Koulutustarjonta

Fashion, Clothing and Textile Design - Design, Master of Arts (Art and Design)

Fashion, Clothing and Textile Design -pääaineen opinnot perustuvat tutkittuun tietoon yhteiskunnallisesta, kulttuurisesta ja maailmanlaajuisesta muutoksesta. Pääaineessa vaalitaan taiteellisesti ja ammatillisesti korkeatasoista luovaa kokeilemista ja käsitteellistä ajattelua. Pääaineen opiskelijat oppivat ymmärtämään alan maailmanlaajuista teollisuutta ja sen vaikutuksia ympäristöön, yhteiskuntaan ja liiketoimintaan. Opiskelijat haastetaan mukaan tutkimaan monitieteellisen yhteistyön ja uusimpien teknologioiden, uusien materiaalien ja innovatiivisten suunnitteluratkaisujen tarjoamia mahdollisuuksia.Fashion, Clothing and Textile Design (FaCT) on yksi muotoilun maisteriohjelman pääaineista. Muut pääaineet ovat Contemporary Design (CoDe) ja Collaborative and Industrial Design (CoID). Muotoilun maisteriohjelma tekee myös tiivistä yhteistyötä Master’s Programme in Creative Sustainability (CS)- ja International Design Business Management (IDBM) -maisteriohjelmien kanssa. Kaikki ohjelmat ovat kaksivuotisia, ja opiskelijat valmistuvat taiteen maistereiksi.
naytos_hq_26_edit_en_en.jpg

Tutkinto:

Taiteen maisteri

Hakuaika:

1.12.2022 – 2.1.2023

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Fashion, Clothing and Textile Design (FaCT) on yksi muotoilun maisteriohjelman pääaineista. Muut pääaineet ovat Contemporary Design (CoDe) ja Collaborative and Industrial Design (CoID). Muotoilun maisteriohjelma tekee myös tiivistä yhteistyötä Master’s Programme in Creative Sustainability (CS)- ja International Design Business Management (IDBM) -maisteriohjelmien kanssa. Kaikki ohjelmat ovat kaksivuotisia, ja opiskelijat valmistuvat taiteen maistereiksi.

Fashion, Clothing and Textile Design -pääaineen opinnot perustuvat tutkittuun tietoon yhteiskunnallisesta, kulttuurisesta ja maailmanlaajuisesta muutoksesta. Pääaineessa vaalitaan taiteellisesti ja ammatillisesti korkeatasoista luovaa kokeilemista ja käsitteellistä ajattelua. Pääaineen opiskelijat oppivat ymmärtämään alan maailmanlaajuista teollisuutta ja sen vaikutuksia ympäristöön, yhteiskuntaan ja liiketoimintaan. Opiskelijat haastetaan mukaan tutkimaan monitieteellisen yhteistyön ja uusimpien teknologioiden, uusien materiaalien ja innovatiivisten suunnitteluratkaisujen tarjoamia mahdollisuuksia.

Aalto-yliopisto on arvioitu maailman kuudenneksi parhaaksi yliopistoksi taiteen ja muotoilun alalla QS World University Rankingissa. Maailman kärkiluokkaa edustava opetus ja tilat takaavat, että tästä hakukohteesta valmistuva opiskelija osaa

· arvioida tekstiili- ja muotialan nykyisiä toimintatapoja ja vaikuttaa niihin

· arvioida ennakoivasti ja luovasti tulevaisuuden sosioteknisiä haasteita ja innovoida uusia kestäviä, kulttuurisesti inklusiivisia muotoiluratkaisuja maailmanlaajuiselle tekstiili- ja muotialalle

· tunnistaa omat esteettiset mieltymyksensä ja löytää oman luovan äänensä tekstiili- ja muotialalla

· hyödyntää kokeellisia, käytännöllisiä ja käsitteellisiä lähestymistapoja muotiin ja tekstiilisuunnitteluun

· osoittaa erilaisten sidosryhmien kanssa innovointiin ja kommunikointiin tarvittavia taitoja ja asennetta

· soveltaa muotoilu- ja prosessinhallintataitoja käytäntöön sekä yhdistää strategista ajattelua ja systeemiajattelua tuotteiden ja materiaalien kehittämiseen

· luoda tulevaisuuteen suuntautuneita tuotteita, palveluja ja järjestelmiä monitieteisissä tai tieteidenvälisissä tiimeissä ja/tai itsenäisenä muotoilijana

· yhdistää luovuuden, uteliaisuuden, jatkuvan uudistumisen ja ilmaisuvoiman analyyttisiin ja käytännön taitoihin

· ymmärtää, miten muotoiluvetoisia, usein monimutkaisia prosesseja johdetaan ja miten niistä viestitään empaattisesti ja kriittisen ajattelun ja tutkimukseen pohjautuvan tiedon pohjalta

· ymmärtää, miten muotoilu vaikuttaa kestävää tulevaisuutta luoviin sosiomateriaalisiin muutoksiin

· harjoittaa muotoilun tutkimusta saadakseen käytännön työtä tukevaa tietoa ja perusteluja sekä hakea taiteen tohtorin tutkintoon johtavaan koulutukseen.

Opetuskieli

Fashion, Clothing and Textile Design -pääaineen opetuskieli on englanti.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Muotoilun maisteriohjelman Fashion, Clothing and Textile Design -pääaineen opintojen laajuus on 120 opintopistettä. Opiskelija valitsee pakolliset opintonsa pääaineen opintotarjonnasta. Niiden lisäksi opiskelija suorittaa muotoilun laitoksen yhteisiä opintoja (12 op) ja tekee opinnäytetyön jostain muotoiluun liittyvästä aiheesta (30 op). Opiskelijat suorittavat myös vapaasti valittavia opintoja henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaisesti.

Ensimmäisen vuoden pääaineopinnot rakentuvat opiskelijan aiempien muotia ja tekstiilisuunnittelua koskevien tietojen varaan. Kestävyys on kaikkien opintojen perusta, ja ensimmäisen lukukauden avaakin kurssi nimeltä ”Sustainable Fashion and Textile Design”. Syksymmällä on vuorossa joko tekstiilisuunnittelun tai vaatesuunnittelun kurssi, joista jommankumman suorittaminen on pakollista. Maisteriohjelman ja pääaineen pakollisten opintojen lisäksi opiskelija suorittaa ensimmäisenä vuonnaan vaihtoehtoisia ja vapaasti valittavia studiokursseja ja projektimuotoisia kursseja. Toisena vuonna opiskelija tekee opinnäytteen ja suorittaa edistyneen tason studiokursseja ja muita pääaineopintoja ja vapaasti valittavia opintoja. Opiskelijan henkilökohtainen opintosuunnitelma, joka sisältää pakolliset ja vapaasti valittavat opinnot, laaditaan sellaiseksi, että se tukee opiskelijan omaa opintopolkua ja opinnäytetyön tekoprosessia.

Fashion, Clothing and Textile Design -pääaineen kaikissa opinnoissa painotetaan uusien ekologisesti ja kulttuurisesti kestävien ratkaisujen innovointia. Opinnoissa luova toiminta yhdistyy analyyttisiin taitoihin sekä trendien ja ilmiöiden tutkimisessa käytettävien akateemisten ja muotoilun tutkimuksen menetelmien perusteisiin. Opiskelijoita kannustetaan uudistamaan ja määrittelemään uudelleen muoti- ja tekstiilialan nykykäytäntöjä sekä muotoiluliiketoimintaa ja -teollisuutta. Opinnot tukevat opiskelijan henkilökohtaista luovaa näkemystä ja taitoja kaukonäköisenä tuotteiden ja materiaalien kehittäjänä ja auttavat tätä omaksumaan käytännönläheisen työtavan. Perusmuotoilutaidot kuten toiminnallisuuden, estetiikan ja monimuotoisuuden mahdollistava muotoilu ovat keskeinen osa opintoja.

Muotoiluun liittyvä kokeileminen ja kriittinen ajattelu täydentävät muoti-, vaate- ja tekstiilisuunnitteluopintoja. Haastamme opiskelijoitamme kokeilemaan nykyaikaisen teknologian ja innovatiivisten fyysisten ja digitaalisten muotoiluratkaisujen mahdollisuuksia monitieteisissä ryhmissä. Opinnoissa painotetaan opiskelijan yhteistyökykyä ja tuetaan yrittäjähenkistä ajattelutapaa.

Lisätietoja opinnoista: Opinto-opas 2022-2024.

https://fact.aalto.fi

Suuntautumisvaihtoehdot

Fashion, Clothing and Textile Design -pääaineen suuntautumisvaihtoehdot ovat kokeellinen, taiteellinenja kaupallinen. Opiskelija voi yhdistellä opintosuunnitelmassaan myös niitä kaikkia. Opiskelijan on mahdollista valmistua kahdessa vuodessa, jos suunnittelee henkilökohtaisen opintopolkunsa huolellisesti. Oma opintosuunnitelma rakentuu aiemmissa opinnoissa hankitun osaamisen varaan. Opiskelijoita kannustetaan hyödyntämään omalla opintopolullaan myös muiden ohjelmien kurssitarjontaa. Vaihtoehtoisten ja vapaasti valittavien opintojen valitsemisessa – ja mahdollisen sivuaineen tai harjoittelun sisällyttämisessä opintoihin – on tukena opiskelijan oma akateeminen ohjaaja.

Kansainvälistyminen

Aalto-yliopistoon tulevat opiskelijat pääsevät osaksi kansainvälistä osaavien, luovien ja vastuullisten yksilöiden muodostamaa yhteisöä. Aallon opiskelijoista 15 % ja henkilökunnasta 40 % on ulkomailta kaikkialta maailmasta, mikä avaa opiskelijoille yhteyksiä kansainvälisiin muotoilijaverkostoihin. Taiteiden ja suunnittelun korkeakoululla on vahvat siteet maailman johtaviin muotoilualan oppilaitoksiin ja yliopistoihin. Kannustammekin opiskelijoita rikastamaan opintopolkuaan hakeutumalla harjoitteluihin ja opiskelijavaihtoon sekä hankkimalla kokemusta osallistumalla kansainvälisiin kilpailuihin, näyttelyihin, konferensseihin ja alan messuille.

Jatko-opintomahdollisuudet

Fashion, Clothing and Textile Design -pääaineesta valmistuvilla on tarvittava osaaminen hakeutuakseen suorittamaan tohtoriopintoja Aaltoon tai johonkin muuhun suomalaiseen tai ulkomaalaiseen yliopistoon. Aallossa toimiva Fashion/Textile Futures -tutkimusryhmä tarjoaa pääaineen opiskelijoille käynnissä oleviin tutkimushankkeisiin liittyviä tutkimusaiheita sekä mahdollisuuksia työllistyä tutkimusassistentiksi.

Uramahdollisuudet

Opiskelija saa maisteriopinnoista valmiudet luoda uraa omien kiinnostustensa ja erikoistumisensa perusteella. Meiltä valmistuneilla on tarvittavat taidot ja tiedot, joiden avulla he pystyvät työskentelemään muoti- ja tekstiilisuunnitteluteollisuudessa sekä siihen liittyvillä media-aloilla ja koulutusaloilla globaalissa ympäristössä. Jotkut valmistuneista toimivat muoti- ja tekstiilisuunnittelijoina sekä luovina johtajina. Monet perustavat oman yrityksen. Maisteriopinnot tarjoavat opiskelijoille myös valmiudet työskennellä tutkijoina niin akateemisessa ympäristössä kuin yritysmaailmassakin.

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Juttele kokemuksista Aallossa opiskelusta
Aalto students walking at campus during summer

Tutkimuksen painopisteet

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa tehtävä muotoilun tutkimus edustaa alansa kansainvälistä huippua. Tutkimusaiheitamme ovat kestävä muotoilu, muotoilun käytäntöihin perustuva tutkimus (practice-based design research), ihmiskeskeinen muotoiluntutkimus sekä yhteissuunnittelu . Tutkimusympäristömme ja -kulttuurimme mahdollistavat tavoitesuuntautuneen tutkimuksen, mielikuvitukselliset kokeilut, kriittisen keskustelun ja monitieteisen yhteistyön.

Fashion/Textile Futures -tutkimusryhmämme etsii uusia näkökulmia muotiin ja tekstiileihin hyödyntäen monenlaisia tutkimusmenetelmiä. Keskitymme tutkimuksessa vahvasti etenkin kestävään muotiin ja tekstiileihin, mutta ryhmän jäsenten tutkimustoimintaan ja vahvuuksiin kuuluvat myös materiaalitutkimus, estetiikan ja luovuuden tutkimus, muotoilun käytäntöihin perustuva tutkimus, tekstiilien/muodin ja teknologian vuorovaikutuksen tutkimus sekä strateginen johtaminen muoti- ja tekstiilialalla.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Aalto-yliopiston kaikki kuusi korkeakoulua tekevät keskenään laajaa monitieteistä yhteistyötä. Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu on jo pitkään toteuttanut menestyksekkäästi hankkeita ja kursseja yhteistyössä Aallon ulkopuolisten kumppaneiden kanssa. Koululla on läheiset välit moniin ulkoisiin sidosryhmiin. Yritykset, tutkimuslaitokset sekä voittoa tavoittelevat, voittoa tavoittelemattomat ja julkiset organisaatiot kääntyvät usein Aalto-yliopiston puoleen työstääkseen opiskelijoiden kanssa aitoja yhteiskunnallisia haasteita ja liiketoimintamahdollisuuksia, sillä Aalto on yksi Euroopan johtavista muotoilualan korkeakouluista.

vaatemallit seisovat metsän keskellä ja katsovat kameraan

Rajaton ja ehtymätön (ulkoinen linkki)

Muoti kaihtaa tarkkaa määrittelyä eikä suostu asettumaan yhteen lokeroon: se on monia eri aloja sekä toiminnan ja tiedon tasoja yhdistelevä hybridi.

Image from remote site: aaltouniversity.shorthandstories.com

Sata vuotta sitten osmankäämihöytyvällä täytettiin jopa pelastusliivejä – nyt suomalaisyritys haluaa ekomateriaalin tyynyihin ja talvitakkeihin (ulkoinen linkki)

Osmankäämi pesee untuvan ja polyesterin eettisyydessä ja ekologisuudessa. Turvesoiden ennallistaminen osmankäämiviljelyyn pienentäisi merkittävästi Suomen päästöjä, sanoo höytyvätäytettä kehittävä Fluff Stuff.

A screen shows a digital tailoring project on early modern artisan men's jacket, doublet

Tutkimushanke herättää renessanssin muodin eloon

Taidehistoriallinen tutkimushanke selvitti eurooppalaisen muodin syntyä ja kehittymistä varhaismodernina aikana ja tuotti uusia tutkimus- ja ennallistamismenetelmiä.

Uutiset
Haku maisterikoulutuksiin

Study-option-specific Admission Procedure and Evaluation Criteria

Applicants meeting Aalto’s general eligibility criteria for master's studies will be evaluated and ranked according to the evaluation criteria decided in advance for each study option. The applications to Master’s Programme in Design - Fashion, Clothing and Textile Design (FaCT) will be evaluated based on the following criteria.

Phase I

Artistic and/or design practice (1)

What is evaluated

Demonstrations of artistic and/or design work or assignments

What we look for in an applicant/Admission requirements

 

Artistic and design skills and insights, ability to create fresh and inventive design solutions individually and in teams, vision and creative thinking​, conceptualisation skills, ability to open the design processes behind featured projects, design skills and technical competence relevant to the field

Method of demonstrating competence

Portfolio

 

 

Suitability (1)

What is evaluated

Applicant’s further suitability to the study option, motivation, and commitment for studies/communication skills

What we look for in an applicant/Admission requirements

Motivation, commitment​ and goal-orientation, creative thinking,​Vision​, Focus of the studies in the programme, writing and language skills​

Method of demonstrating competence

Motivation letter

 

Relevance of previous studies

What is evaluated

Content and quantity in relation to the applied study-option-specific requirements

What we look for in an applicant/Admission requirements

Bachelor of Arts degree in the field of art and design or completed equivalent studies in the field of fashion, clothing and textile design.

Method of demonstrating competence

Transcript(s) of records, degree certificate(s)

 

 

Academic performance

What is evaluated

Grades of the previous degree(s)

What we look for in an applicant/Admission requirements

Bachelor of Arts degree in the field of art and design or completed equivalent studies fashion, clothing and textile design. Following course grades are emphasised: artistic and design skills, theoretical competence, bachelor thesis.

Method of demonstrating competence

Transcript(s) of records, degree certificate(s)

 

Other areas of competence

What is evaluated

Work experience and other acquired knowledge/achievements e.g. publications, non-formal education, competitions

What we look for in an applicant/Admission requirements

Study time​, work experience, internships​, activity in studies, competitions, exhibitions etc.​

Method of demonstrating competence

Curriculum vitae

 

 

Phase II

Suitability (2)

What is evaluated

Applicant’s further suitability to the study option, motivation, and commitment for studies/communication skills

What we look for in an applicant/Admission requirements

Communication and language skills​, suitability and talent for the field, Readiness to challenge own learning and thinking, motivation for the field, commitment and study plan

Method of demonstrating competence

Interview

 

 

Artistic and/or design practice (2)

What is evaluated

Demonstrations of artistic and/or design work or assignments

What we look for in an applicant/Admission requirements

Originality, ability to open the design processes behind featured projects, vision and creative thinking​

Method of demonstrating competence

Portfolio

The portfolio submitted in the first phase will be the base for evaluation.

 

Evaluation process

The applicants will be first evaluated based on Aalto’s general eligibility requirements. Applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies will be evaluated and ranked according to the evaluation criteria that has been decided in advance for each study option.

The selection process for applicants who meet the general eligibility criteria comprises of two phases: 

Phase I

In Phase I, the applicants are evaluated based on the following criteria

  • Artistic and/or design practice (1)
  • Suitability (1)/Motivation letter
  • Relevance of previous studies
  • Academic performance
  • Other areas of competence

Descriptions of the selection criteria can be found in the above tables.

Only the applicants who ranked highest in the preliminary evaluation will be invited to phase II in the selection process.

Phase II

Part of the applicants are invited to the second phase. The invitation to the second phase is sent to the applicants at latest seven days in advance. Selected applicants will be invited to an interview, which will be conducted online.

In Phase II, the evaluation is based on the following criteria

  • Suitability (2)/Interview
  • Artistic and/or design practice (2)

Descriptions of the selection criteria can be found in the above tables.

The interview is intended to evaluate the applicant’s potential to complete the studies successfully.

The final selection decisions will be made based on the evaluation conducted in Phase II.

Study-option-specific documents requested

The documents requested from all applicants are listed on the Aalto University website (https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). In addition, applicants to this study-option are requested to provide the following study-option-specific documents:

Portfolio

In the portfolio, applicants display work that shows their artistic expression and design skills. The portfolio must contain diverse samples of the applicant’s previous artistic, professional and/or scientific activity, yet the maximum number of cases presented in the portfolio can be five (5). The art and design work can be provided as illustrations or drawings, photographs of slides and technical drawings.

The work contained in the portfolio must be catalogued, listing at least the title and/or theme, materials used, size, purpose and year of completion of each piece. The catalogue must also detail where and when the work has been exhibited, displayed or published and whether the work is based on individual or group work. The contribution of the applicant in the work should be stated in case the work has been completed in a group. The applicant’s name, address and phone number and the degree program applied for must be indicated clearly on the portfolio.

The portfolio should be uploaded as a single PDF-file. Maximum size for the portfolio is 100 MB. Name the file as: Portfolio-surname-firstname.pdf.The intake committee will only evaluate the material displayed in the PDF-file. Links to external material (e.g. website) or video material will not be considered during the intake process.

The submitted portfolio will be used as the method demonstrating competence in both Phase I and Phase II of the selection process.

The lack of this application document will adversely affect the evaluation of your application.

Motivation letter

Write a motivation letter explaining your reasons for applying for this major and your particular interest(s) in the field as well as your goals and expectations for the studies to be completed at the School of Arts, Design and Architecture.

Describe your strengths and interests, your vision of design, fashion, clothing and textiles aspects related to your work, and your creative goals. You should also include your study plan indicating your core interests.

The motivation letter should answer to the following questions:

1.Why do you want to study in the Fashion, Clothing and Textile Design major at Aalto University?

2.What are you aiming to do after completing the master’s programme?

3.What is the role of the master’s programme for your professional development?

The maximum length of the letter of motivation is 3000 characters.

The lack of this application document will void your application.

Curriculum vitae

The application must include the applicant’s CV with personal data, educational background, work experience, exhibitions, publications and articles, awards and grants, study trips and positions of trust.

Lack of this application document will adversely affect the evaluation of your application.

Transcript(s) of records, degree certificate(s)

Eligible applicants for the programme have earned a Bachelor of Arts (Art and Design) or completed equivalent studies.

Lack of this application document will adversely affect the evaluation of your application.

Language of application documents

All the application documents should be submitted in English.

Tutustu Aallon muodin opiskelijatöihin ja lue lisää muodin pääaineesta

Work by fashion student Noora Ainasoja at Näytös18 event. Photo: Mikko Raskinen

Aalto Fashion (ulkoinen linkki)

Aalto fashion on luova yhteisö, joka tutkii muotia ja sen eri ilmaisumuotoja. Alusta esittelee Aallon muodin kandidaatti- ja maisteriopiskelijoiden töitä.

236_Aalto_University_Naytos19_29-5-2019_photo_Mikko_Raskinen.jpg

Fashion, Clothing and Textile Design (FaCT) (ulkoinen linkki)

Aallon muodin pääaineen oma verkkosivu. Lisätietoa muodin kursseista, ajankohtaisista uutisista, opiskelutiloista ja paljon muuta!

Seuraa meitä somessa!

Yhteystiedot

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun oppimispalvelut

Tämän hakukohteen edellyttämiä hakudokumentteja ja ohjelmassa opiskelemista koskevat kysymykset voi lähettää Aalto ARTSin oppimispalveluihin.

[email protected]

Hakijapalvelut

Hakuprosessia, pakollisia hakudokumentteja ja vaadittua englannin kielitaitoa koskevat kysymykset voi lähettää Aallon hakijapalveluihin.

[email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu