Utbildningsutbud

Automation and Electrical Engineering, Master of Science (Technology)

Programmet Master’s Programme in Automation and Electrical Engineering erbjuder möjligheten att studera olika ämnesområden i en internationell miljö. Programmet ordnas i nära samarbete med industrin och förbereder de studerande för arbete i skärningspunkten mellan hårdvara och mjukvara. Studierna innefattar befintliga och framväxande ämnesområden inom energi, robotik och inbyggda elektroniska system. Med utgångspunkt i omfattande forskning och grundläggande teorier inom matematik och naturvetenskap lägger programmet fokus på teknologiska tillämpningar, inklusive ämnesområden som autonoma system, medicinsk teknik, smarta elnät och förnybara energilösningar.
Students of School of Electrical Engineering around a robot.
Get a Master’s Degree in Automation and Electrical Engineering at Aalto University – the leading international and multidisciplinary university in the Nordics and Europe.

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

30.11.2023 – 2.1.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för elektroteknik

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Trots att den teoretiska grundvalen ändras relativt litet med tiden kan de moderna tillämpningarna förändras snabbt. Programmet ger studerandena färdigheter att tillämpa vetenskapliga metoder och teorier på aktuella fall. Den som avlagt examen har:

 • Kompetens på sitt område. Du har en gedigen kunskap om de grundläggande vetenskapliga teorierna på ditt specialiseringsområde och hur och när de tillämpas.
 • Ett målinriktat synsätt. Du kan tillämpa din kunskap för att lösa praktiska problem och utforma industristandarder i synnerhet på systemnivå.
 • Kompetens i analytisk problemlösning. Du är inriktad på data och är bra på analytiska problem och högre matematik, inklusive artificiell intelligens och maskininlärningsmetoder.
 • Gedigen kompetens i ledarskap. Du kan hantera också stressiga situationer och genom ditt exempel leda under press.
 • Internationell kompetens. Du har goda yrkesfärdigheter och kan jobba i en global och multidisciplinär miljö.

Efter utexaminering från programmet i automation och elektroteknik har den nyblivna diplomingenjören vida möjligheter till karriär som ingenjör eller forskare, och också möjligheten till doktorandstudier ligger öppen.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket för magisterprogrammet är engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Magisterprogrammet i Automation och elektroteknik ordnas av Högskolan för elektroteknik och består av ett tvåårigt program, omfattande totalt 120 studiepoäng: Programmet omfattar:

 • Huvudämnesstudier (65 sp)
 • Fritt valbara studier (25 sp)
 • Examensarbete (30 sp)

När studierna påbörjas uppgör studerandena en personlig studieplan (HOPS) tillsammans med en akademisk handledare. Huvudsyftet med HOPS är att studierna ska svara mot den studerandes intressen och genomföras i logisk ordning. Mer information om utbildningens innehåll och undervisningsplan hittar du i Studentguiden.

Studierna i programmet innefattar bland annat teoriinriktade föreläsningar, litteratur, räkneövningar, övningsarbeten, projekt, seminarier och laboratorieövningar. Vissa av projekten utförs i samverkan med företag, vilket tillför studierna ett starkt element av utmaning. Programmets huvudteman är:

 • förnybar energi och hållbarhet, exempelvis energieffektivitet och energiomvandlingssystem
 • distribuerade energisystem med nätverksstruktur, till exempel smarta elnät, smarta livsmiljöer, säkerhet i distribuerade system/system med nätverksstruktur
 • avkänning och varseblivning av omgivningen, exempelvis mikrosensorer, maskinvarseblivning
 • övergång från automation till autonomi
 • personlig hälsovård, wellness och medicinsk instrumentering
Master's Programme in Automation and Electrical Engineering

Inriktningsalternativ

1. Control, Robotics and Autonomous Systems

Huvudämnet Control, Robotics and Autonomous Systems bygger en solid kompetens i reglerteknik och automation, där studerandena kan specialisera sig på områden av intresse, såsom fabriksautomation, robotik, autonoma smarta system, industriella mjukvarusystem eller AI och maskininlärning. Centrala ämnen för alla studerande är modellering, uppskattning och kontroll av dynamiska system samt inbyggda system och mjukvara för moderna automationssystem. I flertalet kurser ingår såväl teori som praktiska tillämpningar. Efter avslutade studier i huvudämnet:

 • Förstår du behovet av automation
 • Kan du konstruera modeller och styrdon för dynamiska system
 • Kan du analysera egenskaper och dynamik hos system
 • Kan du konstruera industriella mjukvarutillämpningar
 • Har du fördjupade kunskaper i ett av fokusområdena: robotik och autonoma system, smarta system, artificiell intelligens och maskininlärning, reglerteknik, reglerteknikmjukvara för automation (automation software) och fabriksautomation

2. Electrical Power and Energy Engineering

Huvudämnet Electrical Power and Energy Engineering ger ingenjörer som jobbar med elkraftteknik en gedigen kompetens på sitt område. Ämnet omfattar överföring av elenergi, distribution, smarta elnät, hållbar produktion och utnyttjande av elenergi samt apparater som omvandlar elenergi, såsom motorer, generatorer samt elektroniska omformare inklusive deras styrning. Kurserna behandlar teori, praktiska övningar, industriella tillämpningar och erfarenhet av verkliga forskningsmiljöer. Efter avslutade studier i huvudämnet:

 • Kan du identifiera grundläggande egenskaper hos elkraftsystem
 • Kan du utveckla tillämpningar för energieffektivitet och förnybar energi
 • Kan du analysera och utvärdera dagens och framtidens utmaningar inom det elkrafttekniska området
 • Kan du konstruera och analysera elkraftsystem eller energiomvandlingsapparater
 • Har du fördjupade kunskaper i ett av fokusområdena: smarta byggnader och smart belysning, energilagring och vätgas, kraft- och energisystem, förnybar energi och elektriska drivlinor

3. Electronic and Digital Systems

Electronic and Digital Systems (EDS) är ett mångvetenskapligt huvudämne som fokuserar på inbyggda system och planering på systemnivå speciellt för intelligenta, hållbara och autonoma instrument. Tillämpningar inkluderar exempelvis mobila system och medicinsk teknik. De viktigaste är autonoma inbyggda system, självförsörjande smarta sensorsystem, mikroelektromekaniska system (MEMS), heterogen integrering av sensorer i system på chip (SoC), datasyntes och beslutsfattande i realtid. EDS betonar den forsknings-, utvecklings- och kommersialiseringsprocess som går ut på att överföra resultat från grundläggande forskning till funktionella produkter och tjänster.

Utexaminerade kan:

 • Utforma och implementera inbyggda enheter, sensorer, manöverdon och smarta integrerade system.
 • Identifiera aspekter gällande hållbarhet, säkerhet och livscykler hos olika hårdvaru- och mjukvarutekniska val.
 • Analysera multifysiologiska (termiska, elektriska och mekaniska) egenskaper hos elektroniska system.
 • Tillämpa och utforma databehandlingskedjor och -metoder med hjälp av signalbehandling, maskininlärning och artificiell intelligens (AI).
 • Överföra grundforskningens resultat till funktionella elektroniska och digitala system.

Internationell verksamhet

Programmet genomförs i en mycket internationell miljö och studierna bedrivs i multikulturella grupper. Högskolan har väletablerade kontakter och samarbetsavtal med talrika företag, forskningsinstitutioner och universitet i EU, Kina, Japan och USA. Många studerande väljer därför att studera utomlands under ett år vid något av de ledande partneruniversitet som Aalto-universitetet samarbetar med, och vissa studerande ansöker om praktik utomlands. Studentorganisationer anordnar dessutom exkursioner till industrier inte bara i Norden utan över hela världen.

Aalto-universitetet välkomnar årligen tusentals studerande från utlandet för examen och utbyte. De studerande förenas i den mångsidiga Aalto-gemenskapen, inte enbart genom studier utan också via mångahanda fritidsevenemang och aktiviteter. Den aktiva tutorverksamheten hjälper internationella studerande att anpassa sig till vardagen i Otnäs och den nordiska kulturen och ger samtidigt finländska studerande en unik möjlighet att lära känna dem.

Möjlighet till fortsatta studier

Programmet ger behörighet till forskarstudier (Doktor i vetenskap inom ett tillämpligt område).

Karriärmöjligheter

De som utexamineras från programmet har utmärkta karriärmöjligheter i den offentliga och privata sektorn, särskilt som framtiden präglas av autonoma system och teknologiska framsteg. Tack vare det nära samarbetet med industrin är chanserna goda att få jobb via kursanslutna projekt, praktik, forsknings- eller examensarbete. De utexaminerade har dessutom alla de färdigheter som behövs för att starta eget.

Aalto-universitetet har väletablerade karriärtjänster som kan hjälpa dig att få arbete i Finland och utomlands. Studerande vid universitetet får i allmänhet utan svårighet bra arbetsplatser efter avlagd examen. Det råder också en mycket aktiv anda av entreprenörskap på universitetet, vilken fungerar som språngbräda för att grunda företag. Om du är intresserad av en akademisk bana ger magisterprogrammet i automation och elektroteknik en stabil grund för doktorandstudier och för befattningar som kräver doktorsexamen.

Unto Rautio

School of Electrical Engineering graduates in working life

School of Electrical Engineering Master's graduates are successful in finding jobs corresponding to their education. On this page you can find information on job titles, job sectors and career development of our graduates.

School of Electrical Engineering

Tyngdpunkter inom forskning

Institutionen för elektroteknik och automation erbjuder en utmärkt utbildning och en högklassig forskningsmiljö, där forskare och ingenjörer tillsammans utvecklar nya metoder, anordningar och system inom följande områden: elsystem och energiomvandling, styrning, robotik och autonoma system samt medicinsk teknik. Institutionen är involverad i doktorandutbildningen vid högskolan och erbjuder också magisterutbildning inom ovan nämnda fokusområden. Därtill deltar institutionen aktivt i undervisningen inom andra tvärvetenskapliga utbildningsprogram.

Samarbete med andra aktörer

Aalto-universitetet är ett av de högst rankade universiteten i världen vad gäller industrisamarbete. Den som utexamineras från oss kan dra nytta av våra kontakter. Aalto Industrial Internet Campus erbjuder dig en möjlighet att knyta kontakter till studerande inom andra tekniska områden och ansedda industripartner.

Webinar | Automation & Electrical Engineering

I detta webinar presenterar programrepresentanterna Aalto-universitetet, ger en översikt över programmet, förklarar programmets struktur och innehåll, diskuterar karriärmöjligheter och svarar på frågor från publiken.

Titta på inspelningen
Students playing with a robot

Get to know us

Three happy students in overalls in the Aalto University metro entrance

Studera vid Aalto

Här vid Aalto-universitetet tror vi på kraften hos nyfikenhet och uppmuntrar de studerande till att utforska det okända samtidigt som de lär sig och gör saker på ett helt nytt sätt.

Otaniemi_Summer

Detta är Finland

Finlands utmärkta rykte kring utbildning kombinerat med många olika kurser som erbjuds på engelska gör Finland till en attraktiv studiedestination för internationella studenter. Finland kan stoltsera med den största teknikhubben i de nordiska länderna och är världsledande inom informationsteknik, handel, design och många andra akademiskt centrerade områden.

Studera vid Aalto
Group of students taking a selfie on the Aalto University Campus

Chatta med våra studerande

Funderar du på hur det är att studera vid Aalto-universitetet? Chatta direkt med våra studentambassadörer!

Studera vid Aalto

Study-option-specific application instructions

Applicants to the programme must meet the general eligibility and language requirements that are common to all Master's programmes in Aalto University. Applicants meeting Aalto’s general eligibility criteria for master's studies are evaluated and ranked according to the evaluation criteria decided in advance for each study option.

The applications to the Master’s Programme in Automation and Electrical Engineering are evaluated based on the following criteria:

Evaluation criteria

Evaluation process and requested documents

The evaluation process is described under Applicant evaluation process. In addition to obligatory application documents, this study option asks the applicants to submit also the documents listed under Requested documents.

Kontakt information

Högskolan för elektroteknik

Frågor gällande programmets innehåll ställs till [email protected]. Frågor gällande ansökningsprocessen och antagning kan ställas till [email protected].

[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: