Aalto-yliopisto Junior

Millennium Youth Prize

Kan­sain­vä­li­nen Mil­len­ni­um Tech­nol­o­gy Prize eli Mil­len­ni­um-teknolo­­gia­­palk­in­­to etsii pla­neet­tamme elämää paran­tavia inno­vaa­tioi­ta. Tästä inspiroituneena Aal­­to-yliopis­­to ja Tekni­ikan Akatemia TAF jär­jestävät kolmatta ker­taa kil­pailun 19-vuo­ti­aille ja sitä nuoremmille inno­vaat­tor­eille.
Millennium Youth Prize -kilpailun juliste, jossa nuori katsoo ylöspäin

Aal­­to-yliopis­­ton pro­fes­sorit antavat nuorten selvitet­täviksi kolme eri­laista globaalia kestävän kehi­tyk­sen haastet­ta. Kil­pailutöis­sä esitetään uusia toteut­tamiskelpoisia ratkaisu­ja näi­hin haasteisi­in.

Työt voi lähet­tää kir­jal­lisi­na selvi­tyksinä, videoina, pro­to­tyyppeinä tai niiden yhdis­telminä. Arvioin­tikri­teere­inä ovat tieteel­lisyys, mieliku­vi­tuk­sel­lisu­us, luovu­us, inno­vati­ivi­su­us ja toteut­tamiskelpoisu­us.

Ensim­mäisen palkin­non suu­ru­us on 5 000 euroa, toisen 3 000 euroa ja kol­man­nen 2 000 euroa.

Seuraavasta kilpailusta ilmoitetaan myöhemmin.

#Mil­len­ni­umTech­nol­o­gyPrize #Mil­len­ni­umY­outh­Prize

MIKÄ

Mil­len­ni­um Youth Prize nuo­rille, kan­sain­välisen Mil­len­ni­um-teknolo­­gia­­palk­in­non junior-ver­sio. Final­is­tit val­it­see Aal­­to-yliopis­­ton ja Tekni­ikan Akatemi­an TAFin koost­a­ma asiantun­ti­jaraati.

KENELLE

19-vuo­ti­aat ja sitä nuorem­mat.

MIKSI

Halu­amme innos­taa nuo­ria teknolo­gian ja inno­vaa­tioiden pari­in. Lisäk­si uskomme, että heil­lä on avain parem­paan tule­vaisu­u­teen. Globaalei­hin haasteisi­in on ole­mas­sa mon­i­naisia ratkaisu­ja. Inno­vaa­tiot syn­tyvät uuden­lais­es­ta ajat­telus­ta.

Lisäti­eto­ja: [email protected]

Katso alta viime kilpailun videohaasteet.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu