valbara studier som omfattar 25-30 studiepoäng.

Grundstudierna (70 sp)

 • Matematik (4 kurser) 20 sp
 • Fysik (2 kurser) 10 sp
 • Data- och informationsteknik (2 kurser) 10 sp
 • Datorstödda verktyg i ingenjörsvetenskapernar 5 sp
 • Kemi 5 sp
 • Produktionsekonomi 5 sp
 • Projektarbete 5 sp
 • Introduktion till universitetsstudier 2 sp
 • Framtidsforum i ingenjörsvetenskaper eller University Wide Studies -kursen 3 sp
 • Språkstudier 3 sp
 • Prov i det andra inhemska språket 2 sp

Huvudämnesstudier i den byggda miljön (60sp)

Obligatoriska kurser 50 sp:

 • Introduktion till planeringen av den byggda miljön 5 sp
 • Juridiska grunder för samhällssystem och planering av dessa 5 sp
 • Projektarbete 1, samhällsplanering 5 sp
 • Ekonomi och ledning i den byggda miljön 5 sp
 • Mätning, simulering och modellering av den byggda miljön 5 sp
 • Geografisk information för den byggda miljön 5 sp
 • Projektarbete 2, samhällsplanering 5 sp
 • Statistiska metoder i planering av byggd miljö 5 sp
 • Kandidatarbete -seminarium och mognadsprov 10 sp
 • Huvudämnets valfria kurser (väljs från blista 2 st. á 5 sp) 10 sp

Huvudämnets valfria kurser (väljs två kurser) 10 sp:

 • Grunderna i markanvändningsplanering 5 sp
 • Taloustieteen perusteet 5 sp
 • Grunderna i fastighetsekonomi och -fastighetsvärdering 5 sp
 • Hållbara trafiksystem 5 sp

Biämnesstudierna (25 sp)

Det i kandidatexamen obligatoriska biämnet väljs ur det breda urval som Aalto-universitetet godkänner. Biämnena innehåller typiskt 5 st. kurser à 5 sp (totalt 25 sp).

Fritt valbara studierna (25 sp)

De fritt valbara studierna väljs ur Aalto-universitetets eget utbud eller annat godkännt utbud.

Tilläggsinformation om undervisningsspåket

I kandidatutbildningen sker undervisningen i huvudsak på finska, men delvis även på svenska. Studerande kan skriva tentamenssvar och kursuppgifter på svenska även på finskspråkiga kurser. Enskilda kurser kan ha undervisning på engelska.

I diplomingenjörsstudierna är engelska det huvudsakliga undervisningsspråket.

Karriarmöjligheter

Utbildningen i den byggda miljön ger dig en stadig grund för hanteringen av investeringar och du lär dig förstå hur den komplicerade urbana verkligheten och ändringar i den kan styras. Med insikter i markanvändningsplaneringens, trafikteknikens och fastighetsekonomins grunder har du färdigheter i ekonomisk förvaltning och bedömning av den byggda miljön, i planering med hänsyn till de begränsningar och möjligheter miljölagstiftningen ställer, i en hållbar markanvändningspolitik, planering av trafiksystem och fastighetsförvaltning. Därtill har du insikter i de datatekniska metoderna för mätning och modellering av den byggda miljön, för hantering av informationssystem och för utarbetandet av planer, simulering och projekthantering.

Diplomingenjörsexamen ger dig mångsidiga färdigheter för arbetslivet. Du kan jobba inom industrin eller den offentliga sektorn till exempel som sakkunnig, som projektplanerare eller på en ledande post.

Lärdomsprov

I teknologie kandidatexamen ingår ett lärdomsprov, kandidatarbetet, som görs på skolbildningsspråket om ett ämne som faller inom området för huvudämnet. Kandidatarbetet är en del av en studiehelhet på 10 studiepoäng, i vilken dessutom ingår ett kandidatseminarium och ett mognadsprov.

Målet för kandidatarbetet och seminariet är att den studerande lär sig att

 • söka fram vetenskaplig kunskap och information, göra upp en forskningsplan
 • bearbeta vetenskaplig kunskap till ett lärdomsprov i enlighet med forskningsplanen
 • rapportera om forskningsresultaten i sitt lärdomsprov enligt kraven som ställs på en vetenskaplig presentation
 • presentera sitt lärdomsprov offentligt
 • argumentera vetenskapligt genom att analysera och bedöma lärdomsprov som andra studerande har gjort.

Fortsatta studiemöjligheter

En teknologie kandidatexamen ger behörighet att fortsätta studierna till diplomingenjör. Den som antagits till studier för teknologie kandidatexamen (TkK, 180 sp, 3 år) med huvudämnet den byggda miljön, får även rätt att avlägga diplomingenjörsexamen (DI, 120 sp, 2 år) antingen i fastighetsekonomi eller i markanvändningsplanering och trafikteknik. De senare DI-utbildningar i fastighetsekonomi och i markanvändningsplanering och trafikteknik genomförs i magistersprogrammen: Master’s Programme in Real Estate Economics och Master’s Programme in Spatial Planning and Transportation Engineering.

Undervisninsspråket i magistersprogrammen är engelska.Teknologie kandidatexamen ska avläggas före diplomingenjörsexamen. Det sammanlagda antalet studiepoäng för bägge examina uppgår till 300 sp och den målsatta tiden är 5 års studier på heltid.

Val av huvudämne

Huvudämnet är den byggda miljön.

Internationalisering

Som studerande vid Aalto-universitetet står alla dörrar öppna för dig runt om i världen, om och när du bara vill ta chansen.

Internationaliseringen av studentsamfundet bidrar till Aalto-universitetets utveckling mot världsklass och stöder universitetets mission att bygga en bättre värld och utveckla den nationella konkurrenskraften. Aalto-universitetet uppmuntrar ett genuint internationellt och mångkulturellt forsknings- och utbildningssamfund, där internationell rörlighet är en del av vardagen.

Målen för internationaliseringen är att utveckla studerandens färdigheter att verka i en global värld (global competence) och att berika vårt vetenskapssamfund. Genom internationella erfarenheter får du nya perspektiv på studierna och forskningen, men internationaliseringen bidrar också till din personliga utveckling och ger ett mentalt och kulturellt kapital, ökar förmågan att lösa problem, färdigheterna i grupparbete samt modet att ta sig an nya utmaningar. Studier utomlands är en investering i framtiden och en merit som arbetsgivarna värdesätter. Du lär känna nya människor och du kan skapa värdefulla internationella nätverk. Dessutom förbättras dina språkkunskaper och kommunikativa färdigheter.

 

Aalto-studerande kan få internationella erfarenheter på många sätt:

 • åka på utbyte till ett utländskt universitet
 • studera på sommarkurser eller i en sommarhögskola utomlands, t.ex. Stanford Summer School
 • praktisera utomlands
 • ta engelskspråkiga kurser
 • studera språk och interkulturell kommunikation
 • verka som studerandetutor för utländska studerande på Aalto-universitetet (kallas på finska för kv-ISOt) och delta i AUS och gillenas internationella verksamhet.
 • göra diplomarbetet utomlands
 • söka till ett internationellt dubbelexamensprogram i DI-skedet

Samarbete med andra aktörer

På Aalto-universitetet är det möjligt att kombinera studier inom tre olika områden: teknik, konst och ekonomi. Inom ramen för den interna rörligheten kan studeranden ansöka om studierätt vid en annan högskola inom Aalto-universitetet. Studeranden kan ansöka om studierätt till en enskild kurs eller en studiehelhet (till exempel en biämneshelhet).

Det riksomfattande avtalet om flexibel studierätt (JOO-studierätt) berättigar en studerande som har rätt att avlägga examen vid ett finländskt universitet att ansöka om tillfällig rätt att avlägga studier vid ett annat finländskt universitet. Studierna kan innefattas i examen.

Utbildningens kontaktperson

Frågor som gäller ansökan till programmet och ansökningsdokument kan sändas till Aalto-universitetets ansökningsservice via adressen [email protected]. Information om antagningen av studerande hittar du på det tekniska områdets ansökningssidor.

Frågor som gäller innehållet i studierna i den byggda miljön kan riktas till planerare  Katri Koistinen, [email protected], tel. 050-4138773.

Ansökan till finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningar

Ansökningsperioden har slutat

Föregående ansökningsperiod stängdes 3.4.2019
Läs mer
 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat