Koulutustarjonta

Arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin maisteriohjelma - Maisema-arkkitehtuuri

Ei sisäänottoa 2022!

Maisema-arkkitehti on yhteiskunnan ja ympäristön kannalta merkittävä ammatti, jonka edustajia yhdistää halu ja taito tehdä yhteisistä maisemista kestäviä, toimivia ja kauniita. Aalto-yliopiston kansainvälisestikin arvostettu maisema-arkkitehtuurin maisteriohjelma on ainoa yliopistotasoinen maisema-arkkitehtuurin maisteritason koulutusohjelma Suomessa.
Landscape Architecture

Tutkinto:

Maisema-arkkitehti

Hakuaika:

1.12.2020 – 4.1.2021

Opetuskieli:

suomi
ruotsi

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Hakuaika on päättynyt

Haku maisterikoulutuksiin

Ei sisäänottoa 2022!

Koulutuksen tavoite

Maisema-arkkitehdit luovat nähtävää, koettavaa ja elettävää maisemaa. Kyseessä on jännittävä ala, jossa tiede ja taide yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla mahdollistaen ihmisen ja luonnon harmonisen rinnakkaiselon. Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtuurin maisteriohjelma on ainoa yliopistotasoinen maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelma Suomessa. Ohjelma on saanut osakseen myös kansainvälistä arvostusta – se valittiin vuonna 2018 yli 80 koulutusohjelman joukosta maisema-arkkitehtuurin kansainvälisen biennaalin finaaliin Barcelonassa.

Kansainvälinen maisema-arkkitehtiliitto IFLA on akkreditoinut Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelman. Viiden vuoden välein uusittava status varmistaa suomalaisen koulutuksen vastaavan ammatti- ja koulutusalan kansainvälisiä vaatimuksia. Maisema-arkkitehtuurin maisterin tutkinnon suorittaneelta odotetaan muun muassa seuraavia ominaisuuksia:

 • Kykyä tehdä yhteisistä maisemista toimivia, esteettisiä ja kestäviä. Tutkinnon suorittaneita yhdistää visionäärimäinen lähestymistapa ammattiin, jossa haetaan ratkaisuja ihmisen ja luonnon harmoniseen kohtaamisen.
 • Kokonaisvaltaista ymmärrystä ajankohtaisista ympäristökysymyksistä. Tutkinnon suorittaneet ymmärtävät työnkuvansa ekologisen ja sosiaalisen vastuun, ja ottavat huomioon kestävyyden näkökulman läpi suunnitteluprosessin.
 • Kykyä soveltaa monialaista tietoperustaa ammatissa, jonka yhteiskunnallinen merkitys laajenee. Tutkinnon suorittaneet hahmottavat ammattikuvan kansainvälistyvän ja laajenevan tehtäväkentän, ja ymmärtävät eri kulttuurien ja luonnonolosuhteiden merkityksen suunnittelussa.
 • Kykyä sekä itseohjautuvaan suunnittelutyöhön että yhteistyöhön lähialojen edustajien kanssa. Maisema-arkkitehdiksi valmistunut taitaa visuaalisen, suullisen ja kirjallisen viestinnän eri tahojen kanssa sekä projektien koordinoinnin ja ohjauksen.
 • Itsevarmuutta omasta luovuudesta ja sen valjastamisesta maisema-arkkitehdin työhön. Tutkinnon suorittaneet osaavat käyttää luovaa ajattelua maisema-arkkitehdin työssä.

Koulutuksen sisältö

Maisema-arkkitehtuurin maisteriohjelma tarjoaa jännittävän ja kiehtovan opiskeluympäristön usean eri alan risteyskohdassa. Opiskelijoilla on vapaus luoda hyvinkin personoituja osaamisprofiileja ja tutkia aihetta omien mielenkiinnon kohteidensa pohjalta.

Koulutusohjelman kurssit jakautuvat kolmeen osa-alueeseen, joista opiskelija valitsee yhden diplomityönsä aihealueeksi:

 • Maiseman suunnittelu ja rakentaminen

Kurssit antavat valmiuksia suunnitella erityyppisiä ympäristöjä sekä niiden rakenteita. Keskeisellä sijalla opetuksessa ovat ulkotilojen arkkitehtuuri ja muodonanto sekä taiteellinen ilmaisu ja sen välineet.

 • Maiseman suunnittelu ja hoito

Kurssit nostavat kestävän kehityksen, maiseman suojelun ja vaalimisen kysymykset suunnittelun keskiöön. Ne antavat valmiuksia toimia erilaisissa maankäytön suunnittelun, strategisen suunnittelun ja ympäristöhallinnon tehtävissä.

 • Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu

Kurssit perehdyttävät kaavoitukseen ja kaupunkirakentamiseen sekä antavat tiedollisia ja taidollisia valmiuksia toimia näissä asiantuntijatehtävissä.

Aiheet

Kurssit muodostavat monialaisen kokonaisuuden, joka tuo ainutlaatuisella tavalla yhteen taiteen, luonnontieteet, tekniikan osaamisen ja historian tuntemuksen. Keskeisiä aiheita kursseilla ovat muun muassa erilaiset rakennetut ympäristöt ja ulkotilat, maisemanhoito ja -suojelu, tuotantomaisema, kestävän maankäytön suunnittelu sekä digitaalinen maisemasuunnittelu. Pääaineen pakollisten kurssien lisäksi opiskelija valitsee haluamansa erikoistumisalueen mukaan vaihtoehtoisia studiokursseja, joita ovat esimerkiksi: 

 • Maisemarakentamisen syventävä kurssi (10-15 op)
 • Maisemanhoito (10-15 op)
 • Digital landscape architecture and urbanism (10-15 op)
 • Landscape ecology in planning (10-15 op)
 • Landscape of production (10-15 op)

Oppiminen

Maisema-arkkitehtuurin maisteriohjelmassa korostuu itseohjautuva työskentelytapa. Jokaisen lukukauden alussa opiskelijat laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja viikkotyöjärjestyksen, jossa määritellään suoritettavat kurssit ja henkilökohtainen työohjelma. Keskeisellä sijalla ovat suunnittelutehtävät ja studiokurssit, joissa paneudutaan ajankohtaisiin ympäristökysymyksiin. Noin puolet opinnoista koostuu suunnitteluaineista.

Harjoitustöitä tehdään yksilö-, pari- ja ryhmätöinä. Kurssilaisten välinen vuorovaikutus, toisilta oppiminen ja keskustelu- sekä palautetilaisuudet ovat omiaan kehittämään yhteisöllisyyttä ja verkostossa toimimisen taitoja, mitkä ovat myös tulevaisuuden työelämän tukipilareita.

Maisema-arkkitehtuurin maisteriohjelman tavoitteena on valmistaa opiskelijat ammattiin ja sen osaavaan harjoittamiseen. Ohjelmalla on tiiviit suhteet alan toimijoihin esimerkiksi vierailevien asiantuntijoiden ja Suomen maisema-arkkitehtiliitto MARKin kautta. Kurssien harjoitustyöt ja diplomityöt ovat usein toimeksiantoja kunnilta ja kaupungeilta.

Lisätietoa ohjelmasta ja kurssien tarkemmat sisällöt löydät lukuvuosien 2020-2022 opinto-oppaasta.

Koulutuksen rakenne

Maisema-arkkitehtuurin maisteriohjelman järjestää Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu ja se koostuu kahden vuoden mittaiseksi suunnitellusta, 120 opintopisteen laajuisesta kokonaisuudesta:

 • Pääaineopinnot (60 op)
 • Vapaasti valittavat opinnot (30 op)
 • Diplomityö (30 op)

Vapaasti valittaviin opintoihin voi sisältyä sivuaine. Opintoihin voidaan hyväksyä myös muualla (esim. ulkomailla) suoritettuja maisema-arkkitehtuurin opintoja. Ammattiharjoittelua voidaan hyväksyä enintään 15 op.

Opetuskieli

Maisema-arkkitehtuurin maisteriohjelman kieli on suomi. Opiskelija voi tehdä harjoitustyönsä myös ruotsiksi. Noin puolet kursseista järjestetään englanniksi.

Lisätietoa opetuskielistä Aalto-yliopistossa: http://www.aalto.fi/fi/hakijapalvelut/perustietoa-opiskelusta

Jatko-opinto mahdollisuudet

Maisema-arkkitehtuurin tutkinto antaa myös mahdollisuuden suuntautua tutkijan uralle ja hakeutua tohtorikoulutukseen. Maisema-arkkitehtuurin tutkimus on kasvava ala, jota tarvitaan ammatin kehittymisen ja tieteiden välisen vuoropuhelun kannalta.

Uramahdollisuudet

Maisema-arkkitehtuuri on kasvava ala, jonka yhteiskunnallinen merkittävyys on korostumassa ympäristökriisin myötä. Kansainvälisen maisema-arkkitehtiliitto IFLAN akkreditoima ohjelma antaa valmistuneille valtuudet harjoittaa maisema-arkkitehdin ammattia maailmanlaajuisesti. Alan työllisyystilanne on erittäin hyvä. Valmistuneilla on mahdollisuus edetä tärkeisiin päätöksentekoasemiin esimerkiksi kaavoituksen, maisemasuunnittelun ja kaupunkirakentamisen alalla. Maisema-arkkitehtuurin maisteriohjelmasta valmistuneiden tyypillisiä työpaikkoja ovat esimerkiksi:

 • Maisema-arkkitehti-, arkkitehti-, insinööri- ja monialatoimistot yksityisellä sektorilla
 • Kaavoitus- ja kaupunkisuunnitteluorganisaatiot; kaupungit, kunnat ja maakunnat
 • Ympäristöhallinto (ELY-keskukset ja maakuntaliitot)
 • Itse perustettu suunnittelutoimisto

Aalto-yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen erinomaiset urapalvelut, jotka tukevat opiskelijoita työllistymisessä sekä Suomeen että ulkomaille. Myös Aallon yrittäjyysyhteisö on todella aktiivinen ja auttaa opiskelijoita omien yritysten perustamisessa.

Kansainvälistyminen

Maisema-arkkitehtuurin koulutuksessa kansainvälistymistä tapahtuu monella tasolla ja opetuksessa seurataan aktiivisesti maisema-arkkitehtuurin kansainvälisiä ilmiöitä. Opintoihin liittyy myös opintomatkoja ulkomaille ja toisinaan yhteistyökursseja tai -projekteja kansainvälisten yhteistyöyliopistojen kanssa. Ohjelma on lisäksi aktiivisesti mukana Euroopan maisema-arkkitehtuurikoulujen yhteistyöorganisaatiossa (ECLAS). Edellä mainitun lisäksi opiskelija voi kansainvälistyä esimerkiksi:

 • lähtemällä opiskelijavaihtoon ulkomaiseen yliopistoon 
 • opiskelemalla kesäkurssilla tai -koulussa ulkomailla
 • tekemällä työharjoittelun ulkomailla
 • opiskelemalla kieliä ja kulttuurienvälistä viestintää

Aalto-yliopisto toivottaa tervetulleiksi tuhansia kansainvälisiä tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita vuosittain. He liittyvät mukaan Aallon monimuotoiseen yhteisöön sekä varsinaisten opintojen että lukuisten vapaa-ajan tapahtumien ja aktiviteettien kautta. Aktiivinen tutor-toiminta auttaa ulkomaisia opiskelijoita sopeutumaan Otaniemen arkeen ja Pohjoismaiseen kulttuuriin ja tarjoaa samalla suomalaisille opiskelijoille erinomaisen väylän heihin tutustumiseen.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Aalto-yliopisto on tunnettu tieteen, talouden, tekniikan ja taiteen aloja yhdistävänä monialaisen opiskelun edelläkävijänä. Eloisa kampus ja vapaavalintaiset kurssit yhdistävät eri alojen opiskelijoita tehokkaasti. Tämä luonteeltaan usein varsin spontaani monialaisuus on omiaan synnyttämään uusia ideoita ja yhdistämään niistä innostuneita ihmisiä luoden ystävyyssuhteita, hyödyllisiä verkostoja ja lopulta jopa uusia yrityksiä.

Maisema-arkkitehtuurin maisteriohjelmassa opintoja on niin ekologiassa, digitaalisissa menetelmissä, ympäristölainsäädännössä kuin metsänhoidossakin. Opettajina on edellä mainittujen alojen asiantuntijoita. Ohjelma käy tiivistä vuoropuhelua arkkitehtuurin koulutusohjelman kanssa erityisesti yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun kursseilla. Myös insinööritieteiden koulutusohjelmien kanssa on kursseja ja yhteistyötä.

Maisterin tutkinnossa opiskelija voi lisäksi valita sivuaineen ja valinnaisia opintokokonaisuuksia. Opiskelijalla on käytössään koko Aallon kurssitarjonta ja hän voi halutessaan hyödyntää myös toisen suomalaisen yliopiston kurssitarjontaa JOO-sopimuksen kautta. Opinnot sisällytetään tutkintoon ja opinto-oikeus myönnetään määräajaksi.

Yhteystiedot

Ohjelmaan hakemiseen ja hakuasiakirjoihin liittyvät kysymykset voi lähettää Aalto-yliopiston hakijapalveluille osoitteeseen [email protected] Tietoa opiskelijavalinnoista löytyy tekniikan alan hakusivuilta. Maisema-arkkitehtuurin opintojen sisällön osalta voi ottaa yhteyttä suunnittelija Niina Tikkaseen, [email protected]

Hakumenettely ja hakukohdekohtaiset arviointiperusteet

Hakukohteen valintamenettely ja arviointiperusteet

Maisema-arkkitehtuurin maisteriohjelma

I Vaihe

Opintomenestys

Arvioinnin kohde

Aiemman tutkinnon arvosanat

Mitä edellytämme hakijalta/Hakukohteen vaatimukset

Soveltuvien opintojen riittävä määrä ja aiempi opintomenestys.

Kompetenssien osoittamisen tapa

Opiskelutodistukset (opinto-suoritusotteet ja tutkintotodistus)

 

Taiteellinen ja/tai designtoiminta

Arvioinnin kohde

Taiteelliset ja/tai suunnittelun näytöt sekä tehtävät

Mitä edellytämme hakijalta/Hakukohteen vaatimukset

Portfolio johon on liitetty myös CV ja motivaatiokirje

 

Hakijan tulee osoittaa potentiaalia

maisema-arkkitehtuurin alalle. Lisäksi hakijalla tulee olla maisema-arkkitehtonista suunnitteluosaamista, visualisointitaitoja ja taiteellista luovuutta.

 

Hakijan omista työnäytteistä (suunnittelutöistä, harjoitustöistä, mahdollisista muista työnäytteistä) koostetun portfolion tulee esitellä laaja-alaisesti ja monipuolisesti hakijan suunnittelutaitoja ja taiteellista luovuutta. Arvioinnin pääpaino kohdistuu portfolion tasoon kokonaisuutena sekä erityisesti suunnitelmapiirustuksiin ja muuhun kuva-aineistoon.

 

Portfolioon tulee sisältyä hakijan ansioluettelo, jossa kerrotaan henkilötiedot, koulutus, työkokemus sekä muu ammatillinen/taiteellinen toiminta ja saavutukset (näyttelyt, julkaisut, palkinnot ja apurahat, opintomatkat ja luottamustehtävät, yms.).

Kompetenssien osoittamisen tapa

Portfolio

Tiedoston maksimikoko on 1.0 GB. Tiedostonimi: Portfolio-sukunimi-etunimi.pdf

 

Aiemmat opinnot

Arvioinnin kohde

Aiempien opintojen sisältö ja määrä suhteessa hakukohteen

vaatimuksiin/sisältöön

Mitä edellytämme hakijalta/Hakukohteen vaatimukset

Soveltuva aiempi tutkinto, ts. tutkinto maisema-arkkitehtuuriin soveltuvalta alalta:

Edellytämme hakijoilta aiempaa tutkintoa soveltuvalta alalta, esim. maisema-arkkitehtuurista, AMK-tutkintoa maisemasuunnittelusta tai miljöörakentamisesta tai yliopiston kandidaatin tai maisterin tutkintoa soveltuvalta luonnontieteelliseltä alalta.

Kompetenssien osoittamisen tapa

Opiskelutodistukset (opinto-suoritusotteet ja tutkintotodistus)

 

Soveltuvuus

Arvioinnin kohde

Ohjelman soveltuvuus hakijalle, kommunikointitaidot, motivaatio ja sitoutuminen opintoihin, toisen vaiheen tehtävien arviointi

Mitä edellytämme hakijalta/Hakukohteen vaatimukset

Motivaatio ja sitoutuneisuus motivaatiokirjeen perusteella.

 

Motivaatiokirjeessä (max 4000 merkkiä) hakijan tulee perustella, miksi hakee opiskelemaan maisema-arkkitehtuuria, mitkä ovat hänen erityiset kiinnostuksen kohteensa sekä tavoitteensa ja toiveensa opiskelusta Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelmassa.

Hakijan tulee eritellä näkemyksiään maisema-arkkitehtuurista sekä sitä, miten ne ilmenevät portfolion työnäytteissä. Motivaatiokirje liitetään osaksi portfoliota.

Kompetenssien osoittamisen tapa

Motivaatiokirje

 

 

II Vaihe

Soveltuvuus

Arvioinnin kohde

Ohjelman soveltuvuus hakijalle, kommunikointitaidot, motivaatio ja sitoutuminen opintoihin

Mitä edellytämme hakijalta/Hakukohteen vaatimukset

Haastattelussa osoitettu soveltuvuus

Kompetenssien osoittamisen tapa

Haastattelu

 

Valintamenettely

Valintamenettely koostuu kahdesta vaiheesta niiden hakijoiden osalta, jotka täyttävät valinnan yleisen hakukelpoisuuden ehdot. 

I Vaihe

Hakemukset arvioidaan I vaiheessa seuraavien kriteereiden perusteella:

 • Opintomenestys
 • Taiteellinen ja/tai designtoiminta
 • Aikaisemmat opinnot
 • Soveltuvuus/Motivaatiokirje
   

Vain ne hakemukset, jotka täyttävät vaatimukset/jotka saavat parhaimmat pisteet I vaiheessa, kutsutaan valinnan II vaiheeseen.

II Vaihe

Arviointi perustuu seuraaviin kriteereihin II vaiheessa

 • Soveltuvuus/Haastattelu
 • Opintomenestys
 • Taiteellinen ja/tai designtoiminta
 • Aiemmat opinnot
 • Soveltuvuus/Motivaatiokirje

Lopullinen päätös valinnoista tehdään sekä I vaiheen että II vaiheen arvioinnin perusteella

Toinen vaihe muodostuu haastattelusta, johon tulee osallistua paikan päällä (poikkeustilanteessa etänä). II vaiheessa arvioidaan kokonaissoveltuvuus, jossa arvioidaan kaikkia hakukriteereitä yhdessä.

Hakukohdekohtaiset liitteet

Hakukohteen vaatimat hakudokumentit on lueteltu alla. Huomioithan myös yleisissä hakuohjeissa kerrottavat hakuasiakirjoja koskevat vaatimukset (https://www.aalto.fi/fi/opiskelu-aallossa/haku-maisterikoulutuksiin)

Portfolio johon on integroitu CV ja motivaatiokirje

Portfolio: Portfolio on koostettu hakijan omista työnäytteistä (suunnittelutöistä, harjoitustöistä, mahdollisista muista työnäytteistä). Portfolion tulee esitellä laaja-alaisesti ja monipuolisesti hakijan suunnittelutaitoja ja taiteellista luovuutta. Portfolioon tulee sisältyä hakijan ansioluettelo, jossa kerrotaan henkilötiedot, koulutus, työkokemus sekä muu ammatillinen/taiteellinen toiminta ja saavutukset (näyttelyt, julkaisut, palkinnot ja apurahat, opintomatkat ja luottamustehtävät, yms.). CV liitetään osaksi portfoliota.

Motivaatiokirje: Motivaatiokirjeessä (max. 4000 merkkiä) hakijan tulee perustella, miksi hakee opiskelemaan maisema-arkkitehtuuria, mitkä ovat hänen erityiset kiinnostuksen kohteensa sekä tavoitteensa ja toiveensa opiskelusta Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelmassa. Hakijan tulee eritellä näkemyksiään maisema-arkkitehtuurista sekä sitä, miten ne ilmenevät portfolion työnäytteissä. Motivaatiokirje liitetään osaksi portfoliota.

Tiedoston maksimikoko on 1.0 GB. Tiedostonimi: Portfolio-sukunimi-etunimi.pdf. Jos portfoliossasi on salasanasuojattuja videolinkkejä, merkitse salasana(t) portfolioon. Jos et liitä portfoliota hakulomakkeelle määräaikaan mennessä, hakemus hylätään.

Portfolion puute estää hakemuksen arvioinnin.

Hakemusasiakirjojen kieli

Hakudokumentit tulee palauttaa jollakin seuraavista kielistä: suomi tai ruotsi.

Täydentävät opinnot

Hakijalle voidaan asettaa vaatimus täydentävistä opinnoista, joiden määrä ja laatu riippuu aiemmasta tutkinnosta.
 

Hakuaika on päättynyt

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu