Koulutustarjonta

Automaatio- ja informaatioteknologia, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

HUOM! Ei sisäänottoa keväällä 2022, hakukohde lakkautetaan. Hakukohteen korvaavat uudet hakukohteet Automaatio ja robotiikka sekä Informaatioteknologia.

Maailma koostuu yhä enemmän tietoverkoista, joiden kautta ihmiset ja laitteet ovat jatkuvasti yhteydessä toisiinsa. Yksilöiden ja organisaatioiden toiminta on syvästi riippuvainen verkosta ja siksi tarvitsemme enenevässä määrin osaajia, jotka hallitsevat näiden tietoverkkojen toiminnan ja kehittämisen. Miten puhesignaali tai radioteknologia toimii, entä teollisuuden automaatiojärjestelmät? Hakukohteen opinnot antavat ohjelmoinnista, matematiikasta sekä fysiikasta kiinnostuneille opiskelijoille loistavat valmiudet kehittyä automaatio-ja systeemitekniikan tai informaatioteknologian tulevaisuuden asiantuntijoiksi. Opinnot antavat laajan pohjan ajankohtaisille ja kehittyville aloille kuten mobiiliteknologia, teollisuusautomaatio, robotiikka, biotekniikan sovellukset sekä langaton tietoliikenne.
Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu, sähköpaja

Tutkinto:

Tekniikan kandidaatti + diplomi-insinööri

Hakuaika:

17.3.2021 – 31.3.2021

Opetuskieli:

suomi
ruotsi

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Sähkötekniikan korkeakoulu

Hakuaika on päättynyt

Opintojen tavoitteet

HUOM! Ei sisäänottoa keväällä 2022, hakukohde lakkautetaan. Hakukohteen korvaavat uudet hakukohteet Automaatio ja robotiikka sekä Informaatioteknologia.

Moderni informaatioyhteiskunta turvautuu tehokkaaseen sensorien käyttöön, datan hankintaan, tallennukseen ja analyysiin, tietoverkkoihin, internetiin ja sen palveluihin, sekä uusien viestintätekniikoiden kehittämiseen. Nämä mahdollistavat tulevaisuuden sovellukset, joiden vaatimukset tiedonsiirron nopeudelle, luotettavuudelle, viiveelle ja helppokäyttöisyydelle ovat yhä kriittisempiä ja tärkeämpiä. Esimerkiksi tietoverkot ovat enenevässä määrin jokapäiväinen osa niin ihmisten arkea, elinkeinoelämää kuin teollisuutta. Käytämme päivittäin tietoverkkoja esimerkiksi kommunikaatioon, sosiaaliseen kanssakäymiseen, tiedon hankintaan ja viihteeseen. Tulevaisuudessa tämä suhde vain syvenee, kun sekä automaatiojärjestelmät että tavanomaiset arjen laitteet liittyvät verkkoon. Automaatio- ja systeemitekniikka käyttää moderneja informaatiotekniikan työkaluja ja menetelmiä esimerkiksi robotiikassa, prosessien ohjauksessa ja säädössä, kone- ja sähkötekniikan sovelluksissa, energiatekniikassa sekä biotekniikassa. Se on tulevaisuuden ala, jonka tarjoamat mahdollisuudet uusille insinööreille ovat rajattomat. Informaatioteknologia on tieteenala, jonka kehittämät teknologiat mahdollistavat nykypäivän informaatiovallankumouksen.

Automaatio- ja informaatioteknologian hakukohde valmistaa opiskelijoita ymmärtämään ja hallitsemaan tätä kehitystä, joko automaatio- ja systeemitekniikan tai informaatioteknologian näkökulmasta. Tutkinnon suorittaneilla on:

 • Automaatio- ja informaatioteknologian perusteiden tuntemus. Tutkinnon suorittaneet ymmärtävät alaan liittyviä perusteorioita ja -käsitteitä.
 • Vahva teoreettinen pohja matematiikassa ja luonnontieteissä. Tutkinnon suorittaneilla on hallussaan pohjatiedot erityisesti matematiikassa ja luonnontieteissä sekä lisäksi tietotekniikassa, elektroniikassa ja sähkötekniikassa, hieman pääaineesta riippuen.
 • Oma teknillistieteellinen identiteetti. Tutkinnon suorittaneet pystyvät seuraamaan oman alansa ammatillista kehitystä, hakemaan tieteellistä tutkimustietoa sekä toimimaan avustavissa tutkimustehtävissä.
 • Vahva substanssiosaaminen valitsemassaan pääaineessa. Tutkinnon suorittaneet ovat perehtyneet joko automaatio- ja systeemitekniikkaan tai informaatioteknologiaan syvällisemmin, saavuttaen pääaineessaan työelämän ja jatko-opintojen vaatiman tieto- ja taitotason.
 • Tärkeät työelämätaidot. Tutkinnon suorittaneilla on erilaisia työelämässä tarvittavia taitoja, kuten vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja sekä ongelmanratkaisu-, päättely- ja projektinhallintakykyjä. Opintojensa aikana opiskelija harjoittelee myös ryhmätyöskentelyä, oppii soveltamaan monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia sekä harjaantuu järjestelmälliseen ja päämäärätietoiseen työskentelyyn.

Opiskelija valitsee pääaineensa (automaatio- ja systeemitekniikka tai informaatioteknologia) ensimmäisen vuoden aikana.

Antti Regelin/ automaatio- ja informaatioteknologia/ Aalto-yliopisto /image: Ira Matilainen

Opiskelija Antti Regelin: Aallossa meitä kannustetaan olemaan luovia ja rohkeita

”Tekniikkaa en ainakaan lähde opiskelemaan”, ajatteli Antti Regelin lukiossa. Toisin kuitenkin kävi, sillä hän päätyi opiskelemaan automaatiota ja robotiikkaa Aalto-yliopistoon.

Uutiset
Opiskelija Niina Tapanainen talvella Otaniemessä.

Opiskelija Niina Tapanainen: Opiskelen tekniikkaa, koska haluan parantaa ihmisten elämää

Niina valitsi kandivaiheessa informaatioteknologian pääaineen. Hän kannustaa yhdistämään tekniikan ennakkoluulottomasti myös humanistisiin aloihin.

Uutiset
Opiskelija Zachary Burda Dipolin edessä talvella Otaniemessä.

Opiskelija Zachary Burda haluaa kehittää ihmisten arkea helpottavia robotteja

Automaation ja robotiikan pääaineessa opiskeleva Zachary ihastui lukiossa Aallon nykyaikaisuuteen ja yrittäjähenkisyyteen.

Uutiset

Opintojen rakenne

Tekniikan kandidaatin tutkinnon järjestää Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulu ja se koostuu kolmen vuoden mittaiseksi suunnitellusta, 180 opintopisteen laajuisesta kokonaisuudesta:

 • Perusopinnot (70 op)
 • Pääaineopinnot (60 op)
 • Sivuaineopinnot (25 op)
 • Vapaasti valittavat opinnot (25 op)

Opintojen sisältö

Automaatio- ja informaatioteknologian opinnot koostuvat monipuolisista luennoista, laskuharjoituksista, laboratoriotöistä, prototyyppipajoista, tenteistä ja itsenäisistä sekä ryhmissä tehtävistä harjoitustöistä. 

Jatko-opintomahdollisuudet

Tullessaan valituksi suorittamaan tekniikan kandidaatin tutkintoa (TkK, 180 op) opiskelija saa tutkinnonsuoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI, 120 op). Automaatio- ja systeemitekniikan sekä informaatioteknologian pääaineopiskelijat jatkavat tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen tyypillisesti alla esiteltyihin maisteriohjelmiin. Mahdollisia polkuja löytyy myös useista muista Aalto-yliopiston maisteriohjelmista niin Sähkötekniikan korkeakoulusta kuin muistakin Aalto-yliopiston korkeakouluista. Diplomi-insinöörin tutkinto mahdollistaa hakemisen tekniikan tohtorin tutkinoon johtaviin opintoihin.

Students of School of Electrical Engineering around a robot.

Master's Programme in Automation and Electrical Engineering

Automation and Electrical Engineering -ohjelmassa opiskelijat saavat valmiuden toimia laitteistojen ja ohjelmistojen rajapinnassa valitsemallaan alalla: sähkötekniikassa ja energiasektorilla, lääketieteellisessä tekniikassa tai säätötekniikan ja robotiikan aloilla. Vahvan matemaattis-luonnontieteellisen teorian ja perustutkimuksen pohjalta ohjelma keskittyy soveltavaan tekniikkaan kuten autonomisiin järjestelmiin, terveysteknologiaan, älykkäisiin verkkoihin ja uusiutuviin energialähteisiin liittyviin ratkaisuihin.

Koulutustarjonta
Two Aalto University students working on a laptop together / photo by Unto Rautio

Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences - Communications Engineering

Our world is digitally revolutionised, highlighting the increasing importance of internet technologies, wireless communication and communications ecosystems. The Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences – Communications Engineering covers both theoretical fundamentals and the hottest hands-on applications of communications technology, including topics like 5G, IoT, machine learning, and cybersecurity. The study option consists of a hard technological core surrounded by human-centred behavioural economics and sciences.

Koulutustarjonta

Kampus ja opiskelijaelämä

Aalto-yliopisto sijaitsee Otaniemessä, 10 minuutin metromatkan päässä Helsingin keskustasta. Uutuuttaan hohtava kampus on kotoisa ja luonnonläheinen opiskeluympäristö yli 12 000 opiskelijalle. He tutustuvat toisiinsa sekä opiskelun että aktiivisen opiskelijatoiminnan merkeissä. Aalto-yliopiston yhteydessä toimii satoja erilaisia opiskelijakerhoja ja -järjestöjä, jotka järjestävät kulttuuriin, urheiluun ja muihin harrastuksiin liittyviä tapahtumia. Yliopiston arki on muutenkin täynnä mielenkiintoisia kohtaamisia opiskelijoiden, opettajien, henkilökunnan ja yhteistyöyritysten välillä.

Toivotamme sinut tervetulleeksi tiiviiseen opiskeluyhteisöön ja samalla Aalto yliopiston Automaatio- ja systeemitekniikan kiltaan, joka on tarkoitettu hakukohteen opiskelijoille. Kilta tarjoaa opiskelijoille monenlaista tapahtumaa ja ohjelmaa: sitsejä, saunailtoja, lautapelailua, yritysvierailuja ja vaikka mitä muuta. 

Kansainväliset mahdollisuudet

Sähkötekniikan korkeakoulu tarjoaa opiskelijoille monipuoliset vaihto-opiskelumahdollisuudet ympäri maailmaa. Vaihto-opinnot on helppo sisällyttää kandidaatin tutkintoon esimerkiksi kansainvälisenä sivuainekokonaisuutena. Sinua opastetaan ja neuvotaan kohteen valinnassa ja vaihtoa tuetaan myöntämällä apurahoja. Opiskelijavaihto on integroitu tiiviisti tutkintoon, jotta kynnys vaihtoon lähtemiseen olisi mahdollisimman matala.

Aalto-yliopisto toivottaa tervetulleiksi tuhansia kansainvälisiä tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita vuosittain. He liittyvät mukaan Aallon monimuotoiseen yhteisöön sekä varsinaisten opintojen että lukuisten vapaa-ajan tapahtumien ja aktiviteettien kautta. Aktiivinen tutor-toiminta auttaa ulkomaisia opiskelijoita sopeutumaan Otaniemen arkeen ja Pohjoismaiseen kulttuuriin ja tarjoaa samalla suomalaisille opiskelijoille erinomaisen väylän heihin tutustumiseen.

Monialaiset mahdollisuudet

Aalto-yliopisto on tunnettu tieteen, talouden, tekniikan ja taiteen aloja yhdistävänä monialaisen opiskelun edelläkävijänä. Eloisa kampus ja tutkintoon kuuluvat vapaasti valittavat kurssit yhdistävät eri alojen opiskelijoita tehokkaasti. Tämä luonteeltaan usein varsin spontaani monialaisuus on omiaan synnyttämään uusia ideoita ja yhdistämään niistä innostuneita ihmisiä luoden ystävyyssuhteita, hyödyllisiä verkostoja ja lopulta jopa uusia yrityksiä.

Tekniikan kandidaatin tutkinto tukee monialaisia mahdollisuuksia ennen kaikkea joustavuuden kautta. Voit valita sekä sivuaineesi että useita vapaavalintaisia yksittäisiä kursseja myös kauppatieteiden ja taiteen aloilta.

Uramahdollisuudet

Automaatio- ja informaatioteknologia on tulevaisuuden ala, joka kehittyy ja kasvaa kovaa vauhtia. Uusia yrityksiä ja innovaatioita syntyy jatkuvasti. Hakukohteen poikkitieteellinen luonne antaa opiskelijoille valmiudet erikoistua lukuisiin sovellusaloihin, esimerkiksi digitalisaation, mobiilin tietoliikenteen, robotiikan ja teollisuusautomaation alueilla. Suuria työllistäjiä ovat kone- ja metalliteollisuus, terveysteollisuus, sähkö- ja energiateollisuus, kemianteollisuus, prosessiteollisuus sekä ICT-sektori ja data-analytiikka. Opinnnot mahdollistavat uran esimerkiksi tutkimuksessa ja tuotekehityksessä, asiantuntijatehtävissä, yrittäjyydessä, johtotehtävissä tai opetuksessa, niin suomalaisissa kuin kansainvälisissä teollisuuden yrityksissä.

Aalto-yliopiston erinomaiset urapalvelut tukevat opiskelijoita työllistymisessä sekä Suomeen että ulkomaille. Aallon opiskelijat työllistyvät tyypillisesti erittäin hyvin heti valmistuttuaan. Myös Aallon yrittäjyysyhteisö on todella aktiivinen ja auttaa opiskelijoita omien yritysten perustamisessa. Mikäli akateeminen ura kiinnostaa, takaa yritysjuridiikan maisteriohjelma valmiuden tohtori- ja jatko-opintoihin.

Unto Rautio

Sähkötekniikan korkeakoulusta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulusta valmistuneet työllistyvät hyvin koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Tältä sivulta löydät tietoa valmistuneidemme työllistymisestä sekä urakehityksestä.

Sähkötekniikan korkeakoulu
Bhavya Omkarappa / Aalto University / School of Electrical Engineering / Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences - Communications Engineering

Communications Engineering -pääaineen opiskelija Bhavya Omkarappa löysi unelmatyön Ericssonilta

Bhavya Omkarappan mielestä Aalto-yliopiston kurssit simuloivat hyvin oikeaa työelämää.

Uutiset

Lisätietoja opetuskielestä

Tekniikan kandidaatin tutkinnossa opetuskieli on pääosin suomi, osin myös englanti. Osa opetuksesta on tarjolla myös ruotsiksi. Diplomi-insinöörin tutkinnossa pääasiallinen opetuskieli on englanti.

Yhteystiedot

Hakukohteeseen hakemiseen ja hakuasiakirjoihin liittyvät kysymykset voi lähettää Aalto-yliopiston hakijapalveluille osoitteeseen [email protected]. Tietoa opiskelijavalinnoita löytyy tekniikan alan hakusivuilta.

Automaatio- ja informaatioteknologian opintojen sisällön osalta voi ottaa yhteyttä sähkötekniikan kandidaattiohjelman suunnittelija Tuula Noposeen, [email protected], puh. 050 408 1024.

Haku suomen- ja ruotsinkieliseen kandidaattikoulutukseen

Tutustu meihin

Aalto Univeristy / 5G Hack The Mall course demo / photo: Linda Koskinen

5G Mall – nuorten leikkikenttä

Lukiolaiset ja korkeakouluopiskelijat etsivät 5G-teknologiasta ratkaisuja ostoskeskusten haasteisiin ensimmäistä kertaa maailmassa.

Uutiset
Aalto-yliopisto / Automaatio- ja systeemitekniikan killan logo

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta (ulkoinen linkki)

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta (AS) on aineyhdistys Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulun Automaatio- ja informaatioteknologian opiskelijoille.

Hakuaika on päättynyt

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu