Koulutustarjonta

Rakennettu ympäristö, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Oletko miettinyt, miten tulevaisuuden kaupunkiympäristöissä eletään ja liikutaan ja miten niiden kehitystä hallitaan? Haluaisitko edistää kestävää kehitystä maankäytön ja liikenteen suunnittelun tai kiinteistökehittämisen johtotehtävissä? Haluaisitko olla mukana luomassa parempaa elinympäristöä meille kaikille?

Rakennettu ympäristö - kaupunkinäkymä

Tutkinto:

Tekniikan kandidaatti + diplomi-insinööri

Hakuaika:

18.3.2020 – 1.4.2020

Opetuskieli:

suomi
ruotsi

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Tekniikan ala

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Insinööritieteiden korkeakoulu

Hakuaika on päättynyt. Yhteishakujen hakuajat vuonna 2021 ovat seuraavat: 
1. yhteishaku 7.1.-20.1.2021
2. yhteishaku 17.-31.3.2021

Huom! Vuoden 2021 hakukohteet ja hakuohjeet julkistetaan syksyllä 2020. Tämän hetkiset tiedot koskevat vuoden 2020 hakukierrosta.  

Koulutuksen tavoite

Opinnot rakennettu ympäristö -pääaineessa antavat sinulle valmiuden ymmärtää ja hallita kokonaisuuksia, jotka liittyvät rakennetun ympäristön teknisiin, juridisiin, poliittisiin ja taloudellisiin järjestelmiin. Sinulle muodostuu kokonaisvaltainen, strateginen ote rakennetun ympäristön ohjaukseen ja kehittämiseen. Opit ymmärtämään, miten monimutkaista kaupunkitodellisuutta ja sen muutoksia voidaan ohjata.Tämän lisäksi saat laaja-alaiset tiedot tekniikan alan perusteista ja opit toimimaan luovassa yhteistyössä eri alojen osaajien kanssa.

Voit tutustua koulutuksen tavoitteisiin myös Into-portaalissa.

Mitä rakennettu ympäristö tarkoittaa?

Rakennettuun ympäristöön kuuluu kaikki ihmisen käyttöönsä muokkaama fyysinen ympäristö: rakennukset, pihat, pellot ja talousmetsät, liikenneväylät ja asemat, asuinalueet ja kaupunkikeskustat. Rakennetulla ympäristöllä on siis laaja yhteiskunnallinen ja taloudellinen merkitys. Pääaineessa ei käsitellä rakentamista ja rakennustekniikkaa sinänsä vaan rakennettua ympäristöä tarkastellaan rakentamisen ja ylläpidon edellytysten kautta talouden, hallinnon ja yhdyskuntarakenteen näkökulmista - näihin liittyviä tiedollisia, teknisiä ja suunnittelullisia välineitä hyödyntäen.

Haasteita rakennetun ympäristön suunnittelulle asettavat esimerkiksi ilmastonmuutos ja kaupunkiseutujen hajautuminen. Alalla kohdataan ongelmia, joiden ratkaiseminen edellyttää monipuolista asiantuntijuutta ja kykyä luovaan yhteistyöhön eri alojen osaajien kanssa.

Rakennetun ympäristön kandidaattipääaine sopii sinulle, joka olet miettinyt, miten tulevaisuuden kaupungissa eletään ja liikutaan. Haluat edistää kestävää kehitystä maankäytön ja liikenteen suunnittelun tai kiinteistökehittämisen alalla. Ala soveltuu sinulle, joka haluat olla mukana luomassa entistä parempaa elinympäristöä meille kaikille.

Pääaineopinnot antavat sinulle valmiuden ymmärtää kokonaisuuksia, jotka liittyvät rakennetun ympäristön teknisiin, juridisiin, poliittisiin ja taloudellisiin järjestelmiin. Kouluttaudut rakennetun ympäristön monipuoliseksi osaajaksi, jolla on kokonaisvaltainen, strateginen ote ympäristön ohjaukseen ja kehittämiseen. Lisäksi saat monipuoliset ja vankat tiedot tekniikan alan perusteista.

Koulutuksen sisältö

Rakennetun ympäristön hakukohteeseen valitut opiskelijat suorittavat tekniikan kandidaatin tutkinnon Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulun kandidaattiohjelmassa pääaineenaan Rakennettu ympäristö.

Insinööritieteiden korkeakoulun pääaineen rakennettu ympäristö (180 op, 3 v) rakenne ja sisältö

Opintojen rakenne

 • Perusopinnot 70 opintopistettä (op)
 • Pääaineen opinnot 60 opintopistettä
 • Sivuaine 25 opintopistettä
 • Vapaasti valittavat opinnot 25 opintopistettä

Opintojen sisältö

Perusopinnot (70 op)

Perusopintojen yhteinen osa (55 op) sisältää:

 • Matematiikka (4 kurssia) 20 op
 • Tietotekniikka (2 kurssia) 10 op
 • Tietokoneavusteiset työkalut insinööritieteissä 5 op
 • Tuotantotalous 5 op
 • Projektityö 5 op
 • Orientaatio yliopisto-opintoihin insinööritieteissä 2 op
 • Insinööritieteiden tulevaisuusfoorumi tai University Wide Studies -kurssi 3 op
 • Vieraan kielen opinnot 3 op
 • Toisen kotimaisen kielen kokeet (kirjallinen ja suullinen) yhteensä 2 op

Perusopintojen valinnainen osa (kolme kurssia, min 15 op). Valinnassa kannattaa huomioida myöhempien opintojen esitiedot.

 • Fysiikka (2 kurssia)
 • Kemia (1 kurssi)
 • Matematiikka (2 kurssia)
 • Tietotekniikka (2 kurssia)
 • Taloustiede tai juridiikka (3 kurssia)
 • Numeeriset menetelmät insinööritieteissä (1 kurssi)

Pääaineen opinnot (60 op)

 • Johdatus rakennetun ympäristön suunnitteluun 5 op          
 • Yhdyskuntajärjestelmien ja -suunnittelun oikeudelliset perusteet 5 op
 • Projektityökurssi I / yhdyskuntien suunnittelu 5 op
 • Rakennetun ympäristön talous ja johtaminen 5 op
 • Rakennetun ympäristön mittaus, simulointi ja mallinnus 5 op
 • Rakennetun ympäristön paikkatiedot 5 op      
 • Projektityökurssi II / yhdyskuntien suunnittelu 5 op
 • Tilastollisen analyysin perusteet 5 op
 • Kandidaatintyö ja seminaari sekä kypsyysnäyte 10 op
 • Pääaineen valinnaisia kursseja (valitaan 2 kpl) 10 op

Pääaineen valinnaiset kurssit (valitaan kaksi kurssia)

 • Maankäytön suunnittelun perusteet 5 op
 • Kiinteistötalouden ja -arvioinnin perusteet 5 op
 • Kestävä liikennejärjestelmä 5 op
 • tutkintorakenteeseen hyväksytty kurssi kauppatieteellisestä 5 op

Sivuaine (25 op)

Opiskelija valitsee itse sivuaineensa. Sivuaineeksi voi valita esimerkiksi Insinööritieteiden korkeakoulun toisen pääaineen tarjoaman sivuainekokonaisuuden, Aalto-yliopiston toisen korkeakoulun tarjoaman sivuaineen tai sivuaineen jostain muusta yliopistosta. Sivuaine vahvistetaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Vapaasti valittavat opinnot (25 op)

Vapaasti valittavia opintoja voi valita Aalto-yliopiston korkeakoulujen kurssitarjonnasta tai muista yliopistoista.

Lisätietoja opetuskielistä

Kandidaatin tutkinnossa opetus järjestetään pääosin suomeksi, osa opetuksesta on tarjolla myös ruotsiksi. Opiskelija voi vastata suomenkielisten kurssien tentteihin ja oppimistehtäviin myös ruotsiksi. Yksittäisten kurssien opetus voi olla englanniksi.

Diplomi-insinöörin tutkinnossa pääasiallinen opetuskieli on englanti.

Uramahdollisuudet

Tekniikan kandidaatin tutkinto (TkK) suoritetaan kolmessa vuodessa. Rakennetun ympäristön pääaineopiskelijana sinulla on oikeus suorittaa diplomi-insinöörin (DI) tutkinto, jossa  pääaineenasi on joko kiinteistötalous tai maankäytön suunnittelu ja liikennetekniikka.

Rakennetun ympäristön koulutus antaa sinulle vahvan perustan investointien hallinnalle ja ymmärrät, miten monimutkaista kaupunkitodellisuutta ja sen muutoksia voidaan ohjata. Maankäytön suunnittelun, liikennetekniikan ja kiinteistötalouden perusteiden osaajana sinulla on valmiudet rakennetun ympäristön kehittämisen taloudelliseen hallintaan ja arviointiin, ympäristölainsäädännön reunaehtoihin ja mahdollisuuksiin suunnittelussa, kestävän kehityksen maankäyttöpolitiikkaan, liikennejärjestelmäsuunnitteluun ja kiinteistöjohtamiseen sekä tietoteknisiin menetelmiin rakennetun ympäristön mittaamisessa ja mallintamisessa, tietojärjestelmien hallinnassa sekä edelleen suunnitelmien laadinnassa ja simuloinnissa sekä hankkeiden projektinhallinnassa.

Diplomi-insinöörin tutkinto tarjoaa sinulle monipuoliset valmiudet työelämään. Työpaikkasi voi olla yksityisen tai julkisen sektorin palveluksessa esimerkiksi asiantuntijana, suunnittelijana tai johtotehtävissä.

Insinööritieteiden korkeakoulusta valmistuneet diplomi-insinöörit ovat jo useiden vuosien ajan työllistyneet parhaiten verrattuna kaikista Suomen tekniikan alan yliopistoista valmistuneisiin diplomi-insinööreihin.

Opinnäytetyö

Tekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluu opinnäyte, kandidaatintyö, joka laaditaan koulusivistyskielellä pääaineen alaan liittyvästä aiheesta. Kandidaatintyö on osa 10 opintopisteen opintokokonaisuutta, johon sen lisäksi kuuluvat kandidaattiseminaari ja kypsyysnäyte.

Kandidaatintyön ja seminaarin tavoitteena on, että opiskelija oppii

 • hakemaan tieteellistä tietoa, muodostamaan tutkimussuunnitelman
 • työstämään tieteellistä tietoa tutkimussuunnitelman mukaisesti opinnäytteeksi
 • raportoimaan opinnäytteensä tutkimustulokset tieteellisen esitystavan mukaisesti
 • esittämään opinnäytteensä julkisesti
 • tieteellistä argumentaatiota arvioimalla muiden opiskelijoiden laatimia opinnäytetöitä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinnon suorittaminen antaa kelpoisuuden jatkaa opintoja diplomi-insinööriksi. Tullessaan valituksi suorittamaan tekniikan kandidaatin tutkintoa (TkK, 180 op, 3 vuotta) rakennetun ympäristön pääaineeseen, opiskelija saa tutkinnonsuoritusoikeuden joko kiinteistötalouden tai maankäytön suunnittelun ja liikennetekniikan diplomi-insinöörin tutkintoon (DI, 120 op, 2 vuotta). Viimeksi mainitut kiinteistötalouden ja maankäytön suunnittelun ja liikennetekniikan  DI-koulutukset toteutetaan maisteriohjelmina; Master’s Programme in Real Estate Economics ja Master’s Programme in Spatial Planning and Transportation Engineering. Maisteriohjelmissa opetuskielenä on englanti.

Tekniikan kandidaatin tutkinto suoritetaan ennen diplomi-insinöörin tutkintoa. Molempien tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.

Pääaineen valinta

Pääaine on rakennettu ympäristö.

Kansainvälistyminen

Opiskelijayhteisön kansainvälistyminen osaltaan mahdollistaa Aalto-yliopiston nousua maailmanluokkaan ja tukee yliopiston missiota paremman maailman rakentamiseksi ja kansallisen kilpailukyvyn kehittämiseksi. Aalto-yliopisto kannustaa aidosti kansainväliseen ja monikulttuuriseen tutkimus- ja koulutusyhteisöön, jossa kansainvälinen liikkuvuus on osa arkea.

Kansainvälistymisen tavoitteina on kasvattaa toimintavalmiuksia globaalissa maailmassa (global competence) ja rikastuttaa tiedeyhteisöämme. Kansainvälisen kokemuksen kautta saat uusia näkökulmia opintoihin ja tutkimukseen, mutta kansainvälisyys kartuttaa myös henkistä ja kulttuurista pääomaasi, ongelmanratkaisutaitojasi, ryhmätyötaitojasi sekä lisää rohkeutta tarttua uusiin haasteisiin. Kansainvälinen kokemus on sijoitus tulevaisuuteen ja meriitti, jota myös työnantajat arvostavat. Kansainvälistymisen kautta tutustut uusiin ihmisiin ja luot arvokkaita kansainvälisiä verkostoja. Lisäksi kansainvälistyminen kehittää viestintä- ja kielitaitoasi.

Aalto-yliopiston opiskelija voi kansainvälistyä monin eri tavoin:

 • lähtemällä opiskelijavaihtoon ulkomaiseen yliopistoon
 • opiskelemalla kesäkurssilla tai -koulussa ulkomailla
 • tekemällä työharjoittelun ulkomailla
 • opiskelemalla englanninkielisillä kursseilla
 • opiskelemalla kieliä ja kulttuurienvälistä viestintää
 • toimimalla kv-ISOna Aalto-yliopiston ulkomaisille opiskelijoille ja osallistumalla AYY:n ja kiltojen kansainväliseen toimintaan

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Aalto-yliopistossa on mahdollista yhdistää kolmen eri alan: tekniikan, taiteen ja talouden, opintoja. Aalto-yliopiston sisäisessä liikkuvuudessa opiskelija voi hakea opinto-oikeutta toiseen Aalto-yliopiston korkeakouluun. Opiskelija voi hakea opinto-oikeutta yksittäiselle kurssille tai kokonaisuuteen (esimerkiksi sivuaine).

Valtakunnallisen JOO-sopimuksen perusteella opiskelija, jolla on tutkinnon suorittamisoikeus jossakin suomalaisessa yliopistossa, voi hakea määräaikaista oikeutta suorittaa tutkintoonsa sisällytettäviä opintoja toisessa suomalaisessa yliopistossa.

Yhteystiedot

Ohjelmaan hakemiseen ja hakuasiakirjoihin liittyvät kysymykset voi lähettää Aalto-yliopiston hakijapalveluille osoitteeseen [email protected]. Tietoa opiskelijavalinnoista löytyy tekniikan alan hakusivuilta.

Rakennetun ympäristön pääaineen opintojen sisällön osalta voi ottaa yhteyttä suunnittelija Katri Koistiseen, [email protected], puh. 050-4138773.

Haku suomen- ja ruotsinkieliseen kandidaattikoulutukseen

Hakuaika on päättynyt. Yhteishakujen hakuajat vuonna 2021 ovat seuraavat: 
1. yhteishaku 7.1.-20.1.2021
2. yhteishaku 17.-31.3.2021

Huom! Vuoden 2021 hakukohteet ja hakuohjeet julkistetaan syksyllä 2020. Tämän hetkiset tiedot koskevat vuoden 2020 hakukierrosta.  

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu