Utbildningsutbud

Chemical and Process Engineering - Chemical, Biochemical and Materials Engineering, Master of Science (Technology)

Från naturvetenskaper till hållbara och lönsamma kemiska processindustrier.
Students looking at equipment

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

1.12.2022 – 2.1.2023

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för kemiteknik

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Huvudämnet Chemical and Process Engineering är baserat på ett mångskaligt perspektiv av underliggande fysiska och kemiska fenomen i kemiska processer. Om du vill bli en ingenjör med djup kunskap om hur naturvetenskaper tillämpas på den bästa ingenjörspraxisen inom områden som kemiska processindustrier, raffinaderier och urbana gruvor – kom med!

Detta huvudämne ger dig möjligheter att designa genomförbara, energieffektiva och hållbara kemiska processer och produkter med hjälp av moderna verktyg. Våra utexaminerade kan bli experter inom exempelvis kemiska processer och reaktionsteknik i olika industrier.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket är engelska för samtliga huvudämnen inom magisterprogrammet Master’s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering. Vissa kurser kan genomföras på finska eller svenska.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Sammanlagt består magisterprogrammet Master’s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering – Chemical and Process Engineering sammanlagt av 120 studiepoäng. Det tvååriga programmet består av:

· Huvudämnesstudier (63–65 studiepoäng)

· Fritt valbara studier (25–27 studiepoäng)

· Diplomarbete (30 studiepoäng)

Diplomarbete

De studerande måste genomföra ett diplomarbete, det vill säga ett forskningsprojekt med en arbetsbörda som motsvarar 30 studiepoäng. Diplomarbeten utförs vanligtvis i samarbete med industrin eller institutionens forskningsprojekt.

Studerande i huvdämnet Chemical and Process Engineering är del av en bredare studentgemenskap vid magisterprogrammet Master’s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering. Alla studerande inom programmet deltar i kursen Academic Learning Community (3–5 studiepoäng), som hjälper dem att sätta upp personliga mål för effektivt lärande, samarbeta i en mångkulturell och tvärvetenskaplig lärmiljö och bli bekanta med laboratoriearbete. Studerande i huvudämnet Chemical and Process Engineering tar gemensamma obligatoriska kurser som totalt omfattar 35 studiepoäng. Grundkurserna introducerar de studerande i separations- och reningstekniker, process- och produktutformning, reaktionsteknik, processdynamik och kontroll samt omvandlingsprocesser. Laboratoriearbete och verktyg för processimulering blir bekanta under huvudämnesstudierna. Utöver grundkurserna väljer de studerande totalt 25 studiepoäng från ett brett utbud av specialiseringskurser.

Huvudämnet Chemical and Process Engineering ger dig en bred variation av olika färdigheter och kunskaper.

Du kommer att förstå:

· Design av hållbara processer

· Övergången från idé till produktion

· Inverkningar på miljön

· Kombinationen av kemi, fysik, matematik och teknik

· Global hållbarhet och välbefinnande i framtiden

Du får färdigheter inom teknisk kemi om:

· Separations- och reningstekniker

· Modellering och simulering

· Utformning av produkter, processer och reaktorer

· Empiriskt arbete

· Digitalisering

· Processkontroll

· Omvandlingsprocesser

· Färdigheter för arbetslivet

Mer information om utbildningens innehåll och undervisningsplan hittar du i Studentguiden.

Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering
Chemical and process engineering Lab

Inriktningsalternativ

Studerande i huvudämnet Chemical and Process Engineering tar specialiseringskurser som omfattar totalt 25 studiepoäng. Dessa kurser är indelade i följande områden:

· Chemical Engineering

· Reaction Engineering

· Polymer Engineering

· Plant Design

· Process Systems Engineering

De studerande kan fritt välja fokusområde enligt eget intresse.

Internationell verksamhet

Aalto-universitetet är känt för sin internationella studiemiljö och studierna genomförs i mångkulturella grupper. Våra undervisningsmetoder stöder nätverkssamarbete mellan människor med olika bakgrund – många av professorerna och forskarna har internationell bakgrund och erfarenhet vilket för deras internationella nätverk nära de studerande.

Att utveckla sina globala kompetenser kan innefatta att

● avlägga en del av examen utomlands, t.ex. ett biämne, vid ett av de internationella partneruniversiteten som utbytesstuderande

● välja kurser med ett interkulturellt perspektiv, lära sig främmande språk och/eller bli tutor för internationella studerande

● göra praktik eller diplomarbetet utomlands

● ta sommarkurser utomlands

● dra nytta av många understödsalternativ som finns tillgängliga för internationalisering.

Möjlighet till fortsatta studier

Magisterprogrammet Master’s programme in Master’s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering – Chemical and Process Engineering vid Aalto är en utmärkt grund för forskarstudier.

Karriärmöjligheter

Som utexaminerad från programmet kommer du att ha de färdigheter och kunskaper som krävs för att arbeta som farthållare på ditt område inom olika lednings-, planerings- och forskningsuppgifter för näringslivet eller berörda aktörer, forskargemenskapen eller den offentliga sektorn. Du kan arbeta som:

· Proffs inom industriell R&D

· Produktions- och designingenjör

· Produktionsingenjör inriktad på automation

· Forskare vid akademiska institut och forskningsinstitut

· Expert inom säkerhet och hållbarhet

· HR-ledare inom industrin

Du kan jobba inom teknikföretag, i kemi- eller skogsindustrin, olje- och bioraffinaderier, metallraffinaderier, med rening av avloppsvatten eller med instrumentering.

Du blir expert på miljövänliga produkter och produktionstekniker, cirkulär ekonomi och bioekonomi.

Aalto-universitetet har väletablerade karriärtjänster som stöder studerandes sysselsättning i Finland och utomlands. Tack vare den flexibla undervisningsplanen arbetar många Aalto-studerande redan under studietiden och säkrar på så vis instegspositioner redan före utexamineringen. Aalto har också en aktiv företagargemenskap som fungerar som en språngbräda för att grunda ett företag.

Veera standing in nature

Student Veera Petäjäniemi: 'Through research, I can make an actual impact on the world.'

Veera Petäjäniemi graduated in 2021 from the Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering - Chemical and Process Engineering. She is currently working as a Process Development Engineer at Fermion, a Finnish manufacturer of Active Pharmaceutical Ingredients (API).

School of Chemical Engineering
Students in a lab

Tyngdpunkter inom forskning

Ytterligare information: https://www.aalto.fi/en/department-of-chemical-and-metallurgical-engineering

Samarbete med andra aktörer

En av fördelarna med detta magisterprogram är ett nära samarbete med industrin: från industriuppdrag, kursprojekt och specialkurser med lärare från branschen till genomförande av ditt diplomarbete i ett företag. Många av de finska företagen inom branschen verkar internationellt. Dessutom bedriver institutionerna akademiskt samarbete med internationella universitet och organisationer av hög kvalitet.

De studerande kan inkludera tvärvetenskapliga studier i sin examen genom att välja kurser inom konst och ekonomi.

Aalto-universitetet är välkänt för att kombinera ekonomi, konst, teknik och vetenskap. Vårt livliga campus och friheten att välja fritt valbara kurser från hela universitetets utbud sammanför studerande från olika områden under samma tak. Denna spontana mångvetenskapliga miljö ger upphov till nya idéer, sammanför entusiaster och leder till vänskap, nätverk och nu och då även startupföretag.

Ansökan till magisterutbildning

School of Chemical Engineering

Major Chemical and Process Engineering is a part of the Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering at the School of Chemical Engineering. The School of Chemical Engineering combines natural sciences and engineering in a unique way. This allows the results of our research to be refined a long way and put into practice as ready products and processes. Each innovation secures both our renewable and non-renewable natural resources for the future.

Chatta med våra studerande

Funderar du på hur det är att studera vid Aalto-universitetet? Chatta direkt med våra studentambassadörer!

Chatta med våra studerande!
Aalto students walking at campus during summer

Requirements

 

Programme-specific admission requirements

Applicants are first evaluated based on Aalto’s general eligibility requirements (found on https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). Applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies are then evaluated according to the evaluation criteria below. 

Applications are first evaluated based on the following (critical) criteria. 

  • Academic performance 
  • Relevance of previous studies 

Only the applications who fulfill the requirements for these criteria will be evaluated against the full set of evaluation criteria. After the evaluation of the remaining criteria below, the best applicants will be selected based on the joint evaluation of all criteria.

  • Recognition and quality of institution
  • Suitability
  • Other areas of competence

The programme does not have a minimum quota to be filled, and not all eligible applicants will necessarily be admitted.

Evaluation criteria for Chemical and Process Engineering

Study option-specific documents

The documents required from all applicants are listed on https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes. In addition, applicants to this programme are requested to provide the following study option-specific documents (if applicable):

Complementary studies

Students admitted to the Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering may be required to take complementary studies, max 20 credits.

The content and number of the complementary courses depend on your previous studies. The complementary studies will be set latest in September.

Kontakt information

Högskolan för kemiteknik

För frågor om ansökningsprocessen och ansökningsdokument och språkprov, kontakta [email protected] För frågor om studierna och programmets innehåll, kontakta lärandetjänsterna vid Högskolan för kemiteknik, [email protected]

[email protected]

+358 50 362 3017

https://www.aalto.fi/en/programmes/masters-programme-in-chemical-biochemical-and-materials-engineering

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat