Koulutustarjonta

Nordic Master in Visual Studies and Art Education (NoVA), Master of Arts (Art and Design)

Nordic Master in Visual Studies and Art Education (NM NoVA) is a double degree programme between Aalto University (Finland) and Aalborg University (Denmark) in which students achieve a comprehensive understanding of Nordic practices and traditions in art education, visual culture, and cultural work.
NoVA study options

Tutkinto:

Taiteen maisteri

Hakuaika:

1.12.2022 – 2.1.2023

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Koulutuksen kuvaus

Nordic Master in Visual Studies and Art Education (NM NoVA) -maisteriohjelmasta valmistuneet osaavat

1. soveltaa ja arvioida nykyaikaisen kuvataidekasvatuksen, digitaalisen viestinnän tutkimuksen, visuaalisen muotoilun ja visuaalisen kulttuurin teorioita ja käytäntöjä työskennellessään eri yleisöjen ja sidosryhmien kanssa

2. käynnistää, suunnitella, toteuttaa ja arvioida kriittisesti taide-, koulutus- ja yrityshankkeita kulttuurienvälisissä, kansainvälisissä ja monitieteisissä ympäristöissä

3. johtaa ja tukea kulttuurin, taiteen ja koulutuksen kehittämistyötä eri instituutioiden, sidosryhmien ja kumppaneiden kanssa

4. tunnistaa, analysoida ja ehdottaa ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin luovan ongelmanratkaisun, kriittisen ajattelun ja taidepohjaisten menetelmien avulla

5. pohtia ja arvioida uudelleen pohjoismaisten taiteen, koulutuksen ja visuaalisen kulttuurin perinteisiä ja nykyisiä käytäntöjä

6. tunnistaa yhteiskunnallisesti, kulttuurisesti ja ympäristön kannalta vastuulliset taiteen, koulutuksen, yrittäjyyden ja digitaalisen kulttuurin käytännöt sekä edistää niitä

7. osallistua ammattimaisen taiteen, koulutuksen ja visuaalisen kulttuurin kehittämiseen, arvioimiseen ja laajentamiseen nykyisissä yhteiskunnissa.

Opetuskieli

Opetuskieli on englanti.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Ohjelmassa noudatetaan kunkin yliopiston omia lukuvuosimaksukäytäntöjä. Pääsääntöisesti opiskelijat, jotka eivät ole EU:n tai ETA:n jäsenmaiden kansalaisia, ovat lukuvuosimaksuvelvollisia, mutta he voivat myös hakea yliopistojen tarjoamia apurahoja. Lue lisää lukuvuosimaksuista:

Ohjelmassa noudatetaan kunkin yliopiston omia apurahakäytäntöjä. Pääsääntöisesti opiskelijat, jotka eivät ole EU:n tai ETA:n jäsenmaiden kansalaisia, ovat lukuvuosimaksuvelvollisia, mutta he voivat myös hakea yliopistojen tarjoamia apurahoja. Tarkemmat apurahatiedot opintojen toiselle vuodelle vahvistetaan opiskelijalle ohjelmaan hyväksymisen yhteydessä. Lue lisää apurahoista:

Opintojen rakenne

Kaksivuotinen Nordic Master in Visual Studies and Art Education (NM NoVA) -maisteriohjelma on kaksoistutkinto-ohjelma, jonka järjestävät Aalto-yliopisto ja tanskalainen Aalborgin yliopisto. Maisteriohjelman opiskelijoille muodostuu kattava ymmärrys pohjoismaisista taidekasvatuksen, visuaalisen kulttuurin ja kulttuurityön käytännöistä ja perinteistä. NM NoVA-maisteriohjelman opiskelijat saavat taiteen, koulutuksen ja kulttuurin aloilla tarvittavia käytännön taitoja ja teoreettista osaamista, minkä ansiosta he pystyvät työskentelemään monikulttuurisissa ja kansainvälisissä ympäristöissä. Maisteriohjelmasta valmistuneet pystyvät vastaamaan erilaisiin vaatimuksiin muuttuvassa maailmassa, jossa kulttuurin, taiteen ja pedagogian toimijat ja ammattilaiset ovat löytämässä uusia tapoja ja keinoja luoda merkityksiä, vuorovaikutusta ja luovia ratkaisuja.

NM NoVA on kaksoistutkinto-ohjelma. Opiskelijat suorittavat yhden lukuvuoden kummassakin tutkinnon myöntävässä yliopistossa. Aallossa aloittavat opiskelijat siirtyvät toiseksi lukuvuodekseen Aalborgin yliopistoon ja päinvastoin. Valmistuessaan opiskelija saa kaksi tutkintoa, yhden Aallosta ja yhden Aalborgista. NM NoVA-maisteriohjelmaan valittavien opiskelijoiden edellytetään sitoutuvan edellä kuvattuun pakolliseen opiskelijaliikkuvuuteen.

Nordic Master in Visual Studies and Art Education (NM NoVA) -maisteriohjelma tarjoaa yhdistelmän ongelmalähtöistä ja opiskelijalähtöistä käytännön kokemusta sekä teoreettisen ja käytännön tason taide-, koulutus-, digiviestintä- ja yrittäjyysopintoja. Maisteriohjelman keskeiset aiheet:

Pohjoismaissa kehittynyt audiovisuaalinen ja digitaalinen kulttuuri ja viestintä

Opiskelijat tutustuvat erilaisiin luoviin ja kriittisiin tapoihin lähestyä suunnittelua ja taidetta sekä oppivat kantamaan syvällistä vastuuta avoimuudesta, huolenpidosta ja tasa-arvosta. Opiskelijat oppivat ICT- ja verkkoviestintäalalla tarvittavia sosiaalisia ja kulttuurisia taitoja. Opiskelijat kehittävät luovia lähestymistapoja verkko-opetukseen.

Nykyaikaiset lähestymistavat pohjoismaiseen taidekasvatukseen ja oppimiseen

Opiskelijat perehtyvät pohjoismaisiin taidetta ja koulutusta koskeviin lähestymistapoihin. Opintojen keskiössä ovat etenkin demokratia, tasa-arvo, yhteiskunnallisesti oikeudenmukaiset pedagogiset taidot ja käytännöt, ihmisoikeudet sekä yhteiskunnallinen ja kulttuurinen kestävyys.

Projektinhallinta, hallinto ja yrittäjyys

Opiskelijat oppivat kulttuuri- ja koulutusajan projektinhallintaa, hallinnollisia taitoja sekä rahoitus- ja yritysosaamista. Opiskelijoille on tarjolla projektipohjaista ja ongelmalähtöistä opetusta sekä yhteistyöhön ja osallisuuteen perustuvia oppimismahdollisuuksia.

Yllä kuvailtuja aiheita käsitellään Aalto-yliopiston ja Aalborgin yliopiston yhdessä (verkossa ja paikan päällä) järjestämillä kursseilla ja projektikursseilla, joilla opiskelijat tekevät yhteistyötä ulkoisten sidosryhmien ja kumppanien kanssa.

Maisteriohjelmaan otetaan myös ulkomaalaisia hakijoita.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja opetussuunnitelmasta löydät Opiskelijan oppaasta (englanniksi).

Suuntautumisvaihtoehdot

Nordic Master in Visual Studies and Art Education (NM NoVA) -maisteriohjelman ensimmäinen lukuvuosi on kaikille opiskelijoille pitkälti samanlainen. Toisen lukuvuoden alussa opiskelija valitsee jonkin seuraavista kolmesta suuntautumisvaihtoehdosta:

Harjoittelu: Tämän suuntautumisvaihdon opiskelijat viettävät suurimman osan toisen vuoden syyslukukaudesta harjoittelussa ja käyttävät harjoittelujaksoa opinnäytetyönsä pohjana. Suuntautumisvaihtoehto sopii opiskelijoille, jotka haluavat kehittää kontekstisidonnaista taide-, koulutus-, digiviestintä ja/tai yrittäjyysosaamistaan.

Visuaalinen työ: Tässä suuntautumisvaihtoehdossa opiskelijat suorittavat toisen opiskeluvuoden syyslukukaudella lyhyen harjoittelun ja vapaasti valittavia opintoja. Käytännössä se voi tarkoittaa esimerkiksi työpajojen tai sosiaalisen median hankkeiden toteuttamista omien koulutus-, taide-, viestintä- tai yritysideoiden testaamiseksi. Opiskelija jatkaa samojen ideoiden käsittelemistä opinnäytetyössään. Suuntautumisvaihtoehto sopii opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita taiteen, koulutuksen, informaatiotutkimuksen ja yrittäjyyden uusista teorioista ja käytännöistä.

Teoriatyö: Tämän suuntautumisvaihtoehdon valinneet opiskelijat kehittelevät toisen opiskeluvuoden syyslukukaudella opinnäytetyönsä teoreettista pohjaa työskentelemällä asiaankuuluvissa opetushenkilökunnan tutkimushankkeissa. Suuntautumisvaihtoehto sopii opiskelijoille, jotka haluavat hakeutua myöhemmin tohtorikoulutukseen.

Kansainvälistyminen

Nordic Master in Visual Studies and Art Education (NM NoVA) -maisteriohjelma on kaksoistutkinto-ohjelma, joten yhteistyö on sen tärkeä osa. NM NoVA-opiskelijoiden yhteisö koostuu Aallon ja Aalborgin yliopiston opiskelijoista. Yliopistot opettavatkin useimmat pääaineen kurssit yhteistyönä joko verkossa tai paikan päällä. Lisäksi maisteriohjelmaan sisältyy pakollinen vuoden mittainen opiskelijaliikkuvuus, joka toteutuu opintojen toisena vuonna. Silloin ensimmäisen vuotensa Aallossa suorittaneet opiskelijat siirtyvät Aalborgiin ja toteuttavat siellä suuntautumisvaihtoehtonsa mukaisesti harjoittelun, visuaalisen työn tai teoriatyön. Vastaavasti Tanskassa ensimmäisen vuotensa suorittaneet siirtyvät Aaltoon. Maisteriohjelmaan valittavien hakijoiden on kyettävä suorittamaan tämä pakollinen opiskelijaliikkuvuus siirtymällä yliopistosta toiseen.

Webinaari | Nordic Master in Visual Studies and Art Education

Webinaarissa ohjelman edustajat Aallosta ja Aalborgista esittelevät ohjelman sisältöä ja vastaavat kuulijoiden kysymyksiin mm. opiskeluun ja tulevaisuuden uramahdollisuuksiin liittyen. Katso tallenne ja kuule lisää ohjelmasta!

Katso tallenne
Students sitting around a table an taking part in a workshop

Jatko-opintomahdollisuudet

Nordic Master in Visual Studies and Art Education (NoVA) -kaksoistutkinto-ohjelma antaa hakukelpoisuuden tohtoriopintoihin.

Uramahdollisuudet

NM NoVA-maisteriohjelmasta valmistuneilla on kattavat tiedot monikulttuurisuudesta sekä kokemusta ja tietoa pohjoismaisen koulutuksen, digitaalisen viestinnän ja kulttuurin käytännöistä ja teorioista. Kulttuurinväliset opinnot tarjoavat työmahdollisuuksia niin Suomessa kuin ulkomaillakin erilaisilla taiteen, koulutuksen ja visuaalisen viestinnän aloilla erilaisissa laitoksissa, organisaatioissa, yhteisöissä, taide- ja kulttuurihankkeissa ja yrityksissä. Opiskelijat voivat suuntautua opettamiseen, tuottamiseen, muotoiluun ja neuvonta- ja konsulttitehtäviin eri koulutusasteille, taidealalle, visuaalisen kulttuurin ja mediakulttuurin aloille, yhteiskunnan eri sektoreille ja yritysmaailmaan. Huomioithan, että tutkinto ei anna sellaisenaan opettajan pätevyyttä, sillä NM NoVA-maisteriohjelma ei ole opettajankoulutusohjelma.

Tutkimuksen painopisteet

Pohjoismaissa kehittynyt audiovisuaalinen ja digitaalinen kulttuuri ja viestintä; nykyaikaiset lähestymistavat pohjoismaiseen taidekasvatukseen ja oppimiseen; projektinhallinta, hallinto ja yrittäjyys.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

NM NoVA-maisteriohjelman opiskelijat pääsevät asteittain mukaan ulkoisten sidosryhmien ja kumppanien kanssa toteutettaviin hankkeisiin. Niissä opiskelijoilla on tilaisuus hioa koulutus- ja tutkimustaitojaan todellisissa tilanteissa. Yhteistyöhankkeita tehdään sekä Suomessa että Tanskassa. Kumppaneina on kulttuurialan laitoksia, organisaatioita, kansalaisjärjestöjä ja yrityksiä.

Admission Timeline

December 1, 2022 at 9 AM (UTC +2)

Application period starts and online application form in Studyinfo opens

January 2, 2023 at 3 PM (UTC +2)

Application period ends and online application form in Studyinfo closes

January 9, 2023 at 3 PM (UTC +2)

Deadline for application documents to be uploaded to application form

January – March 2023

Eligible applications undergo academic evaluation

March 29, 2023

Admissions results published

April 20, 2023

Deadline for accepting the offered study place

May 26, 2023 at 3 PM (UTC +3)

Deadline for submitting certified copy of degree certificate

July 31, 2023    

For applicants who applied with an incomplete degree: Deadline for graduation 

August 17, 2023 at 3 PM (UTC +3)

For applicants accepted off the reserve list: Deadline for submitting certified copy of degree certificate. For applicants who applied with an incomplete degree: Deadline for submitting certified copy of degree certificate

End of August 2023

Studies begin with orientation week at first-year university

 

Application documents

 • Bachelor’s degree certificate If your degree is unfinished, you can leave the upload attachment section for degree certificate blank. The degree must be completed by 31 July 2023.
 • Transcript of study records (Bachelor's degree)
 • Official translations of the above documents if the originals are not in English, Finnish or Swedish.
 • If you have, in addition to a Bachelor's degree, another university degree you wish to be taken into consideration in the admissions: degree certificate, transcript and official translations (if applicable) of the degree.
 • English language test results or other accepted proof of English proficiency. If required, request the test administrator to send the official electronic score report to Aalto University as instructed.
 • Motivation letter max 4000 characters (excluding spaces)

  should include a description of personal interests for Nordic Master in Visual Studies and Art Education, including a proposed area of research, aim of study, and professional goals. In particular, the letter should indicate an understanding of opportunities for study a double degree in Nordic Master in Visual Studies and Art Education, what the applicant wishes from the programme and, in turn, what they are interested in bringing into the programme. The applicant’s name, address and phone number and the programme applied for must be indicated clearly on the motivation letter.

  The lack of this application document will adversely affect the evaluation of your application.

  Curriculum Vitae Applications must include the applicant’s CV indicating personal data, educational background, and work experience that is relevant to their application. This information may include educational and/or artistic projects, exhibitions, publications and articles, awards and grants, study trips and positions of trust. Applicants should upload their CV to the application system in a single PDF-file before submitting the application.

 • Valid passport; or official government-issued identification card with photo and citizenship
 • If you are exempted from the tuition fee in Finland based on your residence permit card in Finland, the front and back sides of your residence permit card.
 • Do not include any additional attachments (e.g., letters of recommendation or extra-curricula training certificates). Additional attachments are not taken into account in the evaluation and they will only slow down the processing of the application.

Language of application documents

 • All application documents must be submitted in English.

Certified hard copy documents after admission

Admitted applicants must submit certified (attested) hard copies of the bachelor’s degree certificate, transcript of study records and official translations of these documents (if applicable)by the given deadline. Admitted applicants need to note the country-specific document requirements. Please note that only admitted applicants need to submit the certified hard copied documents after the admission results have been published.

Copies of study certificates (Bachelor’s degree certificate and transcripts of records) must be certified to be true copies of the original documents by the issuing university or a notary public. Each page must have the certifying official’s original signature, printed name, ink stamp and date. Copies of officially certified copies are not accepted, the certifying official’s ink stamps and signatures must be original. A multiple-page certified copy must be certified on the front side of every page.

The deadline for the officially certified study certificates is 26 May 2023 at 15.00 (GMT +3).

Submitting the certified copies and address

We strongly recommend using a courier service (e.g. DHL, UPS, TNT, FedEx) for shipments from outside the European Union (EU) instead of regular mail.

If you send the documents by courier service, use the street address:
Aalto University
School of Arts, Design and Architecture
Otaniementie 14,
FI-02150 ESPOO, Finland
tel +358 9 47001

Write “NM NoVA Master's admissions” on the envelope.

If you send the documents by regular mail (not recommended from outside the EU), send them to the postal address:

Aalto University
School of Arts, Design and Architecture
PO Box 31000
FI-00076 AALTO
FINLAND  
tel +358 9 47001

Write “NM NoVA Master's admissions” on the envelope.

All documents must arrive at Aalto University School of Arts, Design and Architecture by the given deadline (see deadline above).

 

General academic requirements

Who can apply

The following apply to all applicants:

A Bachelor’s degree corresponding to a minimum 180 ECTS credits. Students in their final year of their Bachelor’s studies are eligible to apply, provided they complete their Bachelor’s degree before the start of the program by 31 July 2023 and submit the degree certificate and official translation if needed by the given deadline.
The following Bachelor’s degrees (or closely related degrees) are eligible for application.
A bachelor's degree must be equivalent to 180 ECTS credits or three years of full-time study. The degree must give eligibility to apply for master’s degree studies at university in the awarding country. The awarding higher education institution has to be a recognised part of the official national education system of the country. It has to be accredited as a degree- granting higher education institution by the country where it is located or by a relevant international organisation (such as UNESCO).

In the field of art and design, an applicant who does not have a higher education degree may apply on the basis of sufficient knowledge and skills, gained by means of other studies and/or work experience, that correspond to a relevant bachelor's degree. Other eligibility for higher education is not an option for applicants who have completed (or will complete no later than 31 July 2023) a bachelor's degree that makes them eligible to apply to a master’s programme. Applicants applying on the basis of sufficient knowledge and skills must provide evidence of their skills with documents such as work or study certificates (document instructions and application requirements are listed at Other eligibility for higher education)

It is not possible to apply to a master’s programme on the basis of a previous master's degree. Only bachelor’s degrees give eligibility for master’s programmes. An exception to this are ‘long-cycle’ master's degrees that have been granted without a bachelor’s degree, for instance, degrees awarded in Finland prior to the adoption of the two-cycle degree system in 2008 or licentiate of medicine degrees.

In addition to the degree granting eligibility to apply (i.e. bachelor's degree), it is possible to include one other higher education degree (e.g., master's degree) to the section Other Higher Education Degree on the application form. All the studies included in the application form must be supported by the required application documents. The same documentation requirements apply to all degrees. For further information, see Application form and the required application documents.

How to apply

The application period for studies beginning in the autumn of 2023 runs from 1 December 2022 to 2 January 2023 at 15.00 (GMT +2).

The application consists of an electronic application form and a set of required application documents. Read the instructions for required application documents carefully.

Fill in the online application form in the Studyinfo.fi system during the application period. You can edit your application form within the application period. Application period ends 2 January 2023 at 15.00 (GMT +2). Late applications are not considered.

All application documents must be uploaded to your application form before 9 January 2023 at 15.00 (GMT +2). The deadline cannot be extended.

Documents submitted after the deadline will not be considered in any circumstances; the final deadline is the same for all applicants.

Admission Services reviews your application and the required documents for the general eligibility requirements. Only eligible applications proceed for the academic evaluation. Incomplete applications will be rejected.

The application form and links to it are available only during the application period. One applicant can have only one application form, do not fill in several forms.

 

Application form (Studyinfo.fi)

 

Once you have submitted your online application form, you will receive an automatic confirmation email with a request to submit the required application documents. Your application is incomplete until the required documents have been uploaded to the application system.

 

Admission procedure and study-option-specific evaluation criteria

Applicants meeting Aalto’s general eligibility criteria for master's studies will be evaluated and ranked according to the evaluation criteria that has been decided in advance for each study option. The applications to Nordic Master in Visual Studies and Art Education will be evaluated based on the following criteria.

 

Phase I

Academic performance

What is evaluated

Grades of the previous degree(s)

 

What we look for in an applicant?/Admission requirements

We are looking for applicants who demonstrate good academic skills and abilities to conduct both independent and collaborative study projects.

Method of demonstrating competence

Transcript(s) of records, degree certificate(s)

 

Relevance of previous studies

What is evaluated

Contents and quantity of previous studies compared to demands/contents of study option applied to

What we look for in an applicant?/Admission requirements

We are looking for applicants with a relevant BA level degree or similar skills and motivation to study in Nordic Master in Visual Studies and Art Education

Method of demonstrating competence

Transcript(s) of records, degree certificate(s)

 

 

Other areas of competence

What is evaluated

Work experience and other acquired knowledge and achievements, non-formal education.

What we look for in an applicant?/Admission requirements

We are looking for applicants who demonstrate a committed interest toward artistic, educational, and/or cultural work.

Method of demonstrating competence

Curriculum vitae

 

 

Suitability

What is evaluated

Applicant’s suitability to the study option, motivation, and commitment for studies/communication skills.

What we look for in an applicant?/Admission requirements

We are looking for applicants who:

 

 1. Communicate their ideas (even emerging ones) clearly and connect them to the study objectives of Nordic Master in Visual Studies and Art Education
 2. Have fresh ideas and new perspectives on art, education, digital culture, and cultural work in the Nordic countries and beyond.
 3. Are interested in exploring new artistic, educational, communicative, and/or entrepreneurial practices in the Nordic countries and beyond.
 4. Indicate their interests in acquiring a double degree Nordic Master diploma.

 

Nordic Master in Visual Studies and Art Education actively encourages applicants from widely diverse backgrounds, both from inside Finland and around the world.

Method of demonstrating competence

Motivation letter

 

 

Evaluation process

The applicants will be first evaluated based on Aalto’s general eligibility requirements. Applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies will be evaluated and ranked according to the evaluation criteria that has been decided in advance for each study option.

The selection process for applicants who meet the general eligibility criteria comprises of two (2) phases: 

Phase I

In Phase I, the applicants are evaluated based on the following criteria

 • Suitability (Motivation letter)
 • Other areas of competence (Curriculum Vitae)
 • Relevance of previous studies (Transcript(s) of records, degree certificate(s))
 • Academic performance (Transcript(s) of records, degree certificate(s))

Only the applicants who fulfil the requirements and are ranked highest in the preliminary evaluation will be invited to Phase II in the selection process.

Phase II

In Phase II, the evaluation is based on the following criteria

 • Suitability (Interview)

The second phase consists of individual interviews. Interviews will be carried out in person or by telephone/Skype/Zoom/etc. depending on the applicant’s current location. The length of the interviews is 30 minutes.

Applications who fulfil the requirements and are ranked highest in Phase I will be invited to the interview. The invitation to the interview will be sent to the applicants at latest seven days in advance.

After the evaluation conducted in Phase II, the best applicants will be selected based on the joint evaluation from Phases I and II.

 

English Language Requirements

To be eligible to apply to the programme, applicants must demonstrate their proficiency in English with an accepted proof of language proficiency or by meeting the language test exemption criteria.

Here are presented the acceptable English language tests and their minimum scores:

 •  IELTS Academic: overall score 6.5, and writing score 5.5 .  For 2023 admissions, test results are valid if the test was taken on or after 1 December 2020. Aalto University accepts also IELTS Indicator (Academic) test.
 • TOEFL iBT (Internet-based Test): 92, and 22 for Writing or  TOEFL PDT (Paper-delivered Test): Reading 22, Listening 22, and Writing 24. For 2023 admissions, test results are valid if the test was taken on or after 1 December 2020. Aalto University accepts also TOEFL iBT® Home Edition test, but TOEFL Essentials or TOEFL ITP tests are not accepted.
 •  Pearson Test of English Academic (PTE A): 62, and 54 for Writing. For 2023 admissions, these test results are valid if the test was taken on or after 1 December 2020.
 • C1 Advanced (formerly known as Cambridge Certificate in Advanced English, CAE): A, B or C. Only electronically verifiable tests taken after 2005 are accepted.
 • C2 Proficiency (formerly known as Cambridge Certificate of Proficiency in English, CPE): A, B, C or Level C1.  Only electronically verifiable tests taken after 2005 are accepted.

English language test exemptions:

1. Applicants who have completed a university degree instructed in English at a university that is physically located in one of the following countries:

- USA
- Canada
- UK
- Ireland
- Australia
- New Zealand

2. Applicants who have completed at least a 3-year university degree instructed in English in an EU/EEA country.

3. Applicants with upper secondary education and a Bachelor’s degree (issued or ongoing if the applicant is currently enrolled in the last semester) from a Nordic country shall provide proof of English proficiency, for example by providing transcripts from their upper secondary education.

When applying for an exemption, English as the language of instruction must be stated unambiguously on the certificate (e.g., school leaving certificate / secondary-school final certificate, degree certificate or transcript of records). If there are several instruction languages, the document must clearly indicate the amount of studies taken in English.

Also note that a minimum of one half of the degree must be completed in a country and higher education institution that meets the requirements for exempting the student from taking an English language test.

Seuraa meitä somessa!

Contact details

Juuso Tervo
Senior University Lecturer
Head of Nordic Master in Visual Studies and Art Education (NM NoVA)
[email protected]

Visit the programme website at https://www.nmnova.com/ to learn more about NM Nova.

 

Yhteystiedot

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun oppimispalvelut

Tämän hakukohteen edellyttämiä hakudokumentteja ja ohjelmassa opiskelemista koskevat kysymykset voi lähettää Aalto ARTSin oppimispalveluihin

[email protected]

Hakijapalvelut

Hakuprosessia, pakollisia hakudokumentteja ja vaadittua englannin kielitaitoa koskevat kysymykset voi lähettää Aallon hakijapalveluihin.

[email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu