Doktorandutbildning

Arrangera disputationer vid Aalto-universitetet

Under en offentlig disputation försvarar disputanden, dvs. doktoranden, forskningsresultaten som presenteras i hens doktorsavhandling mot offentlig kritik och svarar på opponentens frågor. Opponenten är den person som utnämnts som granskare av doktorsavhandlingen. Disputationen övervakas av kustosen som oftast är disputandens ansvarsprofessor. Disputationen är till sin natur högtidlig och följer de akademiska traditionerna inom respektive vetenskapsområde.

På den här sidan hittar du Aalto-universitetets anvisningar för att ordna disputationer.

Doctoral hat floating above a speaker's podium with a microphone

Datum för disputationen

Doktoranden kommer överens om datum för disputationen med opponenten och kustosen. Därefter ska högskolans forskarutbildningsråd fastställa datum och tid. Bekräftelsen kan ske antingen vid samma möte där disputationstillstånd beviljas eller senare, beroende på högskolan och situationen.

Disputationer börjar vanligtvis jämnt kl. 12.00 och varar cirka två timmar.  Publiken ska anlända till disputationssalen före kl. 12.00, men disputanden, opponenten och kustos kommer in i salen exakt kl. 12.15.

Plats för disputationen

Disputationen kan äga rum

  1. i Aalto-universitetets lokaler
  2. på distans på en interaktiv plattform som Zoom eller Teams
  3. i hybridformat (samtidigt på campus och interaktivt på distans)

Om disputationen genomförs på distans eller i hybridformat ska deltagandet i alla kanaler vara interaktivt (det vill säga åhörarna ska ha möjlighet att ställa frågor och få svar på dem vid den tidpunkt som är reserverad för frågorna).

Disputationens språk

Forskarutbildningsrådet fastställer disputationens språk som i regel är antingen finska, svenska eller engelska beroende på språket på avhandlingen och på språket som doktoranden och opponenten talar.

Doktoranden håller i regel ett föredrag (högst 20 minuter) på disputationens språk.

Arrangemang för disputationen

Doktoranden ansvarar för disputationens praktiska arrangemang. Vissa institutioner hjälper till med arrangemangen.

Doctoral hats, 2016

Högskolornas disputationsprotokoll och anvisningar för karonkan

Respektive högskola har även närmare anvisningar för disputationen och karonkan som är akademiska tillställningar som följer de akademiska traditionerna på respektive område. Anvisningarna rör exempelvis protokollet för disputationen, rollerna som opponenten och kustosen har, klädkod och karonkatraditioner.

TechPromootio2014_hattu

Doktorandutbildningstjänster

Doktorandutbildningstjänsterna stöder Aalto-universitetets doktorander, forskarutbildningsrådens verksamhet samt doktorandprogrammens ledare och professorer.

Tjänster
Art work of twigs forming a web

Doktorandsidindex

Index över alla aalto.fi sidor om forskarutbildning

Doktorandutbildning
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: