Tuotantotalous, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Osana tuotantotalouden opintoja opit ratkomaan ongelmia luomalla arvoa kustannustehokkaasti, ihmisiä ymmärtäen ja luovuutta hyödyntäen.
Aalto University / students working together in a lecture hall / photography Unto Rautio

Degree:

Bachelor of Science (Technology) + Master of Science (Technology)

Application period:

20.3.2019 - 3.4.2019

Language of instruction:

Finnish
Swedish

Duration:

3+2 years, full-time

Eligibility:

General eligibility for higher education

Field of study:

Technology and Engineering

Credits:

180+120 ECTS

Organising school:

School of Science

Application period closed

Previous application period was closed on 3.4.2019
Read more

Koulutuksen tavoite

Osana tuotantotalouden opintoja opit ratkomaan ongelmia luomalla arvoa kustannustehokkaasti, ihmisiä ymmärtäen ja luovuutta hyödyntäen. Saat monipuoliset taidot ja työkalut, joilla ymmärrät yrityselämän mahdollisuuksia ja haasteita, yritysstrategioita, operaatioiden ja ihmisten johtamista, kustannuslaskentaa ja laatua. Opit ratkomaan ongelmia ja kehittämään liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti.

Tuotantotalouden opinnoissa yhdistyy tekniikkaan, talouteen ja ihmisten johtamiseen ja heidän kanssaan toimimiseen liittyvä osaaminen. Opetus painottaa ongelmanratkaisukykyä ja auttaa ymmärtämään ja kehittämään liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti. Vankan matemaattis-luonnontieteellisen perustan päälle rakentuu laaja henkilökohtainen tekninen ja taloudellinen osaaminen. Opinnot sopivat sinulle, jos sisälläsi asuu pieni ongelmanratkaisija ja olet kiinnostunut matemaattis-luonnontieteellisistä ilmiöistä ja ihmisistä.

Koulutuksen sisältö

Tuotantotalouden kandidaattiohjelman opinnot rakentuvat perusopinnoista (65 op), pääaineopinnoista (65 op) sekä sivuaine- ja vapaasti valittavista opinnoista (molemmat 25 op).  Sivuaineopintoihin tuotantotalouden pääaineopiskelija valitsee tekniikan koulujen kandidaattitason sivuainetarjonnasta teknisen sivuaineen, joka poikkeaa selvästi pääaineesta.

Opintojen rakenne

Tuotantotalouden hakukohteeseen valitut opiskelijat suorittavat tekniikan kandidaatin tutkinnon Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulun teknistieteellisessä kandidaattiohjelmassa pääaineenaan tuotantotalous.

Teknistieteellisen kandidaattiohjelman (180 op, 3 vuotta) sisältö

 • Perusopinnot 65 opintopistettä (mm. matematiikkaa, fysiikkaa, ohjelmointia, tuotantotaloutta, kieliopintoja sekä pääaineeseen suuntaavia opintoja)
 • Pääaine 65 opintopistettä (ks. alla)
 • Sivuaine 25 opintopistettä (Tuotantotalouden pääaineopiskelija valitsee tekniikan koulujen kandidaattitason sivuainetarjonnasta pääaineesta selvästi poikkeavan teknisen sivuaineen.)
 • Vapaasti valittavat opinnot 25 opintopistettä

Lisätietoja opetuskielistä

Tuotantotalouden hakukohteessa opetuskieli on pääosin suomi, osin myös englanti. Osa opetuksesta on tarjolla myös ruotsiksi.

Uramahdollisuudet

Tuotantotalouden koulutusohjelma kouluttaa uutta luovia osaajia, jotka pystyvät kehittämään globaalien teknologiayritysten toimintaa. Ratkaisukeskeinen koulutus antaa monipuoliset valmiudet yrittäjän uralle tai erilaisiin asiantuntija- ja johtotehtäviin yritysjohdon, operaatioiden johtamisen, strategisen suunnittelun, yritystalouden, markkinoinnin, myynnin, henkilöstöjohtamisen, konsultoinnin, logistiikan, laatujohtamisen ja riskien hallinnan tehtävissä.

Opinnäytetyö

Tekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluu opinnäyte, kandidaatintyö, joka laaditaan koulusivistyskielellä pääaineen alaan liittyvästä aiheesta. Kandidaatintyö on osa 10 opintopisteen opintokokonaisuutta, johon sen lisäksi kuuluvat kandidaattiseminaari ja kypsyysnäyte.

Kandidaatintyön ja seminaarin tavoitteena on, että opiskelija oppii

 • hakemaan tieteellistä tietoa, muodostamaan tutkimussuunnitelman.
 • työstämään tieteellistä tietoa tutkimussuunnitelman mukaisesti opinnäytteeksi.
 • raportoimaan opinnäytteensä tutkimustulokset tieteellisen esitystavan mukaisesti.
 • esittämään opinnäytteensä julkisesti.
 • tieteellistä argumentaatiota arvioimalla muiden opiskelijoiden laatimia opinnäytetöitä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tekniikan kandidaatin tutkintoa (TkK, 180 op, 3 vuotta) suorittamaan valittu opiskelija saa tutkinnonsuoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI, 120 op, 2 vuotta). Tekniikan kandidaatin tutkinto suoritetaan ennen diplomi-insinöörin tutkintoa. Molempien tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua. Kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista vaihtaa ohjelmaa tietyin edellytyksin joko Perustieteiden korkeakoulun sisällä tai muihin Aallon tekniikan alan korkeakoulujen ohjelmiin. Joihinkin DI-ohjelmiin on suora oikeus ja toisiin DI-ohjelmiin siirtymiselle voi olla ehtona, että kyseisen ohjelman sivuaine on suoritettu ja kandidaatin tutkinto suoritettu tietyllä keskiarvolla. Diplomi-insinöörin tutkinnon suorittaminen luo vankan pohjan tohtorin tutkintoon johtaviin opintoihin Aalto-yliopistossa tai jossain muussa yliopistossa kotimaassa tai ulkomailla.

Tutkimuksen painopisteet

Tuotantotalouden laitos tuottaa kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta ja opetusta keskittyen teknologiapohjaisen liiketoiminnan rakentamiseen ja muutokseen, jota tarkastellaan kolmesta toisiaan täydentävästä perspektiivistä: strategia ja kasvuyrittäjyys, operaatiot ja organisaatioiden johtaminen. Laitoksella on hyvin vahva kokemus monitieteisestä tutkimuksesta yhteistyössä yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa. Tämä on keskeistä laitoksen tutkimuksen merkittävälle yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle. Kansainvälisesti korkeatasoinen tutkimus ja tiiviit yhteydet elinkeinoelämään luovat myös perustan arvostetulle opetuksellemme.

Pääaineen valinta

Pääaine on tuotantotalous.

Kansainvälistyminen

Toimintaympäristö Aalto-yliopistossa on kansainvälinen, laitosten henkilökunta on kansainvälistä, myös kandidaatintutkinnossa kursseja suoritetaan kansainvälisessä opiskelijajoukossa.

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa on tavoitteena, että jokainen opiskelija kansainvälistyy jollakin tavalla opintojensa aikana. Opiskelu ulkomailla on sijoitus tulevaisuuteen ja omaan itseen. Se on myös meriitti, jota työnantajat arvostavat.  Paitsi akateemista hyötyä, ulkomailla opiskelu antaa henkistä ja kulttuurista pääomaa, suhdeverkoston ympäri maailman, kielitaitoa sekä ennen kaikkea uusia näkökulmia omaan koulutusalaan. Ulkomailla opiskelun ja elämisen kautta oppimasi tiedot ja taidot eivät ole tarpeen ainoastaan kansainvälisellä uralla vaan myös suomalaisissa työpaikoissa.

Aalto-yliopiston opiskelija voi kansainvälistyä monin eri tavoin:

 • lähtemällä opiskelijavaihtoon ulkomaiseen yliopistoon
 • opiskelemalla kesäkurssilla tai -koulussa ulkomailla esim. Stanford Summer School
 • tekemällä työharjoittelun ulkomailla
 • opiskelemalla englanninkielisillä kursseilla
 • opiskelemalla kieliä ja kulttuurienvälistä viestintää
 • toimimalla tuutorina Aalto-yliopiston ulkomaisille opiskelijoille ja osallistumalla Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan ja kiltojen kansainväliseen toimintaan
 • tekemällä diplomityön ulkomailla
 • hakemalla kansainväliseen kaksoistutkinto-ohjelmaan DI-vaiheessa

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Tuotantotalouden laitoksella on laajat ja aktiiviset kontaktit suomalaiseen liike-elämään sekä kansainväliseen tutkimukseen. Kursseilla on paljon vierailevia yritysedustajia ja johtavia asiantuntijoita, ja projekteja tehdään yhdessä yritysten kanssa. Laajat verkostot ja ohjelman hyvä maine auttavat myös opiskelijoiden omissa projekteissa. Tämän lisäksi Tuotantotalouden laitos, opiskelijat, sekä ohjelmasta valmistuneet alumnit muodostavat Suomessa ainutlaatuisen, tiiviin yhteisön, joka järjestää monipuolista ohjelmaa opintojen aikana ja sen jälkeen.

Laitos kuuluu eurooppalaiseen tuotantotalouden ohjelmien Cluster-verkostoon, sekä pohjoismaiseen ScaIEM–verkostoon. Tuotantotalouden opiskelijoiden kilta, Prodeko, kuuluu eurooppalaiseen ESTIEM-järjestöön.

Aalto-yliopiston sisäisessä liikkuvuudessa opiskelija voi hakea opinto-oikeutta toiseen Aalto-yliopiston korkeakouluun. Opiskelija voi hakea opinto-oikeutta yksittäiselle kurssille tai kokonaisuuteen (esimerkiksi sivuaine). Valtakunnallisen JOO-sopimuksen perusteella opiskelija, jolla on tutkinnon suorittamisoikeus jossakin suomalaisessa yliopistossa, voi hakea määräaikaista oikeutta suorittaa tutkintoonsa sisällytettäviä opintoja toisessa suomalaisessa yliopistossa. 

Yhteystiedot

Ohjelmaan hakemiseen ja hakuasiakirjoihin liittyvät kysymykset voi lähettää Aalto-yliopiston hakijapalveluille osoitteeseen [email protected] Tietoa opiskelijavalinnoista löytyy tekniikan alan hakusivuilta.

Tuotantotalouden opintojen sisällön osalta voi ottaa yhteyttä suunnittelija Tarja Timoseen, [email protected], 0505603078.

Haku suomen- ja ruotsinkieliseen kandidaattikoulutukseen

Tutustu meihin

Aalto-yliopisto / Prodekon logo

Prodeko

Tuotantotalouden kilta Prodeko toimii tuotantotalouden opiskelijoiden yhdyssiteenä Tuotantotalouden laitokseen, Aalto-yliopiston ylioppilaskuntaan ja yritysmaailmaan.

Application period closed

Previous application period was closed on 3.4.2019
Read more
 • Published:
 • Updated:
Share
URL copied!