Alumneille

Aalto-yliopiston alumnien ja opiskelijoiden mentorointiohjelma

Alumni, oletko valmis avoimeen vuorovaikutukseen, jakamaan kokemustasi, tietoja ja taitojasi?  Kehittämään sparraustaitojasi ja hyödyntämään osaamistasi ja kokemustasi parhaalla mahdollisella tavalla? Tutustumaan Aalto-yliopiston uuteen opiskelijasukupolveen ja poikkitieteelliseen mentoriverkostoon? Saamaan uusia näkökulmia ja tuntemusta vieraista kulttuureista?

Ilmoittaudu opiskelijan mentoriksi Aalto-yliopiston Mentorointiohjelmaan!
Aalto-yliopisto / Unto Rautio

Mentorointiohjelman sisältö

Aalto-yliopiston Mentorointiohjelmassa opiskelijat pääsevät tekemisiin jo työelämässä toimivien alumnien kanssa työelämävalmennuksen ja itsensäkehittämisen merkeissä. Kyse on molemminpuolisesta hyödystä ja yhdessä tekemisestä. Ohjelma tuo vuosittain yhteen kolmesataa suomalaista ja ulkomaalaista opiskelijaa ja alumnia niin Suomessa kuin ulkomailla. Kyseessä onkin ainutlaatuinen yhdistelmä alakohtaisuutta, poikkitieteellisyyttä, kansainvälisyyttä ja eri sukupolvien edustajia.

Siinä missä työpaikan sisäisen mentoroinnin tarkoituksena voidaan nähdä tiedonsiirto ja perehdytys työpaikan toimintakulttuuriin, opiskelijamentoroinnissa on kyse opiskelijan uraan ja opintoihin ja toisaalta elämänhallintaan liittyvien toiveiden ja haaveiden avoimesta käsittelystä yhdessä kokeneemman mentorin kanssa.

Luottamuksellinen suhde

Mentorointi perustuu tavoitteelliseen ja pitkäaikaiseen keskustelusuhteeseen, jonka kulmakiviä ovat molemminpuolinen avoimuus, luottamuksellisuus ja sitoutuneisuus. Mentorointi on kokemusten, näkemysten ja osaamisen välittämistä sekä toisen kokemuksista oppimista. Prosessin onnistuminen vaatii aktiivisuutta ja sitoutumista sekä aktorilta että mentorilta. Aktorin roolina on pitää huoli, että mentorointiprosessi etenee tavoitteellisesti säännöllisillä tapaamisilla. Parhaimmillaan mentorointi on kaksisuuntainen vuorovaikutussuhde, josta hyötyvät niin aktori kuin mentori.

Mentorointiohjelman keskiössä ovat mentoroitavan eli aktorin ja mentorin kahdenkeskiset tapaamiset noin kerran kuussa. Mentorointitapaamisten ohella Aalto-yliopiston Mentorointiohjelma sisältää kaikille avoimia yhteisiä tilaisuuksia, jotka edistävät eri alojen alumnien ja opiskelijoiden kohtaamisia ja tarjoavat tukea mentorointiin. Mentorointivuosi alkaa syyskuussa kaikille mentorointipareille yhteisellä aloitustilaisuudella, jossa osallistujille kerrotaan mentoroinnin tarkoituksesta ja tavoitteista. Mentorointiparit saavat myös ohjelmaa varten laaditun mentorointioppaan tuekseen. Ohjelma päättyy yhteistilaisuuteen maaliskuussa. Mentoreille ja aktoreille tarjotaan vertaistukea omissa rooleissaan erillisissä tilaisuuksissa. Mentorit ja aktorit ovat myös tervetulleita järjestämään keskustelutilaisuuksia ja organisaatiovierailuja ohjelman aikana. Tilaisuudet järjestetään pääosin englanniksi.

Mentee develop yourself

On ollut mukava tutustua nuoremman ihmisen ajatusmaailmaan ja arvoihin.

Mentori

Mentoriksi?

Mentoriksi voi ilmoittautua Kauppakorkeakoulussa, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa (ent. Taideteollinen korkeakoulu ja arkkitehtuurin laitos) tai Tekniikan korkeakouluissa (ent. Teknillinen korkeakoulu) tutkintonsa suorittanut ja valmistumisen jälkeen vähintään viisi vuotta työelämässä ollut alumni. Tärkeintä mentoriksi ryhtymisessä on halu jakaa kokemustaan ja osaamistaan opiskelijalle, olla läsnä ja kuunnella. Toivomme mukaan pääosin työelämässä vielä vaikuttavia alumneja.

Mentoroitavat eli aktorit ovat Aalto-yliopiston suomalaisia ja kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita, jotka ovat opinnoissaan maisterivaiheessa. Kansainvälisen opiskelijan mentoriksi voivat hakea niin erinomaisesti englantia puhuvat suomalaiset kuin kansainväliset alumnit, jotka haluavat tutustua vieraan kulttuurin edustajaan ja tutustuttaa mentoroitavan suomalaiseen työelämään.

Mentorointiohjelma tarjoaa alumnille

 • mentorointi-, coaching ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä
 • luontevien yhteyksien syntyä alan opiskelijoihin
 • väylän vaikuttaa Aalto-yliopistossa
 • ammattillisen verkoston kehittymistä ja laajenemista
 • uusia näkökulmia ja mahdollisuuden oman osaamisen ja kokemuksen jäsentelyyn ja peilaamiseen
 • mahdollisuuden tutustua vieraan kulttuurin edustajaan

Odotamme mentoreilta

 • keskimäärin kerran kuukaudessa kahdenkeskistä aikaa aktorin kanssa
 • tavoitteiden asettamista ja käytännön asioista sopimista aktorin kanssa
 • tukea opiskelijan työelämävalmiuksien kehittymiseen mentorina
 • vastaamista mentorointia koskeviin tiedusteluihin sekä palautteen antamista
 • ongelmatilanteissa yhteydenottoa ohjelman vetäjään: [email protected]

Mentorilta ei odoteta

 • työpaikan tai harjoittelupaikan tarjoamista aktorille
 • vastauksia kaikkiin aktorin kysymyksiin
 • kaikkien omien kontaktien jakamista aktorin kanssa

Etämentoriksi?

Myös ulkomailla tai muualla Suomessa asuva alumni voi hakea mentoriksi. Tällöin kyse on pääasiallisesti sähköpostitse, puhelimitse ja skypen välityksellä tapahtuvasta etämentoroinnista. Osa ohjelmaan hakevista opiskelijoista saattaa myös vaihdossa osan mentorointivuotta.
Suositeltavaa on, että yhteisiä tapaamisia mentoroitavan kanssa voidaan järjestää esimerkiksi Suomeen/pääkaupunkiseudulle suuntautuvien matkojen yhteydessä.

Opiskelijana vielä? 

Opiskelija – lue lisää täältä

Mentoring discussion photo Unto Rautio

Opiskelijoiden kanssa ajan viettäminen ja nykytrendien ymmärtäminen on erityisen tärkeää.

Mentori

Hakeminen

Lomakkeessa kysymme yhteystietosi ja tiedustelemme motivaatiotasi hakea ohjelmaan ja mentorointia koskevia toiveitasi. Hakulomake toimii pohjana mentorointiparivalinnoille, jonka vuoksi lomakkeen täyttäminen huolellisesti ja kattavasti on ensiarvoisen tärkeää.

Hakemusten käsittely

Aloitamme hakemusten käsittelyn heti hakuajan jälkeen, joten ilmoittaudu mukaan ajoissa! Hakemusten käsittely ja parien muodostaminen jatkuvat juhannusviikolle, jolloin lähetämme tiedon ohjelmaan pääsystä. Myös niille, joille ei mahdollisesti löydy sopivaa paria, ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Lähetämme ohjelmaan hyväksytyille (sopivan mentorointiparin saaneille) mentorointiparin toisen osapuolen nimi- ja yhteystiedot elokuun puolessa välissä. Tarkkaile siis sähköpostiasi.

Aktorien tulee olla yhteydessä mentoreihinsa ennen ohjelman alkua. Mentorointiparit voivat halutessaan myös tavata toisensa jo ennen syyskuun aloitusseminaaria. Tavoitteemme on löytää mahdollisimmat sopivat, hakijoiden toiveisiin ja tavoitteisiin pohjautuvat mentorointiparit. Mentorointiparit muodostetaan ensisijaisesti opiskelijoiden toiveiden pohjalta mentoriksi ilmoittautuneiden alumnien toiveet huomioiden. Halutessaan sekä opiskelijoilla että alumneilla on oiva mahdollisuus saada mentorointipari myös toisen alan edustajasta. Valitettavasti emme voi taata, että löydämme kaikille hakijoille paria.

Käsittelemme hakemukset ja CV:t ehdottoman luottamuksellisesti, emmekä käytä niiden tietoja muuhun tarkoitukseen. Mentorointiohjelmaan hyväksyttyjen yhteys- ja taustatiedot soveltuvilta osin luovutetaan muille ohjelmassa mukana oleville keskinäisen verkostoitumisen edistämiseksi. Hienotunteisuus ja luottamuksellisuus ovat niin mentorointisuhteen kuin itse ohjelman ydin.

Ota yhteyttä, mikäli haluat lisätietoja [email protected].

Yhteystiedot

[email protected]

Kaisa Hölttä                                          
Asiantuntija, mentorointi & alumnisuhteet
Kumppanuudet ja yritysyhteistyö
Aalto-yliopisto                 
[email protected]                               
050 301 1608

Tietosuojailmoitukset
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu