Koulutustarjonta

Kone- ja rakennustekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

HUOM! Ei sisäänottoa keväällä 2022, hakukohde lakkautetaan. Hakukohteen korvaavat uudet hakukohteet Energia- ja konetekniikka sekä Rakennustekniikka.

Miten luodaan nollaenergiatalo, saastuttamaton risteilyalus tai kierrätysromua hyödyntävä tuote tulevaisuuden tarpeisiin? Kone- ja rakennustekniikka ovat klassisia, mutta jatkuvasti kehittyviä aloja, jotka perehdyttävät opiskelijan ihmisläheisen ja ympäristöystävällisen innovaatiotyön keskiöön.
ENG students

Tutkinto:

Tekniikan kandidaatti + diplomi-insinööri

Hakuaika:

17.3.2021 – 31.3.2021

Opetuskieli:

suomi
ruotsi

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Insinööritieteiden korkeakoulu

Hakuaika on päättynyt

Uudet hakukohteet

Neljä henkilöä tutkimassa konetta

Energia- ja konetekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Haluatko päästä kahden klassisen insinöörialan risteyskohtaan, joista kumpikin on mielenkiintoisessa murroksessa ja ratkaisevassa asemassa siirryttäessä kohti nollapäästöisiä yhdyskuntia? Energia- ja konetekniikka on Aalto-yliopiston uusi pääaine, jossa painotetaan kokonaisuuksien hallintaa ja järjestelmäosaamista. Opiskelijat paitsi taitavat yksityiskohtien suunnittelun, myös ymmärtävät eri koneiden ja järjestelmien paikan osana isompaa kokonaisuutta.

Koulutustarjonta
Viisi opiskelijaa konehallissa

Rakennustekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Rakennustekniikka on dynaaminen ja monipuolinen ala, joka pitää sisällään rakennusten lisäksi myös muun rakennetun ympäristön silloista tunneleihin ja stadioneihin. Pääset osaltasi vaikuttamaan ihmisen ja ympäristön hyvinvointiin perehtymällä esimerkiksi eri rakennusmateriaaleihin ja niiden käyttöön, hyvän sisäilman tekijöihin ja rakennusten sopivaan lämpötilaan, paloturvallisuustekniikkaan, ja rakennusten esteettisyyteen. Lisäksi tutustut geotekniikan, kalliotekniikan, tienrakennuksen ja teknillisen geologian sovelluksiin. Pääset osaksi yhteiskunnallisesti merkittävää alaa, joka uusien teknologioiden myötä uudistuu jatkuvasti, ja jolla on myös ratkaiseva asema ilmastotoimien saattamisessa käytäntöön.

Koulutustarjonta

HUOM! Ei sisäänottoa keväällä 2022, hakukohde lakkautetaan. Hakukohteen korvaavat uudet hakukohteet Energia- ja konetekniikka sekä Rakennustekniikka.

Koulutuksen tavoite

Miten luodaan nollaenergiatalo, saastuttamaton risteilyalus tai kierrätysromua hyödyntävä tuote tulevaisuuden tarpeisiin? Kone- ja rakennustekniikka ovat klassisia aloja, jotka ovat mielenkiintoisessa murroksessa ilmastonmuutoksen ja kaupungistumisen kaltaisten ilmiöiden ajaessa uusia suunnittelu-, valmistus- ja käyttötapoja vanhojen tilalle. Kone- ja rakennustekniikan pääaineopiskelijoille avautuu kiehtova näköalapaikka ihmisläheisen ja ympäristöystävällisen innovaatiotyön keskiöön. Opiskelija saa läpileikkauksen siitä, kuinka kestävän kehityksen mukaiset materiaalit, automaatio ja robotiikka, tietokonesimulaatiot ja virtuaalinen todellisuus muokkaavat alan suunnittelumenetelmiä ja tuotantoprosesseja. Tekniikan kandidaatin tutkinto antaa erinomaiset valmiudet jatkaa opintoja konetekniikan tai rakennustekniikan maisteriohjelmiin, jotka tähtäävät diplomi-insinöörin tutkintoon.

Tekniikan kandidaatin tutkinnon kone- ja rakennustekniikka pääaineenaan suorittaneilla on seuraavat valmiudet:

Kattava kokonaiskuva siitä, mihin koneiden ja rakennusten suunnittelu, valmistus ja ylläpito perustuvat. Opiskelija ymmärtää kulutustavaroiden, teollisuudessa tarvittavien koneiden sekä rakennusten suunnitteluprosessien ja valmistusteknologioiden perusteet.

Kyky yhdistellä asioita luovasti ja soveltaa opittuja suunnittelu- ja valmistusmenetelmiä ratkaisujen löytämiseksi. Opiskelija osaa etsiä ratkaisuvaihtoehtoja koneiden ja rakennusten suunnittelussa ja valmistuksessa myös silloin, kun valmista ratkaisua ei ole.

Kyky analysoida insinöörityön metodeja, prosesseja, tuloksia ja vaikutuksia kriittisesti. Valmistuneet rohkenevat haastaa vanhoja metodeja ja prosesseja ja omalta osaltaan uudistaa alaa.

Ymmärrys kestävän kehityksen, kiertotalouden ja eettisten toimintatapojen periaatteista. Valmistuneet ymmärtävät esimerkiksi vaihtoehtoisten materiaalien ja prosessien suunnittelun merkityksen ympäristön kuormituksen kannalta.

Tarvittavat luonnontieteiden, matematiikan ja tietotekniikan taidot. Valmistuneet osaavat käyttää kone- ja rakennustekniikan aloille ominaisia tietoteknisiä ohjelmistoja ja apuvälineitä sekä hallitsevat mekaniikan ja matematiikan perustaidot.

Laaja-alainen tekninen osaaminen. Tekniikan kandidaatilla on laaja-alainen osaamispaletti, joka on erinomainen pohja jatko-opinnoille erityisesti Master’s Programme in Mechanical Engineering tai Master’s Programme in Building Technology -maisteriohjelmassa.

Fuksikapteeni Jenny Manner koneinsinöörikillan haalarissa

Kiltatoiminta on iso osa Jenny Mannerin arkea opiskelujen ohella

Fuksikapteenina toimivan Jenny Mannerin mielestä kone- ja rakennustekniikassa parasta on se, että se antaa hyvän pohjan lähteä erikoistumaan moneen erilaiseen ja mielenkiintoiseen alaan.

Ihmiset

Koulutuksen sisältö

Kestävyys on läpileikkaava teema opinnoissa ja koulutusohjelma vastaa omalta osaltaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Diplomi-insinöörejä yhdistää halu ratkaista ongelmia ja tehdä yhteiskunnasta toimivampi, eettisempi ja kestävämpi. Perusopinnot, joihin sisältyy muun muassa matematiikkaa, tietotekniikkaa ja tuotantotaloutta, luovat pohjan insinööritieteiden opiskelijan ajattelulle ja osaamiselle, mutta opiskelijalla on vapaus tehdä tutkinnosta omannäköisensä esimerkiksi pääaineen valinnaisten kurssien ja sivuaineopintojen kautta.

Tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittaminen antaa kelpoisuuden jatkaa opintoja diplomi-insinööriksi. Tullessaan valituksi suorittamaan tekniikan kandidaatin tutkintoa (TkK, 180 op, 3 vuotta) kone- ja rakennustekniikassa, opiskelija saa oikeuden suorittaa diplomi-insinöörin (DI, 120 op, 2 vuotta) tutkinnon seuraavissa maisteriohjelmissa:

•    Master’s Programme in Mechanical Engineering
•    Master’s Programme in Building Technology.

Näiden lisäksi opiskelija voi tietyin edellytyksin hakeutua toiseen Insinööritieteiden korkeakoulun (ENG) maisteriohjelmaan tai Aalto-yliopiston toisen korkeakoulun tarjoamaan maisteriohjelmaan. Opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua myös ENG-koulun kansainvälisiin yhteisohjelmiin joko Aalto-yliopiston yhteisessä maisteriohjelmahaussa tai partneriyliopiston kautta.

Aiheet

Kandidaatin tutkinnon opinnoissa opiskelija rakentaa perustan diplomi-insinöörin tutkintoon johtaville opinnoille sekä teknillistieteelliselle ammatti-identiteetille ja työskentelylle kansainvälisessä toimintaympäristössä. Perusopintojen ja pääaineen pakollisten kurssien lisäksi opiskelija voi valita valinnaisia kursseja, jotka tukevat hänen tavoittelemansa maisterivaiheen erikoistumista.

Master's Programme in Mechanical Engineering -maisteriohjelmaan haluavalle sopivia valinnaisia kursseja ovat:

 • Koneenrakennustekniikka A (5 op)
 • Koneenosien suunnittelu (5 op)

Master’s Programme in Building Technology -maisteriohjelmaan tähtäävälle sopivia valinnaisia kursseja ovat:

 • Rakennetekniikan perusteet  (5 op)
 • Rakennushankkeen perusteet (5 op)

Oppiminen

Kone- ja rakennustekniikan pääaineen opinnot koostuvat muun muassa luennoista, laskuharjoituksista, projektitöistä, ryhmätöistä ja yksilötöistä. Opetuksen pääpaino on aktivoivissa ja osallistavissa menetelmissä, jotka haastavat opiskelijat luovaan ja monitieteelliseen ajatteluun. Alaan liittyvä tutkimus on vahvassa roolissa opinnoissa ja opiskelija pääsee mallintamaan ja ratkomaan reaalimaailman ongelmia esimerkiksi erilaisten laboratoriotöiden kautta.

Yritykset näkyvät opintojen aikana opiskelijoille muun muassa tapahtumien ja yritysvierailujen kautta. Opiskelijoilla on mahdollisuus sisällyttää työharjoittelu osaksi opintojaan ja suuri osa tekee myös diplomityönsä suorana toimeksiantona yritykselle.

Koulutuksen rakenne

Kone- ja rakennustekniikan hakukohteen kautta valitut opiskelijat suorittavat kandidaatin tutkinnon Insinööritieteiden kandidaattiohjelmassa pääaineenaan Kone- ja rakennustekniikka. Opinnot koostuvat kolmen vuoden mittaiseksi suunnitellusta, 180 opintopisteen laajuisesta kokonaisuudesta:

 • Perusopinnot 70 op
 • Pääaineopinnot 50 op
 • Kandidaatintyö 10 op
 • Sivuaineopinnot 25 op
 • Valinnaiset opinnot 25 op

Insinööritieteiden kandidaattiohjelman opinto-opas

Lisätietoja opetuskielestä

Kandidaatin tutkinnossa opetus järjestetään pääosin suomeksi, osa opetuksesta on tarjolla myös ruotsiksi. Opiskelija voi vastata suomenkielisten kurssien tentteihin ja oppimistehtäviin myös ruotsiksi. Yksittäisten luentojen tai kurssien opetus voi olla englanniksi.

Diplomi-insinöörin tutkinnossa (maisterin tutkinto) pääasiallinen opetuskieli on englanti.

Uramahdollisuudet

Insinöörien asiantuntemusta, johtajuutta ja kykyä toteuttaa kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja tarvitaan laajalti. Alalla on lähes rajattomat työllistymismahdollisuudet niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Kone- ja rakennustekniikan yritykset sekä tutkimus- ja koulutuslaitokset ovat avainasemassa nykymaailmassa: Suomen viennin osalta konetekniikka on kärkipään aloja ja rakennusala on yksi sisämarkkinoidemme vetureista. Olet omalta osaltasi rakentamassa puhtaampaa maailmaa, sillä koneet ja rakennukset ovat keskiössä niin ilmastonmuutoksen torjunnassa kuin kaupungistumisessakin.

Diplomi-insinööriksi valmistuneiden tyypillisiä urapolkuja ovat muun muassa:

 • suunnittelu-, kehitys- tai hallintotehtävät yrityksissä, valtiolla tai kunnan palveluksessa
 • projektipäällikkö, tuotantopäällikkö ja muut johto- tai esimiestehtävät yrityksissä
 • osastopäällikkö tai tehtaanjohtaja esimerkiksi metalli-, auto-, rakennus- tai elintarviketeollisuuden alalla
 • tohtorikoulutettavana tai tutkijana toimiminen yliopistossa tai muissa tutkimuslaitoksissa
 • konsultointi- tai tutkimustehtävissä työskentely esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyvien toimialojen parissa
 • yrittäjyys esimerkiksi perheyrityksen jatkajana tai oman yrityksen perustajana.

Insinööritieteiden korkeakoulusta valmistuneet diplomi-insinöörit ovat jo useiden vuosien ajan työllistyneet parhaiten kaikkiin Suomen tekniikan alan yliopistoista valmistuneisiin diplomi-insinööreihin verrattuna. Aalto-yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen erinomaiset urapalvelut, jotka tukevat opiskelijoita työllistymisessä sekä Suomeen että ulkomaille. Myös Aallon yrittäjyysyhteisö on todella aktiivinen ja auttaa opiskelijoita omien yritysten perustamisessa. Mikäli akateeminen ura kiinnostaa, antaa Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri -koulutus valmiuden tohtori- ja jatko-opintoihin.

Tutustu alumneihin ja uramahdollisuuksiin

Portrait of Mikko Koskinen

Alumni Mikko Koskinen aikoo rakentaa kansainvälisesti menestyvän juomabrändin

Mikko Koskinen on yksi Kyrö Distilleryn perustajista. Hän opiskeli Mechanical Engineering -maisteriohjelmassa, jossa erikoistui tuotekehitykseen.

Ihmiset
Portrait of alumna Aino Mäntyranta

Tohtoriopiskelija Aino Mäntyranta: Materiaalit veivät mukanaan jo kandivaiheessa

Aino Mäntyrannan kiinnostus materiaalitekniikkaan johdatti hänet diplomityöpalkinnon voittoon ja tutkijan uralle.

Ihmiset
Unto Rautio

Insinööritieteiden korkeakoulusta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulusta valmistuneet työllistyvät hyvin koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Tältä sivulta löydät tietoa valmistuneidemme työllistymisestä sekä urakehityksestä.

Insinööritieteiden korkeakoulu

Jatko-opintomahdollisuudet

Tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittaminen antaa kelpoisuuden jatkaa opintoja diplomi-insinööriksi. Tullessaan valituksi suorittamaan tekniikan kandidaatin tutkintoa (TkK, 180 op, 3 vuotta) kone- ja rakennustekniikassa, opiskelija saa oikeuden suorittaa diplomi-insinöörin tutkinnon (DI, 120 op, 2 vuotta) koneenrakennustekniikassa tai rakennustekniikassa: Master’s Programme in Mechanical Engineering tai Master’s Programme in Building Technology.

Maisteriohjelmissa opetuskielenä on englanti.

Students at Aalto University's concrete materials laboratory.

Master's Programme in Building Technology

Rakennustekniikan tavoitteena on luoda terveellisiä ja turvallisia elinympäristöjä kestävän kehityksen ehdoilla.

Master's Programme in Building Technology kouluttaa tulevaisuuden johtajia, jotka yhdistävät saumattomasti tieteen ja ihmiskeskeisen suunnittelun ja työllään edistävät siirtymistä älykkäämpään rakennettuun ympäristöön, johon kuuluu esimerkiksi energiatehokkaampia rakennuksia, skaalattavia kiertotalouden järjestelmiä ja terveellisempää rakennettua ympäristöä.

SIVUN PÄIVITYKSEN TARKISTUS ON KESKEN 27.9.2021 - tämä poistuu kun sivu on valmis

Koulutustarjonta
A student-built robot on display at Mechatronic Circus 2018

Master's Programme in Mechanical Engineering

Konetekniikan maisteriohjelmassa voit opiskella arktista tekniikkaa, materiaalitekniikkaa, meritekniikkaa, mekatroniikkaa, tuotesuunnittelua, tuotantotekniikkaa ja lujuusoppia. Tarjoamme opiskelijalle mahdollisuuden kartuttaa osaamista itselleen mielenkiintoisissa aiheissa konetekniikan alalla, jossa ammattilaisia tarvitaan luomaan tehokkaita ja turvallisia ratkaisuja yhteiskunnalle.

Koulutustarjonta

Kansainvälistyminen

Opiskelijayhteisön kansainvälistyminen osaltaan mahdollistaa Aalto-yliopiston nousua maailmanluokkaan ja tukee yliopiston missiota paremman maailman rakentamiseksi ja kansallisen kilpailukyvyn kehittämiseksi. Aalto-yliopisto kannustaa aidosti kansainväliseen ja monikulttuuriseen tutkimus- ja koulutusyhteisöön, jossa kansainvälinen liikkuvuus on osa arkea.

Kansainvälistymisen tavoitteina on kasvattaa toimintavalmiuksia globaalissa maailmassa ja rikastuttaa tiedeyhteisöämme. Kansainvälisen kokemuksen kautta saat uusia näkökulmia opintoihin ja tutkimukseen, mutta kansainvälisyys kartuttaa myös henkistä ja kulttuurista pääomaasi, ongelmanratkaisutaitojasi ja ryhmätyötaitojasi sekä lisää rohkeutta tarttua uusiin haasteisiin. Kansainvälinen kokemus on sijoitus tulevaisuuteen ja meriitti, jota myös työnantajat arvostavat. Kansainvälistymisen kautta tutustut uusiin ihmisiin ja luot arvokkaita kansainvälisiä verkostoja. Lisäksi kansainvälistyminen kehittää viestintä- ja kielitaitoasi.

Insinööriteteiden kandidaattiohjelman opiskelija voi kansainvälistyä monin eri tavoin, esimerkiksi:

 • lähtemällä opiskelijavaihtoon ulkomaiseen yliopistoon
 • opiskelemalla kesäkurssilla tai -koulussa ulkomailla
 • tekemällä työharjoittelun ulkomailla
 • opiskelemalla englanninkielisillä kursseilla
 • opiskelemalla kieliä ja kulttuurienvälistä viestintää
 • toimimalla kv-ISOna Aalto-yliopiston ulkomaisille opiskelijoille ja osallistumalla AYY:n ja kiltojen kansainväliseen toimintaan
 • tekemällä diplomityön ulkomailla
 • hakemalla kansainväliseen kaksoistutkinto-ohjelmaan DI-vaiheessa

Aalto-yliopisto toivottaa tervetulleiksi vuosittain tuhansia kansainvälisiä tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita. He liittyvät mukaan Aallon monimuotoiseen yhteisöön sekä opintojen että lukuisten vapaa-ajan tapahtumien, aktiviteettien ja juhlien kautta. Aktiivinen tutor-toiminta sopeuttaa ulkomaiset opiskelijat Otaniemen arkeen ja Pohjoismaiseen kulttuuriin – ja on toki erinomainen keino myös sinulle tutustua vaihto-opiskelijoihin paremmin.

Monitieteellisyys

Aalto-yliopisto on tunnettu tieteen, talouden, tekniikan ja taiteen aloja yhdistävänä monialaisen opiskelun edelläkävijänä. Eloisa kampus ja vapaavalintaiset kurssit yhdistävät eri alojen opiskelijoita tehokkaasti. Tämä luonteeltaan usein varsin spontaani monialaisuus on omiaan synnyttämään uusia ideoita ja yhdistämään niistä innostuneita ihmisiä luoden ystävyyssuhteita, hyödyllisiä verkostoja ja lopulta jopa uusia yrityksiä.

Kone- ja rakennustekniikan pääainekokonaisuus tuo ainutlaatuisesti yhteen kaksi merkittävää tekniikan alaa. Monitieteellinen koulutuspohja takaa sen, että opiskelija osaa soveltaa toisen alan perusideoita ja keksintöjä luovasti uusissa kohteissa tai uusilla tavoilla: esimerkiksi risteilyaluksissa ja kauppakeskuksissa tai tuulivoimaloissa ja silloissa on yllättävän paljon yhteistä.

Useiden alojen risteyskohdat antavat opiskelijalle erinomaiset työkalut ratkoa esimerkiksi kaupungistumisen, ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen kasvavan kulutuksen aiheuttamia haasteita. Esimerkiksi materiaalitutkimus ja -kehitys ovat jännittäviä aloja, joiden avulla voidaan saavuttaa merkittäviä päästövähennyksiä.

Kandidaatin tutkinnossa opiskelijalla on käytössään koko Aallon kurssitarjonta, josta hän voi valita sivuaineen ja valinnaisia opintokokonaisuuksia. Työelämän tuotekehitystaitoja tarjoava suosittu Aaltonaut-sivuaine on esimerkki poikkitieteellisestä oppimisympäristöstä, jossa opiskelijat, opettajat, tutkijat ja yritysmaailma yhdistyvät jännittävällä tavalla.

Opiskelija voi halutessaan myös hyödyntää toisen suomalaisen yliopiston kurssitarjontaa JOO-sopimuksen kautta. Opinnot sisällytetään tutkintoon, ja opinto-oikeus myönnetään määräajaksi.

Yhteystiedot

Ohjelmaan hakemiseen ja hakuasiakirjoihin liittyvät kysymykset voi lähettää Aalto-yliopiston hakijapalveluille osoitteeseen [email protected]. Tietoa opiskelijavalinnoista löytyy tekniikan alan hakusivuilta.

Kone- ja rakennustekniikan opintojen sisällön osalta voi ottaa yhteyttä suunnittelija Katri Koistiseen, [email protected], puh. 050-4138773.

Haku suomen- ja ruotsinkieliseen kandidaattikoulutukseen

Seuraa meitä

Hakuaika on päättynyt

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu