Koulutustarjonta

Kone- ja rakennustekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Kone- ja rakennustekniikka ovat klassisia aloja, joiden painoarvo nyky-yhteiskunnassa on erittäin suuri: esimerkkeinä toimivat tavaroiden ja palveluiden viennin ja sisämarkkinoiden merkittävyys sekä globaali ilmastonmuutos ja kaupungistuminen.

Modernissa kone- ja rakennustekniikassa painopiste on innovatiivisessa suunnittelussa, kestävän kehityksen mukaisissa materiaaleissa, automaatiossa ja robotiikassa, tietokonesimulaatioiden ja virtuaalisen todellisuuden tukemissa suunnittelumenetelmissä sekä digitaalisissa ja energiatehokkaissa tuotantoprosesseissa. Kone- ja rakennustekniikassa tavoitteena on ihmisläheisten ja ympäristöystävällisten tuotteiden ja palvelujen kautta hyvinvoinnin luominen sekä Suomeen että koko maailmaan. Kone- ja rakennustekniikassa tiede ja tekniikka yhdistyvät luontevalla tavalla.

Kone- ja rakennustekniikan hakukohteessa kandidaatinopinnot käsittelevät pääosin konetekniikalle ja rakennustekniikalle yhteisiä aiheita, mutta molemmilla aloilla on myös omia valinnaisia kurssejaan sekä omat maisteripääaineensa, joihin kandidaatintutkinto johtaa.
ENG students

Tutkinto:

Tekniikan kandidaatti + diplomi-insinööri

Hakuaika:

18.3.2020 – 1.4.2020

Opetuskieli:

suomi
ruotsi

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Tekniikan ala

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Insinööritieteiden korkeakoulu

Hakuaika on päättynyt. Yhteishakujen hakuajat vuonna 2021 ovat seuraavat: 
1. yhteishaku 7.1.-20.1.2021
2. yhteishaku 17.-31.3.2021

Huom! Vuoden 2021 hakukohteet ja hakuohjeet julkistetaan syksyllä 2020. Tämän hetkiset tiedot koskevat vuoden 2020 hakukierrosta.  

Koulutuksen tavoite

Opintojen tavoitteena on, että tekniikan kandidaatin tutkinnon suoritettuasi ymmärrät, mihin koneiden ja rakennusten suunnittelu, valmistus ja ylläpito perustuvat.

Kone- ja rakennustekniikan pääaineessa opit yhdistelemään asioita luovasti sekä ajattelemaan ja kirjoittamaan analyyttisesti ja kriittisesti. Opit myös käyttämään näille aloille ominaisia tietoteknisiä ohjelmistoja ja apuvälineitä.

Tämä pääaine sopii sinulle, joka haluat monipuoliset ja vankat tiedot tekniikan alan perusteista ja olet kiinnostunut koneista tai rakennuksista – esimerkiksi moottoreista, laivoista, tehtaista, silloista, pilvenpiirtäjistä, asuinrakennuksista tai voimalaitoksista – ja niihin eri tavoin liittyvästä matematiikasta, fysiikasta ja tietotekniikasta.

Kone- ja rakennustekniikan opinnoissa saat monipuolisen teknillisen koulutuspohjan ja tutustut useisiin kiinnostaviin ja toisiinsa risteäviin tekniikan aloihin. Huomaat myös, että eri alojen perusideoita ja keksintöjä voidaan soveltaa luovasti uusissa kohteissa tai uusilla tavoilla: esimerkiksi risteilyaluksissa ja kauppakeskuksissa on yllättävän paljon yhteistä.

Voit tutustua koulutuksen tavoitteisiin myös Into-portaalissa.

Koulutuksen sisältö

Kone- ja rakennustekniikan hakukohteeseen valitut opiskelijat suorittavat tekniikan kandidaatin tutkinnon Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulun kandidaattiohjelmassa pääaineenaan kone- ja rakennustekniikka.

Opinnot koostuvat:

 • 70 opintopisteen laajuisista perusopinnoista,
 • 60 opintopisteen laajuisesta pääaineesta,
 • 25 opintopisteen laajuisesta sivuaineesta sekä
 • 25 opintopisteen laajuisista vapaasti valittavista opinnoista (vapaasti valittaviin opintoihin voi sisällyttää esimerkiksi pää- tai sivuaineen valinnaisia kursseja)

Opintojen tarkempi sisältö on esitelty Into-portaalissa.

Perusopinnot (70 op)

Perusopintojen yhteinen osa (55 op) sisältää:

 • Orientaatio yliopisto-opintoihin insinööritieteissä 2 op
 • Matematiikka (4 kurssia) 20 op
 • Tietotekniikka (2 kurssia) 10 op
 • Tietokoneavusteiset työkalut insinööritieteissä 5 op
 • Tuotantotalous 5 op
 • Projektityö 5 op
 • Insinööritieteiden tulevaisuusfoorumi tai University Wide Studies -kurssi 3 op
 • Vieraan kielen opinnot 3 op
 • Toisen kotimaisen kielen kokeet (kirjallinen ja suullinen) yhteensä 2 op

Perusopintojen valinnainen osa sisältää kolme kurssia (min 15 op) Valinnassa kannattaa huomioida myöhempien opintojen esitiedot.

 • Fysiikka (2 kurssia)
 • Kemia (1 kurssi)
 • Matematiikka (2 kurssia)
 • Tietotekniikka ( kurssia)
 • Taloustiede tai juridiikka (3 kurssia)
 • Numeeriset menetelmät insinööritieteissä (1 kurssi)

Pääaineen kurssit (60 op)

 • Termodynamiikka ja lämmönsiirto 5 op
 • Statiikka ja dynamiikka 5 op
 • Kiinteän aineen mekaniikan perusteet 5 op
 • Kontinuumimekaniikan perusteet 5 op
 • Virtausmekaniikan perusteet 5 op
 • Materiaalitekniikka 5 op
 • Tuotesuunnittelu 5 op
 • Tuotantotekniikka 5 op
 • Kandidaatintyö ja seminaari sekä kypsyysnäyte 10 op
 • Pääaineen valinnaisia kursseja yhteensä 10 op

Pääaineen valinnaiset kurssit (valitaan kaksi kurssia)

 • Koneenrakennustekniikka A 5 op
 • Koneenosien suunnittelu 5 op
 • Kone- ja rakennustekniikan laboratoriotyöt 5 op
 • Kuljetusvälinetekniikka 5 op
 • Tietoyhdennetty rakentaminen 5 op
 • Rakentamisen tekniikat 5 op

Sivuaine (25 op)

Opiskelija valitsee itse sivuaineensa. Sivuaineeksi voi valita esimerkiksi Insinööritieteiden korkeakoulun toisen pääaineen tarjoaman sivuainekokonaisuuden (energia- ja ympäristötekniikka tai rakennettu ympäristö), Insinööritieteiden korkeakoulun tarjoaman muun sivuaineen (insinööritieteiden laskenta ja mallinnus, insinööritieteiden älykkäät järjestelmät, AALTOnaut), Aalto-yliopiston toisen korkeakoulun tarjoaman sivuaineen tai sivuaineen jostain muusta yliopistosta. Useimmat Aalto-yliopiston tekniikan alojen aineet ovat vapaasti valittavissa sivuaineiksi. Kauppatieteiden ja taidealan sivuaineopintoihin haetaan erikseen. Opiskelija voi hakea suorittamaan sivuaineopintoja myös jossain muussa suomalaisessa yliopistossa. Sivuaineen voi suorittaa myös vaihto-opintoina ulkomailla. Sivuaine vahvistetaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Vapaasti valittavat opinnot (25 op)

Vapaasti valittavia opintoja voi valita Aalto-yliopiston korkeakoulujen kurssitarjonnasta tai muista yliopistoista. Vapaasti valittaviin opintoihin voi sisällyttää myös perusopintojen, pää- tai sivuaineen valinnaisia kursseja.

Voit tutustua tarkemmin kurssien sisältöön Into-portaalissa.

Lisätietoja opetuskielestä

Kandidaatin tutkinnossa opetus järjestetään pääosin suomeksi, osa opetuksesta on tarjolla myös ruotsiksi. Opiskelija voi vastata suomenkielisten kurssien tentteihin ja oppimistehtäviin myös ruotsiksi. Yksittäisten kurssien opetus voi olla englanniksi.

Diplomi-insinöörin tutkinnossa pääasiallinen opetuskieli on englanti.

Uramahdollisuudet

Kone- ja rakennustekniikan yritykset sekä tutkimus- ja koulutuslaitokset ovat avainasemassa nykymaailmassa: Suomen viennin osalta konetekniikka on kärkipään aloja; rakennusala on yksi sisämarkkinoidemme vetureista; koneet ja rakennukset ovat keskiössä niin ilmastonmuutoksessa kuin kaupungistumisessakin.

Koulutuksessa omaksutuilla monipuolisilla kone- ja rakennustekniikan sekä näitä aloja tukevan tietotekniikan tiedoilla ja taidoilla voit sijoittua monipuolisiin tehtäviin kotimaassa tai ulkomailla.

Työtehtäväsi voivat liittyä rakennus-, kone- tai metalliteollisuuden suunnitteluun, valmistukseen tai ylläpitoon. Voit myös toimia uusien insinöörimateriaalien tai suunnittelu- ja valmistusmenetelmien kehittäjänä ja edelläkävijänä. Sopivilla valinnolla opiskelun aikana voit lisätä valmiuksiasi toimia yrittäjänä, yritysten johtotehtävissä tai talouden parissa.

 

Jatko-opintomahdollisuudet

Tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittaminen antaa kelpoisuuden jatkaa opintoja diplomi-insinööriksi. Tullessaan valituksi suorittamaan tekniikan kandidaatin tutkintoa (TkK, 180 op, 3 vuotta) kone- ja rakennustekniikassa, opiskelija saa oikeuden suorittaa diplomi-insinöörin (DI, 120 op, 2 vuotta) tutkinnon koneenrakennustekniikassa tai rakennustekniikassa: Master’s Programme in Mechanical Engineering tai Master’s Programme in Building Technology. Maisteriohjelmissa opetuskielenä on englanti.

Tekniikan kandidaatin tutkinto suoritetaan ennen diplomi-insinöörin tutkintoa. Molempien tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.

Kansainvälistyminen

Aalto-yliopiston opiskelijana sinulla on ovi auki ympäri maailmaa, jos ja kun vain haluat tarttua tilaisuuteen!

Opiskelijayhteisön kansainvälistyminen osaltaan mahdollistaa Aalto-yliopiston nousua maailmanluokkaan ja tukee yliopiston missiota paremman maailman rakentamiseksi ja kansallisen kilpailukyvyn kehittämiseksi. Aalto-yliopisto kannustaa aidosti kansainväliseen ja monikulttuuriseen tutkimus- ja koulutusyhteisöön, jossa kansainvälinen liikkuvuus on osa arkea.

Kansainvälistymisen tavoitteina on kasvattaa toimintavalmiuksia globaalissa maailmassa (global competence) ja rikastuttaa tiedeyhteisöämme. Kansainvälisen kokemuksen kautta saat uusia näkökulmia opintoihin ja tutkimukseen, mutta kansainvälisyys kartuttaa myös henkistä ja kulttuurista pääomaasi, ongelmanratkaisutaitojasi, ryhmätyötaitojasi sekä lisää rohkeutta tarttua uusiin haasteisiin. Kansainvälinen kokemus on sijoitus tulevaisuuteen ja meriitti, jota myös työnantajat arvostavat. Kansainvälistymisen kautta tutustut uusiin ihmisiin ja luot arvokkaita kansainvälisiä verkostoja. Lisäksi kansainvälistyminen kehittää viestintä- ja kielitaitoasi.

Aalto-yliopiston opiskelija voi kansainvälistyä monin eri tavoin

 • lähtemällä opiskelijavaihtoon ulkomaiseen yliopistoon
 • opiskelemalla kesäkurssilla tai -koulussa ulkomailla
 • tekemällä työharjoittelun ulkomailla
 • opiskelemalla englanninkielisillä kursseilla
 • opiskelemalla kieliä ja kulttuurienvälistä viestintää
 • toimimalla kv-ISOna Aalto-yliopiston ulkomaisille opiskelijoille ja osallistumalla AYY:n ja kiltojen kansainväliseen toimintaan
 • tekemällä diplomityön ulkomailla
 • hakemalla kansainväliseen kaksoistutkinto-ohjelmaan DI-vaiheessa

Yhteystiedot

Ohjelmaan hakemiseen ja hakuasiakirjoihin liittyvät kysymykset voi lähettää Aalto-yliopiston hakijapalveluille osoitteeseen [email protected]. Tietoa opiskelijavalinnoista löytyy tekniikan alan hakusivuilta.

Kone- ja rakennustekniikan opintojen sisällön osalta voi ottaa yhteyttä suunnittelija Katri Koistiseen, [email protected], puh. 050-4138773.

Haku suomen- ja ruotsinkieliseen kandidaattikoulutukseen

Hakuaika on päättynyt. Yhteishakujen hakuajat vuonna 2021 ovat seuraavat: 
1. yhteishaku 7.1.-20.1.2021
2. yhteishaku 17.-31.3.2021

Huom! Vuoden 2021 hakukohteet ja hakuohjeet julkistetaan syksyllä 2020. Tämän hetkiset tiedot koskevat vuoden 2020 hakukierrosta.  

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu