Strategisk ledning

Universitetets strategiska planering och målsättning har som huvuduppgift att sammanställa en konkret strategi som kan användas som utgångspunkt för universitetets gemensamma verksamhetsprinciper och för vad universitetet ska erbjuda. Detta ska baseras på universitetets vilja och arbetsmiljö. För att kunna implementera universitetets strategi så tar högskolorna fram sina egna mer detaljerade strategiska implementationsplaner.

Universitetets strategi

Universitetets styrelse är en nyckelaktör i strategiprocessen. Styrelsen initierar processen och godkänner den strategi som arbetet resulterar i samt andra instruktioner som krävs för implementeringen. Rektor leder förberedelserna av strategin och är ansvarig för att organisera strategiarbetet samt för att säkerställa universitetsgemenskapens engagemang och deltagande i förberedelserna. Strategiarbetet stöds genom aktiv övervakning av universitetets arbetsmiljö och en pågående dialog med internationella och externa intressenter och partner. Universitetet strävar efter att utforska framtida möjligheter och fenomen, både nationellt och internationellt. När det gäller planeringsprocessen är det viktigt att ta förändring i beaktande. Kunskap om och en förståelse av framtiden, trender, fenomen och en mängd framtidsvisioner kan samlas in genom enkäter, workshop-kurser eller sessioner för brainstorming.

Avtal och återkopplingsförfarande mellan undervisnings- och kulturministeriet och Aalto-universitetet

Förutom regeringsprogrammet, utvecklingsplanen för utbildning och forskning samt lagstiftningen styrs universiteten av fyraåriga avtal mellan undervisnings- och kulturministeriet och universiteten. Vid periodens början förhandlar universiteten med ministeriet baserat på avtalsdokument som universitetet förberett. Under denna process görs överenskommelser angående verksamhets-, utvecklings- och kvantitativa mål samt om den finansiering som beviljas universitetet. De överenskommelser och den återkoppling som gjorts med ministeriet i dessa förhandlingar tas i beaktande vid den strategiska planeringen vid universitetet och högskolorna. Ministeriet övervakar implementeringen av kontraktet och det strategiska verkställandet vid universitetet samt ger återkoppling kring detta med regelbundna intervaller.

Universitetets strategiska planering och resursallokering

Uppföljningen och planeringen av universitetets och högskolornas verksamhet bestäms av en årsöversikt som görs under början av året och av en universitetsdialog som sker under slutet av våren. Årsöversikten grundar sig i resultat och respons från det gångna kalenderåret. Som stöd för årsöversikten utvärderar enheterna implementeringen av strategin under det gångna året med hjälp av respons och resultat. Universitetsdialogen fokuserar på att sätta upp mål, planering av förverkligandet och resursallokering för det kommande året och längre in i framtiden. Diskussionernas utgångspunkt är de riktlinjer som man har kommit överens om i årsöversikten, ledningens styrning och högskolornas strategiska planer. I universitetsdialogen kommer PMT överens om den kommande verksamhetens målsättningar och resurser, vilket dokumenteras i det gemensamma målavtalet. Högskolornas och de gemensamma tjänsternas resursplaner sammanställs i universitetets budget, som universitetets ledning godkänner i juni.

Universitetets interna finansieringsmodell

Ett centralt mål för universitetets interna finansieringsmodell är att skapa förutsägbara och transparenta principer för en fördelning av finanserna och att uppmuntra aktiviteter som verkar för universitetets strategiska mål och kostnadseffektivitet. Finansieringsmodellen används för att stöda fördelningen av universitetsfinanserna från rektorn till högskolorna. Den används sedan av högskolorna för att specificera deras egna interna principer för vidare fördelning av finanser till institutionerna. Universitetets finansieringsmodell är skapad utifrån universitetets strategi och fokusområden, där undervisnings- och kulturministeriets finansieringsmodell tagits i beaktande. Finansieringsmodellen beslutas av rektorn. Finansieringsbeslutet för det kommande året beslutas i universitetsdialogen och dokumenteras i universitetets målavtal. 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat