Koulutustarjonta

Master's Programme in Entrepreneurship and Innovation Management

Entrepreneurship and Innovation Management (EIM) maisteriohjelma tarjoaa opiskelijoille opintojen kautta yrittäjähenkisen ajattelutavan ja yrittäjyystaidot, jotka auttavat heitä luomaan uusia yrityksiä tai uudistamaan nykyisiä yrityksiä innovaatioiden avulla. Liiketoimintaan, yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyvien ongelmien ratkaiseminen edellyttää luovia ideoita sekä vankkaa ymmärrystä asiakkaiden ja markkinoiden kehityksestä. Ohjelman oppimiskokemuksessa teoria ja käytäntö linkittyvät vahvasti toisiinsa, minkä ansiosta opiskelijat saavat valmiudet yrittäjyyteen aina startup-yritysten perustamisesta ja kasvattamisesta minkä tahansa organisaation innovoinnin johtamiseen. Opiskelijat pääsevät käynnistämään uransa jo varhaisessa vaiheessa, sillä heidät kutsutaan mukaan Aalto-yliopiston tunnettuun yrittäjäyhteisöön ja opiskelijavetoisiin aloitteisiin, kuten Aaltoesiin, Slushiin ja Junctioniin.
School of Business Entrepreneurship and Innovation Management

Tutkinto:

Kauppatieteiden maisteri

Hakuaika:

2.12.2019 – 3.1.2020

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Kauppatieteellinen ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Kauppakorkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Hakuaika on päättynyt

Aalto is as a 'rising star' in entrepreneurship and innovation activity among universities worldwide

Massachusetts Institute of Technology

Koulutuksen tavoitteet

Yrittäjyys ja innovointi ovat yhteiskuntiemme tärkeitä kasvun ja uudistumisen moottoreita niin yksityisellä ja julkisella, kuin voittoa tavoittelemattomalla sektorilla. EIM- maisteriohjelmassa on kyse ennen kaikkea uusien ideoiden luomisesta ja niiden muuttamisesta toimiviksi tuotteiksi ja palveluiksi, jotka tuottavat taloudellista, sosiaalista ja ekologista arvoa. Entrepreneurship and Innovation Management (EIM) ‑maisteriohjelmasta valmistuneilla on

 • luovaa osaamista. Valmistuneet ovat avoimen uteliaita ja keksivät, testaavat ja suunnittelevat uusia tuotteita ja palveluita.
 • yrittäjyyttä suosiva ajattelutapa ja tietotaito. Valmistuneet ovat itsevarmoja ja valmiita perustamaan ja kehittämään uusia yrityksiä ideoidensa pohjalta.
 • johtamistaidot. Valmistuneilla on kokemusta monimutkaisten hankkeiden johtamisesta ja tiimityöstä eri taustoista tulevien kollegoiden kanssa.
 • kyky sietää epävarmuutta. Valmistuneet pitävät päänsä kylmänä johtaessaan yrityksiä nopeasti muuttuvissa ympäristöissä.
 • ratkaisuja tosielämän haasteisiin. Valmistuneet osaavat soveltaa tiede- ja teoriapohjaisia oppejaan tosielämän ongelmien ratkaisemiseen.
 • mahdollisuus muovata maailmaa. Valmistuneet kykenevät luomaan menestyksekkäitä yrityksiä, joilla on myönteinen taloudellinen, yhteiskunnallinen ja ekologinen vaikutus.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Lukuvuosimaksu on 15000 € EU/ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. Hakijat, joita lukuvuosimaksu koskee, ovat oikeutettuja hakemaan Aalto-yliopiston apurahaa.

Opetuskielet

Ohjelman opetuskieli on englanti.

Opintojen rakenne

Entrepreneurship and Innovation Management (EIM) ‑maisteriohjelmasta vastaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, ja sen laajuus on 120 opintopistettä. Kaksivuotinen ohjelma muodostuu seuraavista osista:

 • pääaineopinnot (84 op)
 • sivuaineopinnot (24 op)
 • vapaavalintaiset opinnot (12 op)

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa sivuaineopinnot (24 op) Aalto-yliopiston viralliseen vaihto-ohjelmaan kuuluvassa kumppaniyliopistossa.

Opintojen alussa opiskelijat suunnittelevat henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) yhdessä akateemisen ohjaajan kanssa. HOPSin pääasiallinen tarkoitus on varmistaa, että valitut opinnot vastaavat sisällöltään opiskelijan mielenkiinnon kohteita ja tulevat suoritetuksi loogisessa järjestyksessä.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) on käytännönläheinen työkalu opiskelijan opintojen suunnitteluun. Se koostuu opiskelijalle itselleen optimaalisista kurssivalinnoista, vastaten sekä heidän omiin kiinnostuksen kohteisiinsa että ohjelman vaatimuksiin. HOPS on erinomainen työkalu opintojen aikatauluttamiseen, sillä se näyttää opintojen nykyisen tilanteen ja asettaa selkeät tavoitteet opiskelijoiden seurattavaksi.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden tohtorikoulutukseen.

Koulutuksen sisältö

Entrepreneurship and Innovation Management (EIM) ‑maisteriohjelman haasteisiin perustuvalle oppimismenetelmälle on ominaista tiedon johtaminen tieteellisistä teorioista ja sen soveltaminen tosielämän ratkaisuihin. Yritysten oikeat tapaukset, mentorointimahdollisuudet ja pitchauskilpailut takaavat, että opiskelijat pääsevät harjoittelemaan yrittäjyyttä ja innovointia hallitussa ympäristössä todellisten asiakkaiden, rahoittajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Joissakin EIM-maisteriohjelman kursseissa sovelletaan käänteistä opetusta, jossa oppitunti varataan vuorovaikutteiselle tapausanalyysille tai ryhmätyölle perinteisen luennon sijaan.

Opiskelijat voivat keskittyä vapaavalintaisia opintoja valitessaan johonkin seuraavista aiheista tai niiden yhdistelmään:

 • startup-yritysten perustaminen ja johtaminen
 • kestävä kehitys yritystoiminnassa, käytännöissä ja innovoinnissa
 • yritysstrategia ja johdon konsultointi

Esimerkkejä laajasta kurssivalikoimastamme:

 • Venture Ideation
 • Venture Formation
 • Sustainable Entrepreneurship
 • Market Entry Strategies for Entrepreneurial Business
 • Entrepreneurship and Society

Katso koko kurssivalikoima

Kansainväliset mahdollisuudet

Yrittäjyys ja innovointi ovat yleismaailmallisia aiheita ja houkuttelevat kunnianhimoisia opiskelijoita kaikkialta maailmasta. Yli puolet EIM-maisteriohjelman opiskelijoista on kansainvälisiä opiskelijoita, ja joka kolmas opiskelija lähtee opiskelijavaihtoon opintojensa aikana. Osa luennoitsijoista ja suurin osa vierailevista puhujista tulee aktiivisesta pohjoismaisesta yrittäjä- ja innovaatioyhteisöstä. Heidän joukossaan on kokeneita innovaatiojohtajia, menestyneiden yritysten perustajia, huipputason pääomasijoittajia ja tunnettuja vierailevia professoreja.

Aalto-yliopisto toivottaa tervetulleiksi tuhansia kansainvälisiä tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita vuosittain. He liittyvät mukaan Aallon monimuotoiseen yhteisöön sekä varsinaisten opintojen että lukuisten vapaa-ajan tapahtumien ja aktiviteettien kautta. Aktiivinen tutor-toiminta auttaa ulkomaisia opiskelijoita sopeutumaan Otaniemen arkeen ja Pohjoismaiseen kulttuuriin ja tarjoaa samalla suomalaisille opiskelijoille erinomaisen väylän heihin tutustumiseen.

Monitieteiset mahdollisuudet

Entrepreneurship and Innovation Management (EIM) ‑maisteriohjelma on hyvin joustavasti monitieteinen: opiskelijat voivat tehdä sivuopintoja missä tahansa Aalto-yliopiston korkeakoulussa ja myös laajentaa opinto-ohjelmaansa useilla eri alojen valinnaisilla kursseilla. Aalto-yliopiston aktiivinen yrittäjäyhteisö houkuttelee opintojen lisäksi yrittäjähenkisiä ihmisiä myös muista ohjelmista, kouluista ja yliopistoista. EIM-maisteriohjelman opiskelijat ovat tavallisesti aktiivisesti mukana Aalto-yliopiston startup-yhteisössä ja esimerkiksi maailman johtavassa startup-tapahtumassa, Slushissa, Euroopan pisimmässä hackathonissa, Junctionissa, ja Suomen tärkeimmässä startup-kiihdyttämössä, Kiukaassa. Nämä kaikki ovat opiskelijavetoisia aloitteita, jotka ovat saaneet alkunsa Aalto-yliopiston Aaltoes-yrittäjäyhteisöstä.

Aalto-yliopisto on tunnettu tieteen, talouden, tekniikan ja taiteen aloja yhdistävänä monialaisen opiskelun edelläkävijänä. Eloisa kampus ja vapaa-valintaiset kurssit yhdistävät eri alojen opiskelijoita tehokkaasti. Tämä luonteeltaan usein varsin spontaani monialaisuus on omiaan synnyttämään uusia ideoita ja yhdistämään niistä innostuneita ihmisiä luoden ystävyyssuhteita, hyödyllisiä verkostoja ja lopulta jopa uusia yrityksiä.

Uramahdollisuudet

Entrepreneurship and Innovation Management (EIM) ‑maisteriohjelmasta valmistuneilla on hyvin monipuoliset uramahdollisuudet erittäin dynaamisessa, kilpailukykyisessä ja epävarmassa yritysmaailmassa. EIM- maisteritutkinnon suorittaneet toimivat usein luovissa rooleissa, sillä monet heistä suhtautuvat hyvin intohimoisesti uuden luomiseen. Lisäksi heillä on hyvät valmiudet työskennellä projektinhallinnan parissa, konsultteina tai muissa liiketoimintatehtävissä, joissa on hallittava kokonaisvaltaisesti laajempaa liiketoimintayksikköä. EIM-maisteriohjelmasta valmistuneiden tavanomainen urapolku on esimerkiksi seuraavanlainen:

 • oman yrityksen perustaminen
 • työskentely startup-yrityksessä, sijoitusrahastossa tai muussa startup-organisaatiossa
 • uusien tuotteiden, palvelujen ja konseptien kehittäminen asemansa vakiinnuttaneessa yrityksessä
 • eri organisaatioiden konsulttina toimiminen niiden innovoinnin parantamiseksi ja uusien tuotteiden ja palveluiden kaupallistamiseksi
 • suurten voittoa tavoittelevien tai tavoittelemattomien organisaatioiden monimutkaisten hankkeiden ja innovoinnin johtaminen
 • yrittäjyyteen tai innovointiin liittyvissä asiantuntijatehtävissä toimiminen julkisella sektorilla alueellisella, kansallisella tai ylikansallisella (EU, OECD) tasolla.

Aalto-yliopiston erinomaiset urapalvelut tukevat opiskelijoita työllistymisessä sekä Suomeen että ulkomaille. Aallon opiskelijat työllistyvät tyypillisesti erittäin hyvin heti valmistuttuaan. Myös Aallon yrittäjyysyhteisö on todella aktiivinen ja auttaa opiskelijoita omien yritysten perustamisessa. Jos olet kiinnostunut tutkijan urasta, Entrepreneurship and Innovation Management (EIM) ‑maisteriohjelma antaa hyvän pohjan tohtorikoulutukseen hakeutumiseen ja postdoc-tutkijan työlle.

Juttele opiskelijoidemme kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa? Tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen eloisalla kampuksella mahtaa olla? Nyt voit jutella näistä asioista suoraan Unibuddy-opiskelijalähettiläidemme kanssa. 

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
Picture of students sitting in front of the School of Business

Hakuprosessi

Aalto-yliopiston kauppatieteellisen alan maisteriohjelmiin haetaan yliopiston maisterivalinnassa. Hakuaika maisteriohjelmiin on kerran vuodessa. Hakuaika syksyllä 2020 alkaviin opintoihin on 2.12.2019 – 3.1.2020.

Tärkeimmät päivämäärät:

 • 2.12.2019 – Hakuaika alkaa ja sähköinen hakujärjestelmä avautuu
 • 3.1.2020 – Hakuaika päättyy ja sähköinen haku- ja valintajärjestelmä sulkeutuu 
 • 30.3.2020 – Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan
 • 28.4.2020 – Opiskelupaikan vastaanoton määräaika
Haku maisterikoulutuksiin

Ohjelmakohtaiset valintaperusteet

Ohjelmakohtaisten valintakriteereiden lisäksi hakijoiden on täytettävä myös yleiset hakuvaatimukset.

Valintaryhmä 1

Valintaryhmä 1: Suomalainen soveltuva yliopistossa suoritettu kandidaatin tutkinto

Valintaryhmä 2

Valintaryhmä 2: Suomalainen soveltuva alempi ammattikorkeakoulututkinto ja ulkomainen soveltuva alempi korkeakoulututkinto 

Yhteystiedot

Ohjelmaan liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä osoitteeseen [email protected].

Yleisissä opiskelijavalintoihin ja hakuun liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Aalto-yliopiston hakijapalveluihin osoitteessa [email protected].

Hakuaika on päättynyt

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu