Koulutustarjonta

New Media - Art and Media, Master of Arts (Art and Design)

Teknologiantäyteisessä maailmassa on välttämätöntä ymmärtää ja tutkia teknologian vaikutuksia yksilöihin, organisaatioihin ja yhteiskuntaan. New Media -pääaine tuo yhteen monikulttuurisen joukon opiskelijoita erilaisista taustoista ja eri osaamisprofiileilla. Heitä yhdistää intohimo tutkia, mitä mahdollisuuksia ja haasteita uudet ja kehittyvät digiteknologiat, kuten tekoäly ja laajennettu todellisuus tuovat viestinnälle, vuorovaikutukselle sekä taiteelle ja suunnittelulle. Tutkimalla uuden median kenttää eri aiheiden, kuten mediataiteen ja -kulttuurin, vuorovaikutussuunnittelun, laskennallisen luovuuden ja vuorovaikutteisen tarinankerronnan kautta pääaineesta valmistuneet oppivat ainutlaatuisia taitoja, joita he voivat käyttää uusissa ja kehittyvissä ammateissa laajalti digitaalisen median alalla.Pääaine pyrkii luomaan opiskelijan taiteelliselle, tekniselle ja ammatilliselle kehitykselle kannustavan ja rakentavan ympäristön, jossa on yhtä tärkeää oppia virheistä kuin onnistumisistakin. Opiskelijoita rohkaistaan menemään mukavuusalueidensa ulkopuolelle ja tutustumaan erilaisiin työkaluihin ja taitoihin, jotta he ymmärtäisivät digitaalisen median luonteen paremmin.
Department of Media prototyping

Tutkinto:

Taiteen maisteri

Hakuaika:

1.12.2022 – 2.1.2023

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Teknologiantäyteisessä maailmassa on välttämätöntä ymmärtää ja tutkia teknologian vaikutuksia yksilöihin, organisaatioihin ja yhteiskuntaan. New Media -pääaine tuo yhteen monikulttuurisen joukon opiskelijoita erilaisista taustoista ja eri osaamisprofiileilla. Heitä yhdistää intohimo tutkia, mitä mahdollisuuksia ja haasteita uudet ja kehittyvät digiteknologiat, kuten tekoäly ja laajennettu todellisuus tuovat viestinnälle, vuorovaikutukselle sekä taiteelle ja suunnittelulle. Tutkimalla uuden median kenttää eri aiheiden, kuten mediataiteen ja -kulttuurin, vuorovaikutussuunnittelun, laskennallisen luovuuden ja vuorovaikutteisen tarinankerronnan kautta pääaineesta valmistuneet oppivat ainutlaatuisia taitoja, joita he voivat käyttää uusissa ja kehittyvissä ammateissa laajalti digitaalisen median alalla.

Pääaine pyrkii luomaan opiskelijan taiteelliselle, tekniselle ja ammatilliselle kehitykselle kannustavan ja rakentavan ympäristön, jossa on yhtä tärkeää oppia virheistä kuin onnistumisistakin. Opiskelijoita rohkaistaan menemään mukavuusalueidensa ulkopuolelle ja tutustumaan erilaisiin työkaluihin ja taitoihin, jotta he ymmärtäisivät digitaalisen median luonteen paremmin.

New Media -pääaineesta valmistuneet opiskelijat:

 1. ymmärtävät nykyaikaisen mediakentän monitahoiset vaatimukset ja dynamiikan. He ymmärtävät digitaalisen median ja teknologian pirstaloitumisen sekä tämän vaikutuksen yhteiskuntaan.
 2. osaavat analysoida ja kritisoida sitä, miten teknologia muokkaa taidetta, suunnittelua, viestintää ja itseilmaisua. Ohjelmasta valmistuneet kyseenalaistavat ja arvioivat kriittisesti mediateknologian kehityssuuntia ja ymmärtävät vastuunsa ja tehtävänsä tulevaisuuden muovaajina.
 3. osaavat soveltaa ihmislähtöistä lähestymistapaa digitaaliseen suunnitteluun. Ohjelmasta valmistuneet osaavat ennakoida käyttäjien arvoja ja tarjota niitä vastaavia tuotteita ja palveluita siten, että ihminen on suunnitteluprosessin keskiössä.
 4. osaavat käyttää laajaa osaamistaan uuden median alalla ja syventäviä taitoja valitsemillaan erikoisaloilla. Ohjelmasta valmistuvat opiskelijat saavat laajan tietopohjan ja pääsevät kehittämään tutkimus- ja työtapojaan itselleen tärkeillä erikoisaloilla.
 5. osaavat käyttää digitaalisen taiteen ja suunnittelun taitojaan uusien kokemusten, palveluiden, työkalujen ja muiden luovien produktioiden toteuttamiseen. Ohjelmasta valmistuneet osaavat sekä käyttää että kehittää moderneja digitaalisen median työkaluja.
 6. osaavat kuvata ja arvioida, miten vuorovaikutusta, generatiivisuutta ja immersiota sovelletaan mediataiteessa ja digitaalisen median suunnittelussa. Ohjelmasta valmistuneet tunnistavat interaktiivisten ja generatiivisten järjestelmien tai käyttäjäkokemusten mahdollisuudet ja rajoitteet.
 7. osaavat miettiä ja arvioida kestävää kehitystä, representaatiota ja monimuotoisuutta digitaalisen median alalla. Ohjelmasta valmistuneet tunnistavat digitaalisen median infrastruktuurien aikaansaamat näkyvät ja piilotetut ympäristö-, kulttuuri- ja yhteiskunnalliset vaikutukset.

Opetuskieli

Opetuskieli on englanti. Opiskelija voi kirjoittaa maisteri opinnäytteensä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

New Media -pääaineen opinnot painottuvat kehittyviin luoviin aloihin ja käytäntöihin sekä niihin liittyviin työkaluihin ja viestintäteknologioihin. Kursseilla käsitellään aikamme kuumimpia kysymyksiä, kuten sitä, miten tekoäly muuttaa luovia aloja ja yhteiskuntaa kokonaisuudessaan. Tieteellinen viestintä ja kirjoittaminen ovat osa opintoja, ja jatko-opintoja suunnittelevat voivat valita tutkimuspainotteisia kursseja.

Opetus on projektiluonteista ja yhdistää teorian ja käytännön. Ensimmäisenä lukuvuonna tutustutaan uuden median perusaiheisiin ja -työkaluihin. Ensimmäisen vuoden keväänä syvennytään eri erikoisaloihin syventävien seminaarien ja studiokurssien kautta. Ensimmäinen vuosi päättyy päättöprojektiin (”capstone project”), jossa opiskelijat tekevät joko yksin tai ryhmässä isomman projektityön, jolla osoittavat oppimaansa ja jossa reflektoivat opintojaan. Toisena vuonna keskitytään vapaasti valittaviin opintoihin, tutkimustaitoihin ja opinnäytteeseen.

New Media -pääaineen ydinteemat ovat seuraavat:

 • mediataide ja mediakulttuuri: Mediakulttuuria ja -taidetta tutkitaan ja sitä keskustellaan eri näkökannoilta, jotta opiskelijat oppivat ymmärtämään alan historiaa ja sosiokulttuurisia näkökulmia. Lisäksi opinnoissa käsitellään kestävää kehitystä, representaatiota, interaktiivisuutta ja immersiota tutkimuksen ja luovien käytänteiden kautta.
 • digitaalisen median suunnittelu: Uuden median opinnot esittelevät suunnittelun teorioita, metodologiaa ja käytännöllisiä näkökulmia ihmisten ja erilaisten järjestelmien väliseen vuorovaikutukseen, aina pöytätietokoneista sulautettuihin ja ubiikkeihin järjestelmiin.
 • laskennallinen luovuus: Opiskelijat tutustuvat koodiin luovana työkaluna eri tarkoituksissa. Ohjelmointia opetetaan eri tasoilla eikä sen osaamista vaadita pääaineeseen hakijoilta. Edistyneet koodaajat voivat kehittää taitojaan syventävissä studio-opinnoissa, vapaasti valittavissa opinnoissa ja omien projektien kautta.
 • keholliset käyttöliittymät ja digitaalinen valmistus: Digitaalisen median ja fyysisen maailman välistä yhteyttä tutkitaan käsinkosketeltavien ja kehollisten käyttöliittymien kautta. Digitaalista valmistusta käytetään prototyyppien ja interaktiivisten esineiden valmistukseen.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä ja opetussuunnitelmasta löydät Opiskelijan oppaasta.

Suuntautumisvaihtoehdot

Opiskelijamme voivat syventää haluamiensa aiheiden osaamista valitsemalla yksittäisiä studiokursseja tai seminaareja taustansa ja kiinnostuksenkohteidensa mukaisesti. Omaa erikoistumista voi syventää myös vapaasti valittavilla opinnoilla, joita voi olla 30 opintopisteen verran. Voit valita joko yksittäisiä kursseja tai suorittaa sivuaineen.

Jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Se on työkalu, jolla opiskelija suunnittelee oman opintopolkunsa valitsemalla mahdollisimman hyvin omiin kiinnostuksenkohteisiin ja ohjelman vaatimuksiin sopivat kurssit. Lisäksi HOPS on hyödyllinen työkalu omien opintojen seurantaan. Parhaimmillaan HOPS näyttää, missä opiskelija on menossa opinnoissaan ja auttaa välitavoitteiden asettamisessa.

Kansainvälistyminen

New Media -pääaine antaa hyvät mahdollisuudet kansainväliseen uraan. Suuri osa hakijoista, opiskelijoista, opettajista ja tutkijoista tulevat muualta kuin Suomesta, ja kaikki kurssit opetetaan englanniksi. Opiskelijoita ja tutkijoita kannustetaan verkostoitumaan kansainvälisesti. Heillä on myös mahdollisuus mennä opiskelijavaihtoon johonkin Aallon ulkomaiseen kumppaniyliopistoon.

Aalto-yliopisto on kansainvälinen yliopisto, jonne tulee vuosittain tuhansia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita eri puolilta maailmaa. Opiskelijat pääsevät osaksi monimuotoista Aalto-yhteisöä paitsi opintojensa myös kampuksella järjestettävien tapahtumien, juhlien ja vapaa-ajan toiminnan kautta. Aktiivisten tuutorointiohjelmien ja tukipalveluiden ansiosta kansainväliset opiskelijat pääsevät osaksi pohjoismaista kulttuuria ja tuntevat olonsa kotoisaksi Suomessa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Taiteen maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija voi hakea tohtoriopintoihin.

Uramahdollisuudet

Valmistuneilla on hyvät mahdollisuudet kansainväliseen uraan. Heidän tulevaisuuden työkuvansa voivat liittyä digitaalisen median suunnitteluun ja tutkimukseen, mm. käyttöliittymä- ja käyttäjäkokemussuunnitteluun (UI ja UX), informaatiomuotoiluun, interaktiiviseen tarinankerrontaan, mediataiteeseen, ohjelmistokehitykseen ja digitaaliseen animaatioon. Digitaalisen median ala on jatkuvassa muutoksessa, joten meiltä valmistuneet saavat usein määritellä itselleen aivan uudenlaisia tehtävänimikkeitä ja vastuita.

Tutkimuksen painopisteet

Uuden median tutkimus on luontaisesti monitieteistä ja keskittyy uusien muotojen ja tyylilajien kokeiluun näiden kehittyessä median ja tieto- ja viestintäteknologian yhtymäkohdissa.

New Media -pääaine kuuluu Aalto Media Labiin. Aalto Media Lab on poikkitieteellinen laboratorio, jossa tehdään kokeita ja tutkimusta kaikilla uuden median ja digitaalisen suunnittelun aloilla. Lisäksi siihen kuuluu neljä eri aloihin keskittyvää tutkimusryhmää:

Tutkimusryhmät tarjoavat usein maisteriopiskelijoille mahdollisuuksia toimia tutkimusapulaisena tutkimusprojekteissa.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

New Media -pääaine sijoittuu taiteen, suunnittelun ja tekniikan rajapintaan ja saattaa yhteen näiden alojen lahjakkaita opiskelijoita. Aallossa on tilaa spontaanille monitieteisyydelle, joka synnyttää uusia ideoita, tuo inspiroituneita ihmisiä yhteen ja saa aikaan ystävyyssuhteita, verkostoja ja jopa startup-yrityksiä.

Opiskelijoita suositellaan lämpimästi valitsemaan sivuaineita tai vapaasti valittavia opintokokonaisuuksia muista Aallon kouluista, jotta he saavat voivat hyödyntää Aallon monitieteisyyttä. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus suorittaa opintoja muissa kotimaisissa yliopistoissa joustavan opinto-oikeuden (JOO) avulla.

Study-option-specific Admission Procedure and Evaluation Criteria

Applicants meeting Aalto’s general eligibility criteria for master's studies will be evaluated and ranked according to the evaluation criteria that has been decided in advance for each study option. The applications to Master’s Programme in Art and Media - New Media will be evaluated based on the following criteria.

Phase I

Artistic and/or design practice

What is evaluated

Demonstrations of artistic and/or design work or assignments

What we look for in an applicant/Admission requirements

 

Required documents:

 • Portfolio

What are we looking for?

 • Demonstration of your professional and personal artistic, design, academic and/or technical practice.
 • Demonstration of critical thinking, skills, and competence in one or more fields related to new media.

Method of demonstrating competence

Portfolio

 

Relevance of previous studies

What is evaluated

Content and quantity in relation to the applied study-option-specific requirements

What we look for in an applicant/Admission requirements

 

What are we looking for?

 • The applicant is expected to have completed their previous studies in the field of arts, design, media or technology.
 • Applicants with a background in some other field should demonstrate their competence and suitability to the study-option through the other requested documents.

Method of demonstrating competence

Transcript(s) of records, degree certificate(s)

 

 

Suitability

What is evaluated

Applicant’s further suitability to the study option, motivation, and commitment for studies/communication skills

What we look for in an applicant/Admission requirements

 

Required documents:

 • Motivation letter

What are we looking for?

 • Motivated applicants who demonstrate existing skills, development potential, and genuine interest to the field of new media.
 • Commitment to studying full-time in an international and transdisciplinary group of students.
 • Good communication skills demonstrated in the motivation letter.

Method of demonstrating competence

Motivation letter

 

Other areas of competence

What is evaluated

Work experience and other acquired knowledge/achievements e.g. publications, non-formal education, competitions

What we look for in an applicant/Admission requirements

 

Required documents:

 • Curriculum vitae

What are we looking for?

 • Work experience in the field of new media, art, design, or technology.
 • Artistic experience: exhibitions, grants, and residencies.
 • Achievements, competitions, publications
 • Non-formal education in the field of new media

Method of demonstrating competence

Curriculum vitae

 

Phase II

Artistic and/or design practice

What is evaluated

Demonstrations of artistic and/or design work or assignments

What we look for in an applicant/Admission requirements

 

Required documents:

 • Portfolio (already provided in phase I)
 • Creative Assignment
 • Written Assignment

What are we looking for?

 • Demonstration of your professional and personal artistic, design, academic and/or technical practice.
 • Demonstration of critical thinking, skills, and competence in one or more fields related to new media.

Method of demonstrating competence

Portfolio and study-option-specific assignments

 

Suitability

What is evaluated

Applicant’s further suitability to the study option, motivation, and commitment for studies/communication skills/ assessment of second phase assignments

What we look for in an applicant/Admission requirements

Suitability is evaluated based on the interview and the holistic evaluation of the application.

 

What are we looking for?

 • Motivated applicants who demonstrate existing skills, development potential, and genuine interest to the field of new media.
 • Commitment to studying full-time in an international and transdisciplinary group of students.
 • Good communication skills demonstrated in the interview.

Method of demonstrating competence

Interview

 

Evaluation process

The applicants will be first evaluated based on Aalto’s general eligibility requirements. Applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies will be evaluated and ranked according to the evaluation criteria that has been decided in advance for each study option.

The selection process for applicants who meet the general eligibility criteria comprises of two phases: 

Phase I

In phase I, the applicants are evaluated based on the following criteria:

 • Artistic and/or design practice
 • Relevance of previous studies
 • Suitability/Motivation letter
 • Other areas of competence

Phase II

In phase II, the evaluation is based on the following criteria:

 • Artistic and/or design practice
 • Suitability/interview

Study-option-specific documents requested

The documents requested from all applicants are listed on the Aalto University website (https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). In addition, applicants to this study-option are requested to provide the following study-option-specific documents:

Phase I

 • Motivation letter
 • Portfolio or work examples
 • Curriculum vitae

Motivation letter

Applicants must write a motivation letter of a maximum of 4000 characters in length, explaining why they wish to apply to the study-option in question, what their particular interests are in the field, and what their hopes and expectations are regarding studies at the School of Arts, Design and Architecture. The letter should explain the applicant’s personal strengths, areas of interest, artistic and design visions and artistic objectives.

The lack of this application document will adversely affect the evaluation of your application.

Portfolio or work examples

Applicants should submit a portfolio that demonstrates the applicant’s artistic, design, research, and/or technical practice.

We understand that many of our applicants come from a research or technical background and may not have an artistic or design portfolio as such. Portfolios that highlight technical or research work are just as welcome as artistic or design portfolios. Additionally, we are not just interested in your professional work, but also in your passion projects, ideas, experimentations, and hobbies. Please provide some context for the evaluators how to interpret each work – is it professional work, class project, work-in-progress, personal hobbyist project etc. Clearly mention your own role for each work sample.

The portfolio can be submitted as a .pdf file that contains the actual work samples or as a .pdf file that contains a URL to a portfolio website. If you submit a .pdf portfolio, it should be limited to a maximum of 15 pages. Please do not include all the details of the work in the portfolio. You should be able to explain the most important aspects of each project in a condensed way. You may include links for videos, interactive content, or further information for each example. Please make sure that all links are clickable or that they can be easily copied from the file.

Maximum size of the Portfolio is 1.0 GB. Name the file Portfolio-lastname-firstname.pdf.

Lack of this application document will adversely affect the evaluation of your application.

Curriculum vitae

Applications must include the applicant’s CV (.pdf file) indicating personal information, educational background, work experience, exhibitions, publications and articles, awards and grants, study trips and positions of trust.

The lack of this application document will adversely affect the evaluation of your application.

Only the applications that fulfill the requirements and are ranked highest in the preliminary evaluation will be invited to phase II in the selection process.

Phase II

 • Portfolio or work examples (provided in phase I, re-evaluated during the interview)
 • Assignment 1 (creative task)
 • Assignment 2 (written task)

Phase 2 consists of an interview, evaluation of the applicant’s portfolio, and two assignments. The details of the assignments will be provided after phase 1.

Portfolio

The portfolio should already be submitted in the first phase, but it will be re-evaluated during the second phase. The applicant will present some examples of their portfolio in detail during the interview.

Assignments

 1. Creative task that evaluates the applicant’s artistic and design practice.
 2. Written task that evaluates the applicant’s quality of reflection and argumentation as well as the use of the provided source materials.

The assignments are evaluated separately before the interview, but they are not discussed during the interview itself.

Phase II Interview

Applicants that proceed to phase II are invited to a 20-minute interview where 10 minutes is reserved for general interview questions and 10 minutes for discussing the applicant’s portfolio.

A batch of students representing a variety of skills, backgrounds and talents are selected every spring. Grounds for the selection of students is based on a holistic review of the application, including proven artistic/designer talent, motivation and personal development potential as well as the applicant's academic history, cultural activities and previous activities in the field of new media. Deciding factors are demonstrated talent and suitability within the desired field of study. The suitability evaluation will be based on the interview and the submitted documents.

Final Selection

The final selection decisions will be made based on the evaluation conducted in phase II.

Language of application documents

The application documents must be written in English, Finnish or Swedish.

Haku maisterikoulutuksiin

Seuraa meitä somessa!

Yhteystiedot

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun oppimispalvelut

Tämän hakukohteen edellyttämiä hakudokumentteja ja ohjelmassa opiskelemista koskevat kysymykset voi lähettää Aalto ARTSin oppimispalveluihin.

[email protected]

Hakijapalvelut

Hakuprosessia, pakollisia hakudokumentteja ja vaadittua englannin kielitaitoa koskevat kysymykset voi lähettää Aallon hakijapalveluihin.

[email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu