Automations- och informationsteknologi, teknologie kandidat och diplomingenjör

Datanät är en central del av vår vardag. Vi använder dem i samband med social interaktion, informationssökning, underhållning och mycket mer. Även näringslivet och industrin är beroende av internet. I framtiden kommer detta förhållande att fördjupas allt mer, då både automationssystem och vardagliga apparater ansluts till nätet. Med hjälp av automations- och informationsteknologi är det möjligt att få dessa system att kommunicera med varandra.
Aalto University / students working on a laptop and post-its / photography Unto Rautio

Examen:

Teknologie kandidat + diplomingenjör

Ansökningsperiod:

20.3.2019 - 3.4.2019

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för elektroteknik

Ansökningsperioden har slutat

Föregående ansökningsperiod stängdes 3.4.2019
Läs mer

Mål för utbildningen

Datanät är en central del av vår vardag. Vi använder dem i samband med social interaktion, informationssökning, underhållning och mycket mer. Även näringslivet och industrin är beroende av internet. I framtiden kommer detta förhållande att fördjupas allt mer, då både automationssystem och vardagliga apparater ansluts till nätet. Med hjälp av automations- och informationsteknologi är det möjligt att få dessa system att kommunicera med varandra.

Ansökningsalternativet automations- och informationsteknologi (AIT) erbjuder två alternativa huvudämnen: automations- och systemteknik samt informationsteknologi.

Huvudämnet automations- och systemteknik skapar goda förutsättningar för arbete som systemingenjör och för uppgifter i anknytning till automation och reglerteknik inom industri och produktion, datateknik inom automation samt signal- och bildbehandling. Huvudämnet skapar en bred grund för arbete inom nya framväxande områden, såsom servicerobotik, biotekniska tillämpningar och distribuerad energiteknik. Målet är att skapa en bild av ett enhetligt yrkesområde, inom vilket det är möjligt att byta tillämpningsområde.

Målet för huvudämnet informationsteknologi är att den studerande efter slutförd kandidatexamen har en bred kännedom om informationsteknologi och förstår de grundläggande teorierna och begreppen inom området. Huvudämnet informationsteknologi skiljer sig från datatekniken genom betoningen på överföring och hantering av information, mobilteknologi samt förståelse för, och utveckling av, internet. Målet är också att den studerande har goda förutsättningar för att utveckla sitt kunnande på så sätt att hen senare kan sköta krävande forsknings- och planeringsuppgifter inom branschen.

Utbildningens innehåll

Ansökningsalternativet automations- och informationsteknologi erbjuder två alternativa huvudämnen: automations- och systemteknik samt informationsteknologi. Under det första året består studierna av gemensamma studier, och under denna tid väljer den studerande något av de två huvudämnena inom ansökningsalternativet. I examen ingår grundstudier som är gemensamma för kandidatprogrammet, huvudämnesstudier, biämnesstudier och fritt valbara studier.

Inom studierna i automations- och systemteknik fördjupar sig den studerande i tekniker och metoder som används inom automation, såsom regler- och systemteknik, signalbehandling, mät- och sensorteknik, mikrosystemteknik och elektronik samt robotik och i teknik som används inom olika tillämpningsområden. Exempel på sådana områden är bland annat automation av skogsmaskiner och fartyg, säkerhetsautomation för kärnkraftverk, Smart Grid-system för elnät, automatstyrning av gruvvagnar och tunnelbanetåg, maskinsensorer, Mars-terränghjulingar, elbilar och automatiska kraftöverföringar.

Inom studierna i informationsteknologi förenas datateknik, matematik och praktiskt ingenjörsarbete. Den studerande kan rikta in sig på olika områden enligt eget intresse.  Studierna omfattar allt från tekniken bakom internet, mobilenheter och datanät till signalbehandling, akustik, talteknologi och ekosystem för datanät. Nya lösningar utvecklas för att exempelvis hantera den snabba tillväxten av mobildata, göra positionsbestämningar inomhus, kombinera sociala nätverk och mobilapplikationer, förena intelligenta apparater, analytik och mänskligt arbete samt förbättra cybersäkerheten. Audio- och talteknologin erbjuder i sin tur nya och mångsidiga möjligheter för växelverkan mellan människan och tekniska system.

Studierna inom ansökningsalternativet automations- och informationsteknologi består av föreläsningar, räkneövningar, laboratorieövningar, tentamina och självständiga övningsarbeten samt övningsarbeten i grupp. Under studiernas gång utvecklar den studerande dessutom sådana färdigheter som behövs i arbetslivet, såsom interaktions- och presentationsfärdigheter, problemlösning och slutledning samt projekthantering.

Studiernas uppbyggnad

Studierna består av:

 • grundstudier som omfattar 70 studiepoäng,
 • huvudämnesstudier som omfattar 60 studiepoäng,
 • ett biämne som omfattar 25 studiepoäng och
 • fritt valbara studier som omfattar 25 studiepoäng.

Grundstudierna utgör grunden för ingenjörskunnandet och skapar även grunden för huvudämnesstudier inom det egna området.

 • matematik 27 sp
 • fysik 10 sp
 • programmering 10 sp
 • elektroteknik 13 sp
 • språk 5 sp
 • allmänbildande och tvärvetenskapliga studier 5 sp

Kurserna i huvudämnet bildar kärnan i studierna. Bekanta dig med huvudämnesstudierna i studieguiden:

Tilläggsinformation om undervisningsspråket

Undervisningen inom huvudämnena inom ansökningsalternativet automations- och informationsteknologi ges i huvudsak på finska, delvis även på engelska. En del av undervisningen erbjuds även på svenska.

Karriärmöjligheter

Ansökningsalternativet automations- och informationsteknologi förenar bit- och maskinvärlden och är på grund av sin tvärvetenskaplighet en utmärkt väg till olika tekniska områden. Den studerande får en god grund för att agera i den föränderliga teknikens värld samt kompetens för att utveckla nya tillämpningar och lösa problem som uppstår i anslutning till olika tillämpningar. De metoder som den studerande lär sig kan användas även inom icke-tekniska områden, såsom biovetenskaper, ekonomi och samhällsvetenskap.

Automations- och informationsteknologi är framtidens bransch, som ständigt utvecklas och växer. Nya företag och innovationer uppstår kontinuerligt. Utbildningsprogrammet är tvärvetenskapligt och ger färdigheter för specialisering inom ett stort antal tillämpningsområden, t.ex. internetteknologi, digitalisering, mobil datakommunikation, robotik och industriell automation. Det möjliggör arbete som innefattar exempelvis forskning och produktutveckling, expertuppdrag, företagande, ledningsuppgifter eller undervisning.

Diplomingenjörer som har utexaminerats från automations- och informationsteknologin arbetar bland annat vid finländska och globala industriföretag. Möjliga arbetsgivare finns inom maskin- och metallindustrin, hälsoindustrin, elektronik- och energiindustrin, kemiindustrin, processindustrin samt ICT-sektorn och dataanalys. En del av de utexaminerade fortsätter efter magisterstudierna inom olika doktorandprogram som forskare vid universitetet.

Fortsatta studiemöjligheter

Den som antagits till studier för teknologie kandidatexamen (TkK, 180 sp) får även rätt att avlägga diplomingenjörsexamen (DI, 120 sp). Teknologie kandidatexamen avläggs före diplomingenjörsexamen. Den sammanlagda målsatta tiden för bägge examina är fem år för heltidsstudier.

Val av huvudämne

Ansökningsalternativet automations- och informationsteknologi erbjuder två alternativa huvudämnen: automations- och systemteknik samt informationsteknologi. Studierna under det första året består av gemensamma studier, och under denna tid väljer den studerande sitt huvudämne.

Internationalisering

Högskolan för elektroteknik erbjuder de studerande mångsidiga möjligheter till utbyte på olika håll i världen. Det är lätt att inkludera utbytesstudier i kandidatexamen till exempel i form av en internationell biämneshelhet. Verksamhetsmiljön vid Aalto-universitetet är internationell. I kandidatstudierna ingår kurser med internationella studentgrupper, och den studerande kan även skaffa sig internationella erfarenheter genom att bli studerandetutor för utländska studerande.

Kontaktuppgifter

Frågor som gäller ansökan till programmet och ansökningsdokument kan sändas till Aalto-universitetets ansökningsservice via adressen [email protected] Information om antagningen av studerande hittar du på det tekniska områdets ansökningssidor.

Frågor som gäller innehållet i studierna i automations- och informationsteknologi kan riktas till planerare Riikka Leikola, [email protected], 050 512 2596.

Ansökan till finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningar

Bekanta dig med oss

Aalto-yliopisto / Automaatio- ja systeemitekniikan killan logo

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta (AS) on aineyhdistys Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulun Automaatio- ja informaatioteknologian opiskelijoille.

Ansökningsperioden har slutat

Föregående ansökningsperiod stängdes 3.4.2019
Läs mer
 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat