Palvelut

Opinnäytetöistä Kemian tekniikan korkeakoulussa

Lue lisää opinnäytetöistä ja niiden arvostelusta.
theses

Kandidaatintyö

Kandidaatintyön ja kandidaattiseminaarin ohjeet opiskelijoille löytyvät Intosta:

 

 

Kandidaatin työn arviointiohjeet

Kypsyysnäyte kandidaatin tutkinnossa

Alemman korkeakoulututkinnonyhteydessä kirjoitetaan kypsyysnäyte, jolla osoitetaan perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Kypsyysnäyte on siis kirjoitelma, jonka muodosta ei asetus anna tarkempia määräyksiä.

Kemian tekniikan korkeakoulussa, perehtyneisyys opinnäytteen alaan varmistetaan kirjoittamalla kypsyysnäyte osana kandidaatintyötä. Opinnäytetyön ohjaaja ohjatessaan opiskelijaa arvioi perehtyneisyyden ja antaa siitä kirjoitusprosessin yhteydessä palautetta. Suomen ja ruotsin kielen taito arvioidaan Kielikeskuksessa.

Kypsyysnäytteen kieliasun tarkastus suoritetaan osana kandidaattiseminaarin pienryhmäopetusta. Viikkoa ennen jälkimmäistä tekstipajatapaamista opiskelija palauttaa Kielikeskukseen paperiversion tekstistään, joka sisältää vähintään työn otsikon, sisällysluettelon, (alustavan) johdannon sekä yhden kokonaisen luvun tai alaluvun. Varsinaista tekstiä on oltava vähintään 3 sivua, ja tekstin tarkastettavan osan on oltava kielellisesti mahdollisimman viimeisteltyä. Suomen kielen lehtori kommentoi tekstit ja tekee niistä koosteen, jonka pohjalta tekstejä käsitellään tekstipajassa. Opiskelija saa takaisin myös opettajan kommentoiman tekstin. Jos teksti on sellaisenaan hyväksyttävä, opiskelija on suorittanut kypsyysnäytteen kieliasun osalta. Jos tekstiä on syytä muokata opettajan kommenttien pohjalta, opiskelija palauttaa muokatun tekstin sähköpostilla suomen lehtorille (viimeistään kandidaatintyön lopullisen version palautuksen yhteydessä). Kun opettaja on tarkastanut muokatun version ja todennut sen hyväksyttäväksi, opiskelija on suorittanut kypsyysnäytteen kieliasun osalta. Opettaja voi vielä lähettää opiskelijalle tiedoksi kommentteja toisesta versiosta.

Kypsyysnäytteen suorittaminen merkitään Oodiin omana suorituksenaan Kielikeskuksen suoritusilmoituksen perusteella. Suoritusmerkinnän hyväksyväksi opettajaksi merkitään Kielikeskuksen lehtori.

Diplomityön arviointi

KTAK hyväksyi kokouksessaan 12.6.2018 uuden diplomityön arviointiohjeen, jota sovelletaan niihin diplomitöihin, joiden aihe on hyväksytty 1.8.2018 jälkeen Koulutusneuvoston kokouksessa. Niihin diplomitöihin, joiden aihe on hyväksytty ennen 1.8.2018, sovelletaan silloin voimassa olleita arviointiohjeita.

Arviointiohje (diplomityön aihe hyväksytty 1.8.2018 jälkeen)

Arviointiohje (diplomityön aihe hyväksytty ennen 1.8.2018)

Kypsyysnäyte diplomi-insinöörin tutkinnossa

Diplomityöntekijän on kirjoitettava kypsyysnäyte, jolla osoitetaan diplomityön alan (ja mahdollisesti koulusivistyskielen) hallitseminen.

Kypsyysnäyte voi olla

  • esseemuotoinen kirjoitelma, joka kirjoitetaan valvotussa tilanteessa valvojan antamasta aiheesta.
  • lehdistötiedote (vain, jos kielitaitoa ei tarvitse osoittaa).

Kypsyysnäyte tulee olla tehtynä ennen diplomityön hyväksymistä.

Kypsyysnäytteen sisällön tarkistaa diplomityön valvoja ja kieliasun kielikeskus, mikäli opiskelija ei ole osoittanut kielitaitoaan jo alempaa korkeakoulututkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä. Kypsyysnäyte voidaan hylätä kielen osalta, jos se ei täytä kielellisiä vaatimuksia.

Kielentarkistukseen on hyvä varata aikaa noin kaksi viikkoa siitä, kun teksti on saapunut tarkastajalle. Kypsyysnäyte arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty eikä sen arvosana vaikuta diplomityön arvosanaan. Suoritusmerkinnän hyväksytystä kypsyysnäytteestä antaa diplomityön valvoja. Hylätyn kypsyysnäytteen voi uusia.

Jos koulusivistyksensä suomeksi tai ruotsiksi saanut opiskelija ei ole osoittanut kielitaitoaan osana alempaa korkeakoulututkintoa, hän kirjoittaa diplomityötä varten kypsyysnäytteen koulusivistyskielellään. Opiskelija, jolta ei vaadita kotimaisten kielten osaamista, kirjoittaa kypsyysnäytteen diplomityön kielellä. Ulkomaalaisen opiskelijan on myös kirjoitettava kypsyysnäyte ja tällöin kielenä on yleensä englanti. Vieraskieliset kypsyysnäytteet tarkistetaan ainoastaan sisällöllisesti.

Kypsyysnäytteen suorittaminen merkitään Oodiin omana suorituksenaan. Suoritusmerkinnän hyväksyväksi opettajaksi merkitään diplomityön valvoja.

Lisensiaatintutkimus

Lisensiaatintutkimuksen ohjeet löytyvät Intosta:

Väitöskirja

Väitöskirjan ohjeet löytyvät Intosta:

Tätä palvelua tarjoaa:

Kemian tekniikan korkeakoulu

Löysitkö etsimäsi? Ellet, niin otathan meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu