Koulutustarjonta

Rakennettu ympäristö, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

HUOM! Ei sisäänottoa keväällä 2022, hakukohde lakkautetaan. Hakukohteen korvaavat uudet hakukohteet Kiinteistötalous ja geoinformatiikka sekä Kestävät yhdyskunnat.

Aalto-yliopiston rakennetun ympäristön pääainekokonaisuus keskittyy kestävään kaupunkien, maankäytön, liikennesuunnittelun ja kiinteistöjen kehitykseen tavoitteenaan mahdollistaa entistä parempi elinympäristö meille kaikille. Koulutusohjelma on ainoa laatuaan Suomessa.
Rakennettu ympäristö - kaupunkinäkymä

Tutkinto:

Tekniikan kandidaatti + diplomi-insinööri

Hakuaika:

17.3.2021 – 31.3.2021

Opetuskieli:

suomi
ruotsi

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Insinööritieteiden korkeakoulu

Hakuaika on päättynyt

Uudet hakukohteet

Viisi opiskelijaa pienoiskaupungin äärellä

Kiinteistötalous ja geoinformatiikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Miten planeettamme muuttuu? Millaiselta näyttävät tulevaisuuden rakennukset ja miten ne voivat edistää ihmisen hyvinvointia? Kiinteistötalous ja paikkatieto kytkeytyvät useisiin tulevaisuuden polttavimpiin kysymyksiin ja muodostavat perustan moderneille yhteiskunnille. Aalto-yliopiston Kiinteistötalous ja geoinformatiikka -hakukohde yhdistää nämä kaksi merkittävää tieteenalaa ainoana Suomessa samaan kandidaatin tutkintoon. Opiskelijalle avautuvat mielenkiintoiset uranäkymät yhteiskunnan avainpaikoille, joissa kunnianhimolle ja luovuudelle ei aseteta rajoja. 

Koulutustarjonta
Kaksi henkilöä kuvan äärellä

Kestävät yhdyskunnat, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Millainen suunnittelu takaa, että yhteiskuntamme toimii kestävällä tavalla? Minkälaisia tulevaisuuden kaupunkien tulee olla, jotta ne tukevat ihmisten hyvinvointia? Miten huomioida ilmastonmuutoksen vaikutukset sekä luonnonvarojen hallinnassa että erilaisten alueiden ja niiden vesihuollon suunnittelussa? Aalto-yliopiston Kestävät yhdyskunnat -pääaine sopii opiskelijoille, jotka haluavat työskennellä tulevaisuuden merkittävimpien teemojen parissa. Opinnot ovat Suomessa ja maailmanlaajuisestikin poikkeuksellinen yhdistelmä maankäytön ja liikenteen suunnittelua sekä vesi- ja ympäristötekniikkaa.

Koulutustarjonta

HUOM! Ei sisäänottoa keväällä 2022, hakukohde lakkautetaan. Hakukohteen korvaavat uudet hakukohteet Kiinteistötalous ja geoinformatiikka sekä Kestävät yhdyskunnat.

Koulutuksen tavoite

Miten kaupunkeja tulisi kehittää, jotta ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa? Miten maankäyttö, liikennesuunnittelu ja kiinteistökehitys ovat kytköksissä toisiinsa – ja mikä rooli niillä on kestävän kehityksen kannalta? Rakennetun ympäristön pääainekokonaisuus on ainoa laatuaan Suomessa. Opiskelet usean tärkeän alan risteyskohdassa ja kartutat laaja-alaisia taitoja, joita tarvitaan monimutkaisen kaupunkitodellisuuden hallinnassa ja kehittämisessä. Ala soveltuu sinulle, joka haluat olla mukana luomassa entistä parempaa elinympäristöä meille kaikille.

Rakennettuun ympäristöön suuntautuneilla tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittaneilla on:

Ymmärrys maankäytön ja liikenteen suunnittelun perusteista. Valmistuneilla on monipuolinen perehtyneisyys maankäytön ja liikenteen analysoinnin ja suunnittelun välineisiin sekä maankäytön ja liikenteen strategiseen ja kestävää kehitystä edistävään yhteensovittamiseen.

Ymmärrys kiinteistötalouden perusteista. Valmistuneet ymmärtävät kiinteistötalouden lainalaisuudet ja erityispiirteet, aina kiinteistölainsäädännöstä ja -hallinnosta kiinteistömarkkinoiden toimintaan sekä kiinteistöjen arvonmääritykseen ja johtamiseen.

Ihmislähtöinen ja kestävän kehityksen periaatteet huomioiva näkökulma insinöörityöhön. Valmistuneilla on taidot työskennellä älykkäämmän, kestävämmän ja ihmisystävällisemmän rakennetun ympäristön eteen.

Laaja-alainen tekninen osaaminen. Tekniikan kandidaatilla on laaja-alaiset tiedot tekniikan alan perusteista, mikä on erinomainen pohja jatko-opinnoille erityisesti Master’s Programme in Real Estate Economics tai Master’s Programme in Spatial Planning and Transportation Engineering -maisteriohjelmassa.

Aku Staff in alvarin aukio wearing overalls

Kiinnostus kaavoitusta kohtaan sai Aku Staffin hakemaan rakennetun ympäristön pääaineeseen

Fuksikapteenina toimiva Aku Staff kokee, että opiskelijatoiminta on parhaimpia asioita, joita hän on yliopistolta saanut.

Ihmiset

Koulutuksen sisältö

Diplomi-insinöörejä yhdistää halu ratkaista ongelmia ja tehdä yhteiskunnasta toimivampi, eettisempi ja kestävämpi. Sirpaleinen kaupunkiympäristö ja aikamme suuret ympäristöhaasteet edellyttävät ennen kaikkea laajojen kokonaisuuksien ymmärrystä ja perinteisten tieteenalojen rajat ylittävää ajattelua. Rakennetun ympäristön pääaine vastaa näihin tarpeisiin. Pääaine tuo yhteen aloja, joilla on merkittävä rooli kestävän tulevaisuuden rakentamisessa – esimerkiksi liikkumisen tarpeen vähentäminen, kestävien liikkumismuotojen edistäminen ja näitä tukeva maankäytön suunnittelu, maapolitiikka sekä kestäviä ratkaisuja tukeva kiinteistöjohtaminen ovat koulutusohjelman keskiössä olevia teemoja.

Ensimmäisenä opintovuonna insinööritieteiden koulutusohjelmassa painottuvat perusopinnot: matematiikka, fysiikka, taloustiede, juridiikka ja tietotekniikka. Fysiikan ja kemian opinnot eivät ole pakollisia, ja opiskelijalla on halutessaan mahdollisuus painottaa opinnoissaan kyseisten aineiden sijasta esimerkiksi oikeustieteen ja taloustieteen oppiaineita.

Toisena opintovuonna painottuvat Rakennetun ympäristön pääaineen kurssit, joiden valinnaisista kursseista opiskelija voi valita erikoistumisalueensa sen mukaan, mikä maisteriohjelma häntä kiinnostaa. Rakennetun ympäristön pääaineopiskelijalla on oikeus suorittaa diplomi-insinöörin tutkinto (maisterin tutkinto) joko kiinteistötaloudesta tai maankäytön suunnittelusta ja liikennetekniikasta. Näiden lisäksi opiskelija voi tietyin edellytyksin hakeutua toiseen Insinööritieteiden korkeakoulun maisteriohjelmaan tai Aalto-yliopiston toisen korkeakoulun tarjoamaan maisteriohjelmaan Aalto-yliopiston ulkoisessa haussa.

Kolmantena opintovuonna painottuvat sivuaineopinnot sekä kandidaatintyö. Sivuaineeksi voi valita esimerkiksi Insinööritieteiden kandidaattiohjelman toisen pääaineen tarjoaman sivuainekokonaisuuden, Aalto-yliopiston toisen korkeakoulun tarjoaman sivuaineen tai sivuaineen jostain muusta yliopistosta. Sivuaine vahvistetaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Aiheet

Kandidaatin tutkinnon opinnoissa opiskelija rakentaa perustan diplomi-insinöörin tutkintoon johtaville opinnoille, teknillistieteelliselle ammatti-identiteetille sekä valmiudelle työskennellä kansainvälisessä toimintaympäristössä. Opintojen johdosta opiskelija ymmärtää kokonaisuuksia, jotka liittyvät rakennetun ympäristön teknisiin, juridisiin, poliittisiin ja taloudellisiin järjestelmiin. Pääaineen tavoite on kouluttaa rakennetun ympäristön monipuolisia osaajia, joilla on kokonaisvaltainen ja strateginen ote ympäristön ohjaukseen ja kehittämiseen.

Kursseilla käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa:

•    ympäristölainsäädäntö
•    liikenteen mallinnus ja simulointi
•    kestävä liikennejärjestelmä
•    maankäytön suunnittelun perusteet
•    rakennetun ympäristön suunnittelua tukevat (paikka)tietojärjestelmät
•    kiinteistötalous ja -arviointi
•    kestävä kiinteistöjohtaminen
•    rakennetun ympäristön kartoituksen ja mittauksen menetelmät

Oppiminen

Rakennetun ympäristön pääaineessa opiskelu on monimuotoista: perinteisen luento-opetuksen ja kirjallisuuteen perehtymisen lisäksi opetuksessa hyödynnetään erilaisia harjoitustehtäviä sekä yksilö- että ryhmätöinä. Käytännön toimintaympäristö on vahvasti läsnä opiskelussa – opiskelijat kohtaavat työnantajien edustajia luentovierailujen ja projekti- ja harjoitustyökohteisiin tehtyjen vierailujen puitteissa. Ongelmalähtöisissä opetusmenetelmissä opiskelijat pääsevät todellisten suunnittelukohteiden äärelle, ratkomaan oikean elämän ongelmatilanteita.

Opiskelijoilla on myös mahdollisuus sisällyttää opintoihinsa työharjoittelu niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Työharjoittelu on opiskelijalle merkityksellinen askel kohti työelämää ja mahdollisuus soveltaa opiskelemiaan asioita käytännön työympäristössä. Opiskelija saa arvokkaita kontakteja ja kansainvälinen työkokemus on lisäksi hyvä kilpailuetu alati kansainvälistyvillä työmarkkinoilla.

Koulutuksen rakenne

Rakennetun ympäristön pääaine on osa Aalto-yliopiston Insinööritieteiden kandidaattiohjelmaa, joka koostuu kolmen vuoden mittaiseksi suunnitellusta, 180 opintopisteen laajuisesta kokonaisuudesta:

•    Perusopinnot 70 op
•    Pääaineen opinnot 50 op
•    Kandidaatintyö 10 op
•    Sivuaineopinnot 25 op
•    Valinnaiset opinnot 25 op

Insinööritieteiden kandidaattiohjelman opinto-opas

Pääaineen valinta

Pääaine on rakennettu ympäristö.

Lisätietoja opetuskielistä

Kandidaatin tutkinnossa opetus järjestetään pääosin suomeksi, mutta osa opetuksesta on tarjolla myös ruotsiksi. Opiskelija voi vastata suomenkielisten kurssien tentteihin ja oppimistehtäviin myös ruotsiksi. Yksittäisten luentojen tai kurssien opetus voi olla englanniksi.

Diplomi-insinöörin tutkinnossa (maisterin tutkinto) pääasiallinen opetuskieli on englanti.

Uramahdollisuudet

Insinöörien asiantuntemusta, johtajuutta ja kykyä toteuttaa kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja tarvitaan laajalti. Alalla on lähes rajattomat työllistymismahdollisuudet niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Olet omalta osaltasi rakentamassa parempaa elinympäristöä, sillä rakennetulla ympäristöllä on keskeinen rooli ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnissa.

Rakennetun ympäristön koulutus antaa sinulle vahvan perustan kiinteistöomaisuuden hallinnalle ja ymmärrät, miten monimutkaista yhdyskuntarakennetta ja sen muutoksia voidaan ohjata. Maankäytön suunnittelun, liikennetekniikan ja kiinteistötalouden perusteiden osaajana ymmärrät alojen keskinäiset kytkennät ja vaikutukset toisiinsa. Esimerkkejä diplomi-insinöörin mahdollisista urapoluista ovat:

 • Kaavoittaja julkisella tai yksityisellä sektorilla
 • Liikennesuunnittelija julkisella tai yksityisellä sektorilla
 • Ympäristö- tai liikennehallinnon viranhaltija
 • Liikenteen ohjauksen ja mallintamisen asiantuntija julkisella tai yksityisellä sektorilla
 • Maankäyttöä ja liikennettä (strategisesti) yhteensovittava suunnittelija julkisella tai yksityisellä sektorilla
 • Kiinteistömanageri tai –johtaja julkisella tai yksityisellä sektorilla
 • Kiinteistöarvioinnin ja –markkinoiden asiantuntija
 • Kiinteistötoimitusinsinööri Maanmittauslaitoksen tai kunnan palveluksessa
 • Kunnan maapolitiikasta vastaava kunnaninsinööri
 • Kunnan tekninen johtaja
 • Edellämainittujen alojen tutkija

Insinööritieteiden korkeakoulusta valmistuneet diplomi-insinöörit ovat jo useiden vuosien ajan työllistyneet parhaiten kaikkiin Suomen tekniikan alan yliopistoista valmistuneisiin diplomi-insinööreihin verrattuna. Aalto-yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen erinomaiset urapalvelut, jotka tukevat opiskelijoita työllistymisessä sekä Suomeen että ulkomaille. Myös Aallon yrittäjyysyhteisö on todella aktiivinen ja auttaa opiskelijoita omien yritysten perustamisessa.

Tutustu alumneihin ja uramahdollisuuksiin

Alumni Pia Mäkilä: Kiinteistöalan osaajia tarvitaan monilla eri osa-alueilla.

Pia Mäkilä päätyi työskentelemään Maanmittauslaitokselle diplomityön kautta, joka antoi uuden näkökulman kiinteistöalaan.

Pia Mäkilä with a horse

Insinööritieteiden korkeakoulusta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulusta valmistuneet työllistyvät hyvin koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Tältä sivulta löydät tietoa valmistuneidemme työllistymisestä sekä urakehityksestä.

Unto Rautio

Tuomas Toivio

I and many of my fellow students found work opportunities already during our studies. We had the chance to meet potential employers through various networking events. I feel like employers really value the skills Aalto University graduates have to offer.

Spatial planning and transportation engineering alumni Tuomas

Alumni Annina Salakka: Opintoni Aallossa antoivat hyvän pohjan erilaisille työtehtäville

Tukholmassa asuva Annina Salakka työskentelee kiinteistösijoituksien pitkän aikavälin vaihtoehtoisten rahoitusvaihtoehtojen parissa.

Annina Salakka, real estate economics alumna

Opinnäytetyö

Tekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluu opinnäyte, kandidaatintyö, joka laaditaan koulusivistyskielellä pääaineen alaan liittyvästä aiheesta. Kandidaatintyö on osa 10 opintopisteen opintokokonaisuutta, johon sen lisäksi kuuluvat kandidaattiseminaari ja kypsyysnäyte.

Kandidaatintyön ja seminaarin tavoitteena on, että opiskelija oppii

 • hakemaan tieteellistä tietoa, muodostamaan tutkimussuunnitelman
 • työstämään tieteellistä tietoa tutkimussuunnitelman mukaisesti opinnäytteeksi
 • raportoimaan opinnäytteensä tutkimustulokset tieteellisen esitystavan mukaisesti
 • esittämään opinnäytteensä julkisesti
 • tieteellistä argumentaatiota arvioimalla muiden opiskelijoiden laatimia opinnäytetöitä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinnon suorittaminen antaa kelpoisuuden jatkaa opintoja diplomi-insinööriksi. Tullessaan valituksi suorittamaan tekniikan kandidaatin tutkintoa (TkK, 180 op, 3 vuotta) rakennetun ympäristön hakukohteeseen, opiskelija saa tutkinnonsuoritusoikeuden joko kiinteistötalouden tai maankäytön suunnittelun ja liikennetekniikan diplomi-insinöörin tutkintoon (DI, 120 op, 2 vuotta). Viimeksi mainitut kiinteistötalouden sekä maankäytön suunnittelun ja liikennetekniikan DI-koulutukset toteutetaan maisteriohjelmina: Master’s Programme in Real Estate Economics ja Master’s Programme in Spatial Planning and Transportation Engineering. Maisteriohjelmissa opetuskielenä on englanti.

Tekniikan kandidaatin tutkinto suoritetaan ennen diplomi-insinöörin tutkintoa. Molempien tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.

Diplomi-insinöörin tutkinto mahdollistaa hakemisen tekniikan tohtorin tutkintoon johtaviin opintoihin.

A Bloc yläaula_Tuomas Uusheimo

Master's Programme in Real Estate Economics

Valtaosa vuotuisista globaaleista investoinneista kohdistuu kiinteistöihin ja suurin osa kansallisvarallisuudesta on sidottu kiinteistöihin. Kaupungistumien kiihdyttää rakentamista ja synnyttää kasvavaa tarvetta kiinteistötalouden asiantuntijoille. Kiinteistötalouden maisteriohjelma sopii sinulle, jos haluat työskennellä kiinteistömarkkinoihin, kiinteistösijoittamiseen tai kiinteistöjen kehittämiseen liittyvissä tehtävissä. Kiinteistötalouden maisteriohjelmasta saat kattavat tiedot ja taidot, joita tarvitaan kiinteistöjen koko elinkaaren hallintaan.

Koulutustarjonta
Students looking at SPT studio course

Master's Programme in Spatial Planning and Transportation Engineering

Älykkäämpien, kestävämpien ja entistä ihmisystävällisempien kaupunkien suunnittelu vaatii uudenlaista osaamista, jossa yhdistyvät maankäyttö ja liikenne. Maankäytön suunnittelun ja liikennetekniikan maisteriohjelma tarjoaa kunnallisten ja alueellisten järjestelmien suunnittelussa ja kehittämisessä tarvittavia tietoja.

Koulutustarjonta

Kansainvälistyminen

Opiskelijayhteisön kansainvälistyminen mahdollistaa Aalto-yliopiston nousun maailmanluokkaan ja tukee yliopiston missiota paremman maailman rakentamiseksi ja kansallisen kilpailukyvyn kehittämiseksi. Aalto-yliopisto kannustaa aidosti kansainväliseen ja monikulttuuriseen tutkimus- ja koulutusyhteisöön, jossa kansainvälinen liikkuvuus on osa arkea.

Kansainvälistymisen tavoitteina on kasvattaa toimintavalmiuksia globaalissa maailmassa ja rikastuttaa tiedeyhteisöämme. Kansainvälisen kokemuksen kautta saat uusia näkökulmia opintoihin ja tutkimukseen, mutta kansainvälisyys kartuttaa myös henkistä ja kulttuurista pääomaasi, ongelmanratkaisutaitojasi, ryhmätyötaitojasi sekä lisää rohkeutta tarttua uusiin haasteisiin. Kansainvälinen kokemus on sijoitus tulevaisuuteen ja meriitti, jota myös työnantajat arvostavat. Kansainvälistymisen kautta tutustut uusiin ihmisiin ja luot arvokkaita kansainvälisiä verkostoja. Lisäksi kansainvälistyminen kehittää viestintä- ja kielitaitoasi.

Insinööritieteiden kandidaattiohjelman opiskelija voi kansainvälistyä monin eri tavoin, esimerkiksi:

 • lähtemällä opiskelijavaihtoon ulkomaiseen yliopistoon
 • opiskelemalla kesäkurssilla tai -koulussa ulkomailla
 • tekemällä työharjoittelun ulkomailla
 • opiskelemalla englanninkielisillä kursseilla
 • opiskelemalla kieliä ja kulttuurienvälistä viestintää
 • toimimalla kv-ISOna Aalto-yliopiston ulkomaisille opiskelijoille ja osallistumalla AYY:n ja kiltojen kansainväliseen toimintaan

Aalto-yliopisto toivottaa tervetulleiksi vuosittain tuhansia kansainvälisiä tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita. He liittyvät mukaan Aallon monimuotoiseen yhteisöön sekä opintojen että lukuisten vapaa-ajan tapahtumien, aktiviteettien ja juhlien kautta. Aktiivinen tutor-toiminta sopeuttaa ulkomaiset opiskelijat Otaniemen arkeen ja Pohjoismaiseen kulttuuriin – ja on toki erinomainen keino myös sinulle tutustua vaihto-opiskelijoihin paremmin.

Monitieteellisyys

Aalto-yliopisto on tunnettu tieteen, talouden, tekniikan ja taiteen aloja yhdistävänä monialaisen opiskelun edelläkävijänä. Eloisa kampus ja vapaavalintaiset kurssit yhdistävät eri alojen opiskelijoita tehokkaasti. Tämä luonteeltaan usein varsin spontaani monialaisuus on omiaan synnyttämään uusia ideoita ja yhdistämään niistä innostuneita ihmisiä luoden ystävyyssuhteita, hyödyllisiä verkostoja ja lopulta jopa uusia yrityksiä.

Rakennetun ympäristön pääaine on ainutkertainen pääainekokonaisuus, joka tuo yhteen maankäytön suunnittelun, liikennesuunnittelun ja kiinteistötalouden alat.  Pääaineeseen kytkeytyviä lähialoja ovat esimerkiksi ympäristötekniikka, geoinformatiikka, arkkitehtuuri, kaupunkimaantiede, -sosiologia, -politiikka ja -ekologia, taloustiede sekä ympäristö- ja talousoikeus. Monitieteellinen koulutuspohja takaa sen, että opiskelija osaa soveltaa toisen alan perusideoita ja lähestymistapoja luovasti uusissa kohteissa tai uusilla tavoilla.

Sivuaine- ja vapaavalintaisia opintoja voi JOO-sopimuksella suorittaa myös toisessa suomalaisessa yliopistossa. Opinnot sisällytetään tutkintoon ja opinto-oikeus myönnetään määräajaksi.

Yhteystiedot

Ohjelmaan hakemiseen ja hakuasiakirjoihin liittyvät kysymykset voi lähettää Aalto-yliopiston hakijapalveluille osoitteeseen [email protected]. Tietoa opiskelijavalinnoista löytyy tekniikan alan hakusivuilta.

Rakennetun ympäristön pääaineen opintojen sisällön osalta voi ottaa yhteyttä suunnittelija Katri Koistiseen, [email protected], puh. 050-4138773.

Haku suomen- ja ruotsinkieliseen kandidaattikoulutukseen

Seuraa meitä

Hakuaika on päättynyt

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu