Muotoilu, taiteen kandidaatti ja maisteri

Muotoilun pääaineen opetus perustuu muotoilun kasvavaan yhteiskunnalliseen merkitykseen ja työnkuvan laajenemiseen. Pääaineessa opiskellaan muotoilun prosesseja ja teknologioita, visuaalista ilmaisua, käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmiä, perehdytään materiaaleihin sekä opitaan ymmärtämään muotoilu osana kulttuuria ja kestävää kehitystä.
DWoC - Photo by Eeva Suorlahti. Design by Marjaana Tanttu.
Photo by Eeva Suorlahti. Design by Marjaana Tanttu.

Degree:

Bachelor of Arts (Art and Design) + Master of Arts (Art and Design)

Application period:

20.3.2019 - 3.4.2019

Language of instruction:

Finnish
Swedish

Duration:

3+2 years, full-time

Eligibility:

General eligibility for higher education

Field of study:

Art and Design

Credits:

180+120 ECTS

Organising school:

School of Arts, Design and Architecture

Application period closed

Previous application period was closed on 3.4.2019

Koulutuksen tavoite

Sisältötavoitteet

Muotoilun pääaineen opetus perustuu muotoilun kasvavaan yhteiskunnalliseen merkitykseen ja työnkuvan laajenemiseen. Pääaineessa opiskellaan muotoilun prosesseja ja teknologioita, visuaalista ilmaisua, käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmiä, perehdytään materiaaleihin sekä opitaan ymmärtämään muotoilu osana kulttuuria ja kestävää kehitystä. Tavoitteena on kouluttaa luova ja yhteistyökykyinen tuotesuunnittelun ammattilainen, joka kykenee käsittelemään laajoja muotoilualan tehtäväkokonaisuuksia ennakkoluulottomasti, kriittisesti ja vastuullisesti.

Taitotavoitteet

Muotoilualalla toimiminen edellyttää luovaa ajattelua, näkemyksellisyyttä ja yhteistyökykyä. Muotoilun pääaineesta valmistuva taiteen kandidaatti hallitsee alan edellyttämät perustiedot ja taidot sekä tiedonhankinta-, analyysi- ja ongelmaratkaisumenetelmät. Hän on ideointikykyinen, hallitsee henkilökohtaisen suunnitteluprosessinsa ja osaa esitellä sen tulokset. Hän osaa toimia tiimin jäsenenä ja tuntee muotoiluun liittyvät kestävän kehityksen periaatteet. Hänellä on perusvalmiudet toimia erilaisissa muotoilutehtävissä kokeellisen muotoilun, sarjatuotannon tai palvelumuotoilun alueilla, perustuen siihen, miten hän suuntaa opintonsa.

Akateemiset taidot

Muotoilun pääaine kannustaa opiskelijaa taiteellisen toiminnan, muotoiluajattelun ja tutkimuksen yhdistämiseen. Opiskelija ymmärtää muotoilun sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä. Hän hallitsee tutkimuksen perustaidot ja tuntee sen tietolähteet. Opiskelija tuntee suunnittelutyön terminologian ja osaa kertoa työstään suullisesti, kirjallisesti ja visuaalisesti.

Lisätietoja opetuskielestä

Muotoilun pääaineen kieli kandidaattiohjelmassa on suomi (ruotsi).

 

 

Uramahdollisuudet

Muotoilun pääaineesta valmistuneella taiteen kandidaatilla on valmiudet jatkaa muotoilun alan maisteriohjelmissa. Valmistuneella on perusvalmiudet työskennellä erilaisissa tuote- tai palvelumuotoilun ammattitehtävissä tai taiteen ja muotoilun rajapinnalla.

Koulutuksen sisältö

Ensimmäisenä opintovuonna opiskelijat perehtyvät muotoiluprosesseihin, suunnittelumenetelmiin ja materiaaleihin sekä osallistuvat koulun yhteisiin taide-, kieli- ja viestintäopintoihin. Toisena ja kolmantena vuonna opiskelija suuntautuu henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa (HOPS) mukaisesti valitsemiinsa aiheisiin. Opiskelija voi painottaa opintonsa teolliseen muotoiluun, palvelumuotoiluun tai kokeelliseen muotoiluun. Hän voi keskittyä tiettyyn materiaaliin ja tutkia sen mahdollisuuksia tuotemuotoilussa tai taiteellisessa ilmaisussa. Sivuaine ja valinnaiset opinnot joko syventävät tai laajentavat opiskelijan osaamista hänen haluamaansa suuntaan. Kolmantena opintovuonna opiskelija tekee opinnäytteen aiheesta, johon on syventynyt opintojensa aikana ja valmistautuu siirtymään työelämään tai jatkamaan maisteriopinnoissa.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät lukuvuoden 2018-2020 opinto-oppaasta.

Kansainvälistyminen

Kansainvälisyys on olennainen osa muotoilijan ammattia, joten opiskelijaa kannustetaan hakeutumaan kansainväliseen opiskelijavaihtoon tai työharjoitteluun. Myös osallistuminen kansainvälisiin muotoilukilpailuihin ja näyttelyihin antaa pohjaa kansainvälistymiselle.

Haku suomen- ja ruotsinkieliseen kandidaattikoulutukseen

Application period closed

Previous application period was closed on 3.4.2019
  • Published:
  • Updated:
Share
URL copied!