Palvelut

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöt

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö saattaa näkyä opiskelijan toiminnassa esimerkiksi keskittymisen vaikeutena, huolimattomuusvirheinä tai itsenäisen opiskelun haasteina.
Opiskelijoita Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD) on neurobiologinen aivojen toiminnan häiriö, jonka ydinoireita ovat tarkkaamattomuus, yliaktiivisuus ja impulsiivisuus. Tarkkaavaisuusvaikeutta ilmenee myös ilman ylivilkkautta (ADD, Attention Deficit Disorder). Oirekuva vaihtelee yksilöllisesti. Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden ongelmista huolimatta opiskelija voi suoriutua opinnoistaan erinomaisesti.

Tarkkaamattomuusvaikeuksissa oireet näkyvät huomion kiinnittämisen ja tehtävään keskittymisen vaikeutena, kuten huolimattomuusvirheinä. Koska opiskelija ei jaksa keskittyä yhteen asiaan pitkään, hän saattaa yrittää tehdä monta asiaa yhtä aikaa tai hyppii tehtävästä toiseen. Usein häneltä jää myös huomaamatta tai kuulematta asioita. Yliaktiivisuus ja impulsiivisuus voivat ilmetä esimerkiksi välittöminä reaktioina, toimimisena ennen kuin ehtii ajatella, vaikeutena odottaa vuoroaan, vastaamisena ennen kuin on kunnolla ehditty kysyä tai tehtävien keskeyttämisinä.

Opiskelijoita Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Opiskeluun vaikuttaa pitkäjännitteisyyden puute, joka ilmenee vaikeutena kuunnella ja noudattaa ohjeita tai vaikeutena aloittaa tehtävät ja saattaa ne loppuun. Lisäksi opiskeluun vaikuttavat vaikeudet keskittyä ja säilyttää tarkkaavaisuus muista ärsykkeistä huolimatta. Äänet, häly ja liikkeet vievät opiskelijan huomion pois tehtävästä.

Opiskelijan arjessa haasteita tuottaa erityisesti itsenäinen opiskelu. Esimerkkejä haastavista kohdista ovat opiskelusuunnitelman tekeminen ja sen mukaan eteneminen sekä tehtävien tekoon tarvittavan ajan hahmottaminen. Kiinnostaviin tehtäviin uppoutuminen ja muiden asioiden jääminen taka-alalle saattaa hankaloittaa opiskelijan arkea. Ajan hallinta ja tehtäviin käytettävän ajan rajaaminen voi olla monelle haasteellista.

Ongelmia saattaa esiintyä myös lukemisessa, kirjoittamisessa sekä tekstin ymmärtämisessä, jäsentämisessä ja analysoinnissa.  Vaikeuksia saattaa esiintyä myös matematiikassa, sanallisessa ilmaisussa, yksityiskohtien huomioon ottamisessa ja kokonaisuuden hahmottamisessa.

On kuitenkin hyvä muistaa, että aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöön liittyy haasteiden lisäksi myös vahvuuksia. Opiskelija voi olla esimerkiksi hyvin luova ja innovatiivinen tai uusiin haasteisiin innostuneesti suhtautuva.

Vinkkejä ohjaustilanteisiin

 • Keskustelussa ja kyselytilanteissa apuna ovat kärsivällisyys ja avoimuus.
 • Rutiinien tukeminen ja uusien rutiinien rakentaminen yhdessä opiskelijan kanssa helpottaa opiskelijan toiminnan organisointia.
 • Tue opiskelijaa myös ajankäytön suunnittelussa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:
  • Auta opiskelijaa asettamaan itselleen selkeitä tavoitteita. Tavoitteiden pilkkominen konkreettisiksi tehtäviksi auttaa.
  • Opittava asia kannattaa pilkkoa sen kokoisiksi palasiksi, jotka ovat realistisia opiskella kerralla.
  • Riittävän ajan varaaminen opiskelulle antaa mahdollisuuden valmistautua tenttiin ajoissa.
  • Ohjaa opiskelijaa hyödyntämään lukujärjestystä, kalenteria, muistivihkoa ja matkapuhelimen ajanhallintatoimintoja muistamisen ja suunnittelun tukena.
  • Ohjaa ja tue opiskelijaa säännöllisesti opiskelusuunnitelman teossa ja seurannassa. Suoritusten ja asetettujen tavoitteiden seuranta ja puuttuminen ajoissa ongelmiin on tärkeää.
 • Ohjaa ja kannusta opiskelijaa kehittämään opiskelutaitojaan.
 • Anna välitöntä kannustavaa ja arvostavaa palautetta, rohkaise ja motivoi.

Kurssikäytänteet kunnossa?

 • Tarjoa opiskelijalle selkeät ja tarkat tiedot kurssin rakenteesta, keskeisistä päivämääristä, tenttivaatimuksista sekä käytännön järjestelyistä.
 • Kysy opiskelijalta, millainen oppimateriaali ja työskentely tukevat hänen oppimistaan. Esimerkiksi ryhmätyöskentely ja keskusteleminen voivat helpottaa asioiden käsittelyä ja oppimista.
 • Korosta selkeästi se, mikä on opetettavan asian kannalta oleellista. Hyviä tapoja tähän ovat:
  • Kiinnitä opiskelijan huomio aloitettavan aiheen käsittelyyn.
  • Käy esityksen alussa läpi sisällön pääasiat.
  • Suunnittele esityksiin taukoja, jotka jäsentävät käsiteltävää asiaa.
  • Havainnollista ja käytä monipuolisia oppimateriaaleja, esimerkiksi tekstejä, kuvia, videoita ja ääntä.
  • Toimita luentorunko ja kirjallinen materiaali etukäteen, jotta opiskelija voi perehtyä kokonaisuuteen.

Oppiminen luennoilla

 • ADHD-oireinen opiskelija voi häiriintyä herkästi ympäristön tavallisistakin ärsykkeistä. Keskittymistä helpottavat esimerkiksi:
  • Rauhallinen istumapaikka
  • Ärsykkeiden määrää vähentävien apuvälineiden käyttö, tilanteen mukaan esimerkiksi korvatulpat, vastamelukuulokkeet, huppu, aurinkolasit tai muut vastaavat
  • Pienet tauot (esimerkiksi tauon pitäminen luennon puolivälissä) ja mahdollisuus pieneen liikkumiseen vireystilan ylläpitämiseksi
  • Opiskelua tukevien apuvälineiden käyttäminen sekä ääni- ja kuvatallenteiden tekeminen opiskelukäyttöön, esimerkiksi opiskelijan oman tietokoneen ja tekstinkäsittelyohjelman käyttö
 • Ota kaikessa viestinnässä ja opetuksessa huomioon moniaistikanavaisuus. Esitä asiat kirjallisesti ja suullisesti sekä näyttämällä tai tekemällä. Puhu selkeästi ja rauhallisesti yksi asia kerrallaan.
 • Mikäli opiskelija keskeyttää sinut jatkuvilla kysymyksillä, pyydä häntä kirjaamaan mieleen tulevat asiat ja palaa niihin myöhemmin. Pyri tarkentamaan ja selventämään asioita rakentavalla tavalla. Jos opiskelija juuttuu johonkin asiaan, auta häntä siirtymään asiasta tai tehtävästä seuraavaan.

Hyvät tentti- ja arviointikäytännöt

 • Ilmoita hyvissä ajoin ja selkeästi tentteihin opiskeltavat aineistot.
 • Varmista opiskelijalle rauhallinen ympäristö, joka tukee opiskelijan keskittymistä.  Tarvittaessa korvatulpat tai vastamelukuulokkeet ja mahdollisuus erilliseen tilaan.
 • Opitun asian voi osoittaa myös vaihtoehtoisilla tavoilla, kuten esimerkiksi kirjallisen tentin korvaaminen suullisella kuulustelulla tai kotona tehtävät kirjalliset työt.
 • Tarvittaessa lisäajasta sopiminen, jos tenttiaikaa on niukasti käytettävissä. Aallon linjauksen mukaisesti opiskelijalla on oikeus saada 1 tunti lisäaikaa tenttiin tentin pituudesta riippumatta.
 • Mahdollisuus käyttää apuvälineitä tentin aikana, kuten esimerkiksi tietokonetta tekstinkäsittelyohjelmineen
 • Sisällön osaamista arvioivissa tehtävissä mahdollisuus arviointiin, jossa kirjoitusvirheet eivät vaikuta tulosta alentavasti.

Lisää tietoa löydät:

ADHD-liitto

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön huomioon ottaminen korkeakouluopiskelussa –opas

Salakari, A. (2018). ADHD-aikuisen selviytymisopas 2.0: Tutkittua tietoa ja käytännön vinkkejä. Tammi.

Henkilökohtaiset opintojärjestelyt

Aallon uudet opiskelijat luennolla

Henkilökohtaiset opintojärjestelyt

Jokaisella Aallon opiskelijalla on oikeus saada kohtuullisia henkilökohtaisia opintojärjestelyjä terveydellisten syiden perusteella.

Palvelut
Kirjoittava opiskelija luennolla

Lukivaikeus

Suomalaisista korkeakouluopiskelijoista 4,4 % on diagnosoitu lukivaikeus (YTHS, 2016). Lukivaikeudessa lukeminen on hidasta äänteiden hahmotukseen ja käsittelyyn liittyvien vaikeuksien vuoksi.

Palvelut
Opiskelija kirjoittaa

Hahmottamisen vaikeudet

Hahmottamisen vaikeuksilla tarkoitetaan vaikeuksia avaruudellisessa hahmottamisessa tai visuaalisessa tarkkaavaisuudessa.

Palvelut
Opiskelijoita Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöt

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö saattaa näkyä opiskelijan toiminnassa esimerkiksi keskittymisen vaikeutena, huolimattomuusvirheinä tai itsenäisen opiskelun haasteina.

Palvelut
Opiskelija Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Autismin kirjon häiriöt

Autismin kirjon häiriöistä yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa yleisin on Aspergerin oireyhtymä.

Palvelut
Opiskelijoita Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Mielialahäiriöt

Mielialahäiriöistä etenkin masennus on nuorten aikuisten keskuudessa hyvin yleistä. Opiskelijan on tärkeää kuunnella omaa jaksamistaan ja ottaa huomioon riittävä palautuminen opintojen kuormituksesta.

Palvelut
Ryhmä opiskelijoita

Ahdistuneisuus ja jännittäminen

Ahdistuneisuudella tarkoitetaan tilaa, jossa henkilö kokee olonsa rauhattomaksi ja huolestuneeksi. Tilapäinen lyhytaikainen ahdistuneisuus ja jännittäminen esimerkiksi esiintymistilanteissa ovat hyvin yleisiä ja luonnollisia ilmiöitä, eivätkä vielä tarkoita ahdistuneisuushäiriötä.

Palvelut
Kolmen opiskelijan ryhmä Harald Herlin -oppimiskeskuksessa

Paniikkikohtaus ja paniikkihäiriö

Paniikkikohtauksen pelko rajoittaa opiskelijan elämää ja opintoihin osallistumista.

Palvelut

Palaute

Palautetta, kommentteja ja kysymyksiä henkilökohtaisten opintojärjestelyiden tietopankista

Anna palautetta
MIDE_Aalto_Forum_15102013_photo_by_lasse_lecklin_10
Tätä palvelua tarjoaa:

Oppimispalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu