Ansökningsservice

Överklagande av antagningsbeslut, ansökan till kandidatprogram på engelska 2023

På denna sida hittar du information om omprövningsförfarandet och anvisningar för begäran om omprövning.
Aalto University library inside

Överklagande av antagningsbeslut, ansökan till kandidatprogram på engelska 2023 (vårens 1. gemensamma ansökan)

Syftet med det skriftliga omprövningsförfarandet är att ge den sökande en möjlighet att åberopa ett eventuellt fel i beslutsfattandet för att få det felaktiga beslutet korrigerat. Begäran om omprövning ska inte användas i syfte att få respons eller tilläggsinformation om antagningen.

Mera information om hur den sökande kan bekanta sig med tillämpningen av urvalskriterierna fås från Aalto-universitetets Ansökningsservice

Det är möjligt att begära omprövning av ett antagningsbeslut inom 14 dagar från det att resultaten har offentliggjorts. Begäran måste anlända till universitetet inom utsatt tid.

I din skrivelse måste du i detalj redogöra för vad din begäran om omprövning gäller och de fakta som du åberopar. Ange dina personuppgifter och underteckna din skrivelse eller låt ett ombud med fullmakt underteckna den.

Antagningsresultaten baserar sig på uppgifter som den sökande inlämnat till universitetet inom utsatt tid.

Ett beslut får inte överklagas genom besvär, om det gäller stipendier.

Resultaten från antagningen av studerande publiceras senast fredagen den 2 juni 2023.

Rättelsebegäran ska lämnas in senast den 16 juni 2023 kl. 15.00 via e-post [email protected]

eller på adressen:

Aalto-universitetet
Registratur
PB 11000
00076 AALTO

Begäran måste anlända till Aalto-universitetets registrator inom utsatt tid.

Rättelsebegäran ska riktas till dekanus vid den berörda högskolan i fråga (t. ex. ”Dekanus, Högskolan för teknikvetenskaper”).

Rättelsebegäran behandlas så snabbt som möjligt efter avslutning av rättelsetiden.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: