Palvelut

Varainhoito ja sijoitustoiminta

Tavoitteet

Aalto-yliopiston sijoitustoiminnan tavoitteet ovat tasaisen ja ennustettavan tulovirran tarjoaminen yliopistotoiminnan rahoittamiseksi sekä pääoman reaaliarvon säilyttäminen ja kasvattaminen pitkällä aikavälillä. Pääoman reaaliarvon säilyttäminen turvaa sukupolvien välisen tasa-arvon mahdollistamalla pääoman ja sen yliopiston toimintaan tarjoaman rahoituksen säilymisen ostovoimaltaan samana yli ajan. Tämä tarkoittaa sitä, että pääoman arvon tulee kasvaa pitkällä aikavälillä inflaation verran, jotta sen ostovoima säilyy yli ajan ja jotta pääoman tuotoilla voidaan rahoittaa yliopistotoimintaa samassa laajuudessa yli ajan. Sijoitustoiminnan reaaliarvon laskennassa käytetään ns. yliopistoinflaatiota, joka on historiallisesti ollut noin 1 prosenttiyksikön korkeampi kuin kuluttajahintainflaatio.

Lahjoitukset, joiden pääoman tuottoja käytetään yliopiston toiminnan rahoittamiseen

Pysyvällä pääomalla, joka muodostuu pääomittavista lahjoituksista, on hyvin pitkäjänteinen sijoitushorisontti, ja sille asetettu 3 prosentin pitkän aikavälin reaalituottotavoite, jolla on tulevina vuosina tavoitteena kattaa noin 5 % yliopiston vuosittaisesta toimintabudjetista. Käytännössä tämän arvioidaan vastaavan noin 6 % nimellistuottotavoitetta pitkällä aikavälillä.

Lahjoitukset, joiden koko pääoma voidaan käyttää yliopiston toiminnan rahoittamiseen

Tulouttavista lahjoituksista muodostuvan pääoman osalta tavoitteena on pääoman nimellisarvon säilyttäminen, koska sijoitushorisontti on lyhyempi.

Pääoman tuottojen käyttö

Pääoman tuottojen käytölle on laadittu varainkäyttöpolitiikka, joka määrää vuosittain maksimissaan yliopiston toiminnan rahoittamiseen käytettävissä olevan rahamäärän. Varainkäyttöpolitiikka on luotu tasapainottamaan sijoitustoiminnan tavoitteet ja se huomioi sekä pääoman markkina-arvon kehityksen että aiempien vuosien käyttötason. Näin varainkäyttöpolitiikka turvaa pääoman reaaliarvon säilymistä pitkällä aikavälillä ja samalla suojaa vuosittaista käyttöä sijoitustuottojen lyhyen aikavälin vaihteluilta.

Sijoitusstrategia

Yliopiston sijoitustoiminnan tarkoituksesta ja tavoitteista johtuen yliopiston pysyvän pääoman sijoitushorisontti on erittäin pitkä. Tämän vuoksi sijoitustoiminnassa korostuu pitkäjänteisyys, laaja hajautus sekä hallittu riskinotto. Sijoitussalkku on hajautettu maailmanlaajuisesti ja eri omaisuuslajeihin. Sijoitukset on toteutettu rahastojen kautta.

Aalto-yliopisto on myös sitoutunut noudattamaan vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Noin 98 % sijoitusvarallisuudesta on sellaisten ulkoisten varainhoitajien hoidettavana, jotka noudattavat vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Aalto-yliopisto on Finland’s Sustainable Investment Forumin (FINSIF) jäsen.

Yliopiston hallitus päättää yliopiston sijoitusstrategiasta sekä vuosittaisesta tuottojen käytön määrästä.

Organisointi

Yliopiston sijoitustoiminnasta vastaa yliopiston hallitus, joka hyväksyy yliopiston sijoitusstrategian. Yliopiston sijoitustiimiin kuuluu sijoitusjohtaja sekä kaksi salkunhoitajaa. Yliopiston sijoitustiimi vastaa sijoitustoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta sijoitusstrategian mukaisesti. Sijoitusjohtaja tekee sijoituspäätökset ja vastaa rahastovalinnasta. Lisäksi yliopistolla on ulkoisista jäsenistä koostuva, neuvoa-antava sijoituskomitea. Sijoituskomitean puheenjohtaja on Hanna Hiidenpalo (johtaja, sijoitukset, Elo).

Viestintä

Aalto-yliopisto tiedottaa sijoitustoimintansa tuloksista kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi kerran vuodessa julkistettavassa yliopiston tilinpäätöksessä ja vuosikertomuksessa avataan laajemmin yliopiston sijoitustoimintaa ja sijoitussalkkua.

Tätä palvelua tarjoaa:

Kumppanuudet ja yritysyhteistyö

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu