Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö sr

Haettavat apurahat, kevät 2020

Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön ja Yrjö Uiton säätiön apurahat ovat haettavissa kahdesti vuodessa: keväällä helmikuussa ja syksyllä syyskuussa.
Aalto-yliopisto Oppismiskeskus / Tuomas Uusheimo
Ohjeet ja hakulomakkeet

Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön apurahat keväällä 2020
 

Tukisäätiö tukee erityisesti sellaisia tutkimushankkeita, joissa pyritään määrätietoisesti julkaisuun laadukkaassa kansainvälisessä referoidussa lehdessä. Tutkimussuunnitelman tai konferenssiesitelmän potentiaalia arvioitaessa otetaan selkeästi huomioon viimeisien vuosien aikana osoitettu kyky julkaista referoiduissa lehdissä omia tutkimushankkeita (ei edellytetä maisteri- tai jatkotutkintoa suorittavilta).

 

Yleistä:

•    Apurahaa haetaan täyttämällä sähköinen hakemuslomake tukisäätiön sivuilla.
Linkki on Ohjeet ja hakulomakkeet -sivun alaosassa. Hakemuslomake liitteineen lähetetään sähköisesti tukisäätiölle. Verkkopalvelin sulkeutuu hakuajan päättyessä lauantaina 29.2.2020 klo 24.00 Suomen aikaa.
•    Kauppakorkeakoulun tutkija: tutkijan tulee olla julkaisuhetkellä vähintään 50 % Kauppakorkeakoulun palveluksessa tai siten, että Kauppakorkeakoulu on tutkijan ja emeritus/emerita -tutkijan akateeminen koti (main academic affiliation)
•    Matka-apurahat: APURAHAA VOI HAKEA YHTEEN TIETEELLISEEN KONFERENSSIIN ja osallistujalta edellytetään konferenssin ohjelmaan hyväksyttyä alustusta. Matka-apurahaa voi hakea hakuajan päättymisen jälkeen toteutuviin matkoihin. Takautuvasti ei apurahaa jo toteutuneisiin matkoihin myönnetä.  
•    Henkilökohtaisia apurahoja myönnetään toimenhaltijoille vain toimivapaan rahoittamiseen.
•    Päivärahoja ei myönnetä.
•    Sähköinen lausunto hakemuksiin: Hakemuksiin liitettävät lausunnot tehdään sähköisesti verkkopalvelun kautta. Lausunnon antaja kirjautuu verkkopalveluun ja täyttää lausuntolomakkeen. Lisää tietoa sähköisen lausunnon antamisesta löytyy sivulta ohjeet ja hakulomakkeet.

Apurahan saajien lakisääteinen sosiaaliturva
Apurahansaajien lakisääteiset eläke-, tapaturma- ja ryhmähenkilövakuutusmaksut (n. 14 % apurahan määrästä) sisältyvät myönnettävien työskentelyapurahojen määrään. Laki koskee työskentelyapurahoja siltä osin kuin työskentely kestää vähintään 4 kk. Tarkemmat tiedot lähetetään apurahojen saajille myöntökirjeiden yhteydessä. Lisätiedot www.mela.fi. (Ei koske maisteritutkinto-opiskelijoita).

Opettajien, tutkijoiden ja muun henkilökunnan haettavina olevat apurahat

Tukisäätiön käyttörahasto:
Tutkimusprojektiapurahat tieteellisiin tutkimusprojekteihin. Etusijalla ovat kauppa- ja taloustieteiden alan tutkimus ja myös eri aineiden yhteistyönä tehtävät ja käynnistettävät Kauppakorkeakoulun kannalta strategisesti tärkeät tutkimushankkeet.

Tutkimusapurahat tieteelliseen tutkimustyöhön ja jatko-opintoihin liittyviin opinnäytetutkimuksiin;

Emeritusprofessoriapuraha (7 500 euroa/vuosi). Hakemukseen on liitettävä CV (liite) ja laitosjohtajan puolto ja sitoumus (sähköinen lausuntolomake). Emeritusprofessoriapurahan saaja sitoutuu aktiivisesti jatkamaan tutkimustoimintaansa ja ohjaamaan tohtoriopiskelijoita sekä suorittamaan laitosjohtajan kanssa erikseen mahdollisesti sovitut muut tehtävät. Laitoksen, jolla professori työskentelee/on työskennellyt, on sitouduttava tarjoamaan eläkkeelle jäävälle professorille normaalit työedellytykset (tietokone ja käyttäjätunnukset, sähköposti, puhelin, tulostus/kopiointi -mahdollisuus sekä (jaetun) työhuoneen käyttöoikeus). Järjestely koskee vain vakituisia (täys)professoreita, jotka jäävät eläkkeelle. Hakemuksessa annetaan selvitys aiemmin saadun emeritusprofessoriapurahan tuloksista.

Kokopäivätutkimusapurahat (2 000 euroa/kk, max 24 000 euroa) Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa tehtävään jatkotutkintoihin tähtäävään päätoimiseen tutkimustyöhön. Hakemuksiin on ehdottomasti liitettävä yksityiskohtainen tutkimussuunnitelma toteuttamis-aikatauluineen ja kustannusarvioineen, CV/ansioluettelo, ohjaajan lausunto sekä toimenhaltijoilta selvitys järjestelyistä toimivapaan aikana. Hakemuksessa on ilmoitettava tohtoriopintojen aloitusvuosi ja muut vireillä olevat hakemukset (mille ajanjaksolle ja mihin tarkoitukseen). Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Matka-apurahat tieteellisiin konferensseihin ja tutkimusvierailuihin APURAHAA VOI HAKEA YHTEEN TIETEELLISEEN KONFERENSSIIN ja osallistujalta edellytetään konferenssin ohjelmaan hyväksyttyä alustusta. Hyväksymispäätös on liitettävä apurahahakemukseen tai toimitettava viimeistään mahdollisen myönnetyn apurahan maksuesityksen yhteydessä. Etusijalle asetetaan hakijat, joiden matkan tarkoituksena on edistää tutkimustulosten julkaisemista laadukkaassa kansainvälisessä referoidussa lehdessä. Matka-apurahaa voi hakea hakuajan päättymisen jälkeen toteutuviin matkoihin. Hakemuksessa on ilmoitettava tohtoriopintojen aloitusvuosi ja muut vireillä olevat hakemukset (mille ajanjaksolle ja mihin tarkoitukseen). Apurahaa ei myönnetä takautuvasti jo toteutuneisiin matkoihin.

Sapattivapaa-apuraha Kauppakorkeakoulussa toimiville sapattivapaalle lähteville tutkimus- ja matkakustannuksiin. Hakemukseen tulee liittää suunnitelma sapattivapaa-hankkeesta kustannusarvioineen.

Apurahoja väitöskirjaan ja huippujulkaisuihin (FT50, ABS 4 ja JUFO 3) sisältyvien artikkelien kielentarkastusten kohtuullisten kustannusten kattamiseen. Tätä tukea koskevia, tukisäätiön sähköiselle hakulomakkeelle tehtyjä hakemuksia, joihin on liitettävä selvitys toteutuneista, kohtuullisista kustannuksista (kopiot laskusta ja maksukuitista), sekä kopio, lyhennelmä tms. selvitys tutkimuksesta, voidaan jättää tukisäätiölle myös tavallisten hakuaikojen ulkopuolella.

Tunnustuspalkinnot laatujulkaisuista (à 2 000 euroa tai à 4 000 euroa) Tukisäätiö myöntää Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkijoille 2 000 euron tai 4 000 euron tunnustuspalkinnon sellaisesta tutkimuspaperista, joka on julkaistu akateemisessa huippulehdessä virallisena online-versiona tai paperijulkaisuna. Palkinto on tunnustus erityisen ansiokkaasta pitkäjänteisestä tutkimustyöstä – huippusuorituksesta.
•    Tunnustuspalkinnon voi saada vain kirjoittaja, jonka kotiyliopistona on julkaisuhetkellä  Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu ja julkaisuihin, joissa kirjoittajan akateemiseksi kodiksi on merkitty Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu.
•    Tutkijan tulee olla julkaisuhetkellä vähintään 50% Kauppakorkeakoulun palveluksessa tai Kauppakorkeakoulun tulee olla tutkijan tai emeritus/emerita -tutkijan akateeminen koti (main academic affiliation).

•    Tunnustuspalkinto jaetaan kirjoittajien kesken siten, että Kauppakorkeakoulun tutkijat saavat henkilökohtaisena palkintona laskennallisen osuutensa summasta ja sen lisäksi tutkimuskulujen kattamiseen apurahana osuutensa Kauppakorkeakoulun ulkopuolisten kirjoittajien laskennallisen osuuden summasta (Kauppakorkeakoulun projektitilin kautta alkuperäisiä kulukuitteja vastaan).
•    Jos apurahan saaja ei tee tutkimustyötä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkijana, ei tutkimuskuluapurahaa makseta. Jos apurahan saaja siirtyy muualle ennen tutkimuskuluapurahan viimeistä nostopäivää, palautuu käyttämättä jäänyt osa tutkimuskuluapurahasta Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiölle.

1. kategoria: 4 000 euron tunnustuspalkinto myönnetään artikkelista, joka on julkaistu Financial Times, FT50-listan mukaisessa lehdessä.

2. kategoria: 2 000 euron tunnustuspalkinto myönnetään 1.1.2015 alkaen artikkelista, joka on julkaistu ABS 4 - tai JUFO 3 (Suomalainen julkaisufoorumi) -listan julkaisussa

Tunnustuspalkintoa laatujulkaisusta haetaan tukisäätiön sähköisellä hakemuslomakkeella säätiön hakuaikoina helmi- ja syyskuussa.

Huom. Yksi hakemus/artikkeli eli yksi henkilö ryhmästä täyttää hakemuksen ja antaa samalla muiden artikkelin kirjoittajien tiedot.
Hakemuksesta on käytävä selville artikkelin kirjoittaja(t), henkilötiedot Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkijoista (nimi, henkilötunnus, oppiarvo/titteli, IBAN-pankkitili BIC-tunnuksin, kotiosoite). Hakemukseen liitetään kopio julkaisusta.

Tukisäätiön hallitus päättää tunnustuspalkinnoista kaksi kertaa vuodessa kevään ja syksyn apurahamyöntöjen yhteydessä.

Tunnustuspalkinnot patenteista (2 000 euroa tai 4 000 euroa/patentti)
Tukisäätiö myöntää tunnustuspalkinnon Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkijalle tai tutkimusryhmälle myönnetystä kansallisesta tai kansainvälisestä patentista.
a) 2 000 euron tunnustuspalkinto keksinnöstä, jolle on myönnetty kansallinen patentti.
b) 4 000 euron tunnustuspalkinto patentista, jolle on myönnetty kansainvälinen, joko Euroopan laajuinen tai amerikkalainen patentti.
Patenttia koskevia tunnustuspalkintoja haetaan kuten tunnustuspalkintoja laatujulkaisuista.

Tukisäätiön erikoisrahastot:

Kauppakorkeakoulun 50-vuotisjuhlarahastosta 16 000 euroa
•   Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opettaja- ja tutkijavoimien kehittämiseen ja jälkikasvun turvaamiseen
•    Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa suoritettavia tutkintoja varten tarpeellisten oppikirjojen aikaansaamiseen
•    Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa järjestettävän, tarpeelliseksi katsotun jatko- ja erikoiskoulutuksen kehittämiseen
•    Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun soveltuvien kielten ja muunkin opetuksen muotojen ja välineiden kehittämiseen.
Apurahojen jaossa tullaan tukisäätiön hallituksen päätösten mukaisesti ottamaan huomioon Kauppakorkeakoulun eri toimintojen kehittämistavoitteet. Opetuksen tukemisen osalta pyritään tukemaan sellaisia apurahahakemuksia, jotka tähtäävät opetuksen kehittämiseen ja uuden oppiaineiston laatimiseen tai uusien opetus- ja kuulustelumenetelmien ja -muotojen kehittämiseen.

PricewaterhouseCoopers Oy:n rahastosta 30 000 euroa
apurahoina erityisesti tilintarkastusta, kirjanpitoa ja tilinpäätöskäytäntöä käsittelevään tutkimukseen, opetukseen tai opiskeluun (opettajat/opiskelijat)

Oy Wärtsilä Ab:n juhlarahastosta 7 500 euroa
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opettajien ja tutkijoiden ulkomaisiin ja opinto- ja tutkimusmatkoihin. Lisäksi kauppakorkeakoulun laitokset voivat tehdä esityksiä ulkomaisten vierailuluennoitsijoiden kutsumiseksi Kauppakorkeakoulun ja sen kautta suomalaisten yritysten kansainvälistymisen edistämiseksi.

Kauppaneuvos Yrjö Paulowin säätiön lahjoittamista varoista 5 000 euroa
Suomen ulkomaankaupan tutkimuksen ja koulutuksen tukemiseen (opettajat/opiskelijat)

Kansleri Jaakko Hongon rahastosta 4 500 euroa
Aalto-ylipiston kauppakorkeakoulun opiskelijoiden, erityisesti jatko-opiskelijoiden kansainvälistymisen edistämiseksi kauppatieteellisiin tutkimuksiin ja opintoihin sekä seminaarien järjestämiseksi (opettajat/opiskelijat)

Oy Stockmann Ab:n juhlavuoden rahastosta 2 500 euroa
henkilökohtaisina apurahoina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opettajille tai korkeakoulun piirissä tutkimustyötä suorittaville, heihin luettuna ekonomin tutkintoa suorittavat ja sen yhteydessä tutkielmaa valmistelevat henkilöt taloudellisen ja ennen kaikkea kaupan alalla tapahtuvan liiketaloudellisen tutkimuksen edistämiseen (opettajat/opiskelijat)

Professori Henrik Virkkusen muistorahastosta 2 500 euroa
henkilökohtaisina apurahoina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opettajille tai korkeakoulun piirissä tutkimustyötä suorittaville, heihin luettuina ekonomin tutkintoa suorittavat ja sen yhteydessä tutkielmaa valmistavat henkilöt, liiketaloustieteen kvantitatiivisen tutkimuksen edistämiseen (opettajat/opiskelijat)

Oy G.W. Sohlberg Ab:n rahastosta 2 000 euroa
apurahoina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa edustettuina olevilla tieteenaloilla harjoitettavaan tutkimukseen ja opiskeluun, myös kauppatieteelliseen perustutkintoon tähtäävänä tai liittyvänä, erityisesti metalli-, muovi- ja puuteollisuuden aloilla (opettajat/opiskelijat)

Arthur Andersen & Co:n rahastosta 1 500 euroa
apurahoina tilintarkastusta ja tuloslaskentaa sekä oikeustiedettä, erityisesti vero-oikeutta käsittelevään tutkimukseen tai opiskeluun (opettajat/opiskelijat)
 

Opiskelijoiden haettavina olevat apurahat

Tukisäätiön erikoisrahastot:
Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön stipendivaroista julistetaan lähinnä jatko-opintoja suorittavien Kauppakorkeakoulun opiskelijoiden haettaviksi seuraavat apurahat:

PricewaterhouseCoopers Oy:n rahastosta 30 000 euroa
(opettajat/opiskelijat)

Kauppaneuvos Yrjö Paulowin säätiön lahjoittamista varoista 5 000 euroa
Suomen ulkomaankaupan tutkimuksen ja koulutuksen tukemiseen (opettajat/opiskelijat)

Kansleri Jaakko Hongon rahastosta 4 500 euroa
(opettajat/opiskelijat)

Oy Stockmann Ab:n juhlavuoden rahastosta 2 500 euroa
(opettajat/opiskelijat)

Professori Henrik Virkkusen muistorahastosta 2 500 euroa
(opettajat/opiskelijat)

Oy G. W. Sohlberg Ab:n rahastosta 2 000 euroa
(opettajat/opiskelijat)

Arthur Andersen & Co:n rahastosta 1 500 euroa
(opettajat/opiskelijat)

Merkkipäivärahastosta 2 500 euroa
Hallituksen puheenjohtaja Peder Biesen 60-vuotislahjoituksesta
kansainvälistymistä ja laskentatoimea käsittelevien pro gradu-tutkielmien tekemiseen

Eeva ja Matti Virkkusen rahastosta 500 euroa

Kauppatieteiden Kandidaattiyhdistys ry:n rahastosta 500 euroa

 

LAHJOITUSVAROISTA OPINNÄYTTEISIIN

Tukisäätiö kohdistaa opinnäytteiden tukemiseen lahjoitetut varat apurahoina lahjoittajan toivomalle tutkimusalalle erillisellä ilmoituksella eri oppiaineiden kautta. Hakemuksia ko. opinnäyteapurahoihin voi jättää tukisäätiölle säätiön toimistosta (ei kotisivuilta) saatavalla paperisella hakemuslomakkeella ilman erityisiä hakuaikoja.

Hakemuslomakkeita on saatavissa Tukisäätiön toimistosta Ekonominaukio 1, 1 krs, huone X110, 02150 Espoo

Lisätietoja antaa Tukisäätiön toimistonhoitaja Tuula Murremäki,
puhelin: +358 50 373 2241, sähköposti: [email protected]

 

KAIKILLE HAKIJOILLE TIEDOKSI:

Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan apurahanhakijoille kyllä/ei -sähköpostiviestillä sekä Tukisäätiön verkkosivuilla toukokuussa. Apurahan saajille lähetetään myöntökirjeet ohjeineen.

Espoo 7.2.2020
Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö sr
 

***

Yrjö Uiton säätiö sr

Yrjö Uiton säätiö on varannut vuoden 2020 keväälle 35 000 euroa käytettäväksi apurahoina yksityistä yrittäjätoimintaa koskevaa ja liiketaloustieteen alalla tapahtuvaa tutkimusta, opetusta sekä akateemisen yrittäjyyden edellytyksiä tukevia projekteja varten. Tarkoituksena on tukea ensisijaisesti Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun piirissä tapahtuvaa taloustieteen tohtorikoulutusta.

Vapaamuotoinen hakemus, jossa on mainittava hankkeen mahdollinen muu saatu tai haettavana oleva rahoitus, pyydetään lähettämään keskiviikkoon 18.3.2020 mennessä:
Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö, postiosoite: PL 21210, 00076 AALTO

Käyntiosoite: Ekonominaukio 1, 02150 Espoo.

Hakemus on lähetettävä niin, että se on perillä Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiöllä viimeistään keskiviikkona 18.3.2020. Kuoreen merkintä: "Uitto".

Huom. Hakemuksen voi tuoda Opastukseen Kauppakorkeakoulun aulassa, viimeistään keskiviikkoon 18.3.2020 klo 19.00 mennessä.

Lisätietoja antaa Tuula Murremäki, puh. +358 50 373 2241, [email protected] tai: [email protected].

Espoo 7.2.2020
Yrjö Uiton säätiö sr

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu