Koulutustarjonta

Chemistry - Chemical, Biochemical and Materials Engineering, Master of Science (Technology)

Aina lääketieteen läpimurroista kestävien vaihtoehtojen luomiseen muoville, kemia muovaa maailmaa merkittävästi. Master’s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering -maisteriohjelman Chemistry-pääaineen opiskelijat pääsevät uusien teknologioiden tutkimuksen ja kehittämisen aallonharjalle.
Chemistry

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

1.12.2022 – 2.1.2023

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Kemian tekniikan korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot) Lue lisää

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

2000-luvulla kemia on muovannut maailmaa ja tuonut mukanaan merkittäviä tieteellisiä läpimurtoja, aina uusista lääkkeistä ympäristöystävällisiin vaihtoehtoihin muoville. Aalto-yliopiston Chemistry-pääaine tarjoaa opiskelijalle vankat tiedot kemiasta – sekä teoriasta että käytännön sovelluksista. Kemian ja materiaalitieteen laitoksella on kansainvälisesti tunnettuja tutkimusryhmiä ja laboratorioita, ja opiskelijat pääsevät uusien teknologioiden tutkimuksen ja kehittämisen aallonharjalle.

Master’s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering -maisteriohjelman Chemistry-pääaineesta valmistuneilla on:

· Kattavat tiedot orgaanisista ja epäorgaanisista materiaaleista sekä kemiallisista reaktiomenetelmistä, joita tarvitaan näiden materiaalien syntetisointiin. Valmistuneet tuntevat syvällisesti materiaalit ja materiaalin ja hienon kemiallisen synteesin prosessit.

· Kattavat tiedot kemiallisesta tasapainosta ja kinetiikasta erilaisissa kemiallisissa reaktioissa. Valmistuneilla on myös tietoa kemialliseen sidokseen ja spektroskopiaan liittyvästä kvanttimekaniikasta.

· Kemian eri osa-alueiden laaja tuntemus sekä syvälliset taidot omassa suuntautumisvaihtoehdossaan. Valmistuneilla on paitsi kattavat tiedot myös valitsemansa erikoisalan osaamista. Mahdollisia suuntautumisvaihtoehtoja ovat orgaaninen kemia, epäorgaaninen ja analyyttinen kemia sekä fysikaalinen kemia.

· Tiedonhaluinen mieli into tutkia uusia asioita. Valmistuneet ovat uteliaita. He haluavat tutkia ja löytää uusia tutkimusaiheita ja osaavat puolustaa tutkimustuloksiaan rohkeasti.

· Kyky toimia kemian asiantuntijana monilla aloilla. Valmistuneet ovat valmiita aloittamaan menestyksekkään uran kemian alalla. He kykenevät työskentelemään monialaisissa asiantuntijaryhmissä ja ratkaisemaan kemian alan ongelmia, esimerkiksi suunnittelemaan raktioita ja analysoimaan materiaaleja yksityiskohtaisesti.

· Käyttäjäkeskeinen, yhteiskunnallinen ja ympäristönäkökulma kemiaan ja siihen liittyviin aloihin. Meiltä valmistuneilla on tiedot ja taidot, joiden avulla he ymmärtävät alan haasteita käyttäjien ja teknisten ja sosiaalisten järjestelmien sekä ympäristön ja kestävyyden näkökulmasta.

Opetuskieli

Kaikkien Master’s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering -maisteriohjelman pääaineiden opetuskieli on englanti. Osa kursseista on mahdollista suorittaa myös suomen tai ruotsin kielellä.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Master’s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering -maisteriohjelman Chemistry-pääaineen opinnot koostuvat yhteensä 120 opintopisteestä. Kaksivuotinen ohjelma muodostuu seuraavista osista:

· pääaineopinnot (63–65 op)

· vapaasti valittavat opinnot (25–27 op)

· diplomityö (30 op)

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä ja opetussuunnitelmasta löydät Opiskelijan oppaasta.

Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering

Suuntautumisvaihtoehdot

Ensimmäisen vuoden pakollisilla ydinkursseilla opiskelija omaksuu vahvan tietopohjan tärkeimmistä kemiallisista ilmiöistä: opiskelijat tutustuvat aineen ja kemiallisten reaktioiden molekyyli- ja kvanttimekaanisen tason kuvaamiseen. Tämän jälkeen opiskelijat valitsevat laajasti eri suuntautumisvaihtoehtojen kursseja omien kiinnostustensa ja tavoitteidensa perusteella.

Opintopolusta riippuen pääaine tarjoaa kattavaa tietoa seuraavista aiheista:

· analyyttinen kemia

· orgaaninen kemia

· epäorgaaninen kemia

· fysikaalinen kemia ja sähkökemia

· laskennallinen kemia

Orgaanisen ja epäorgaanisen kemian opintopolut tarjoavat opiskelijalle kattavat tiedot orgaanisten tai epäorgaanisten materiaalien syntetisoinnista ja analysoinnista. Fysikaalisen kemian opintopolku keskittyy sähkökemiaan ja laskennalliseen kemiaan. Luonnontieteellisten perustietojen lisäksi pääaine perehdyttää opiskelijat kemian tekniikan käytäntöihin – etenkin, jos opiskelija täydentää pääaineopintojaan kemian tekniikan kursseilla.

Opiskelija voi myös valita tiettyjä erikoistumiskursseja Helsingin yliopistosta yhteistyösopimuksen puitteissa.

Aihealueet

Opiskelija voi räätälöidä vapaasti ja joustavasti opintonsa omien tarpeidensa ja kiinnostuksenkohteidensa mukaan. Opiskelijat voivat halutessaan keskittyä tieteelliseen tutkimukseen tai suuntautua perinteisen kemianteollisuuden ulkopuolelle. Esimerkiksi tekniikan viimeaikainen nopea kehitys on tuottanut kemian asiantuntijoille uusia poikkitieteellisiä uramahdollisuuksia kemian ja teknologian risteyskohdassa – esimerkiksi uusien akkumateriaalien kehityksessä.

Opiskelijoita kannustetaan täydentämään opintojaan kemian tekniikan, funktionaalisten materiaalien tai fysiikan kursseilla. Esimerkiksi orgaanisen kemian ja polymeeritekniikan yhdistämisestä on hyötyä niille, jotka haluavat työllistyä alan yrityksiin ratkomaan polymeereihin liittyviä haasteita. Kemian tekniikan lisäopinnot laajentavat ymmärrystä alan teollisuuden prosesseista. Epäorgaanisen kemian ja materiaalitieteen yhdistäminen antaa hyvät valmiudet työskennellä materiaalien kehittämishankkeissa alan yrityksissä. Fysiikan opinnot auttavat ymmärtämään paremmin fysikaalisen kemian ongelmia.

Opetussuunnitelmasta poimittuja esimerkkejä ohjelmassa opiskeltavista aiheista:

· Synthesis Strategies and Design (5 op)

· Functional Inorganic Materials (5 op)

· Computational Chemistry (5 op)

· Laboratory Work in Organic Chemistry (5 op)

· Laboratory Work in Inorganic Chemistry (5 op)

Menetelmät

Opiskelijat hyötyvät erittäin innovatiivisesta oppimisympäristöstä ja Kemian tekniikan korkeakoulun laitoksilla tehtävästä huippuluokan tutkimuksesta. Epäorgaanisen kemian ryhmä on yksi Euroopan johtavista kerrosmateriaalien synteesin laboratorioista, kun taas orgaanisen kemian ryhmä on saanut kansainvälistä tunnustusta luonnontuotteiden aloilla. Fysikaalisen kemian ryhmän tutkimussynteesin ja laskennallisen orgaanisen kemiatyö on ainutlaatuinen yhdistelmä sähkökemiaa ja molekyylimallinnusta sekä sovelluksia seuraavan sukupolven akkuihin ja vetypolttoainetalouteen; myös termodynamiikka ja liikenteen ilmiöt ovat sen osaamisalueita. Analyyttisen kemian ryhmä puolestaan kehittää kuumien elektronien sähkökemiallisia menetelmiä in vitro -diagnostiikkassa.

Laboratoriotyöt joko ryhmissä tai itsenäisesti muodostavat merkittävän osan oppimisesta. Opetukseen kuuluu myös professorien ja vierailevien asiantuntijoiden luentoja, pienryhmäopetusta, esseiden kirjoittamista sekä opintomatkoja ja ekskursioita yrityksiin ja tutkimuslaitoksiin. Master’s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering -maisteriohjelman vahvuutena on tiivis yhteistyö alan teollisuuden kanssa. Monet projektit ja kurssitehtävät ovat alan yritysten toimeksiantoja, mikä valmistaa opiskelijoita työelämään.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) on käytännön työkalu opiskelijan oman opintopolun määrittelyyn. Opintosuunnitelmaan kootaan optimaalinen valikoima opiskelijan kiinnostuksenkohteiden ja ohjelman vaatimusten mukaisia kursseja. HOPS on hyödyllinen työkalu myös opintojen etenemisen seurantaan. Parhaimmillaan se osoittaa, missä vaiheessa opiskelija on opinnoissaan, ja asettaa konkreettisia virstanpylväitä.

Kansainvälistyminen

Aalto-yliopisto tunnetaan kansainvälisestä opiskeluympäristöstä ja opintoja tehdään monikulttuurisissa ryhmissä. Opetusmenetelmämme tukevat verkostoitumista erilaisista taustoista tulevien ihmisten kanssa – monilla professoreilla ja tutkijoilla on kansainvälinen tausta ja kokemus, mikä tuo heidän globaalit verkostonsa opiskelijoiden saataville.

Aalto-yliopisto tarjoaa opiskelijoille monia mahdollisuuksia kehittää kansainvälisyysosaamistaan. Opiskelijat voivat esimerkiksi

 • suorittaa osan tutkinnosta, esim. sivuaineen, ulkomailla vaihto-opiskelijana jossain Aallon kansainvälisistä yhteistyöyliopistoista
 • valita sellaisia kursseja, joille on ominaista kulttuurienvälinen lähestymistapa, opiskella vieraita kieliä ja/tai toimia kansainvälisten opiskelijoiden opiskelijatuutorina
 • suorittaa harjoittelun tai tehdä diplomityön ulkomailla
 • osallistua kesäkursseille ulkomailla
 • hyödyntää kansainvälistymiseen käytettävissä olevaa rahoitusta

Jatko-opintomahdollisuudet

Aalto-yliopiston Master’s programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering -maisteriohjelman Chemistry-pääainetta pidetään erinomaisena pohjana tohtoriopinnoille.

Chemistry major, ALD 2

Uramahdollisuudet

Kemia pidentää elinikää ja parantaa elämänlaatua, sillä se on tärkeä osa monia hyvinvoinnille välttämättömiä aloja (esimerkiksi lääkkeiden kehittäminen, ilmansaasteiden vähentäminen, muoviongelmien lieventäminen). Kemian alalla ja siihen liittyville aloille tarvitaankin kiireesti asiantuntijoita ja tutkijoita, joilla on kattavat tiedot kemiasta. Mahdollisia uravaihtoehtoja voivat olla:

· Orgaanisen synteesin suunnittelu tulevaisuuden teknologisia ratkaisuja varten ja synteesituotteiden analysointi lääketeollisuudessa (esim. Orion, Fermion), orgaanisissa materiaaleissa (esim. UPM, Stora Enso) ja polymeeriteollisuudessa (esim. Neste, Borealis).

· Materiaalien synteesin suunnittelu (erityisesti ALD-yritykset Picosun ja BENEQ) ja synteesituotteiden analysointi.

· Sähkökemialliset sovellukset, akut (BASF), sähköpinnoitus (Norilsk Nickel). Suomessa ollaan rakentamassa toimitusketjua raaka-aineista akkukemikaaleihin ja -paristoihin, joka edellyttää hyvää sähkökemian tuntemusta.

Chemistry-pääaine tarjoaa erinomaisen lähtökohdan tohtoriopintoihin niille opiskelijoille, jotka haluavat syventää osaamistaan edelleen. Professorimme ovat kansainvälisiä ja heillä on laaja verkosto, mistä on hyötyä opiskelijoiden opinnoissa. Pääaineella on myös erinomaiset yhteydet alan teollisuuteen.

Aalto-yliopiston urapalvelut tukevat opiskelijoiden työllistymistä Suomeen ja ulkomaille. Opintojen joustavuus mahdollistaa sen, että monet Aallon opiskelijoista ovat töissä jo opiskeluaikanaan ja varmistavat siten itselleen ensimmäisen oman alan työpaikkansa jo ennen valmistumistaan. Aallossa on myös erittäin aktiivinen yrittäjyyskulttuuri, joka toimii ponnahduslautana uusille yrityksille.

Tutkimuksen painopisteet

Lisätietoa tutkimuksesta: https://www.aalto.fi/en/department-of-chemistry-and-materials-science

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Tieteen, teknologian, taiteen ja liiketoiminnan yhdistäminen on yksi Aalto-yliopiston keskeisistä vahvuuksista, eikä Master’s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering -maisteriohjelma ole poikkeus. Opiskelijat voivat valita sivuaineita tai vapaasti valittavia opintokokonaisuuksia muista Aalto-korkeakouluista yhdistäen tutkintoonsa teknologian, talouden ja taiteen. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus suorittaa kursseja muista suomalaisista yliopistoista.

Yksi kiehtova esimerkki Aalto-yliopiston poikkitieteellisestä yhteistyöstä on CHEMARTS, jonka puitteissa Kemian tekniikan korkeakoulu (CHEM) ja Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu (ARTS) kohtaavat. CHEMARTS pyrkii innostamaan opiskelijoita ja tutkijoita luomaan uusia biotalouden konsepteja yhdistämällä muotoilun, liiketoiminta-ajattelun ja luonnonmateriaalitieteen. CHEMARTS järjestää erilaisia aktiviteetteja ja oppimismahdollisuuksia kuten ulkoisesti rahoitettuja tutkimushankkeita, kursseja ja poikkitieteellisen kesäkoulun. Tämä spontaani ja elävä monitieteellinen ympäristö synnyttää uusia ideoita, tuo inspiroituneita ihmisiä yhteen ja saa aikaan ystävyyssuhteita, verkostoja ja jopa startup-yrityksiäkin.

Haku maisterikoulutuksiin

Experiences from our former and current students

Jarkko Smiling

Alumnus Jarkko Larkio: 'My studies involved getting out of my comfort zone and learning a lot about the different areas of chemistry.'

Jarkko Larkio graduated from the Master’s programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering in 2020.

Kemian tekniikan korkeakoulu
Chemistry major student Erkka Vähä-Pietilä

Experiences from a Chemistry major student, Erkka Vähä-Pietilä

Interview with 2nd year master’s student Erkka Vähä-Pietilä about his studies in Chemistry major

Kemian tekniikan korkeakoulu

Experiences from a Chemistry major student, Mikko Stenholm

Interview with M.Sc. Mikko Stenholm about his studies in Chemistry major

Kemian tekniikan korkeakoulu

School of Chemical Engineering

Major Chemistry is a part of the Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering at the School of Chemical Engineering. The School of Chemical Engineering combines natural sciences and engineering in a unique way. This allows the results of our research to be refined a long way and put into practice as ready products and processes. Each innovation secures both our renewable and non-renewable natural resources for the future.

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
Aalto students walking at campus during summer

Requirements

Programme-specific admission requirements

Applicants are first evaluated based on Aalto’s general eligibility requirements (found on https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). Applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies are then evaluated according to the evaluation criteria below. 

Applications are first evaluated based on the following (critical) criteria. 

 • Academic performance 
 • Relevance of previous studies 

Only the applications who fulfill the requirements for these criteria will be evaluated against the full set of evaluation criteria. After the evaluation of the remaining criteria below, the best applicants will be selected based on the joint evaluation of all criteria.

 • Recognition and quality of institution
 • Suitability
 • Other areas of competence

The programme does not have a minimum quota to be filled, and not all eligible applicants will necessarily be admitted.

Evaluation criteria for Chemistry

Study option-specific documents

The documents required from all applicants are listed on https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes. In addition, applicants to this programme are requested to provide the following study option-specific documents (if applicable):

Complementary studies

Students admitted to the Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering may be required to take complementary studies, max 20 credits.

The content and number of the complementary courses depend on your previous studies. The complementary studies will be set latest in September.

Yhteystiedot

Kemian tekniikan korkeakoulu

Hakuprosessia, hakuasiakirjoja ja kielikokeita koskevat tiedustelut voi lähettää osoitteeseen [email protected]. Kemian tekniikan korkeakoulun koulutusohjelman ja opintojen sisällöstä voi tiedustella Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun oppimispalveluista, [email protected].

[email protected]

+358 50 362 3017

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: