Utbildningsutbud

Automations- och informationsteknologi, teknologie kandidat och diplomingenjör

En allt större del av vår vardag behärskas av datanäten, över vilka människor och maskiner hela tiden kommunicerar med varandra. Individers och organisationers verksamhet är i stort sett helt beroende av näten, och därför finns ett allt större behov av experter som förstår sig på dessa nät och kan utveckla dem. Hur fungerar en talsignal eller radioteknologin, eller exempelvis automationssystem i industrin? Ansökningsalternativet ger studerande med intresse för programmering, matematik och fysik utmärkta förutsättningar att utvecklas till morgondagens experter på automations- och systemteknik eller informationsteknologi. Studierna ger en solid grund för aktuella och framväxande områden, såsom mobilteknologi, industriautomation, robotik, biotekniska tillämpningar och trådlös kommunikation.
Aalto-University School of Electrical Engineering, Sähköpaja

Examen:

Teknologie kandidat + diplomingenjör

Ansökningsperiod:

17.3.2021 – 31.3.2021

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för elektroteknik

Ansökningsperioden har slutat

Studiemål

Det moderna informationssamhället förlitar sig på effektiv användning av sensorer, insamling, lagring och analysering av data, på datanät, internet och dess tjänster, samt på utveckling av ny kommunikationsteknik. De här möjliggör framtidens tillämpningar, vars krav på snabb, pålitlig och lättanvändbar dataöverföring och på dröjsmålen som rör den är allt mer kritiska och viktiga. Till exempel datanäten spelar en allt större roll i människors vardag, i näringslivet och i industrin. Vi använder dem dagligen exempelvis för kommunikation, socialt umgänge, informationssökning och underhållning. I framtiden kommer detta förhållande att accentueras allt mer, då både automationssystem och vardagliga apparater ansluts till nätet. Automations- och systemteknik drar nytta av moderna verktyg och metoder från informationsteknik exempelvis inom robotik, processtyrning och processreglering, inom tillämpningar för maskin- och elektroteknik samt inom energiteknik och bioteknik. Det är framtidens område och erbjuder gränslösa möjligheter för nya ingenjörer. Vetenskapsområdet informationsteknologi utvecklar den teknologi som möjliggör dagens informationsrevolution.

Ansökningsalternativet automations- och informationsteknologi hjälper studerandena att förstå och påverka den här utvecklingen, antingen från automations- och systemteknikens eller informationsteknologins synpunkt. Den som avlagt examen har:

 • Kompetens i automations- och informationsteknologinsgrunder. Hen förstår basteorier och -begrepp på området.
 • En gedigen teoretisk grund i matematik och naturvetenskaper. Hen behärskar grunderna i särskilt matematik och naturvetenskaper och dessutom i datateknik, elektronik och elektroteknik, litet beroende på huvudämne.
 • En egen tekniskt-vetenskaplig identitet. Hen kan följa med utvecklingen inom sitt område, inhämta vetenskapliga forskningsrön och verka i assisterande forskningsuppgifter.
 • Gediget kunnande i det valda huvudämnet. Den utexaminerade har fördjupade kunskaper i antingen automations- och systemteknik eller informationsteknologi, och har i huvudämnet en know-hownivå som krävs i arbetslivet eller för fortsatta studier.
 • Viktiga arbetslivsfärdigheter. Den utexaminerade har också olika färdigheter som behövs i arbetslivet, såsom förmåga till växelverkan, förmåga att uppträda och lösa problem, slutledningsförmåga och förmåga att hantera projekt. Under studierna övar sig den studerande också att arbeta i grupp, lär sig mångsidigt tillämpa data- och kommunikationsteknikens möjligheter och vänjer sig vid systematiskt och målinriktat arbete.

Den studerande väljer sitt huvudämne (automations- och systemteknik eller informationsteknologi) under det första året.

Antti Regelin/ automaatio- ja informaatioteknologia/ Aalto-yliopisto /image: Ira Matilainen

Studerande Antti Regelin: Vid Aalto uppmuntras vi att vara kreativa och modiga

”Jag kommer åtminstone inte att börja studera teknik”, tänkte Antti Regelin i gymnasiet. Men det gick ändå annorlunda och nu studerar Regelin för andra året automations- och informationsteknologi.

Nyheter
Opiskelija Niina Tapanainen talvella Otaniemessä.

Studeranden Niina Tapanainen: jag studerar teknik eftersom jag vill förbättra människors liv

På kandidatstadiet valde Nina informationsteknologi som huvudämne. Hon uppmuntrar till att fördomsfritt kombinera teknik också med humanistiska ämnen.

Nyheter
Opiskelija Zachary Burda Dipolin edessä talvella Otaniemessä.

Studeranden Zachary Burda vill utveckla robotar som underlättar vår vardag

Zachary som studerar med automation som huvudämne blev i gymnasiet fascinerad av Aaltos tidsenlighet och den företagaranda som rådde där.

Nyheter

Studiernas uppbyggnad

Teknologie kandidatexamen ordnas av Högskolan för elektroteknik vid Aalto-universitetet och består av ett treårigt program, omfattande totalt 180 studiepoäng:

 • Grundstudier (70 sp)
 • Huvudämnesstudier (60 sp)
 • Biämnesstudier (25 sp)
 • Fritt valbara studier (25 sp)

Utbildningens innehåll

Studierna i automations- och informationsteknologi innefattar bland annat mångsidiga föreläsningar, räkneövningar, laboratorieövningar, protoverkstäder, tentamina och övningsarbeten som utförs självständigt och i grupp.

Fortsatta studiemöjligheter

Som antagen till att avlägga teknologie kandidatexamen (TkK, 180 studiepoeng, 3 år) får den studerande studierätt att avlägga också diplomingenjörsexamen (DI, 120 studiepoeng, 2 år). Efter att ha slutfört tenknologie kandidatexamen, försatter studerande vid Automations- och informationsteknologi typiskt sina studier till magisterprogrammen nedan. Möjliga karriärvägar finns också inom flera andra magisterprogram vid Aalto-universitetet, såväl vid Högskolan för elektroteknik som vid Aalto-universitetets andra högskolor. En avlagd diplomingenjörsexamen ger behörighet att ansöka om studier till doktorsexamen.

Students of School of Electrical Engineering around a robot.

Master's Programme in Automation and Electrical Engineering

Programmet ger studerandena färdigheter att tillämpa såväl traditionella som nya teknologier på moderna lösningar i olika industrier och roller. Programmet baseras på forskning och grundläggande teorier i matematiska och naturvetenskaper men fokuserar på tillämpning av teknologierna, inklusive ämnen som autonoma system, medicinsk teknik, smarta elnät och förnybara energilösningar. De utexaminerade presterar särskilt väl i gränsområdet mellan hård- och mjukvara, inom områdena elektroteknik, energisektorer, biomedicinsk teknik, reglerteknik och robotik.

Utbildningsutbud
Two Aalto University students working on a laptop together / photo by Unto Rautio

Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences - Communications Engineering

Our world is digitally revolutionised, highlighting the increasing importance of internet technologies, wireless communication and communications ecosystems. The Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences – Communications Engineering covers both theoretical fundamentals and the hottest hands-on applications of communications technology, including topics like 5G, IoT, machine learning, and cybersecurity. The study option consists of a hard technological core surrounded by human-centred behavioural economics and sciences.

Utbildningsutbud

Campus och studentliv

Aalto-universitetet ligger i Otnäs på 10 minuters avstånd från Helsingfors centrum med metro. Det nyanlagda campus är en trivsam och naturnära studiemiljö för över 12 000 studerande som lär känna varandra både genom studierna och det aktiva studentlivet. I samband med Aalto-universitetet verkar hundratals olika studentföreningar och ‑organisationer som anordnar kultur-, sport- och andra evenemang. Universitetets vardag är också annars fylld av intressanta möten mellan studerande, lärare, personal och universitetets samarbetsföretag.

Vi välkomnar dig till ett aktivt studiesamfund och till Aalto-universitetets Automations- och systemteknikgille  (på finska) som är avsett för studerande i utbildningsprogrammet. Det erbjuder studerandena mångahanda evenemang och program: sitsar, bastukvällar, brädspel, företagsexkursioner och en massa annat. För de svenskspråkiga studerandena finns också Teknologföreningen som verkar i nationshuset Urdsgjallar i Otnäs.

Internationella möjligheter

Högskolan för elektroteknik ger de studerande mångsidiga möjligheter till utbytesstudier världen över. Utbytesstudierna kan enkelt införlivas med kandidatexamen till exempel som en internationell biämneshelhet. Du vägleds och får råd om valet, och utbytet stöds genom stipendier. Studentutbytet är väl integrerat i examen för att tröskeln att söka till utbyte ska vara så låg som möjligt.

Aalto-universitetet välkomnar årligen tusentals studerande från utlandet för examen och utbyte. De studerande förenas i den mångsidiga Aalto-gemenskapen, inte enbart genom studier utan också via mångahanda fritidsevenemang och aktiviteter. Den aktiva tutorverksamheten hjälper internationella studerande att anpassa sig till vardagen i Otnäs och den nordiska kulturen och ger samtidigt finländska studerande en unik möjlighet att lära känna dem.

Tvärvetenskapliga möjligheter

Aalto-universitetet är känt som en föregångare när det gäller att bygga broar mellan disciplinerna ekonomi, teknik, konst och vetenskap. Ett livligt campus och de fritt valbara kurserna som hör till examen sammanför effektivt studerande från olika områden. Denna ofta mycket spontana tvärvetenskaplighet är ägnad att föda nya idéer och sammansvetsa entusiaster, skapa vänskapsband, nyttiga nätverk och i slutändan även nya företag.

Teknologie kandidatprogrammet stöder tvärvetenskapliga möjligheter framför allt genom flexibilitet. Du kan välja både biämne och flera fritt valbara enskilda kurser också inom områdena handelsvetenskap och konst.

Karriärmöjligheter

Automations- och informationsteknologi är en framtidsbransch som utvecklas i rask takt. Nya företag och innovationer uppstår hela tiden. Ansökningsalternativet är tvärvetenskapligt och ger färdigheter för specialisering inom ett stort antal tillämpningsområden, t.ex. digitalisering, mobil datakommunikation, robotik och industriell automation. Stora arbetsgivare är maskin- och metallindustrin, hälsovårdsindustrin, el- och energiindustrin, den kemiska industrin, processindustrin och ICT-sektorn samt data-analytik. Studierna möjliggör arbete som innefattar exempelvis forskning och produktutveckling, expertuppdrag, företagande, ledningsuppgifter eller undervisning inom såväl finländska som internationella industriföretag.

Aalto-universitetet har väletablerade karriärtjänster som hjälper dig att få arbete i Finland och utomlands. Studerande vid Aalto blir typiskt mycket snabbt anställda efter studierna. Den aktiva entreprenörsandan på Aalto hjälper också studerandena att grunda egna företag. Om du är intresserad av en akademisk bana ger magisterprogrammet behörighet för doktorand- och forskarstudier.

Unto Rautio

Sysselsättningen bland utexaminerade från Högskolan för elektroteknik

Utexaminerade från Aalto-universitetets högskola för elektroteknik har goda förutsättningar för att hitta jobb som motsvarar deras utbildning. På denna sida hittar du information om sysselsättning och karriärutveckling bland utexaminerade.

Högskolan för elektroteknik

Tilläggsinformation om undervisningsspråket

Undervisningen inom teknologie kandidatexamen ges i huvudsak på finska, delvis även på engelska. En del av undervisningen erbjuds även på svenska. Undervisningen inom diplomingenjörsexamen ges i huvudsak på engelska.

Kontaktuppgifter

Frågor som gäller ansökan till ansökningsalternativet och ansökningsdokument kan sändas till Aalto-universitetets ansökningsservice via adressen [email protected]. Information om antagningen av studerande hittar du på det tekniska områdets ansökningssidor.

Frågor som gäller innehållet i studierna kan riktas till planerare Tuula Noponen, [email protected], tfn. 050 408  1024.

Ansökan till finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningar

Bekanta dig med oss

Aalto-yliopisto / Automaatio- ja systeemitekniikan killan logo

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta (extern länk)

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta (AS) on aineyhdistys Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulun Automaatio- ja informaatioteknologian opiskelijoille.

Ansökningsperioden har slutat

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat