Study options

Maisema-arkkitehtuurin maisteriohjelma

Maisema-arkkitehti on yhteiskunnan ja ympäristön kannalta merkittävä ammatti, jonka edustajia yhdistää halu ja taito tehdä yhteisistä maisemista kestäviä, toimivia ja kauniita. Aalto-yliopiston kansainvälisestikin arvostettu maisema-arkkitehtuurin maisteriohjelma on ainoa yliopistotasoinen maisema-arkkitehtuurin maisteritason koulutusohjelma Suomessa.
Landscape Architecture

Degree:

Master of Science (Landscape Architecture)

Application period:

1.12.2020 – 4.1.2021

Language of instruction:

Finnish
Swedish

Duration:

2 years, full-time

Eligibility:

Relevant Bachelor's degree

Field of study:

Technology and Engineering

Credits:

120 ECTS

Organising school:

School of Arts, Design and Architecture

The application period will open 1.12.2020 09:00 (UTC+2)

Koulutuksen tavoite

Maisema-arkkitehdit luovat nähtävää, koettavaa ja elettävää maisemaa. Kyseessä on jännittävä ala, jossa tiede ja taide yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla mahdollistaen ihmisen ja luonnon harmonisen rinnakkaiselon. Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtuurin maisteriohjelma on ainoa yliopistotasoinen maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelma Suomessa. Ohjelma on saanut osakseen myös kansainvälistä arvostusta – se valittiin vuonna 2018 yli 80 koulutusohjelman joukosta maisema-arkkitehtuurin kansainvälisen biennaalin finaaliin Barcelonassa.

Kansainvälinen maisema-arkkitehtiliitto IFLA on akkreditoinut Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelman. Viiden vuoden välein uusittava status varmistaa suomalaisen koulutuksen vastaavan ammatti- ja koulutusalan kansainvälisiä vaatimuksia. Maisema-arkkitehtuurin maisterin tutkinnon suorittaneelta odotetaan muun muassa seuraavia ominaisuuksia:

 • Kykyä tehdä yhteisistä maisemista toimivia, esteettisiä ja kestäviä. Tutkinnon suorittaneita yhdistää visionäärimäinen lähestymistapa ammattiin, jossa haetaan ratkaisuja ihmisen ja luonnon harmoniseen kohtaamisen.
 • Kokonaisvaltaista ymmärrystä ajankohtaisista ympäristökysymyksistä. Tutkinnon suorittaneet ymmärtävät työnkuvansa ekologisen ja sosiaalisen vastuun, ja ottavat huomioon kestävyyden näkökulman läpi suunnitteluprosessin.
 • Kykyä soveltaa monialaista tietoperustaa ammatissa, jonka yhteiskunnallinen merkitys laajenee. Tutkinnon suorittaneet hahmottavat ammattikuvan kansainvälistyvän ja laajenevan tehtäväkentän, ja ymmärtävät eri kulttuurien ja luonnonolosuhteiden merkityksen suunnittelussa.
 • Kykyä sekä itseohjautuvaan suunnittelutyöhön että yhteistyöhön lähialojen edustajien kanssa. Maisema-arkkitehdiksi valmistunut taitaa visuaalisen, suullisen ja kirjallisen viestinnän eri tahojen kanssa sekä projektien koordinoinnin ja ohjauksen.
 • Itsevarmuutta omasta luovuudesta ja sen valjastamisesta maisema-arkkitehdin työhön. Tutkinnon suorittaneet osaavat käyttää luovaa ajattelua maisema-arkkitehdin työssä.

Koulutuksen sisältö

Maisema-arkkitehtuurin maisteriohjelma tarjoaa jännittävän ja kiehtovan opiskeluympäristön usean eri alan risteyskohdassa. Opiskelijoilla on vapaus luoda hyvinkin personoituja osaamisprofiileja ja tutkia aihetta omien mielenkiinnon kohteidensa pohjalta.

Koulutusohjelman kurssit jakautuvat kolmeen osa-alueeseen, joista opiskelija valitsee yhden diplomityönsä aihealueeksi:

 • Maiseman suunnittelu ja rakentaminen

Kurssit antavat valmiuksia suunnitella erityyppisiä ympäristöjä sekä niiden rakenteita. Keskeisellä sijalla opetuksessa ovat ulkotilojen arkkitehtuuri ja muodonanto sekä taiteellinen ilmaisu ja sen välineet.

 • Maiseman suunnittelu ja hoito

Kurssit nostavat kestävän kehityksen, maiseman suojelun ja vaalimisen kysymykset suunnittelun keskiöön. Ne antavat valmiuksia toimia erilaisissa maankäytön suunnittelun, strategisen suunnittelun ja ympäristöhallinnon tehtävissä.

 • Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu

Kurssit perehdyttävät kaavoitukseen ja kaupunkirakentamiseen sekä antavat tiedollisia ja taidollisia valmiuksia toimia näissä asiantuntijatehtävissä.

Aiheet

Kurssit muodostavat monialaisen kokonaisuuden, joka tuo ainutlaatuisella tavalla yhteen taiteen, luonnontieteet, tekniikan osaamisen ja historian tuntemuksen. Keskeisiä aiheita kursseilla ovat muun muassa erilaiset rakennetut ympäristöt ja ulkotilat, maisemanhoito ja -suojelu, tuotantomaisema, kestävän maankäytön suunnittelu sekä digitaalinen maisemasuunnittelu. Pääaineen pakollisten kurssien lisäksi opiskelija valitsee haluamansa erikoistumisalueen mukaan vaihtoehtoisia studiokursseja, joita ovat esimerkiksi: 

 • Maisemarakentamisen syventävä kurssi (10-15 op)
 • Maisemanhoito (10-15 op)
 • Digital landscape architecture and urbanism (10-15 op)
 • Landscape ecology in planning (10-15 op)
 • Landscape of production (10-15 op)

Oppiminen

Maisema-arkkitehtuurin maisteriohjelmassa korostuu itseohjautuva työskentelytapa. Jokaisen lukukauden alussa opiskelijat laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja viikkotyöjärjestyksen, jossa määritellään suoritettavat kurssit ja henkilökohtainen työohjelma. Keskeisellä sijalla ovat suunnittelutehtävät ja studiokurssit, joissa paneudutaan ajankohtaisiin ympäristökysymyksiin. Noin puolet opinnoista koostuu suunnitteluaineista.

Harjoitustöitä tehdään yksilö-, pari- ja ryhmätöinä. Kurssilaisten välinen vuorovaikutus, toisilta oppiminen ja keskustelu- sekä palautetilaisuudet ovat omiaan kehittämään yhteisöllisyyttä ja verkostossa toimimisen taitoja, mitkä ovat myös tulevaisuuden työelämän tukipilareita.

Maisema-arkkitehtuurin maisteriohjelman tavoitteena on valmistaa opiskelijat ammattiin ja sen osaavaan harjoittamiseen. Ohjelmalla on tiiviit suhteet alan toimijoihin esimerkiksi vierailevien asiantuntijoiden ja Suomen maisema-arkkitehtiliitto MARKin kautta. Kurssien harjoitustyöt ja diplomityöt ovat usein toimeksiantoja kunnilta ja kaupungeilta.

Koulutuksen rakenne

Maisema-arkkitehtuurin maisteriohjelman järjestää Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu ja se koostuu kahden vuoden mittaiseksi suunnitellusta, 120 opintopisteen laajuisesta kokonaisuudesta:

 • Pääaineopinnot (60 op)
 • Vapaasti valittavat opinnot (30 op)
 • Diplomityö (30 op)

Vapaasti valittaviin opintoihin voi sisältyä sivuaine. Opintoihin voidaan hyväksyä myös muualla (esim. ulkomailla) suoritettuja maisema-arkkitehtuurin opintoja. Ammattiharjoittelua voidaan hyväksyä enintään 15 op.

Opetuskieli

Maisema-arkkitehtuurin maisteriohjelman kieli on suomi. Opiskelija voi tehdä harjoitustyönsä myös ruotsiksi. Noin puolet kursseista järjestetään englanniksi.

Lisätietoa opetuskielistä Aalto-yliopistossa: http://www.aalto.fi/fi/hakijapalvelut/perustietoa-opiskelusta

Jatko-opinto mahdollisuudet

Maisema-arkkitehtuurin tutkinto antaa myös mahdollisuuden suuntautua tutkijan uralle ja hakeutua tohtorikoulutukseen. Maisema-arkkitehtuurin tutkimus on kasvava ala, jota tarvitaan ammatin kehittymisen ja tieteiden välisen vuoropuhelun kannalta.

Uramahdollisuudet

Maisema-arkkitehtuuri on kasvava ala, jonka yhteiskunnallinen merkittävyys on korostumassa ympäristökriisin myötä. Kansainvälisen maisema-arkkitehtiliitto IFLAN akkreditoima ohjelma antaa valmistuneille valtuudet harjoittaa maisema-arkkitehdin ammattia maailmanlaajuisesti. Alan työllisyystilanne on erittäin hyvä. Valmistuneilla on mahdollisuus edetä tärkeisiin päätöksentekoasemiin esimerkiksi kaavoituksen, maisemasuunnittelun ja kaupunkirakentamisen alalla. Maisema-arkkitehtuurin maisteriohjelmasta valmistuneiden tyypillisiä työpaikkoja ovat esimerkiksi:

 • Maisema-arkkitehti-, arkkitehti-, insinööri- ja monialatoimistot yksityisellä sektorilla
 • Kaavoitus- ja kaupunkisuunnitteluorganisaatiot; kaupungit, kunnat ja maakunnat
 • Ympäristöhallinto (ELY-keskukset ja maakuntaliitot)
 • Itse perustettu suunnittelutoimisto

Aalto-yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen erinomaiset urapalvelut, jotka tukevat opiskelijoita työllistymisessä sekä Suomeen että ulkomaille. Myös Aallon yrittäjyysyhteisö on todella aktiivinen ja auttaa opiskelijoita omien yritysten perustamisessa.

Kansainvälistyminen

Maisema-arkkitehtuurin koulutuksessa kansainvälistymistä tapahtuu monella tasolla ja opetuksessa seurataan aktiivisesti maisema-arkkitehtuurin kansainvälisiä ilmiöitä. Opintoihin liittyy myös opintomatkoja ulkomaille ja toisinaan yhteistyökursseja tai -projekteja kansainvälisten yhteistyöyliopistojen kanssa. Ohjelma on lisäksi aktiivisesti mukana Euroopan maisema-arkkitehtuurikoulujen yhteistyöorganisaatiossa (ECLAS). Edellä mainitun lisäksi opiskelija voi kansainvälistyä esimerkiksi:

 • lähtemällä opiskelijavaihtoon ulkomaiseen yliopistoon 
 • opiskelemalla kesäkurssilla tai -koulussa ulkomailla
 • tekemällä työharjoittelun ulkomailla
 • opiskelemalla kieliä ja kulttuurienvälistä viestintää

Aalto-yliopisto toivottaa tervetulleiksi tuhansia kansainvälisiä tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita vuosittain. He liittyvät mukaan Aallon monimuotoiseen yhteisöön sekä varsinaisten opintojen että lukuisten vapaa-ajan tapahtumien ja aktiviteettien kautta. Aktiivinen tutor-toiminta auttaa ulkomaisia opiskelijoita sopeutumaan Otaniemen arkeen ja Pohjoismaiseen kulttuuriin ja tarjoaa samalla suomalaisille opiskelijoille erinomaisen väylän heihin tutustumiseen.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Aalto-yliopisto on tunnettu tieteen, talouden, tekniikan ja taiteen aloja yhdistävänä monialaisen opiskelun edelläkävijänä. Eloisa kampus ja vapaavalintaiset kurssit yhdistävät eri alojen opiskelijoita tehokkaasti. Tämä luonteeltaan usein varsin spontaani monialaisuus on omiaan synnyttämään uusia ideoita ja yhdistämään niistä innostuneita ihmisiä luoden ystävyyssuhteita, hyödyllisiä verkostoja ja lopulta jopa uusia yrityksiä.

Maisema-arkkitehtuurin maisteriohjelmassa opintoja on niin ekologiassa, digitaalisissa menetelmissä, ympäristölainsäädännössä kuin metsänhoidossakin. Opettajina on edellä mainittujen alojen asiantuntijoita. Ohjelma käy tiivistä vuoropuhelua arkkitehtuurin koulutusohjelman kanssa erityisesti yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun kursseilla. Myös insinööritieteiden koulutusohjelmien kanssa on kursseja ja yhteistyötä.

Maisterin tutkinnossa opiskelija voi lisäksi valita sivuaineen ja valinnaisia opintokokonaisuuksia. Opiskelijalla on käytössään koko Aallon kurssitarjonta ja hän voi halutessaan hyödyntää myös toisen suomalaisen yliopiston kurssitarjontaa JOO-sopimuksen kautta. Opinnot sisällytetään tutkintoon ja opinto-oikeus myönnetään määräajaksi.

Yhteystiedot

Ohjelmaan hakemiseen ja hakuasiakirjoihin liittyvät kysymykset voi lähettää Aalto-yliopiston hakijapalveluille osoitteeseen [email protected] Tietoa opiskelijavalinnoista löytyy tekniikan alan hakusivuilta. Maisema-arkkitehtuurin opintojen sisällön osalta voi ottaa yhteyttä suunnittelija Niina Tikkaseen, [email protected]

Lisätietoa ohjelmasta ja kurssien tarkemmat sisällöt löydät lukuvuosien 2020-2022 opinto-oppaasta.

Hakumenettely ja hakukohdekohtaiset arviointiperusteet

Sivu päivitetään syksyn 2020 aikana.

 

Applying to master’s programmes

The application period will open 1.12.2020 09:00 (UTC+2)

 • Published:
 • Updated:
Share
URL copied!