Wei Geng

Visiting doctoral researcher
Visiting doctoral researcher
T411 Dept. Electronics and Nanoeng
Full researcher profile
https://research.aalto.fi/...

Kontakuppgifter

Forskningsgrupp

  • Zhipei Sun Group, Visitor (Doctoral Researcher)

Publikationer

Broadband synchronization of ultrafast pulse generation with double-walled carbon nanotubes

Jiancheng Zheng, Diao Li, Peng Liu, Xiaoqi Cui, Bin Zhang, Wei Geng, Qiang Zhang, Zhenyu Xu, Esko I. Kauppinen, Zhipei Sun 2023 Nanophotonics

Synchronized triple-wavelength fiber lasers at 1, 1.55, and 1.9 µm

Jiancheng Zheng, Diao Li, Peng Liu, Xiaoqi Cui, Wei Geng, Qiang Zhang, Zhenyu Xu, Esko I. Kauppinen, Zhipei Sun 2023 Optics Letters