Palvelut

Kemikaalien yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintäjärjestelmä

GHS-järjestelmä luokittelee kemikaalit (aineet ja valmisteet) sisäisten ominaisuuksien perusteella ja käyttää yhdenmukaistettuja vaaraviestintäelementtejä, jotka sisältävät merkinnät ja käyttöturvallisuustiedotteet.

GHS

Kemikaalien yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintäjärjestelmä (Globally Harmonised System of classification and labelling of chemicals) eli GHS on YK:n alaisuudessa kehitetty kokonaisuus. Järjestelmä luokittelee kemikaalit (aineet ja valmisteet) sisäisten ominaisuuksien perusteella ja käyttää yhdenmukaistettuja vaaraviestintäelementtejä, jotka sisältävät merkinnät ja käyttöturvallisuustiedotteet.

GHS-järjestelmä tarjoaa tietoja aineiden fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista ja ihmisen terveyteen sekä ympäristöön kohdistuvista vaaroista. Näin edistetään kemikaalien turvallista kuljetusta, käsittelyä ja käyttöä. GHS-järjestelmä tarjoaa mahdollisuuden harmonisoida kemikaaleja koskevia säädöksiä maailmanlaajuisesti ja siten helpottaa kaupankäyntiä. Järjestelmä kattaa sekä kuljetettavien kemikaalien pakkaukset että käyttöpakkaukset ja järjestelmää kehitetään jatkuvasti. Sisällöltään järjestelmä pohjautuu aikaisempiin luokitus- ja merkintäjärjestelmiin.Euroopassa GHS-järjestelmä on toimeenpantu Euroopan neuvoston ja Parlamentin asetuksella 1272/2008 (asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta) kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkauksista, ns. CLPasetus (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures). Asetus tuli voimaan vuoden 2009 alussa ja sen mukaiset merkinnät löytyvät alta.

Varoitusmerkinnät sisältävät lisäksi erilaisia vaara- ja turvalausekkeita sekä huomautuksia. CLP-asetuksen (1272/2008) myötä vanhat R- ja S-lausekkeet poistuivat. Uudet lausekkeet tai niiden yhdistelmät kuvaavat, kuten vanhat R- ja S-lausekkeetkin, aineen tai seoksen vaaraa ns. vaaralauseke (H, Hazard statements) ja niiden käytöstä aiheutuvien haittojen ennaltaehkäisyä ns. turvalauseke (P, Precautionary statements) tai muita turvallisuuteen liittyviä huomioita kuten pelastustoimenpiteitä, varastointia ja jätteiden käsittelyä. Vaaraominaisuuksista, kuten fysikaalisista ominaisuuksista, ympäristö- tai terveyteen liittyvistä vaikutuksista, voidaan antaa myös lisätietoja erillisillä lausekkeilla (EUH, Supplemental hazard information). Ohessa muutamia esimerkkejä uusista lausekkeista:

H226

Syttyvä neste ja höyry

H332

Haitallista hengitettynä

P102

Säilytettävä lasten ulottumattomissa

P263

Vältä kosketusta raskauden tai imetyksen aikana

EUH014

Reagoi voimakkaasti veden kanssa

EUH031

Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa

 

Vanhoihin varoitusmerkkeihin liittyvät tekstiosat, kuten "Myrkyllinen" tai "Helposti syttyvä", poistuivat. Uutena elementtinä merkintöihin on lisätty huomiosana (signal word). Huomiosana "Vaara" (dgr, danger) varoittaa vakavimmista vaaraominaisuuksista ja huomiosana "Varoitus" (wng, warning) lievemmistä.

Vanhat kemikaalimerkinnät

Ennen GHS-järjestelmää vaaralliset kemikaalit luokiteltiin kemikaaliasetuksen (675/1993) mukaan ryhmiin, jotka kuvasivat kemikaalien vaarallisia ominaisuuksia ja niiden voimakkuutta (Sosiaali- ja terveysministeriön STM päätös 807/2001, ns. luokitusperustepäätös). Kemikaalin päällyksessä luokitus osoitettiin kemikaalin varoitus­merkillä ja sen kirjaintunnuksella (kuva 2) sekä vaaraa osoittavilla standardi­lausekkeilla (R-lausekkeet). Luokitus­perustepäätös määräsi myös kemikaalien päällyksissä käytettävät turvallisuustoimenpiteitä osoittavat S-lausekkeet. Merkinnät poistuivat käytöstä 1.6.2015, mutta niitä löytyy edelleen vanhoista kemikaaliastioista.

Maantiekuljetukset

Kuljetettaessa vaarallisia aineita tiellä merkitään ne vaarallisten aineiden kuljetus- eli VAK-tunnuksin (kuva 3). Tunnukset ovat saman tyyppisiä merkkejä kuin kemikaalien varoitus­merkit.

Tätä palvelua tarjoaa:

Kemian tekniikan korkeakoulu

Löysitkö etsimäsi? Ellet, niin otathan meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu