Koulutustarjonta

Creative Sustainability, Master of Science (Technology)

Aikamme kriittiset globaalit haasteet kuten ilmastokriisi, köyhyys, sosiaalinen ja taloudellinen eriarvoisuus ja väestönkasvu edellyttävät monialaisia ajattelutapoja uusien ratkaisujen löytämiseksi. Master’s Programme in Creative Sustainability (CS) -maisteriohjelma tarttuu haasteeseen ja kokoaa yhteen johtavaa osaamista Kauppakorkeakoulusta, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta ja Kemian tekniikan korkeakoulusta.
Students with teacher learning in laboratory

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

1.12.2022 – 2.1.2023

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Kemian tekniikan korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Aikamme suuret globaalit haasteet kuten ilmastokriisi, köyhyys, sosiaalinen ja taloudellinen eriarvoisuus ja väestönkasvu edellyttävät uusia ajattelutapoja uusien ratkaisujen löytämiseksi. Creative Sustainability -maisteriohjelma (CS) kokoaa yhteen Kauppakorkeakoulun, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun sekä Kemian tekniikan korkeakoulun huippuosaajia houkuttelevan monialaisen oppimisympäristön luomiseksi. Ohjelmaan osallistuvilla opiskelijoilla on yhteinen intohimo vauhdittaa siirtymistä kohti kestävää yhteiskuntaa.

CS-ohjelmassa koulutetaan seuraavan sukupolven insinöörejä. Heidän taitonsa ulottuvat perinteistä teknistä osaamista pidemmälle, ja he voivat osallistua monialaisiin ja monia sidosryhmiä koskeviin innovaatioprosesseihin. Master’s Programme in Creative Sustainability -maisteriohjelmasta valmistuneilla on:

Kyky sisällyttää systeemiajattelu ongelmanratkaisuun. Tutkinnon suorittaneet ymmärtävät modernien haasteiden keskinäisen ja toisistaan riippuvaisen luonteen ja pystyvät ehdottamaan ratkaisuja kokonaisvaltaisesta näkökulmasta.

Kognitiivista joustavuutta ja muotoiluajattelua. Ohjelman monialaisuuden ansiosta valmistuneilla on laaja-alaiset taidot, jotka vahvistavat heidän luovia ongelmanratkaisukykyjään.

Korkeatasoista ja soveltavaa materiaalitekniikan tuntemusta. Valmistuneet ymmärtävät kiertotalouden periaatteet ja osaavat soveltaa insinööritietojaan uusien kestävien materiaalien kehittämiseen.

Laajat analyyttiset taidot. Tutkinnon suorittanut hallitsee kestävän kehityksen arvioinnin analyyttiset työkalut.

Vahvat vuorovaikutustaidot. Tutkinnon suorittanut osaa käydä vuoropuhelua eri alojen asiantuntijoiden kanssa sekä toimia osana kulttuurisesti monimuotoisia ja poikkitieteellisiä tiimejä.

Vahva ymmärrys kestävän kehityksen hallinnasta. Tutkinnon suorittaneet kykenevät hoitamaan kestävän kehityksen hankkeita yhteiskunnassa, teollisuudessa tai erilaisissa organisaatioissa. He ovat myös saaneet käsityksen siitä, miten erilaiset organisatoriset muodot ja työkäytännöt voivat tukea pyrkimyksessä kestävään kehitykseen.

Opetuskieli

Master’s Programme in Creative Sustainability -maisteriohjelmassa opetuskieli on englanti.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Master’s Programme in Creative Sustainability -maisteriohjelma koostuu yhteensä 120 opintopisteestä. Kaksivuotinen ohjelma koostuu seuraavista osista:

· pakolliset Creative Sustainability -opinnot (60 op)

· sivuopinnot (20 op)

· vapaasti valittavat opinnot (10 op)

· diplomityö (30 op)

Suuntautumisvaihtoehdot

Opinnot on jaettu neljään eri kategoriaan:

· Pakolliset yhteiset CS-opinnot: pakolliset ydinopinnot, joita kaikki kolmen korkeakoulun CS-maisteriopiskelijat opiskelevat yhdessä. Tällaisia kursseja ovat muun muassa systeemiajattelu, luova tiimityö sekä kestävän kehityksen ympäristölliset, sosiaaliset ja taloudelliset näkökohdat.

· Pakolliset opinnot: oman koulun pakolliset opinnot. Kemian tekniikan korkeakoulussa näitä ovat biopohjaisiin materiaaleihin ja kiertotalouteen liittyvät kurssit.

· Vaihtoehtoiset CS-opinnot: minkä tahansa kolmen korkeakoulun CS-maisteriopiskelijoiden saatavilla olevat opinnot.

· Vapaasti valittavat opinnot: Aalto-yliopiston tai muiden suomalaisten yliopistojen muiden ohjelmien sivuaineopinnot tai kurssit, kansainvälinen opiskelijavaihto, harjoittelu tai vaihtoehtoisten CS-kurssien listan kurssit.

Pakolliset yhteiset kurssit sekä kemian alan pakolliset kurssit on tarkoitus suorittaa ohjelman ensimmäisen vuoden aikana. Toisena vuonna opiskelijoilla on joustavuutta valita kursseja kiinnostuksensa mukaan ja sen mukaan, millaista erikoistumista he haluavat kerryttää.

Aihealueet

Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelijat opiskelevat etenkin kiertotaloutta ja biomateriaaleja. Metallien kierrätystä ja kaivosvahinkojen minimointia painotetaan voimakkaasti, ja opiskelijat voivat myös syventyä biomateriaaleihin tutkimalla esimerkiksi metsäbiomassaa ja biopohjaisia polymeerejä, joilla voi olla merkittävä vaikutus jäteongelmaan, aina pakkauksista tekstiileihin. Alla olevat kurssit ovat esimerkkejä ohjelman laajasta kurssitarjonnasta:

· Materials for a World in Transition (5 op)

· Fundamentals of Chemical Thermodynamics (5 op)

· Metal Recycling Technologies (5 op)

· Plant Biomass (5 op)

· Circular Economy for Materials Processing (5 op)

Menetelmät

Pedagoginen lähestymistapa perustuu opetuksen ja tutkimuksen integrointiin, haastepohjaiseen ja monimuotoiseen oppimiseen sekä vahvaan kytkökseen käytännön tulosten kanssa. Opetusmenetelmät vaihtelevat vuorovaikutteisista oppitunneista ja laboratoriotyöstä ryhmätehtäviin ja yhteistyöorganisaatioille tehtäviin käytännön projekteihin.

Ohjelma on osa eurooppalaista osaamis- ja innovaatioyhteisöä, EIT Climate-KIC:tä, joka pyrkii vauhdittamaan siirtymistä hiilettömään talouteen. Opiskelijat pääsevät vuorovaikutukseen muiden eurooppalaisten yliopisto-opiskelijoiden kanssa ja osallistuvat yhteisön järjestämään koulutukseen ja toimintaan.

Kansainvälistyminen

Ympäristöön, yhteiskuntaan ja talouteen liittyviin haasteisiin vastaaminen edellyttää kulttuurien välistä ymmärrystä ja maailmanlaajuista yhteistyötä. Creative Sustainability -ohjelma on aidosti kansainvälinen oppimisympäristö: tähän mennessä meillä on ollut opiskelijoita 54 eri maasta ympäri maailmaa. CS-ohjelma tarjoaa monimuotoisen ympäristön, jossa opiskelija opiskelee yhdessä samanmielisen, kannustavan ja erittäin motivoituneen opiskelija- ja opettajakunnan kanssa.

Aalto-yliopisto tarjoaa opiskelijoille monia mahdollisuuksia kehittää kansainvälisyysosaamistaan. Opiskelijat voivat esimerkiksi:

· valita sellaisia kursseja, joille on ominaista kulttuurienvälinen lähestymistapa, opiskella vieraita kieliä ja/tai toimia kansainvälisten opiskelijoiden opiskelijatuutorina

· suorittaa osan tutkinnosta, esim. sivuaineen, ulkomailla vaihto-opiskelijana jossain Aallon kansainvälisistä yhteistyöyliopistoista

· suorittaa harjoittelun tai tehdä diplomityön ulkomailla

· osallistua kesäkursseille ulkomailla

Aalto-yliopisto on kansainvälinen yliopisto, jonne tulee vuosittain tuhansia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita eri puolilta maailmaa. Opiskelijat pääsevät osaksi monimuotoista Aalto-yhteisöä paitsi opintojensa myös kampuksella järjestettävän vapaa-ajan toiminnan ja tapahtumien sekä juhlien kautta. Aktiivisten tuutorointiohjelmien ja tukipalveluiden ansiosta kansainväliset opiskelijat pääsevät osaksi pohjoismaista kulttuuria ja tuntevat olonsa kotoisaksi Suomessa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Aalto-yliopiston Master’s programme in Creative Sustainability -maisteriohjelmasta saatavaa diplomi-insinöörin tutkintoa pidetään erinomaisena pohjana tohtoriopinnoille.

Uramahdollisuudet

Kestävyysnäkökohdat nousevat esiin kaikissa liike- ja teollisuusyhteyksissä, joten kestävyys- ja materiaalitieteen osaajille on tarjolla useita mahdollisia uravaihtoehtoja. Creative Sustainability -maisteriohjelmasta valmistuneet Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelijat pääsevät esimerkiksi seuraaville urapoluille:

· kestävän kehityksen ja liiketoiminnan kehittämispäällikkönä toimiminen teollisuudessa, jolla on edessään suuria ekologisia haasteita (esim. metsätalous, valmistus, elektroniikka, maatalous)

· kiertotalouden uusien materiaaliratkaisujen kehittäminen

· yritystoiminnan aloittaminen

· julkisen sektorin strategisissa ja johtavissa tehtävissä toimiminen.

Aalto-yliopiston urapalvelut tukevat opiskelijoiden ja valmistuneiden työllistymistä Suomessa ja ulkomailla. Opintojen joustavuus mahdollistaa sen, että monet Aallon opiskelijoista ovat töissä jo opiskeluaikanaan ja varmistavat siten itselleen ensimmäisen oman alan työpaikkansa jo ennen valmistumistaan. Aallossa on myös erittäin aktiivinen yrittäjyyskulttuuri, joka toimii ponnahduslautana uusille yrityksille.

Tutkimuksen painopisteet

Lisätietoa tutkimuksesta: https://www.aalto.fi/en/department-of-bioproducts-and-biosystems

https://www.aalto.fi/en/department-of-chemical-and-metallurgical-engineering

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Ohjelman kansainvälinen ja monialainen oppimisalusta yhdistää liike-elämän, muotoilun, kemiantekniikan ja materiaalitieteen tavalla, joka valmistaa opiskelijoita vastaamaan nyky-yhteiskunnan asettamiin haasteisiin. Opiskelijat opiskelevat monialaisissa tiimeissä lisäten ymmärrystään eri tieteenaloista ja mahdollistaen kokonaisvaltaiset lähestymistavat. Tämä aktivoi opiskelijoita luomaan uusia kestäviä ratkaisuja ihmis-, kaupunki-, teollisuus- ja liiketoimintaympäristöön.

Aalto-yliopisto tunnetaan yliopistona, jossa tiede ja taide yhdistyvät tekniikkaan ja talouteen. Eloisa kampus ja laaja valinnanvapaus koko yliopiston kurssivalikoimasta tuovat eri alojen opiskelijoita yhteen. Aallossa on tilaa spontaanille monitieteisyydelle, joka synnyttää uusia ideoita, tuo inspiroituneita ihmisiä yhteen ja saa aikaan ystävyyssuhteita, verkostoja ja silloin tällöin startup-yrityksiä.

Haku maisterikoulutuksiin

School of Chemical Engineering

The School of Chemical Engineering combines natural sciences and engineering in a unique way. This allows the results of our research to be refined a long way and put into practice as ready products and processes. Each innovation secures both our renewable and non-renewable natural resources for the future.

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
Aalto students walking at campus during summer

Requirements

 

Programme-specific admission requirements

Applicants are first evaluated based on Aalto’s general eligibility requirements (found on https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). Applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies are then evaluated according to the evaluation criteria below. 

Applications are first evaluated based on the following (critical) criteria. 

  • Academic performance 
  • Relevance of previous studies 

Only the applications who fulfill the requirements for these criteria will be evaluated against the full set of evaluation criteria. After the evaluation of the remaining criteria below, the best applicants will be selected based on the joint evaluation of all criteria.

  • Recognition and quality of institution
  • Suitability
  • Other areas of competence

The programme does not have a minimum quota to be filled, and not all eligible applicants will necessarily be admitted.

Evaluation criteria for the Master’s Programme in Creative Sustainability - MSc in Technology

Study option-specific documents

The documents required from all applicants are listed on https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes. In addition, applicants to this programme are requested to provide the following study option-specific documents (if applicable):

Contact information

In case of programme-specific questions and inquiries, please contact [email protected] If there are open questions about the admissions and applying instructions, you can reach out to [email protected]

Yhteystiedot

Kemian tekniikan korkeakoulu

Hakuprosessia, hakuasiakirjoja ja kielikokeita koskevat tiedustelut voi lähettää osoitteeseen [email protected] Kemian tekniikan korkeakoulun koulutusohjelman ja opintojen sisällöstä voi tiedustella Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun oppimispalveluista, [email protected]

[email protected]

+358 50 362 3017

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu