Muoti, taiteen kandidaatti ja maisteri

Muodin pääaineessa opiskelija perehtyy erilaisten vaatteiden, vaatetusmateriaalien ja mallistojen suunnitteluun kolmivuotisen, taiteen kandidaatin tutkintoon johtavan opiskelunsa aikana.

Degree:

Bachelor of Arts (Art and Design) + Master of Arts (Art and Design)

Application period:

20.3.2019 - 3.4.2019

Language of instruction:

Finnish
Swedish

Duration:

3+2 years, full-time

Eligibility:

General eligibility for higher education

Field of study:

Art and Design

Credits:

180+120 ECTS

Organising school:

School of Arts, Design and Architecture

Application period closed

Previous application period was closed on 3.4.2019

Koulutuksen tavoite

Sisältötavoitteet

Muodin pääaineessa opiskelija perehtyy erilaisten vaatteiden, vaatetusmateriaalien ja mallistojen suunnitteluun kolmivuotisen, taiteen kandidaatin tutkintoon johtavan opiskelunsa aikana. Pääaineen opintojaksoissa kannustetaan korkeatasoiseen taiteelliseen ja ammatilliseen näkemykseen ja luovaan ongelmanratkaisuun. Opintojen lopussa opiskelija on luonut pohjan omalle persoonalliselle näkemykselleen, sisäistänyt muodin ammatiliset käytänteet ja suunnittelun muodilliset lähtökohdat, tuntee alan menetelmät, prosessit ja materiaalit sekä vaatetussuunnittelun ja/tai muodillisista lähtökohdista tapahtuvan tekstiilisuunnittelun perusteet.

Taitotavoitteet

Muodin pääaineesta valmistuva taiteen kandidaatti pystyy taiteellisesti korkeatasoiseen ja näkemykselliseen työskentelyyn. Opiskelija luo pohjan omalle taiteelliselle ja ammatilliselle kehittymiselleen sekä hallitsee vaatetus-, mallisto- ja materiaalisuunnittelun perusteet, erilaisten vaatteiden kaavoitusmenetelmät sekä vaatteiden ja tekstiilien valmistus- ja viimeistelymenetelmät. Opiskelija oppii alan edellyttämät tiedonhankinta- sekä ongelmanratkaisumenetelmät ja pystyy soveltamaan niitä luovalla ja ennakkoluulottomalla tavalla suunnitteluprosessissaan. Hän oppii perustelemaan valintansa, kommunikoimaan sekä visuaalisesti että sanallisesti ja pystyy toimimaan ryhmän jäsenenä. Hän ymmärtää kestävän kehityksen merkityksen vaatetus- ja tekstiiliteollisuudessa ja tuntee funktionaalisen vaatetussuunnittelun perusteet. Hänellä on tiedolliset ja taidolliset valmiudet jatkaa ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin maisteriopintoihin.

Akateemiset taidot

Muodin pääaine kannustaa taiteellisen ja tutkimuksellisen ajattelun yhdistämiseen. Opiskelija ymmärtää muodin sosiaalisena, kulttuurisena ja historiallisena ilmiönä. Hän osaa dokumentoida työskentelyprosessinsa ja sen tulokset. Hän osaa käyttää tietolähteitä, ilmaista ajatuksiaan kirjallisesti sekä soveltaa tietoa luovasti ja ennakkoluulottomasti.

Lisätietoja opetuskielistä

Muodin pääaineen kieli kandidaattiohjelmassa on suomi (ruotsi).

Uramahdollisuudet

Muodin pääaineesta valmistuneella taiteen kandidaatilla on perusvalmiudet toimia vaatetus-, tekstiili- ja konseptisuunnittelun erilaisissa tehtävissä. Hänellä on valmiudet jatkaa Muotoilun laitoksen maisteriohjelmissa.

Koulutuksen sisältö

Muodin opinnot rakentuvat kaikkien Muotoilun laitoksen kandidaattitason pääaineiden yhteisistä opinnoista, muodin pääaineen pakollisista ja vaihtoehtoisista opinnoista, Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelman yhteisistä opinnoista (taide-, kieli- ja viestintäopinnoista), sivuaineopinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista. Ensimmäisen vuoden keväällä opiskelija suunnittelee muodin pääaineen valinnaiset opintonsa ja laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) yhdessä ohjaavien opettajien kanssa. Opiskelija oppii perusteet sekä vaatetus- että tekstiilisuunnittelusta. Yhteistyöprojektit ovat olennainen osa opiskelua.

Opinnoissa keskitytään erilaisten mallistojen, vaatteiden ja materiaalien sekä kuosien suunnitteluun ja toteutukseen, funktionaaliseen ja konseptuaaliseen suunnitteluun sekä luovaan yrittäjähenkisyyteen. Opiskelijat perehtyvät ajankohtaisiin kulttuurillisiin ilmiöihin, muodin käytäntöihin ja alan kansainväliseen toimintakenttään. Kestävän kehityksen näkökulma ja ihminen suunnittelun lähtökohtana on huomioitu opetuksessa. Kolmantena opiskeluvuonna opiskelija tekee opinnäytteen alueelta, johon on syventynyt opintojensa aikana.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät lukuvuoden 2018-2020 opinto-oppaasta.

Kansainvälistyminen

Pääaineen opiskelijoita kannustetaan hakeutumaan kansainväliseen opiskelijavaihtoon, kansainväliseen työharjoitteluun ja osallistumaan kansainvälisiin kilpailuihin sekä Muotoilun laitoksella järjestettävään kansainväliseen näyttelyyn tai näytökseen. Opiskelu antaa valmiudet jatkaa opintoja myös muissa kansainvälisissä maisteriohjelmissa.

Haku suomen- ja ruotsinkieliseen kandidaattikoulutukseen

Application period closed

Previous application period was closed on 3.4.2019
  • Published:
  • Updated:
Share
URL copied!