Utbildningsutbud

Chemistry - Chemical, Biochemical and Materials Engineering, Master of Science (Technology)

Från genombrott inom medicin till att skapa hållbara alternativ till plast spelar kemi en avgörande roll i att avancera världen vi lever i. Studerande inom Master’s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering – Chemistry befinner sig i bräschen av forskning och nya teknologier.
Chemistry

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

30.11.2023 – 2.1.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för kemiteknik

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Under 2000-talet har kemin spelat en avgörande roll i att avancera världen och bidragit till genombrott inom medicin och skapandet av hållbara alternativ till plast. Kemi är därmed en viktig komponent inom teknikens utveckling och formar konstant världen vi lever i. Utbildningen vid huvudämnet Chemistry ger en stark vetenskaplig grund i kemi, både teoretiskt och i praktiska tillämpningar. Institutionen för kemi och materialvetenskap är hem för internationellt erkända forskningsgrupper och laboratorier och studerande befinner sig i bräschen av forskning och nya teknologier.

Utexaminerade från magisterprogrammet Master’s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering – Chemistry har:

Kunskaper om organiska och oorganiska material och kemiska reaktionsmekanismer som behövs för att syntetisera dessa material. De utexaminerade har bred sakkunskap om material och om material- och finkemisk syntes.

Kunskaper om kemisk jämvikt och kinetik i olika kemiska reaktioner. Utexaminerade har också kunskaper i kvantmekanik med anknytning till kemisk bindning och spektroskopi.

Både bred kunskap om olika områden inom kemi och djupgående färdigheter i ett valfritt specialiseringsområde. De utexaminerade får fördelarna från både bred kunskap och specialisering. Möjliga specialiseringsområden innefattar organisk kemi, oorganisk och analytisk kemi samt fysikalisk kemi.

Ett nyfiket sinne för att utforska nya forskningsområden. Utexaminerade har nyfikenhet att utforska nya forskningsområden såväl som mod att försvara sina upptäckter.

Förmåga att fungera som kemiexperter inom en rad olika industrier. De utexaminerade är förberedda för en framgångsrik karriär inom branschen och kan arbeta i tvärvetenskapliga expertgrupper och lösa problem relaterade till kemi, såsom planering av reaktionsförfaranden och analys av material i detalj.

Användarcentrerat, samhälleligt och miljömässigt perspektiv på kemi och närliggande områden. De får kunskaper och färdigheter för att förstå fältets utmaningar ur synvinkeln för användarna och ur tekniska och sociala systems perspektiv, såväl som ur miljömässiga hållbarhetsperspektiv.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket är engelska för samtliga huvudämnen inom magisterprogrammet Master’s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering. Vissa kurser kan genomföras på finska eller svenska.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Sammanlagt består magisterprogrammet Master’s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering – Chemistry av 120 studiepoäng. Det tvååriga programmet består av:

· Huvudämnesstudier (63–65 studiepoäng)

· Fritt valbara studier (25–27 studiepoäng)

· Diplomarbete (30 studiepoäng)

De obligatoriska grundkurserna under det första året ger en solid grund i de viktigaste kemiska fenomenen, de studerande blir bekanta med beskrivning av materia och kemiska reaktioner på molekylär och kvantmekanisk nivå. De studerande väljer sedan frått ett brett utbud av specialiseringskurser, beroende på deras egna intressen och ambitioner.

Beroende på studiestigen erbjuder huvudämnet heltäckande kunskaper i:

· Analytisk kemi

· Organisk kemi

· Oorganisk kemi

· Fysikalisk kemi och elektrokemi

· Beräkningskemi

De organiska och oorganiska inriktningarna ger god kunskap om att syntetisera och analysera organiska och oorganiska material och finkemikalier. Inriktningen fysikalisk kemi fokuserar på elektrokemi och beräkningskemi. Utöver den naturvetenskapliga grunden ger huvudämnet goda kunskaper i ingenjörspraxis, i synnerhet när huvudämneskurserna kompletteras med kurser i kemiteknik. Studerande kan även välja några specialiseringskurser vid Helsingfors universitet.

Mer information om utbildningens innehåll och undervisningsplan hittar du i Studentguiden.

Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering

Inriktningsalternativ

Studiernas uppbyggnad är planerad så att de studerande har friheten och flexibiliteten att skräddarsy sina studier enligt sina behov och intressen. De studerande vill kanske lägga tonvikten på vetenskaplig forskning, eller också vill de rikta in sig utanför den traditionella kemiska industrin. Den senaste tidens tekniska uppgång har till exempel lett till nya tvärvetenskapliga roller för kemiska experter, där de kan arbeta i skärningspunkten mellan kemi och teknik på områden såsom utveckling av litiumjonbatterier.

De studerande uppmuntras att komplettera sina studier med kurser i kemiteknik, funktionella material eller fysik. Exempelvis är en kombination av organisk kemi och polymerteknik användbar när man arbetar med polymerbaserade industriella problem. Ytterligare studier i kemiteknik breddar förståelsen för industriella processer. Att kombinera oorganisk kemi och materialvetenskap ger en god bakgrund i materiautvecklingsprojekt i industrin. Fysikstudier gör det lättare att förstå fysikaliska kemiproblem.

För att ge ett konkret exempel på några av de ämnen som behandlas finns nedan en förteckning över fem kurser som valts ut från programmets omfattande undervisningsplan:

· Synthesis Strategies and Design (5 studiepoäng)

· Functional Inorganic Materials (5 studiepoäng)

· Computational Chemistry (5 studiepoäng)

· Laboratory Work in Organic Chemistry (5 studiepoäng)

· Laboratory Work in Inorganic Chemistry (5 studiepoäng)

Lärande

Studenterna drar nytta av en mycket innovativ lärandemiljö där den toppforskning bedrivs på institutionen. Gruppen för oorganisk kemi är ett av de ledande laboratorierna inom materialsyntes i Europa, medan gruppen förorganisk kemi är internationellt erkänd inom områdena naturproduktsyntes och organisk beräkningskemi. Gruppen för fysikalisk kemi uppvisar en unik kombination av elektrokemi och molekylär modellering med tillämpningar för nästa generations batterier och vätgasbränsleekonomi. Termodynamik och transportfenomen hör också till kompetensområdena. Slutligen utvecklar gruppen för analytisk kemi elektrokemiska metoder med hetelektroner för in vitro-diagnostik.

Laboratoriearbete, antingen i grupp eller självständigt, utgör en stor del av lärandet. Lärandet innefattar även föreläsningar av professorer och besökande experter, smågruppsundervisning, essäskrivning samt fältresor och utflykter till företag och forskningsinstitut. Nära samarbete med industrin är ett av programmets styrkor. Många av kursernas uppgifter ges direkt av industrirepresentanter, vilket förbereder de studerande för sina kommande karriärer.

Individuell studieplan (ISP)

Den individuella studieplanen (ISP) är ett praktiskt verktyg för att fastställa den studerandes egen studiestig och sammanställa ett optimalt urval av kurser som är anpassade till den studerandes intressen och programmets krav. ISP:n är också ett behändigt verktyg för att följa upp sina studier. I bästa fall visar den de studerande var de befinner sig i sina studier och ställer upp konkreta delmål att följa.

Internationell verksamhet

Aalto-universitetet är känt för sin internationella studiemiljö och studierna genomförs i mångkulturella grupper. Våra undervisningsmetoder stöder nätverkssamarbete mellan människor med olika bakgrund – många av professorerna och forskarna har internationell bakgrund och erfarenhet vilket för deras internationella nätverk nära de studerande. Studerande kan exempelvis:

 • avlägga en del av examen utomlands, t.ex. ett biämne, vid ett av de internationella partneruniversiteten som utbytesstuderande
 • välja kurser med ett interkulturellt perspektiv, lära sig främmande språk och/eller bli tutor för internationella studerande
 • göra praktik eller diplomarbetet utomlands
 • ta sommarkurser utomlands
 • dra nytta av många understödsalternativ som finns tillgängliga för internationalisering.

Möjlighet till fortsatta studier

Magisterprogrammet Master’s programme in Master’s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering – Chemistry vid Aalto är en utmärkt grund för forskarstudier.

Chemistry major, ALD 2

Karriärmöjligheter

Det finns så många områden som är oumbärliga för välbefinnandet – utveckling av läkemedel, minskning av luftföroreningar, lindring av plastproblem – där kemi spelar en avgörande roll för att förlänga och förbättra livet. Det finns ett akut behov av experter och forskare med omfattande kemisk kunskap inom olika delar av den kemiska industrin och närbesläktade industrier. Möjliga karriärstigar kan vara:

· utformning av organisk syntes för framtida tekniska lösningar och analys av syntesprodukter i industrier som t.ex. läkemedelsindustrin (t.ex. Orion, Fermion), organiska material (t.ex. UPM, Stora Enso) och polymerindustrin (t.ex. Neste och Borealis).

· utforma förfaranden för materialsyntes (särskilt ALD-företag, Picosun och BENEQ) och analysera syntesprodukter

· Elektrokemiska tillämpningar, batterier (BASF), elektroplätering (Norilsk Nickel). Finland håller på att bygga upp en leveranskedja från råvaror till batterikemikalier och batterier, vilket kräver goda kunskaper om elektrokemi.

Huvudämnet Chemistry är en utmärkt startpunkt för forskarstudier om du är intresserad. Våra professorer är internationellt erkända och har breda nätverk som gynnar de studerandes utbildning. Huvudämnet har utmärkta kopplingar till industrin.

Aalto-universitetet har väletablerade karriärtjänster som stöder studerandes sysselsättning i Finland och utomlands. Tack vare den flexibla undervisningsplanen arbetar många Aalto-studerande redan under studietiden och säkrar på så vis instegspositioner redan före utexamineringen. Aalto har också en aktiv företagargemenskap som fungerar som en språngbräda för att grunda ett företag.

Tyngdpunkter inom forskning

Ytterligare information: https://www.aalto.fi/en/department-of-chemistry-and-materials-science

Samarbete med andra aktörer

Att kombinera vetenskap, teknik, konst och ekonomi är en av Aalto-universitetets största styrkor och magisterprogrammet Master’s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering är inget undantag. Studerande kan välja biämne eller fritt valbara studiehelheter från andra högskolor vid Aalto så att deras examen är en kombination av teknologi, ekonomi och konst. De kan också ta kurser vid andra universitet i Finland.

Ett fascinerande exempel på tvärvetenskapligt samarbete vid Aalto-universitetet är CHEMARTS, där Högskolan för konst, design och arkitektur och Högskolan för kemiteknik möts. Syftet med CHEMARTS är att inspirera studerande och forskare att skapa nya koncept för bioekonomin genom att kombinera design, affärstänkande och naturliga material. Initiativet organiserar olika aktiviteter och utbildningsmöjligheter, t.ex. externt finansierade forskningsprojekt, kurser och en tvärvetenskaplig sommarskola. Denna spontana och livliga tvärvetenskapliga miljö stimulerar nya idéer, samlar entusiaster runt dem och leder till vänskap, nätverk och nu och då även startup-företag.

Ansökan till magisterutbildning

Experiences from our former and current students

Erfarenheter från en kemistudent, Mikko Stenholm

Intervju med en magister Mikko Stenholm om hans studier i huvudämnet kemi

Högskolan för kemiteknik
Chemistry major student Erkka Vähä-Pietilä

Experiences from a Chemistry major student, Erkka Vähä-Pietilä

Interview with 2nd year master’s student Erkka Vähä-Pietilä about his studies in Chemistry major

Högskolan för kemiteknik

School of Chemical Engineering

Major Chemistry is a part of the Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering at the School of Chemical Engineering. The School of Chemical Engineering combines natural sciences and engineering in a unique way. This allows the results of our research to be refined a long way and put into practice as ready products and processes. Each innovation secures both our renewable and non-renewable natural resources for the future.

Chatta med våra studerande

Funderar du på hur det är att studera vid Aalto-universitetet? Chatta direkt med våra studentambassadörer!

Chatta med våra studerande!
Aalto students walking at campus during summer

Requirements

Programme-specific admission requirements

Applicants are first evaluated based on Aalto’s general eligibility requirements (found on https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). Applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies are then evaluated according to the evaluation criteria below. 

Applications are first evaluated based on the following (critical) criteria. 

 • Academic performance 
 • Relevance of previous studies 

Only the applications who fulfill the requirements for these criteria will be evaluated against the full set of evaluation criteria. After the evaluation of the remaining criteria below, the best applicants will be selected based on the joint evaluation of all criteria.

 • Recognition and quality of institution
 • Suitability
 • Other areas of competence

The programme does not have a minimum quota to be filled, and not all eligible applicants will necessarily be admitted.

Evaluation criteria for Chemistry

Study option-specific documents

The documents required from all applicants are listed on https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes. In addition, applicants to this programme are requested to provide the following study option-specific documents (if applicable):

Complementary studies

Students admitted to the Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering may be required to take complementary studies, max 20 credits.

The content and number of the complementary courses depend on your previous studies. The complementary studies will be set latest in September.

Kontakt information

Högskolan för kemiteknik

För frågor om ansökningsprocessen och ansökningsdokument och språkprov, kontakta [email protected]. För frågor om studierna och programmets innehåll, kontakta lärandetjänsterna vid Högskolan för kemiteknik, [email protected].

[email protected]

+358 50 362 3017

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: