Koulutustarjonta

Energia- ja ympäristötekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Oletko pohtinut, millainen on maamme ja maapallomme ympäristö tulevaisuudessa sekä miten saamme tarvitsemamme energian ja mineraalivarat? Miten voimme rakentaa niukkapäästöisiä yhdyskuntia? Haluaisitko tehdä työtä, jossa luodaan tehokkaampia, taloudellisempia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja vesi- ja energiakysymyksiin sekä yhdyskunta- ja maarakentamiseen? Haluaisitko olla mukana luomassa parempaa huomista meille kaikille?
Energia- ja ympäristötekniikka kuvitus

Tutkinto:

Tekniikan kandidaatti + diplomi-insinööri

Hakuaika:

18.3.2020 – 1.4.2020

Opetuskieli:

suomi
ruotsi

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Tekniikan ala

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Insinööritieteiden korkeakoulu

Hakuaika on päättynyt. Yhteishakujen hakuajat vuonna 2021 ovat seuraavat: 
1. yhteishaku 7.1.-20.1.2021
2. yhteishaku 17.-31.3.2021

Huom! Vuoden 2021 hakukohteet ja hakuohjeet julkistetaan syksyllä 2020. Tämän hetkiset tiedot koskevat vuoden 2020 hakukierrosta.  

Koulutuksen tavoite

Energia- ja ympäristötekniikan pääaineessa tutustut monipuolisesti yhteiskuntamme toimintojen kannalta keskeisiin tekniikanaloihin, jotka liittyvät energian tuotantoon ja vesihuoltoon, yhdyskuntarakentamiseen ja näiden toimintojen suunnittelussa ja ylläpidossa tarvittavaan paikkatiedon tuotantoon ja hyödyntämiseen. Opit tuntemaan geologisten ja uusiutuvien raaka-aineiden, vesivarojen ja materiaalien käytön ja kierrätyksen tavanomaiset käyttöprosessit ja niiden ympäristövaikutukset sekä energiataseet. Tutustut myös matematiikan ja laskennallisten menetelmien sekä paikkatiedon mahdollisuuksiin energiaan ja luonnonvaroihin liittyvien ilmiöiden mallinnuksessa sekä ympäristön 3D-mallinnuksessa.

Opit soveltamaan termodynamiikan, geologian, vesi- ja ympäristötekniikan, maa- ja kalliomekaniikan, tietekniikan ja geoinformatiikan teorioita, käsitteitä, malleja ja teknologioita energiaan ja luonnonvaroihin liittyvien teknisten ongelmien ratkaisuun.

Lisäksi ymmärrät energian, yhdyskuntarakentamisen ja luonnonvarojen sekä ympäristönsuojelun roolin yhteiskunnassa ja tunnet energiatalouden ja energiamarkkinoiden perusteet.

Koulutuksen sisältö

Energia- ja ympäristötekniikan hakukohteeseen valitut opiskelijat suorittavat tekniikan kandidaatin tutkinnon Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulun kandidaattiohjelmassa pääaineenaan energia- ja ympäristötekniikka. Opintoja voit jatkaa maisterivaiheessa mm. Georakentamisen, Geoinformatiikan, Vesi- ja ympäristötekniikan tai Energiatekniikan maisteriohjelmissa.  

Tekniikan kandidaatti (TkK, 180 op)

Opinnot koostuvat

 • 70 opintopisteen laajuisista perusopinnoista,
 • 60 opintopisteen laajuisesta pääaineesta,
 • 25 opintopisteen laajuisesta sivuaineesta sekä
 • 25 opintopisteen laajuisista vapaasti valittavista opinnoista.

Opintojen tarkempi sisältö.

Perusopinnot (70 op)

Perusopintojen yhteinen osa (55 op) sisältää:

 • Matematiikka (4 kurssia) 20 op
 • Tietotekniikka (2 kurssia) 10 op
 • Tietokoneavusteiset työkalut insinööritieteissä 5 op
 • Tuotantotalous 5 op
 • Projektityö 5 op
 • Orientaatio yliopisto-opintoihin insinööritieteissä 2 op
 • Insinööritieteiden tulevaisuusfoorumi tai University Wide Studies -kurssi 3 op
 • Vieraan kielen opinnot 3 op
 • Toisen kotimaisen kielen kokeet (kirjallinen ja suullinen) yhteesä 2 op

Perusopintojen valinnainen osa (kolme kurssia, min 15 op). Valinnassa kannattaa huomioida myöhempien opintojen esitiedot.

 • Fysiikka (2 kurssia)
 • Kemia (1 kurssi)
 • Matematiikka (3 kurssia)
 • Tietotekniikka (2 kurssia)
 • Taloustiede tai juridiikka (3 kurssia)
 • Numeeriset menetelmät insinööritieteissä (1 kurssi)

Pääaineen opinnot (60 op)

Pääaineen pakolliset kurssit (50 op)

 • Termodynamiikka ja lämmönsiirto 5 op
 • Energia ja ympäristö 5 op
 • Vesi- ja ympäristötekniikka 5 op
 • Georakentaminen ja kaivannaistuotanto 5 op
 • Geoinformation in Environmental Modelling 5 op
 • Statiikka ja dynamiikka 5 op
 • Virtausmekaniikan perusteet 5 op
 • Materiaalitekniikka 5 op
 • Kandidaatintyö ja seminaari sekä kypsyysnäyte 10 op

Pääaineen valinnaiset kurssit (valitaan kaksi kurssia) (10 op)

 • Käytännön energiatekniikka 5 op
 • Energiasysteemit 5 op
 • Kontinuumimekaniikan perusteet 5 op
 • Ympäristötiedon keruu 5 op
 • Sovellettu hydrologia 5 op
 • Ympäristökemia ja ympäristönsuojelu 5 op
 • Geologia ja geomekaniikka 5 op
 • Management of environmental data and information 5 op

Sivuaine (25 op)

Opiskelija valitsee itse sivuaineensa. Sivuaineeksi voi valita esimerkiksi Insinööritieteiden korkeakoulun toisen pääaineen tarjoaman sivuainekokonaisuuden (kone- ja rakennustekniikka tai rakennettu ympäristö), Insinööritieteiden korkeakoulun muun sivuaineen (insinööritieteiden laskenta ja mallinnus, insinööritieteiden älykkäät järjestelmä, AALTOnaut), Aalto-yliopiston toisen korkeakoulun tarjoaman sivuaineen tai sivuaineen jostain muusta yliopistosta. Sivuaine vahvistetaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Vapaasti valittavat opinnot (25 op)

Vapaasti valittavia opintoja voi valita Aalto-yliopiston korkeakoulujen kurssitarjonnasta tai muista yliopistoista.

Kurssien tarkemmat sisällöt löydät Into-portaalista.

Lisätietoja opetuskielistä

Kandidaatin tutkinnossa opetus järjestetään pääosin suomeksi, osa opetuksesta on tarjolla myös ruotsiksi. Opiskelija voi vastata suomenkielisten kurssien tentteihin ja oppimistehtäviin myös ruotsiksi. Yksittäisten kurssien opetus voi olla englanniksi.

Diplomi-insinöörin tutkinnossa pääasiallinen opetuskieli on englanti.

Uramahdollisuudet

Tämä pääaine sopii sinulle, joka haluat monipuoliset ja vankat tiedot tekniikan alan perusteista ja olet kiinnostunut energiatekniikasta, vesitekniikasta, tie-, maa-, kallio- tai pohjarakentamisesta, luonnonvarojen kestävästä käytöstä sekä paikkatiedon hyödyntämisestä energia- ja ympäristötekniikassa.

Kouluttaudut insinööriksi, joiden asiantuntemusta tarvitaan laajalti. Energian, veden ja maa- ja kallioperän uusiutumattomien luonnonvarojen riittävyys ja ympäristövaikutukset tarvitsevat myös tulevaisuudessa osaamista ja asiantuntemusta.

Tuleva työpaikkasi voi löytyä niin teollisuuden kuin julkisen sektorin palveluksesta – työskentelet alan asiantuntijana, tutkijana, hallintotehtävissä tai suunnittelijana. Näissä tehtävissä on tunnettava rakentamisen, energia- ja ympäristötekniikan tekniset ja taloudelliset ratkaisut, työvälineet sekä ympäristövaikutukset.

Insinööritieteiden korkeakoulusta valmistuneet diplomi-insinöörit ovat jo useiden vuosien ajan työllistyneet parhaiten verrattuna kaikista Suomen tekniikan alan yliopistoista valmistuneisiin diplomi-insinööreihin.

Opinnäytetyö

Tekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluu opinnäyte, kandidaatintyö, joka laaditaan koulusivistyskielellä pääaineen alaan liittyvästä aiheesta. Kandidaatintyö on osa 10 opintopisteen opintokokonaisuutta, johon sen lisäksi kuuluvat kandidaattiseminaari ja kypsyysnäyte.

Kandidaatintyön ja seminaarin tavoitteena on, että opiskelija oppii

 • hakemaan tieteellistä tietoa, muodostamaan tutkimussuunnitelman
 • työstämään tieteellistä tietoa tutkimussuunnitelman mukaisesti opinnäytteeksi
 • raportoimaan opinnäytteensä tutkimustulokset tieteellisen esitystavan mukaisesti
 • esittämään opinnäytteensä julkisesti
 • tieteellistä argumentaatiota arvioimalla muiden opiskelijoiden laatimia opinnäytetöitä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittaminen antaa kelpoisuuden jatkaa opintoja diplomi-insinööriksi. Tullessaan valituksi suorittamaan tekniikan kandidaatin tutkintoa (TkK, 180 op, 3 vuotta) energia- ja ympäristötekniikassa, opiskelija saa oikeuden suorittaa diplomi-insinöörin (DI, 120 op, 2 vuotta) tutkinnon energiatekniikassa, geoinformatiikassa, georakentamisessa tai vesi- ja ympäristötekniikassa. Maisteriohjelmissa opetuskielenä on enganti.

DI-koulutukset toteutetaan seuraavina maisteriohjelmina:

Tekniikan kandidaatin tutkinto suoritetaan ennen diplomi-insinöörin tutkintoa. Molempien tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.

Kansainvälistyminen

Opiskelijayhteisön kansainvälistyminen osaltaan mahdollistaa Aalto-yliopiston nousua maailmanluokkaan ja tukee yliopiston missiota paremman maailman rakentamiseksi ja kansallisen kilpailukyvyn kehittämiseksi. Aalto-yliopisto kannustaa aidosti kansainväliseen ja monikulttuuriseen tutkimus- ja koulutusyhteisöön, jossa kansainvälinen liikkuvuus on osa arkea.

Kansainvälistymisen tavoitteina on kasvattaa toimintavalmiuksia globaalissa maailmassa (global competence) ja rikastuttaa tiedeyhteisöämme. Kansainvälisen kokemuksen kautta saat uusia näkökulmia opintoihin ja tutkimukseen, mutta kansainvälisyys kartuttaa myös henkistä ja kulttuurista pääomaasi, ongelmanratkaisutaitojasi, ryhmätyötaitojasi sekä lisää rohkeutta tarttua uusiin haasteisiin. Kansainvälinen kokemus on sijoitus tulevaisuuteen ja meriitti, jota myös työnantajat arvostavat. Kansainvälistymisen kautta tutustut uusiin ihmisiin ja luot arvokkaita kansainvälisiä verkostoja. Lisäksi kansainvälistyminen kehittää viestintä- ja kielitaitoasi.

Aalto-yliopiston opiskelija voi kansainvälistyä monin eri tavoin:

 • lähtemällä opiskelijavaihtoon ulkomaiseen yliopistoon
 • opiskelemalla kesäkurssilla tai -koulussa ulkomailla
 • tekemällä työharjoittelun ulkomailla
 • opiskelemalla englanninkielisillä kursseilla
 • opiskelemalla kieliä ja kulttuurienvälistä viestintää
 • toimimalla kv-ISOna Aalto-yliopiston ulkomaisille opiskelijoille ja osallistumalla AYY:n ja kiltojen kansainväliseen toimintaan

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Aalto-yliopistossa on mahdollista yhdistää kolmen eri alan: tekniikan, taiteen ja talouden, opintoja. Aalto-yliopiston sisäisessä liikkuvuudessa opiskelija voi hakea opinto-oikeutta toiseen Aalto-yliopiston korkeakouluun. Opiskelija voi hakea opinto-oikeutta yksittäiselle kurssille tai kokonaisuuteen (esimerkiksi sivuaine).

Valtakunnallisen JOO-sopimuksen perusteella opiskelija, jolla on tutkinnon suorittamisoikeus jossakin suomalaisessa yliopistossa, voi hakea määräaikaista oikeutta suorittaa tutkintoonsa sisällytettäviä opintoja toisessa suomalaisessa yliopistossa.

Yhteystiedot

Ohjelmaan hakemiseen ja hakuasiakirjoihin liittyvät kysymykset voi lähettää Aalto-yliopiston hakijapalveluille osoitteeseen [email protected]. Tietoa opiskelijavalinnoista löytyy tekniikan alan hakusivuilta.

Energia- ja ympäristötekniikan opintojen sisällön osalta voi ottaa yhteyttä suunnittelija Katri Koistiseen, [email protected], puh. 050-4138773.

Haku suomen- ja ruotsinkieliseen kandidaattikoulutukseen

Hakuaika on päättynyt. Yhteishakujen hakuajat vuonna 2021 ovat seuraavat: 
1. yhteishaku 7.1.-20.1.2021
2. yhteishaku 17.-31.3.2021

Huom! Vuoden 2021 hakukohteet ja hakuohjeet julkistetaan syksyllä 2020. Tämän hetkiset tiedot koskevat vuoden 2020 hakukierrosta.  

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu