Study options

Maisema-arkkitehtuurin maisteriohjelma

"Analyyttisen ajattelun kehittyminen ja soveltamistaidot, visuaalisen viestinnän taidot, tieteen ja taiteen yhdistäminen"
Landscape Architecture

Degree:

Master of Science (Landscape Architecture)

Application period:

2.12.2019 – 3.1.2020

Language of instruction:

Finnish
Swedish

Duration:

2 years, full-time

Eligibility:

Relevant Bachelor's degree

Field of study:

Technology and Engineering

Credits:

120 ECTS

Organising school:

School of Arts, Design and Architecture

The application period has closed

Koulutuksen tavoite

Osaamistavoitteiden taustalla on maisema-arkkitehtuurikoulutuksen kansainväliset akkreditointikriteerit. Tutkinnolla on 5 vuoden välein uusittava, kriteerien mukainen status, joka varmistaa sen vastaavan ammatti- ja koulutuskentän vaatimuksia.

Maisema-arkkitehtuurin maisteriohjelman tavoitteena on valmistaa opiskelijat ammattiin ja sen osaavaan harjoittamiseen. Maisteriohjelmassa kandidaattivaiheessa saavutettuja taitoja kehitetään ja syvennetään. Tutkinnon suorittaneelta maisema-arkkitehdilta odotetaan mm. seuraavia ominaisuuksia:

 • kykyä tuottaa toimivia, esteettisiä ratkaisuja ihmisen ja luonnon kohtaamiseen
 • suunnittelutyöhön vaikuttavien ekologisten, kulttuuristen, taloudellisten ja maankäytöllisten seikkojen ymmärtämistä
 • osaavaa, analyyttistä ja teknisesti pätevää visuaalista, suullista ja kirjallista viestintää sekä projektin koordinointi- ja ohjaustaitoja
 • kykyä yhteistyöhön ja työskentelyyn maisema-arkkitehtina sekä yhteistyössä lähialojen edustajien kanssa että itsenäisesti

Sisältötavoitteet:

Koulutuksen tavoitteena on, että tutkinnon suoritettuaan opiskelija:

 • tuntee ja osaa analysoida maisema-arkkitehtuurin ajankohtaisia haasteita ja tehtäviä
 • tuntee maisema-arkkitehtuurin ja taiteiden historiaa ja teoriaa
 • hallitsee tiedonhaun ja suunnittelumetodit osallistumis- ja arviointiprosesseineen, tuntee kustannustekijät sekä alalle oleelliset lait ja hallintomenettelyt
 • osaa toimia vaativissa suunnittelu- ja tutkimustehtävissä sekä hallita ja koordinoida hankkeita
 • pystyy vastaamaan vaativien maiseman muutoshankkeiden ja prosessien haasteisiin itsenäisesti ja innovatiivisesti
 • pystyy kehittämään maisema-arkkitehtonista ilmaisuaan
 • osaa arvioida suunnitteluratkaisujen laatua ja ympäristövaikutuksia
 • osoittaa kokonaisvaltaista ammattinäkemystä ja ongelmanratkaisutaitoa
 • ymmärtää alan yhteiskunnallisen merkityksen ja oman vastuunsa ammatinharjoittajana
 • hahmottaa ammattikuvan kansainvälistyvän ja laajentuvan tehtäväkentän ja ymmärtää eri kulttuurien ja luonnonolosuhteiden merkityksen suunnittelussa
 • toteuttaa suunnitelmallista opintopolkua, joka mahdollistaa elinikäisen oppimisen sekä mahdollistaa pääsyn kansallisiin ja kansainvälisiin asiantuntijatehtäviin ja jatko-opintoihin

Akateemiset tavoitteet:

Koulutuksen tavoitteena on, että tutkinnon suoritettuaan opiskelija:

 • tuntee alan akateemiset teemat ja keskeisen kirjallisuuden
 • osaa kirjoittaa akateemista tekstiä kriittisesti ja asiantuntevasti
 • tuntee keskeiset tutkimusmenetelmät
 • osaa argumentoida tieteellisesti

Maisterivaiheen valintakriteereinä ovat soveltuva aiempi tutkinto maisema-arkkitehtuurin alalta tai sen lähialoilta (esim. AMK-tutkinnot maisemasuunnittelussa tai miljöörakentamisessa sekä yliopiston kandidaatintutkinto luonnontieteelliseltä alalta), soveltuvien opintojen määrä, aiempi opintomenestys, motivaatio ja sitoutuneisuus motivaatiokirjeen perusteella sekä hakemuksen taso kokonaisuutena.

Opetuskieli

Maisema-arkkitehtuurin maisteriohjelman kieli on suomi (ruotsi).

Uramahdollisuudet

Maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelma on ainoa aiheeseen liittyvä yliopistotasoinen koulutus Suomessa. Maisema-arkkitehtuuri on niin kansainvälisesti kuin Suomessakin kasvava ala, jonka tehtävät ovat monipuolisia. Alan työllisyystilanne on erittäin hyvä. Maisema-arkkitehdit sijoittuvat erilaisiin ympäristöä ja maisemaa käsitteleviin työtehtäviin. Valtaosa maisema-arkkitehdeista työskentelee joko yksityissektorilla konsulttitoimistoissa tai kuntaorganisaatioissa. Maisema-arkkitehteja työskentelee myös valtion hallinnossa, maakuntien liitoissa, järjestötehtävissä sekä koulutuksen tai tutkimuksen parissa

Maisema-arkkitehtien tehtäväkenttä on laajentunut viheralueiden ja rakennusten lähiympäristöjen suunnittelusta kaavoitukseen ja yhdyskunta- sekä infrasuunnittelun alalle. Suunnittelutöitä tehdään asiantuntijan tai pääsuunnittelijan roolissa. Erilaiset projektinjohtotehtävät ja esimiestehtävät ovat keskeinen osa ammattikunnan työtehtäväkenttää. Julkishallinnon ja liikkeenjohdon tehtävät ovat lisääntymässä. Tulevaisuudessa myös rakennuttamiseen ja hankkeiden koordinointiin sekä valvontaan liittyvät tehtävät tulevat lisääntymään.

 

Tehtävänimikkeitä

Opinnot antavat valmiudet toimia erilaisissa maisema-arkkitehtuurin alan suunnittelutehtävissä. Usein käytössä on tutkintonimike maisema- arkkitehti. Kokemuksen myötä tehtävänimike muuttuu nuoremmasta suunnittelijasta suunnittelijaksi, sitten vastaavaksi suunnittelijaksi ja johtavaksi suunnittelijaksi tai projektipäälliköksi. Esimies- ja projektijohtotehtävissä nimikkeinä ovat mm. suunnittelupäällikkö, suunnittelujohtaja ja toimialajohtaja. Omaa toimistoa pitävä toimii usein nimikkeellä maisema-arkkitehti.

Kunnallisen sektorin kaavoitustehtävissä nimikkeinä ovat mm. kaavoitusarkkitehti, projekti-arkkitehti, kaavoituspäällikkö ja maankäyttöpäällikkö. Muita valtionhallinnon nimikkeitä ovat mm. aluearkkitehti, yliarkkitehti ja maakunta-arkkitehti. Opetustehtävissä nimikkeitä ovat esimerkiksi lehtori tai professori.

Koulutuksen sisältö

Maisema-arkkitehtuuri on monitieteellinen ala, jossa suunnitellaan ulkotiloja, niiden rakentamista ja hoitoa kaikissa mittakaavoissa. Maisteriohjelman keskeisiä sisältöjä ovat maiseman suunnittelu, rakentaminen, hoito ja suojelu sekä yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu.

Maisema-arkkitehtuuri yhdistää taiteen, luonnontieteiden ja tekniikan osaamista. Esteettisyys, ekologisuus ja toiminnallisuus ovat maisema-arkkitehtuurin perusarvoja. Tavoitteena on tuottaa hyvää ja kestävää ympäristöä ja yhdyskuntia. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi asuinympäristöjen, julkisten puistojen, viheralueiden, virkistys- ja työpaikka-alueiden ulkotilojen suunnittelua, kaavoitukseen liittyvää alueiden käytön suunnittelua, maiseman ja historiallisten ympäristöjen suojelun ja hoidon sekä ympäristön kunnostamisen suunnittelua tai maisemaan ja ympäristöön liittyviä tutkimus- ja asiantuntijatehtäviä.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät lukuvuosien  2018-2020 opinto-oppaasta.

Kansainvälistyminen

Maisema-arkkitehtuurin koulutuksessa kansainvälistymistä tapahtuu monella tasolla. Opintoihin liittyy opintomatkoja ulkomaille ja toisinaan yhteistyökursseja tai -projekteja kansainvälisten yhteistyöyliopistojen kanssa. Vaihto-opiskelumahdollisuudet ovat hyvät, ja suuri osa maisema-arkkitehtuurin opiskelijoista käyttää mahdollisuuden opiskeluun ulkomailla. Työharjoittelu ulkomailla on yksi kansainvälistymisen mahdollisuus. Arkkitehtuurin laitoksella on runsaasti kansainvälisiä opiskelijoita ja luentovierailijoita.

Hakumenettely ja hakukohdekohtaiset arviointiperusteet

Mitä edellytämme hakijalta

Edellytämme hakijoilta aiempaa tutkintoa soveltuvalta alalta, esim. maisema-arkkitehtuurista, AMK-tutkintoa maisemasuunnittelusta tai miljöörakentamisesta tai yliopiston kandidaatintutkintoa luonnontieteelliseltä alalta. Hakijoilla tulee olla maisema-arkkitehtonista suunnitteluosaamista, visualisointitaitoja, taiteellista luovuutta sekä motivaatioita ja sitoutuneisuutta maisema-arkkitehtuurin opintoihin.

Hakukohteen arviointikriteerit

 • Soveltuva aiempi tutkinto, ts. tutkinto maisema-arkkitehtuuriin soveltuvalta alalta
 • Hakemuksen taso kokonaisuutena, erityisesti portfolion taso
 • Soveltuvien opintojen määrä ja aiempi opintomenestys
 • Motivaatio ja sitoutuneisuus motivaatiokirjeen perusteella

Yllä olevien lisäksi arviointikriteereihin kuuluu toisessa vaiheessa haastattelussa osoitettu soveltuvuus.

Ensimmäinen vaihe ja vaaditut hakudokumentit

Arvioinnin ensimmäisessä vaiheessa valintatoimikunta arvioi hakemukset hakudokumenttien perusteella. Hakukohteen vaatimat hakudokumentit on lueteltu alla. Huomioithan myös yleisissä hakuohjeissa kerrottavat hakuasiakirjoja koskevat vaatimukset.

Portfolio, joka sisältää CV:n ja motivaatiokirjeen, tulee lähettää postitse.

Portfolio

Hakijan omista työnäytteistä (harjoitustöistä, mahdollisista muista omista töistä, jne.) koostettu portfolio on pakollinen hakuliite, johon on integroitu CV ja motivaatiokirje. Portfolion tulee esitellä laaja-alaisesti ja monipuolisesti hakijan suunnittelutaitoja ja taiteellista luovuutta. Arvioinnin pääpaino kohdistuu suunnitelmapiirustuksiin ja muuhun kuva-aineistoon.

CV

Hakemukseen tulee sisältyä hakijan ansioluettelo, jossa kerrotaan henkilötiedot, koulutus, työkokemus sekä muu ammatillinen/taiteellinen toiminta ja saavutukset (näyttelyt, julkaisut, palkinnot ja apurahat, opintomatkat ja luottamustehtävät, yms.). CV liitetään osaksi portfoliota.

Motivaatiokirje

Motivaatiokirjeessä (max 4000 merkkiä) hakijan tulee perustella, miksi hakee opiskelemaan maisema-arkkitehtuuria, mitkä ovat hänen erityiset kiinnostuksen kohteensa sekä tavoitteensa ja toiveensa opiskelusta Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelmassa. Hakijan tulee eritellä näkemyksiään maisema-arkkitehtuurista sekä sitä miten ne ilmenevät portfolion työnäytteissä. Motivaatiokirje liitetään osaksi portfoliota.

Hakemusasiakirjojen kieli

Hakudokumentit tulee palauttaa jollakin seuraavista kielistä: suomi tai ruotsi.

Toinen vaihe

Osa hakijoista valitaan hakudokumenttien perusteella toiseen vaiheeseen, joka muodostuu haastattelusta. Haastatteluun voi osallistua joko paikan päällä tai skypen välityksellä. Kutsu toiseen vaiheeseen lähetetään hakijalle viimeistään 7 päivää etukäteen.

Täydentävät opinnot

Hakijalle voidaan asettaa vaatimus täydentävistä opinnoista, joiden määrä ja laatu riippuu aiemmasta tutkinnosta.

Applying to master’s programmes

The application period has closed

 • Published:
 • Updated:
Share
URL copied!