Koulutustarjonta

Arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin maisteriohjelma - Maisema-arkkitehtuuri

Ei sisäänottoa 2022!

Maisema-arkkitehdit luovat nähtävää, koettavaa ja elettävää ympäristöä. Maisema-arkkitehtuuri on poikkitieteellinen ja -taiteellinen ala, joka yhdistää taiteen, luonnontieteiden ja tekniikan osaamista. Esteettisyys, ekologisuus ja toiminnallisuus ovat maisema-arkkitehtuurin perusarvoja.
Landscape Architecture

Tutkinto:

Maisema-arkkitehti

Hakuaika:

1.12.2020 – 4.1.2021

Opetuskieli:

suomi
ruotsi

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Hakuaika on päättynyt

Haku maisterikoulutuksiin

Ei sisäänottoa 2022!

Maisema-arkkitehdit luovat nähtävää, koettavaa ja elettävää ympäristöä. Maisema-arkkitehtuuri on poikkitieteellinen ja -taiteellinen ala, joka yhdistää taiteen, luonnontieteiden ja tekniikan osaamista. Esteettisyys, ekologisuus ja toiminnallisuus ovat maisema-arkkitehtuurin perusarvoja.

Tavoitteena on tuottaa hyvää ja kestävää ympäristöä ja yhdyskuntia. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi asuinympäristöjen, julkisten puistojen, viheralueiden, virkistys- ja työpaikka-alueiden ulkotilojen suunnittelua, kaavoitukseen liittyvää alueiden käytön suunnittelua, maiseman ja historiallisten ympäristöjen suojelun ja hoidon sekä ympäristön kunnostamisen suunnittelua tai maisemaan ja ympäristöön liittyviä tutkimus- ja asiantuntijatehtäviä.  

Osaamistavoitteet

Maisema-arkkitehtuurin pääaineen tavoitteena on valmistaa opiskelijat ammattiin sekä sen osaavaan ja vastuulliseen harjoittamiseen. Maisteriopinnoissa kandidaattivaiheessa saavutettuja taitoja kehitetään ja syvennetään. Maisema-arkkitehdin tutkinto tarjoaa seuraavat valmiudet ja taidot:

 • Taitoa tuottaa esteettisiä, toimivia ja kestäviä ratkaisuja ihmisen ja luonnon kohtaamisiin erilaisissa maiseman suunnittelun, rakentamisen, hoidon ja suojelun sekä yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun ja ympäristöhallinnon tehtävissä.
 • Kykyä soveltaa monialaista tietoperustaa ammattitehtävissä.
 • Kykyä kehittää maisema-arkkitehtonista ilmaisua ja kokonaisvaltaista ammattinäkemystä,
 • Alan historian ja teoriaperustan sekä ajankohtaisten haasteiden ja tehtävien tuntemusta.
 • Analyyttistä, kriittistä ja luovaa ajattelukykyä, ongelmanratkaisutaitoa sekä erilaisten suunnittelumetodologioiden ja –strategioiden tuntemusta ja osaamista.
 • Maisema-arkkitehdin työn ekologisten, kulttuuristen, yhteiskunnallisten ja taloudellisten kytkösten ja vaikutusten ymmärtämistä.
 • Kykyä hahmottaa maisema-arkkitehdin ammattikuvan kansainvälisen ja laajentuvan tehtäväkentän sekä ymmärtää eri kulttuurien ja luonnonolosuhteiden merkityksen suunnittelussa.

Kansainvälinen maisema-arkkitehtiliitto IFLA on akkreditoinut Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtuurin koulutuksen. Viiden vuoden välein uusittava status varmistaa suomalaisen koulutuksen vastaavan ammatti- ja koulutusalan kansainvälisiä vaatimuksia.

Opetuskieli

Maisema-arkkitehtuurin pääaineen kieli on suomi. Opiskelija voi tehdä harjoitustyönsä myös ruotsiksi. Noin puolet kursseista järjestetään englanniksi.

Lisätietoa opetuskielistä Aalto-yliopistossa: http://www.aalto.fi/fi/hakijapalvelut/perustietoa-opiskelusta

Jatko-opinto mahdollisuudet

Maisema-arkkitehtuurin tutkinto antaa myös mahdollisuuden suuntautua tutkijan uralle ja hakeutua tohtorikoulutukseen. Maisema-arkkitehtuurin tutkimus on kasvava ala, jota tarvitaan ammatin kehittymisen ja tieteiden välisen vuoropuhelun kannalta.

Uramahdollisuudet

Maisema-arkkitehtuuri on kasvava ala, jonka yhteiskunnallinen merkittävyys on korostumassa ympäristökriisin myötä. Kansainvälisen maisema-arkkitehtiliitto IFLAN akkreditoima ohjelma antaa valmistuneille valtuudet harjoittaa maisema-arkkitehdin ammattia maailmanlaajuisesti. Alan työllisyystilanne on erittäin hyvä. Valmistuneilla on mahdollisuus edetä tärkeisiin päätöksentekoasemiin esimerkiksi kaavoituksen, maisemasuunnittelun ja kaupunkirakentamisen alalla. Maisema-arkkitehtuurin pääaineesta valmistuneiden tyypillisiä työpaikkoja ovat esimerkiksi:

 • Maisema-arkkitehti-, arkkitehti-, insinööri- ja monialatoimistot yksityisellä sektorilla
 • Kaavoitus- ja kaupunkisuunnitteluorganisaatiot; kaupungit, kunnat ja maakunnat
 • Ympäristöhallinto (ELY-keskukset ja maakuntaliitot)
 • Itse perustettu suunnittelutoimisto

Aalto-yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen erinomaiset urapalvelut, jotka tukevat opiskelijoita työllistymisessä sekä Suomeen että ulkomaille. Myös Aallon yrittäjyysyhteisö on todella aktiivinen ja auttaa opiskelijoita omien yritysten perustamisessa.

Kansainvälistyminen

Maisema-arkkitehtuurin koulutuksessa kansainvälistymistä tapahtuu monella tasolla ja opetuksessa seurataan aktiivisesti maisema-arkkitehtuurin kansainvälisiä ilmiöitä. Opintoihin liittyy myös opintomatkoja ulkomaille ja toisinaan yhteistyökursseja tai -projekteja kansainvälisten yhteistyöyliopistojen kanssa. Ohjelma on lisäksi aktiivisesti mukana Euroopan maisema-arkkitehtuurikoulujen yhteistyöorganisaatiossa (ECLAS). Edellä mainitun lisäksi opiskelija voi kansainvälistyä esimerkiksi:

 • lähtemällä opiskelijavaihtoon ulkomaiseen yliopistoon 
 • opiskelemalla kesäkurssilla tai -koulussa ulkomailla
 • tekemällä työharjoittelun ulkomailla
 • opiskelemalla kieliä ja kulttuurienvälistä viestintää

Aalto-yliopisto toivottaa tervetulleiksi tuhansia kansainvälisiä tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita vuosittain. He liittyvät mukaan Aallon monimuotoiseen yhteisöön sekä varsinaisten opintojen että lukuisten vapaa-ajan tapahtumien ja aktiviteettien kautta. Aktiivinen tutor-toiminta auttaa ulkomaisia opiskelijoita sopeutumaan Otaniemen arkeen ja Pohjoismaiseen kulttuuriin ja tarjoaa samalla suomalaisille opiskelijoille erinomaisen väylän heihin tutustumiseen.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Aalto-yliopisto on tunnettu tieteen, talouden, tekniikan ja taiteen aloja yhdistävänä monialaisen opiskelun edelläkävijänä. Eloisa kampus ja vapaavalintaiset kurssit yhdistävät eri alojen opiskelijoita tehokkaasti. Tämä luonteeltaan usein varsin spontaani monialaisuus on omiaan synnyttämään uusia ideoita ja yhdistämään niistä innostuneita ihmisiä luoden ystävyyssuhteita, hyödyllisiä verkostoja ja lopulta jopa uusia yrityksiä.

Maisema-arkkitehtuurin pääaineessa opintoja on niin ekologiassa, digitaalisissa menetelmissä, ympäristölainsäädännössä kuin metsänhoidossakin. Opettajina on edellä mainittujen alojen asiantuntijoita. Ohjelma käy tiivistä vuoropuhelua arkkitehtuurin koulutusohjelman kanssa erityisesti yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun kursseilla. Myös insinööritieteiden koulutusohjelmien kanssa on kursseja ja yhteistyötä.

Maisterin tutkinnossa opiskelija voi lisäksi valita sivuaineen ja valinnaisia opintokokonaisuuksia. Opiskelijalla on käytössään koko Aallon kurssitarjonta ja hän voi halutessaan hyödyntää myös toisen suomalaisen yliopiston kurssitarjontaa JOO-sopimuksen kautta. Opinnot sisällytetään tutkintoon ja opinto-oikeus myönnetään määräajaksi.

Yhteystiedot

Hakemiseen ja hakuasiakirjoihin liittyvät kysymykset voi lähettää Aalto-yliopiston hakijapalveluille osoitteeseen [email protected] Tietoa opiskelijavalinnoista löytyy tekniikan alan hakusivuilta. Maisema-arkkitehtuurin opintojen sisällön osalta voi ottaa yhteyttä suunnittelija Niina Tikkaseen, [email protected]

Hakumenettely ja hakukohdekohtaiset arviointiperusteet 2021

Hakukohteen valintamenettely ja arviointiperusteet

Maisema-arkkitehtuurin maisteriohjelma

I Vaihe

Opintomenestys

Arvioinnin kohde

Aiemman tutkinnon arvosanat

Mitä edellytämme hakijalta/Hakukohteen vaatimukset

Soveltuvien opintojen riittävä määrä ja aiempi opintomenestys.

Kompetenssien osoittamisen tapa

Opiskelutodistukset (opinto-suoritusotteet ja tutkintotodistus)

 

Taiteellinen ja/tai designtoiminta

Arvioinnin kohde

Taiteelliset ja/tai suunnittelun näytöt sekä tehtävät

Mitä edellytämme hakijalta/Hakukohteen vaatimukset

Portfolio johon on liitetty myös CV ja motivaatiokirje

 

Hakijan tulee osoittaa potentiaalia

maisema-arkkitehtuurin alalle. Lisäksi hakijalla tulee olla maisema-arkkitehtonista suunnitteluosaamista, visualisointitaitoja ja taiteellista luovuutta.

 

Hakijan omista työnäytteistä (suunnittelutöistä, harjoitustöistä, mahdollisista muista työnäytteistä) koostetun portfolion tulee esitellä laaja-alaisesti ja monipuolisesti hakijan suunnittelutaitoja ja taiteellista luovuutta. Arvioinnin pääpaino kohdistuu portfolion tasoon kokonaisuutena sekä erityisesti suunnitelmapiirustuksiin ja muuhun kuva-aineistoon.

 

Portfolioon tulee sisältyä hakijan ansioluettelo, jossa kerrotaan henkilötiedot, koulutus, työkokemus sekä muu ammatillinen/taiteellinen toiminta ja saavutukset (näyttelyt, julkaisut, palkinnot ja apurahat, opintomatkat ja luottamustehtävät, yms.).

Kompetenssien osoittamisen tapa

Portfolio

Tiedoston maksimikoko on 1.0 GB. Tiedostonimi: Portfolio-sukunimi-etunimi.pdf

 

Aiemmat opinnot

Arvioinnin kohde

Aiempien opintojen sisältö ja määrä suhteessa hakukohteen

vaatimuksiin/sisältöön

Mitä edellytämme hakijalta/Hakukohteen vaatimukset

Soveltuva aiempi tutkinto, ts. tutkinto maisema-arkkitehtuuriin soveltuvalta alalta:

Edellytämme hakijoilta aiempaa tutkintoa soveltuvalta alalta, esim. maisema-arkkitehtuurista, AMK-tutkintoa maisemasuunnittelusta tai miljöörakentamisesta tai yliopiston kandidaatin tai maisterin tutkintoa soveltuvalta luonnontieteelliseltä alalta.

Kompetenssien osoittamisen tapa

Opiskelutodistukset (opinto-suoritusotteet ja tutkintotodistus)

 

Soveltuvuus

Arvioinnin kohde

Ohjelman soveltuvuus hakijalle, kommunikointitaidot, motivaatio ja sitoutuminen opintoihin, toisen vaiheen tehtävien arviointi

Mitä edellytämme hakijalta/Hakukohteen vaatimukset

Motivaatio ja sitoutuneisuus motivaatiokirjeen perusteella.

 

Motivaatiokirjeessä (max 4000 merkkiä) hakijan tulee perustella, miksi hakee opiskelemaan maisema-arkkitehtuuria, mitkä ovat hänen erityiset kiinnostuksen kohteensa sekä tavoitteensa ja toiveensa opiskelusta Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelmassa.

Hakijan tulee eritellä näkemyksiään maisema-arkkitehtuurista sekä sitä, miten ne ilmenevät portfolion työnäytteissä. Motivaatiokirje liitetään osaksi portfoliota.

Kompetenssien osoittamisen tapa

Motivaatiokirje

 

 

II Vaihe

Soveltuvuus

Arvioinnin kohde

Ohjelman soveltuvuus hakijalle, kommunikointitaidot, motivaatio ja sitoutuminen opintoihin

Mitä edellytämme hakijalta/Hakukohteen vaatimukset

Haastattelussa osoitettu soveltuvuus

Kompetenssien osoittamisen tapa

Haastattelu

 

Valintamenettely

Valintamenettely koostuu kahdesta vaiheesta niiden hakijoiden osalta, jotka täyttävät valinnan yleisen hakukelpoisuuden ehdot. 

I Vaihe

Hakemukset arvioidaan I vaiheessa seuraavien kriteereiden perusteella:

 • Opintomenestys
 • Taiteellinen ja/tai designtoiminta
 • Aikaisemmat opinnot
 • Soveltuvuus/Motivaatiokirje
   

Vain ne hakemukset, jotka täyttävät vaatimukset/jotka saavat parhaimmat pisteet I vaiheessa, kutsutaan valinnan II vaiheeseen.

II Vaihe

Arviointi perustuu seuraaviin kriteereihin II vaiheessa

 • Soveltuvuus/Haastattelu
 • Opintomenestys
 • Taiteellinen ja/tai designtoiminta
 • Aiemmat opinnot
 • Soveltuvuus/Motivaatiokirje

Lopullinen päätös valinnoista tehdään sekä I vaiheen että II vaiheen arvioinnin perusteella

Toinen vaihe muodostuu haastattelusta, johon tulee osallistua paikan päällä (poikkeustilanteessa etänä). II vaiheessa arvioidaan kokonaissoveltuvuus, jossa arvioidaan kaikkia hakukriteereitä yhdessä.

Hakukohdekohtaiset liitteet

Hakukohteen vaatimat hakudokumentit on lueteltu alla. Huomioithan myös yleisissä hakuohjeissa kerrottavat hakuasiakirjoja koskevat vaatimukset (https://www.aalto.fi/fi/opiskelu-aallossa/haku-maisterikoulutuksiin)

Portfolio johon on integroitu CV ja motivaatiokirje

Portfolio: Portfolio on koostettu hakijan omista työnäytteistä (suunnittelutöistä, harjoitustöistä, mahdollisista muista työnäytteistä). Portfolion tulee esitellä laaja-alaisesti ja monipuolisesti hakijan suunnittelutaitoja ja taiteellista luovuutta. Portfolioon tulee sisältyä hakijan ansioluettelo, jossa kerrotaan henkilötiedot, koulutus, työkokemus sekä muu ammatillinen/taiteellinen toiminta ja saavutukset (näyttelyt, julkaisut, palkinnot ja apurahat, opintomatkat ja luottamustehtävät, yms.). CV liitetään osaksi portfoliota.

Motivaatiokirje: Motivaatiokirjeessä (max. 4000 merkkiä) hakijan tulee perustella, miksi hakee opiskelemaan maisema-arkkitehtuuria, mitkä ovat hänen erityiset kiinnostuksen kohteensa sekä tavoitteensa ja toiveensa opiskelusta Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelmassa. Hakijan tulee eritellä näkemyksiään maisema-arkkitehtuurista sekä sitä, miten ne ilmenevät portfolion työnäytteissä. Motivaatiokirje liitetään osaksi portfoliota.

Tiedoston maksimikoko on 1.0 GB. Tiedostonimi: Portfolio-sukunimi-etunimi.pdf. Jos portfoliossasi on salasanasuojattuja videolinkkejä, merkitse salasana(t) portfolioon. Jos et liitä portfoliota hakulomakkeelle määräaikaan mennessä, hakemus hylätään.

Portfolion puute estää hakemuksen arvioinnin.

Hakemusasiakirjojen kieli

Hakudokumentit tulee palauttaa jollakin seuraavista kielistä: suomi tai ruotsi.

Täydentävät opinnot

Hakijalle voidaan asettaa vaatimus täydentävistä opinnoista, joiden määrä ja laatu riippuu aiemmasta tutkinnosta.
 

Hakuaika on päättynyt

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu