Services

Individuella studiearrangemang

Varje studerande vid Aalto har rätt till skäliga individuella studiearrangemang på hälsomässiga grunder. Den hälsomässiga orsaken kan vara till exempel läs- och skrivsvårigheter, sensorisk funktionsnedsättning, problem med den mentala hälsan eller inlärningssvårigheter. Individuella arrangemang är inte en orsak att göra avkall på lärandemålen, utan syftet med dem är att hjälpa den studerande att nå dessa mål.

Exempel på möjliga individuella studiearrangemang är tilläggstid (vid Aalto 1 h), separat lokal, tillgång till dator eller anpassade tidtabeller.

Beviljande av individuella studiearrangemang

Information för studerande

Om du är i behov av individuella arrangemang, gå till väga på följande sätt:

  1. Ta kontakt med ansvarspersonen för individuella studiearrangemang vid din högskola och kom överens om en träff.
  2. Ta med ett intyg från en läkare, psykolog eller annan specialist till träffen.
  3. Under träffen diskuteras hurdana arrangemang du behöver och för hur lång tid. Du får en skriftlig rekommendation gällande arrangemangen. Rekommendationen är giltig vid alla högskolor vid Aalto.   
  4. För att få individuella studiearrangemang ska du visa upp rekommendationen för lärare och tentamensanordnare och komma överens om de arrangemang som behövs. Ta kontakt i så god tid som möjligt, senast i samband med det första undervisningstillfället eller anmälan till tentamen.
  5. I problemsituationer kan du vara i kontakt med den person som har gett rekommendationen.

Mer information om individuella studiearrangemang

Mer information om:

Kirjoittava opiskelija luennolla

Dyslexi

Bland finländska högskolestuderande har 4,4 % diagnosen dyslexi (SHVS, 2016). En person med dyslexi läser långsamt till följd av svårigheter att uppfatta och hantera språkljud.

Tjänster
Opiskelija kirjoittaa

Perceptionssvårigheter

Med perceptionssvårigheter avses svårigheter som gäller rumsuppfattning och visuell uppmärksamhet.

Tjänster
Opiskelijoita Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Aktivitets- och uppmärksamhetsstörning

Aktivitets- och uppmärksamhetsstörning kan ta sig uttryck i form av koncentrationssvårigheter, slarvfel eller svårigheter med självständiga studier.

Tjänster
Opiskelija Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Autismspektrumstörning

Av autismspektrumstörningarna är Aspergers syndrom vanligast bland universitetsstuderande.

Tjänster
Opiskelijoita Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Affektiva störningar

Affektiva störningar, i synnerhet depression, är mycket vanliga bland unga vuxna. Det är viktigt att den studerande värnar om sin ork och ser till att få tillräckligt med återhämtning från studierna.

Tjänster
Ryhmä opiskelijoita

Ångest och nervositet

Ångest innebär ett tillstånd där en person upplever känslor av rastlöshet och oro. Det är mycket vanligt och naturligt att känna tillfällig och kortvarig ångest och nervositet i samband med till exempel en presentation, men detta är inte det samma som ångeststörning.

Tjänster
Kolmen opiskelijan ryhmä Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Panikattack och panikångest

Rädsla för att få en panikattack begränsar den studerandes liv och studier.

Tjänster
Tasapainotteleva opiskelija

Studie- och karriärpsykologer på Into (extern länk)

Studiepsykologerna handleder och stöder de studerande i utmaningar som inlärning, motivation, självreglering, stresshantering och studiekapacitet.

People talking and working in the café in Harald Herlin Learning Center, white lamps hanging in front.

Pedagogical training: main page

Do you want to develop yourself as a teacher? Start Aalto pedagogical training with A! Peda Intro and continue with other core courses, or check the available elective courses.

Services
diversity of aalto people

Tillgänglighet

Mångfald och tillgänglighet är principer som främjar likabehandling i all verksamhet inom Aalto-universitetet.

Aalto-universitetet

Respons

Respons, kommentarer och frågor gällande individuella studiearrangemang

Ge respons
MIDE_Aalto_Forum_15102013_photo_by_lasse_lecklin_10
This service is provided by:

Learning Services

Did you find what you were looking for? If not, please contact us.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat