Strateginen johtaminen

Yliopiston strategisen suunnittelun ja tavoitteen asetannan keskeisin tehtävä on laatia yliopiston tahtotilan ja toimintaympäristön pohjalta konkreettinen strategia, josta johdetaan yliopiston tarjonta ja yhteiset toimintaperiaatteet. Yliopiston strategian toteuttamiseksi korkeakoulut laativat tarkemmat omat strategian implementointisuunnitelmat operatiivisen suunnittelun ja resursoinnin lähtökohdaksi.

Yliopiston strategia

Strategiaprosessin keskeinen toimija on hallitus, joka käynnistää prosessin ja hyväksyy lopputuloksena syntyvän strategian ja siihen liittyvät mahdolliset muut toimeenpanoa ohjaavat linjaukset. Strategian valmistelua johtaa rehtori, joka vastaa strategiatyön organisoinnista sekä yliopistoyhteisön sitouttamisesta ja osallistamisesta valmisteluun. Strategiatyötä tukee yliopiston toimintaympäristön aktiivinen seuranta sekä jatkuva dialogi sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien ja kumppaneiden kanssa. Ennakoinnilla yliopisto pyrkii luotaamaan tulevaisuuden näkymiä ja ilmiöitä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

Sopimusmenettely opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa

Hallitusohjelman, koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman ja lainsäädännön lisäksi yliopistoja ohjataan opetus- ja kulttuuriministeriön ja yliopistojen välisillä sopimuksilla nelivuotiskausittain. Sopimuskauden alussa yliopistot ja ministeriö käyvät yliopiston valmistelemien sopimusasiakirjojen pohjalta neuvottelut, joissa sovitaan yliopistojen toiminnalliset ja määrälliset tavoitteet, kehittämiskohteet ja yliopistolle myönnettävä rahoitus. Ministeriön kanssa neuvotteluissa sovitut asiat ja ministeriön antama palaute huomioidaan yliopiston ja korkeakoulujen strategisessa suunnittelussa. Ministeriö seuraa sopimuksen toteutumista sekä yliopiston strategian toimeenpanoa ja antaa niistä palautetta määräajoin.

  Yliopiston strateginen suunnittelu ja resurssointi

  Yliopiston ja korkeakoulujen toiminnan seurantaa ja suunnittelua rytmittää alkuvuonna toteutettava edellisen kalenterivuoden tuloksiin ja palautteisiin keskittyvä yliopiston vuosikatselmus ja loppukeväästä toteuttettava yliopistodialogi. Vuosikatselmuksen tueksi  yksiköt arvioivat strategian implemetoinnin toteutumista hyödyntäen edellisen vuoden palautteita ja tuloksia. Yliopistodialogi keskittyy tulevan vuoden sekä pidemmän aikavälin toiminnan tavoitteiden asettamiseen, toteuttamisen suunnitteluun ja resurssointiin. Keskustelujen lähtökohtana on katselmuksessa sovitut linjaukset, hallituksen ohjeistus sekä korkeakoulujen strategiset suunnitelmat. Yliopistodialogissa PMT sopii tulevista toiminnan tavoitteista ja resursseista, jotka dokumentoidaan yhteiseen tavoitesopimukseen.  Korkeakoulujen ja yhteisten palveluiden resurssisuunnitelmista kootaan yliopiston budjetti, jonka yliopiston hallitus hyväksyy kesäkuussa.

  Yliopiston sisäinen rahoitusmalli

  Yliopiston rahoitusmallin keskeisenä tavoitteena on luoda ennustettavat ja läpinäkyvät rahoituksen jakoperiaatteet ja kannustaa kohti yliopiston strategisia tavoitteita ja kustannustehokkuutta. Rahoitusmallilla tuetaan yliopiston rahoituksen jakamista rehtorilta korkeakouluille, minkä pohjalta korkeakoulut määrittelvät omat sisäiset periaatteet rahoituksen edelleen jakamiseksi laitoksille. Yliopiston rahoitusmalli luodaan yliopiston strategian ja painopisteiden pohjalta, opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmalli huomioiden. Yliopiston rahoitusmallista päättää rehtori. Tulevan vuoden rahoituspäätös tehdään yliopistodialogin yhteydessä ja dokumentoidaan tavoitesopimuksessa.

  Yliopiston indikaattorikäsikirja

  Indikaattorikäsikirja sisältää yliopiston käyttämien indikaattorien kuvaukset ja määritelmät. Indikaattorikäsikirja päivitetään tarvittaessa vuosiprosessien yhteydessä.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
  Jaa
  URL kopioitu