Koulutustarjonta

Automaatio- ja informaatioteknologia, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Maailma koostuu yhä enemmän tietoverkoista, joiden kautta ihmiset ja laitteet ovat jatkuvasti yhteydessä toisiinsa. Yksilöiden ja organisaatioiden toiminta on syvästi riippuvainen verkosta ja siksi tarvitsemme enenevässä määrin osaajia, jotka hallitsevat näiden tietoverkkojen toiminnan ja kehittämisen. Miten puhesignaali tai radioteknologia toimii, entä teollisuuden automaatiojärjestelmät? Koulutusohjelma antaa ohjelmoinnista, matematiikasta sekä fysiikasta kiinnostuneille opiskelijoille loistavat valmiudet kehittyä automaatio-ja informaatioteknologian tulevaisuuden asiantuntijoiksi. Pääaine antaa laajan pohjan ajankohtaisille ja kehittyville aloille kuten mobiiliteknologia, teollisuusautomaatio, robotiikka, biotekniikan sovellukset sekä langaton tietoliikenne.
Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu, sähköpaja

Tutkinto:

Tekniikan kandidaatti + diplomi-insinööri

Hakuaika:

18.3.2020 – 1.4.2020

Opetuskieli:

suomi
ruotsi

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Tekniikan ala

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Sähkötekniikan korkeakoulu

Hakuaika on päättynyt

Opintojen tavoitteet

Tietoverkot ovat enenevässä määrin jokapäiväinen osa niin ihmisten arkea, elinkeinoelämää kuin teollisuutta. Käytämme päivittäin tietoverkkoja esimerkiksi kommunikaatioon, sosiaaliseen kanssakäymiseen, tiedon hankintaan ja viihteeseen. Tulevaisuudessa tämä suhde vain syvenee, kun sekä automaatiojärjestelmät että tavanomaiset arjen laitteet liittyvät verkkoon. Automaatio- ja informaatioteknologian kandidaattiohjelma valmistaa opiskelijoita ymmärtämään ja hallitsemaan tätä kehitystä, joko automaatio- ja systeemitekniikan tai informaatioteknologian näkökulmasta. Tutkinnon suorittaneilla on:

 • Automaatio- ja informaatioteknologian perusteiden tuntemus. Tutkinnon suorittaneet ymmärtävät alaan liittyviä perusteorioita ja -käsitteitä.
   
 • Vahva teoreettinen pohja matematiikassa ja luonnontieteissä. Tutkinnon suorittaneilla on hallussaan pohjatiedot erityisesti matematiikassa ja luonnontieteissä sekä lisäksi tietotekniikassa, elektroniikassa ja sähkötekniikassa, hieman pääaineesta riippuen.
   
 • Oma teknillistieteellinen identiteetti. Tutkinnon suorittaneet pystyvät seuraamaan oman alansa ammatillista kehitystä, hakemaan tieteellistä tutkimustietoa sekä toimimaan avustavissa tutkimustehtävissä.
   
 • Vahva substanssiosaaminen valitsemassaan pääaineessa. Tutkinnon suorittaneet ovat perehtyneet joko automaatio- ja systeemitekniikkaan tai informaatioteknologiaan syvällisemmin, saavuttaen pääaineessaan työelämän ja jatko-opintojen vaatiman tieto- ja taitotason.
   
 • Tärkeät työelämätaidot. Tutkinnon suorittaneilla on erilaisia työelämässä tarvittavia taitoja, kuten vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja sekä ongelmanratkaisu-, päättely- ja projektinhallintakykyjä. Opintojensa aikana opiskelija harjoittelee myös ryhmätyöskentelyä, oppii soveltamaan monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia sekä harjaantuu järjestelmälliseen ja päämäärätietoiseen työskentelyyn.

 

Tutustu meihin

Aalto-yliopisto / Automaatio- ja systeemitekniikan killan logo

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta (AS) on aineyhdistys Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulun Automaatio- ja informaatioteknologian opiskelijoille.

Aalto Univeristy / 5G Hack The Mall course demo / photo: Linda Koskinen

5G Mall – nuorten leikkikenttä

Lukiolaiset ja korkeakouluopiskelijat etsivät 5G-teknologiasta ratkaisuja ostoskeskusten haasteisiin ensimmäistä kertaa maailmassa.

Uutiset

Opintojen rakenne

Tekniikan kandidaatin tutkinnon järjestää Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulu ja se koostuu kolmen vuoden mittaiseksi suunnitellusta, 180 opintopisteen laajuisesta kokonaisuudesta:

 • Perusopinnot (70 op)
 • Pääaineopinnot (60 op)
 • Sivuaineopinnot (25 op)
 • Vapaasti valittavat opinnot (25 op)

 

Opintojen sisältö

Automaatio- ja informaatioteknologian opinnot koostuvat monipuolisista luennoista, laskuharjoituksista, laboratoriotöistä, prototyyppipajoista, tenteistä ja itsenäisistä sekä ryhmissä tehtävistä harjoitustöistä. 

Tekniikan kandidaatiksi valmistumisen jälkeen opiskelijalla on oikeus jatkaa koulun ylemmässä ohjelmassa ja valmistua diplomi-insinööriksi. Ohjelmasta jatketaan tyypillisesti alla esiteltyihin maisteriohjelmiin. Mahdollisia polkuja löytyy myös useista muista Aalto-yliopiston maisteriohjelmista niin Sähkötekniikan korkeakoulusta kuin muistakin Aalto-yliopiston korkeakouluista.

Aalto University / Automation and Electrical Engineering students / photography Mikko Raskinen

Master's Programme in Automation and Electrical Engineering

Automation and Electrical Engineering -ohjelmassa opiskelijat saavat valmiuden toimia laitteistojen ja ohjelmistojen rajapinnassa valitsemallaan alalla: sähkötekniikassa ja energiasektorilla, lääketieteellisessä tekniikassa tai säätötekniikan ja robotiikan aloilla. Vahvan matemaattis-luonnontieteellisen teorian ja perustutkimuksen pohjalta ohjelma keskittyy soveltavaan tekniikkaan kuten autonomisiin järjestelmiin, terveysteknologiaan, älykkäisiin verkkoihin ja uusiutuviin energialähteisiin liittyviin ratkaisuihin.

Koulutustarjonta
Two Aalto University students working on a laptop together / photo by Unto Rautio

Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences - Communications Engineering

Our world is digitally revolutionised, highlighting the increasing importance of internet technologies, wireless communication and communications ecosystems. The Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences – Communications Engineering covers both theoretical fundamentals and the hottest hands-on applications of communications technology, including topics like 5G, IoT, machine learning, and cybersecurity. The study option consists of a hard technological core surrounded by human-centred behavioural economics and sciences.

Koulutustarjonta

Kampus ja opiskelijaelämä

Aalto-yliopisto sijaitsee Otaniemessä, 10 minuutin metromatkan päässä Helsingin keskustasta. Uutuuttaan hohtava kampus on kotoisa ja luonnonläheinen opiskeluympäristö yli 12 000 opiskelijalle. He tutustuvat toisiinsa sekä opiskelun että aktiivisen opiskelijatoiminnan merkeissä. Aalto-yliopiston yhteydessä toimii satoja erilaisia opiskelijakerhoja ja -järjestöjä, jotka järjestävät kulttuuriin, urheiluun ja muihin harrastuksiin liittyviä tapahtumia. Yliopiston arki on muutenkin täynnä mielenkiintoisia kohtaamisia opiskelijoiden, opettajien, henkilökunnan ja yhteistyöyritysten välillä.

Myös Automaatio- ja informaatioteknologian kandidaattiohjelma toivottaa sinut tervetulleeksi tiiviiseen opiskeluyhteisöön ja samalla Aalto yliopiston Automaatio- ja systeemitekniikan kiltaan, joka on tarkoitettu koulutusohjelman opiskelijoille. Se tarjoaa opiskelijoille monenlaista tapahtumaa ja ohjelmaa: sitsejä, saunailtoja, lautapelailua, yritysvierailuja ja vaikka mitä muuta. 

Kansainväliset mahdollisuudet

Sähkötekniikan korkeakoulu tarjoaa opiskelijoille monipuoliset vaihto-opiskelumahdollisuudet ympäri maailmaa. Vaihto-opinnot on helppo sisällyttää kandidaatin tutkintoon esimerkiksi kansainvälisenä sivuainekokonaisuutena. Sinua opastetaan ja neuvotaan kohteen valinnassa ja vaihtoa tuetaan myöntämällä apurahoja. Opiskelijavaihto on integroitu tiiviisti koulutusohjelmiin, jotta kynnys vaihtoon lähtemiseen olisi mahdollisimman matala.

Aalto-yliopisto toivottaa tervetulleiksi tuhansia kansainvälisiä tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita vuosittain. He liittyvät mukaan Aallon monimuotoiseen yhteisöön sekä varsinaisten opintojen että lukuisten vapaa-ajan tapahtumien ja aktiviteettien kautta. Aktiivinen tutor-toiminta auttaa ulkomaisia opiskelijoita sopeutumaan Otaniemen arkeen ja Pohjoismaiseen kulttuuriin ja tarjoaa samalla suomalaisille opiskelijoille erinomaisen väylän heihin tutustumiseen.

 

Monialaiset mahdollisuudet

Aalto-yliopisto on tunnettu tieteen, talouden, tekniikan ja taiteen aloja yhdistävänä monialaisen opiskelun edelläkävijänä. Eloisa kampus ja vapaa-valintaiset kurssit yhdistävät eri alojen opiskelijoita tehokkaasti. Tämä luonteeltaan usein varsin spontaani monialaisuus on omiaan synnyttämään uusia ideoita ja yhdistämään niistä innostuneita ihmisiä luoden ystävyyssuhteita, hyödyllisiä verkostoja ja lopulta jopa uusia yrityksiä.

Tekniikan kandidaatin tutkinto tukee monialaisia mahdollisuuksia ennen kaikkea joustavuuden kautta. Voit valita sekä sivuaineesi että useita vapaavalintaisia yksittäisiä kursseja myös kauppatieteiden ja taiteen aloilta.

Uramahdollisuudet

Automaatio- ja informaatioteknologia on tulevaisuuden ala, joka kehittyy ja kasvaa kovaa vauhtia. Uusia yrityksiä ja innovaatioita syntyy jatkuvasti. Koulutusohjelman poikkitieteellinen luonne antaa opiskelijoille valmiudet erikoistua lukuisiin sovellusaloihin, esimerkiksi digitalisaation, mobiilin tietoliikenteen, robotiikan ja teollisuusautomaation alueilla. Suuria työllistäjiä ovat kone- ja metalliteollisuus, terveysteollisuus, sähkö- ja energiateollisuus, kemianteollisuus, prosessiteollisuus sekä ICT-sektori ja data-analytiikka. Ohjelma mahdollistaa uran esimerkiksi tutkimuksessa ja tuotekehityksessä, asiantuntijatehtävissä, yrittäjyydessä, johtotehtävissä tai opetuksessa, niin suomalaisissa kuin kansainvälisissä teollisuuden yrityksissä.

Aalto-yliopiston erinomaiset urapalvelut tukevat opiskelijoita työllistymisessä sekä Suomeen että ulkomaille. Aallon opiskelijat työllistyvät tyypillisesti erittäin hyvin heti valmistuttuaan. Myös Aallon yrittäjyysyhteisö on todella aktiivinen ja auttaa opiskelijoita omien yritysten perustamisessa. Mikäli akateeminen ura kiinnostaa, takaa yritysjuridiikan maisteriohjelma valmiuden tohtori- ja jatko-opintoihin.

 

Lisätietoja opetuskielestä

Osa perusopintojen opetuksesta on tarjolla ruotsiksi ja englanniksi. Automaatio- ja systeemitekniikan sekä Informaatioteknologian pääaineiden perus- ja menetelmäopinnot ovat suomenkielisiä, joten jokaisella opiskelijalla on oltava riittävä suomen kielen taito jo hakuvaiheessa.

Yhteystiedot

Ohjelmaan hakemiseen ja hakuasiakirjoihin liittyvät kysymykset voi lähettää Aalto-yliopiston Hakijapalveluille osoitteeseen [email protected]. Tietoa opiskelijavalinnoita löytyy tekniikan alan hakusivuilta.

Automaatio- ja informaatioteknologian opintojen sisällön osalta voi ottaa yhteyttä sähkötekniikan kandidaattiohjelman suunnittelija Tuula Noposeen, [email protected], puh. 050 408 1024.

Haku suomen- ja ruotsinkieliseen kandidaattikoulutukseen

Hakuaika on päättynyt

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu