Koulutustarjonta

Energia- ja ympäristötekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Energia- ja ympäristötekniikan pääaineessa ratkotaan maapallomme tulevaisuuden kannalta perustavanlaatuisia ja tärkeitä ongelmia. Toimivan yhteiskunnan takaavat tekniikan alat, kuten energia-, vesi- ja ympäristötekniikka, georakentaminen ja geoinformatiikka -tulevat tutuiksi ja niitä tarkastellaan kestävän kehityksen näkökulmasta.
Energia- ja ympäristötekniikka kuvitus

Tutkinto:

Tekniikan kandidaatti + diplomi-insinööri

Hakuaika:

17.3.2021 – 31.3.2021

Opetuskieli:

suomi
ruotsi

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Insinööritieteiden korkeakoulu

Hakuaika on päättynyt

Koulutuksen tavoite

Miten luonnonvaroja voidaan käyttää mahdollisimman kestävästi? Miten rakennamme hiilinegatiivisia yhdyskuntia ja palveluita? Mitä uusia innovaatioita paikkatieto mahdollistaa? Energia- ja ympäristötekniikan pääaineen opiskelijana ratkot maapallomme tulevaisuuden kannalta perustavanlaatuisia ja tärkeitä ongelmia. Tutustut monipuolisesti yhteiskunnan toimintojen kannalta keskeisiin tekniikan aloihin, kuten energia-, vesi- ja ympäristötekniikkaan sekä paikkatiedon käyttöön suunnittelun tukena. Tutkinto antaa erinomaiset valmiudet syventää osaamistaan haluamillaan jatko-opinnoilla, esimerkiksi Georakentamisen, Geoinformatiikan, Vesi- ja ympäristötekniikan tai Energiatekniikan maisteriohjelmissa.

Energia- ja ympäristötekniikkaan suuntautuneilla tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittaneilla on:

Laaja-alainen tekninen osaaminen. Tekniikan kandidaatti osaa soveltaa tietoa laaja-alaisesti ja ymmärtää muun muassa termodynamiikan, geologian, vesi- ja ympäristötekniikan, maa- ja kalliomekaniikan, tietekniikan ja geoinformatiikan tärkeimmät teoriat, käsitteet ja mallit.

Ratkaisukeskeinen näkemys yhteiskuntamme haasteisiin. Valmistuneet osaavat paitsi tunnistaa ongelmia, myös löytää innovatiivisia ratkaisuja niihin.

Kokonaisvaltainen ymmärrys energian, geoinformatiikan ja luonnonvarojen roolista kestävässä kehityksessä. Valmistuneet osaavat huomioida kestävyyden näkökulman muun muassa energiantuotannon, yhdyskuntarakentamisen, vesihuollon ja geoinformatiikan prosesseissa sekä ymmärtävät kyseisten alojen kasvavan roolin ympäristökysymyksissä.

Kyky prosessoida valtavia tietomääriä. Valmistuneet ymmärtävät big datan kasvavan merkityksen ja sen tarjoamat mahdollisuudet tieteellisessä tutkimustyössä.

Kyky soveltaa matematiikkaa ja muita laskennallisia menetelmiä alan ilmiöiden mallinnuksessa. Tekniikan kandidaatti osaa soveltaa matematiikkaa ja paikkatietomenetelmiä energiaan ja luonnonvaroihin liittyvien ilmiöiden mallinnuksessa sekä ympäristön 3D-mallinnuksessa.

Opiskelija Fanni Mattsson rakennusinsinöörikillan haalarissa

Halu kehittää kestävää tulevaisuutta sai Fanni Mattsonin valitsemaan energia- ja ympäristötekniikan alan

Fanni Mattsonin mielestä teknillinen ala tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet miettiä ja etsiä omia mielenkiinnon kohteita.

Ihmiset

Koulutuksen sisältö

Kestävyys on läpileikkaava teema energia- ja ympäristotekniikan pääaineopinnoissa. Insinööritieteitä yhdistävä ratkaisukeskeinen lähestymistapa yhteiskunnan ja maapallon suuriin kysymyksiin poikkileikkaa myös energia- ja ympäristötekniikan koulutuksen sisältöjä. Ongelmien tunnistamisen lisäksi ratkaisujen innovointi ja löytäminen korostuvat erityisesti. Tavoitteena on antaa opiskelijalle monipuoliset perustiedot ja -taidot niin matematiikan, tietotekniikan kuin kemian ja fysiikankin alalta. Laaja-alaisen perustan pohjalta opiskelija voi jatkaa haluamaansa maisteriohjelmaan.

Tullessaan valituksi suorittamaan tekniikan kandidaatin tutkintoa (TkK, 180 op, 3 vuotta) energia- ja ympäristötekniikan hakukohteeseen, opiskelija saa tutkinnonsuoritusoikeuden seuraavissa maisteriohjelmissa:

 • Master's Programme in Advanced Energy Solutions, joka koostuu neljästä pääaineesta: Sustainable Energy in Buildings and Built Environment, Sustainable Energy Conversion Processes, Sustainable Energy Systems and Markets ja Industrial Energy Processes and sustainability
 • Master’s Programme in Geoengineering
 • Master's Programme in Geoinformatics
 • Master’s Programme in Water and Environmental Engineering

Näiden lisäksi opiskelija voi tietyin edellytyksin hakeutua toiseen Insinööritieteiden korkeakoulun maisteriohjelmaan tai Aalto-yliopiston toisen korkeakoulun tarjoamaan maisteriohjelmaan Aalto-yliopiston ulkoisessa haussa. Opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua myös ENG-koulun kansainvälisiin yhteisohjelmiin joko Aalto-yliopiston yhteisessä maisteriohjelmahaussa tai partneriyliopiston kautta.

Aiheet

Kandidaatin tutkinnon opinnoissa opiskelija rakentaa perustan diplomi-insinöörin tutkintoon johtaville opinnoille sekä teknillistieteelliselle ammatti-identiteetille ja työskentelylle kansainvälisessä toimintaympäristössä. Perusopintojen ja pääaineen pakollisten kurssien lisäksi opiskelija voi valita valinnaisia kursseja, jotka tukevat hänen tavoittelemansa maisterivaiheen erikoistumista.

Master's Programme in Advanced Energy Solutions -maisteriohjelmaan haluavalle sopivia valinnaisia kursseja ovat:

 • Käytännön energiatekniikka (5 op)
 • Energiasysteemit (5 op)

Master’s Programme in Geoinformatics -maisteriohjelmaan tähtäävälle sopivia valinnaisia kursseja ovat:

 • Ympäristötiedon keruu (5 op)
 • Management of environmental data and information (5 op)

Master’s Programme in Geoengineering -suuntautumisvaihtoehtoa tukevat kurssit ovat:

 • Geologia ja geomekaniikka (5 op)
 • Kontinuumimekaniikan perusteet (5 op)

Master’s Programme in Water and Environmental Engineering -maisteriohjelmaan valmistavat kurssit ovat:

 • Sovellettu hydrologia 5 op
 • Ympäristökemia ja ympäristönsuojelu 5 op

Oppiminen

Energia- ja ympäristötekniikan pääaineen opinnot koostuvat muun muassa luennoista, kritiikeistä, ryhmätöistä, seminaareista, yksilötöistä ja pajatöistä. Opetuksen pääpaino on aktivoivissa ja osallistavissa menetelmissä, jotka haastavat opiskelijat luovaan ja monitieteelliseen ajatteluun. Alaan liittyvä tutkimus on vahvassa roolissa opinnoissa ja esimerkiksi erilaisten laboratoriotöiden kautta opiskelija pääsee mallintamaan ja ratkomaan oikean maailman ongelmia.

Opintojen rakenne     

Insinööritieteiden kandidaatin tutkinnon järjestää Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu ja se koostuu kolmen vuoden mittaiseksi suunnitellusta, 180 opintopisteen laajuisesta kokonaisuudesta:

 • Perusopinnot 70 op
 • Pääaine 60 op
 • Opinnäyte 10 op (sis. pääaineeseen)
 • Sivuaineopinnot 25 op
 • Valinnaiset opinnot 25 op

Insinööritieteiden kandidaattiohjelman opinto-opas

Lisätietoja opetuskielistä

Kandidaatin tutkinnossa opetus järjestetään pääosin suomeksi. Osa opetuksesta on tarjolla myös ruotsiksi. Opiskelija voi vastata suomenkielisten kurssien tentteihin ja oppimistehtäviin myös ruotsiksi. Yksittäisten kurssien opetus voi olla englanniksi.

Diplomi-insinöörin tutkinnossa (maisterin tutkinto) pääasiallinen opetuskieli on englanti.

Uramahdollisuudet

Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri -koulutus mahdollisuuden hakeutua tohtori- ja jatko-opintoihin.Insinöörien asiantuntemusta, johtajuutta ja kykyä toteuttaa kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja tarvitaan laajalti. Energian, veden sekä maa- ja kallioperän uusiutumattomien luonnonvarojen riittävyys ja ympäristövaikutukset tulevat vain korostumaan tulevaisuudessa, joten alan työllisyystilanne on erittäin hyvä. Diplomi-insinööriksi valmistuneiden tyypillisiä urapolkuja ovat muun muassa:

 • Asiantuntijana, työnjohtajana tai projekti-insinöörinä julkisen tai yksityisen sektorin palveluksessa. Näissä tehtävissä on tunnettava rakentamisen sekä energia- ja ympäristötekniikan tekniset ja taloudelliset ratkaisut, työvälineet ja ympäristövaikutukset.
 • Asiantuntijan, suunnittelijan tai tutkijan rooli kansainvälisessä organisaatiossa, esimerkiksi ympäristöjärjestöt ja YK
 • Asiantuntija- ja esimiestehtävät vesilaitoksissa
 • Paikkatietoinsinöörinä tai paikkatietoanalyytikkona esimerkiksi turvallisuusalan tai kaupan ja teollisuuden alan yrityksissä sekä säähän, ilmastoon ja luonnonvaroihin liittyvissä organisaatioissa
 • Tohtoriopiskelijana Aalto-yliopistossa tai toisessa kansainvälisessä huippuyliopistossa

Insinööritieteiden korkeakoulusta valmistuneet diplomi-insinöörit ovat jo useiden vuosien ajan työllistyneet parhaiten kaikkiin Suomen tekniikan alan yliopistoista valmistuneisiin diplomi-insinööreihin verrattuna. Aalto-yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen erinomaiset urapalvelut, jotka tukevat opiskelijoita työllistymisessä sekä Suomeen että ulkomaille. Myös Aallon yrittäjyysyhteisö on todella aktiivinen ja auttaa opiskelijoita omien yritysten perustamisessa. Mikäli akateeminen ura kiinnostaa antaa Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri -koulutus mahdollisuuden hakeutua tohtori- ja jatko-opintoihin.

Tutustu uramahdollisuuksiin

Alumni Ilari Ranta-Ahosta piti tulla arkkitehti, mutta LVI-tekniikka veikin mennessään

Ilari Ranta-Ahon parhaat opiskelumuistot liittyvät hyviin opiskelukavereihin. Hän neuvoo myös uusia opiskelijoita verkostoitumaan ja tutustumaan kanssaopiskelijoihin.

Ilari Ranta-Aho wakeboarding

Insinööritieteiden korkeakoulusta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulusta valmistuneet työllistyvät hyvin koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Tältä sivulta löydät tietoa valmistuneidemme työllistymisestä sekä urakehityksestä.

Unto Rautio

Opiskelija Aino Ahvo työskentelee Itämeren saasteiden biologisten vaikutusten parissa

Aino Ahvo uskoo, että vesi- ja ympäristötekniikan opinnot antavat hänelle työkaluja Itämeren saasteongelman ratkaisemiseksi.

Aino Ahvo

Opiskelija Francisco Oliviera tutustui Aaltoon ensikertaa vaihdossa

Nyt Francisco Oliviera on valmistumassa Geoengineering -maisteriohjelmasta ja työskentelee geotekniikan suunnittelijana.

Francisco Melo Oliveira

Opinnäytetyö

Tekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluu opinnäyte, kandidaatintyö, joka laaditaan koulusivistyskielellä pääaineen alaan liittyvästä aiheesta. Kandidaatintyö on osa 10 opintopisteen opintokokonaisuutta, johon sen lisäksi kuuluvat kandidaattiseminaari ja kypsyysnäyte.

Kandidaatintyön ja seminaarin tavoitteena on, että opiskelija oppii

 • hakemaan tieteellistä tietoa, muodostamaan tutkimussuunnitelman
 • työstämään tieteellistä tietoa tutkimussuunnitelman mukaisesti opinnäytteeksi
 • raportoimaan opinnäytteensä tutkimustulokset tieteellisen esitystavan mukaisesti
 • esittämään opinnäytteensä julkisesti
 • tieteellistä argumentaatiota arvioimalla muiden opiskelijoiden laatimia opinnäytetöitä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittaminen antaa kelpoisuuden jatkaa opintoja diplomi-insinööriksi. Tullessaan valituksi suorittamaan tekniikan kandidaatin tutkintoa (TkK, 180 op, 3 vuotta) energia- ja ympäristötekniikassa, opiskelija saa oikeuden suorittaa diplomi-insinöörin (DI, 120 op, 2 vuotta) tutkinnon energiatekniikassa, geoinformatiikassa, georakentamisessa tai vesi- ja ympäristötekniikassa.

Maisteriohjelmissa opetuskielenä on englanti.

Students conduct geoengineering field exercises in Otaniemi.

Master's Programme in Geoengineering

Aalto-yliopiston georakentamisen maisteriohjelma tarjoaa maailmanluokan koulutusta geotekniikassa, tienrakentamisessa ja kalliotekniikassa. Oman alansa huippuihin kuuluva ohjelmamme antaa selkeän polun työelämään, jossa georakentamiseen erikoistunut diplomi-insinööri voi osallistua ratkaisemaan kaupungistumisen ja kiertotalouden tulevaisuuden haasteita.

Koulutustarjonta
Geoinformatics students operate a drone at Aalto University.

Master's Programme in Geoinformatics

Geoinformatiikan maisteriohjelma valmistaa yhteiskuntaan monipuolisia huippuosaajia, jotka kykenevät soveltamaan nykyistä geoinformatiikan tietämystä, mutta myös kehittämään alaa eteenpäin.

Koulutustarjonta
Students and teaching staff at the Aalto University Environmental Hydraulics Lab

Master's Programme in Water and Environmental Engineering

Haluatko olla mukana turvaamassa yhteiskunnan toimintaa ja kestävyyttä? Opiskele vesialan diplomi-insinööriksi! Ihmisten maailma toimii viime kädessä vesi- ja ympäristötekniikan avulla, ja veden, ruoan ja energian kysynnän kasvaessa tarvitsemme vesialaa löytääksemme kestäviä keinoja yhteiskuntamme kehittämiseksi.

Koulutustarjonta
Student operating HVAC measuring equipment

Master's Programme in Advanced Energy Solutions - Energy in Buildings and Built Environment

Tiesitkö, että tällä hetkellä rakennusten osa primäärienergian loppukulutuksesta on 40 % ja sähkönkulutuksesta noin 50 %?

Master's Programme in Advanced Energy Solutions on erinomainen valinta sinulle, jos haluat tehdä osasi ilmastonmuutoksen, sisäilman laadun ja muiden yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi. Opiskelemalla tehokasta energiankäyttöä rakennus- ja talotekniikassa sekä LVI-järjestelmien suunnittelua voit tehdä töitä kestävien ja mukavien sisätilojen puolesta.

Koulutustarjonta
A student inspects energy technology research equipment.

Master's Programme in Advanced Energy Solutions - Energy Conversion Processes

Tiesitkö, että Suomen kaikki rakennukset voitaisiin lämmittää aurinkoenergialla? Tai tiestikö, että viruksien kulkeutumista ilmateitse määrittävät virtausmekaaniset ja termodynaamiset ilmiöt?

Jos haluat olla mukana ratkaisemassa tulevaisuuden kannalta elintärkeitä haasteita, Master's Programme in Advanced Energy Solutions voi olla etsimäsi koulutusohjelma. Kestävät energiakonversioprosessit ovat avainasemassa energiajärjestelmän kehityksessä, johon maisteriohjelma tarjoaa lyhyen ja pitkän aikavälin ratkaisuja sekä työkaluja ongelmien ratkaisemiseen.

Koulutustarjonta
Aalto University / interior of CS building / photography Unto Rautio

Master's Programme in Advanced Energy Solutions - Energy Systems and Markets

Energiajärjestelmien kehityksessä tähdätään tällä hetkellä kestävyyteen, älykkyyteen ja joustavuuteen. Muutoksessa tarvitaan uudenlaista ajattelua energian lähteiden, tuotannon, markkinoiden, siirtämisen ja käytön suhteen. Master's Programme in Advanced Energy Solutions on erinomainen keino aloittaa tulevaisuuden energiajärjestelmän muovaaminen.

Pääaineen opinnoissa hahmotetaan energiajärjestelmien perusteet, nykyisten energiaratkaisujemme haasteet ja mahdollisia tapoja rakentaa kestävää tulevaisuutta.

Koulutustarjonta
kuva ENGistä

Master's Programme in Advanced Energy Solutions - Industrial Energy Processes

Jos sinua kiinnostaa ura yhteiskunnan energia-asioiden parissa tai tulevaisuuden teollisten energiaratkaisujen kehittäjänä, Master's Programme in Advanced Energy Solutions voi olla sinulle erinomainen valinta.

Industrial Energy Processes and Sustainability -pääaine tarjoaa perustason tiedot ja syventävää tietoa teollisista energiaprosesseista, esittelee teollisuuden tämän hetken keskeisimmät energiahaasteet ja valaisee mahdollisia polkuja kestävään tulevaisuuteen.

Koulutustarjonta

Kansainvälistyminen

Opiskelijayhteisön kansainvälistyminen mahdollistaa Aalto-yliopiston nousun maailmanluokkaan ja tukee yliopiston missiota paremman maailman rakentamiseksi ja kansallisen kilpailukyvyn kehittämiseksi. Aalto-yliopisto kannustaa aidosti kansainväliseen ja monikulttuuriseen tutkimus- ja koulutusyhteisöön, jossa kansainvälinen liikkuvuus on osa arkea.

Kansainvälistymisen tavoitteina on kasvattaa toimintavalmiuksia globaalissa maailmassa ja rikastuttaa tiedeyhteisöämme. Kansainvälisen kokemuksen kautta saat uusia näkökulmia opintoihin ja tutkimukseen, mutta kansainvälisyys kartuttaa myös henkistä ja kulttuurista pääomaasi, ongelmanratkaisutaitojasi, ryhmätyötaitojasi sekä lisää rohkeutta tarttua uusiin haasteisiin. Kansainvälinen kokemus on sijoitus tulevaisuuteen ja meriitti, jota myös työnantajat arvostavat. Kansainvälistymisen kautta tutustut uusiin ihmisiin ja luot arvokkaita kansainvälisiä verkostoja. Lisäksi kansainvälistyminen kehittää viestintä- ja kielitaitoasi.

Insinööritieteiden kandidaattiohjelman opiskelija voi kansainvälistyä monin eri tavoin, esimerkiksi:

 • lähtemällä opiskelijavaihtoon ulkomaiseen yliopistoon
 • opiskelemalla kesäkurssilla tai -koulussa ulkomailla
 • tekemällä työharjoittelun ulkomailla
 • opiskelemalla englanninkielisillä kursseilla
 • opiskelemalla kieliä ja kulttuurienvälistä viestintää
 • toimimalla kv-ISOna Aalto-yliopiston ulkomaisille opiskelijoille ja osallistumalla AYY:n ja kiltojen kansainväliseen toimintaan
 • hakemalla maisteriopiskelijaksi ENG-koulun kansainvälisiin yhteisohjelmiin

Aalto-yliopisto toivottaa tervetulleiksi vuosittain tuhansia kansainvälisiä tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita. He liittyvät mukaan Aallon monimuotoiseen yhteisöön sekä opintojen että lukuisten vapaa-ajan tapahtumien, aktiviteettien ja juhlien kautta. Aktiivinen tutor-toiminta sopeuttaa ulkomaiset opiskelijat Otaniemen arkeen ja Pohjoismaiseen kulttuuriin – ja on toki erinomainen keino myös sinulle tutustua vaihto-opiskelijoihin paremmin.

Monitieteellisyys

Aalto-yliopisto on tunnettu tieteen, talouden, tekniikan ja taiteen aloja yhdistävänä monialaisen opiskelun edelläkävijänä. Eloisa kampus ja vapaavalintaiset kurssit yhdistävät eri alojen opiskelijoita tehokkaasti. Tämä luonteeltaan usein varsin spontaani monialaisuus on omiaan synnyttämään uusia ideoita ja yhdistämään niistä innostuneita ihmisiä luoden ystävyyssuhteita, hyödyllisiä verkostoja ja lopulta jopa uusia yrityksiä.

Energia- ja ympäristötekniikan pääainekokonaisuus tuo monipuolisesti yhteen eri tieteenalat aina vesi- ja energiatekniikasta georakentamiseen ja geoinformatiikkaan. Laaja moniteteellinen perusta mahdollistaa sen, että opiskelijalla on eväät ratkoa esimerkiksi kaupungistumisen, ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen kasvavan kulutuksen aiheuttamia haasteita.

Kandidaatin tutkinnossa opiskelija voi lisäksi valita sivuaineen ja valinnaisia opintokokonaisuuksia. Opiskelijalla on käytössään koko Aallon kurssitarjonta, ja hän voi halutessaan hyödyntää myös toisen suomalaisen yliopiston kurssitarjontaa JOO-sopimuksen kautta. Opinnot sisällytetään tutkintoon ja opinto-oikeus myönnetään määräajaksi.

Yhteystiedot

Ohjelmaan hakemiseen ja hakuasiakirjoihin liittyvät kysymykset voi lähettää Aalto-yliopiston hakijapalveluille osoitteeseen [email protected]. Tietoa opiskelijavalinnoista löytyy tekniikan alan hakusivuilta.

Energia- ja ympäristötekniikan opintojen sisällön osalta voi ottaa yhteyttä suunnittelija Katri Koistiseen, [email protected], puh. 050-4138773.

Haku suomen- ja ruotsinkieliseen kandidaattikoulutukseen

Seuraa meitä

Hakuaika on päättynyt

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu