Study options

Kemian tekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Kemiaa on kaikkialla. Sen keskeisiä elementtejä ovat aineiden rakenne, koostumus, ominaisuudet ja reaktiot. Kemian tekniikassa näitä sovelletaan aina nanometreistä laboratoriomittakaavaan ja tehtaan kokoluokasta kansantalouden tasolle.
Students studying in groups in the laboratory

Degree:

Bachelor of Science (Technology) + Master of Science (Technology)

Application period:

16.3.2022 – 30.3.2022

Language of instruction:

Finnish
Swedish

Duration:

3+2 years, full-time

Eligibility:

General eligibility for higher education

Field of study:

Technology and Engineering

Credits:

180+120 ECTS

Organising school:

School of Chemical Engineering

The application period has closed

Haku suomen- ja ruotsinkieliseen kandidaattikoulutukseen

Koulutuksen tavoite

Koulutusohjelmasta valmistuu tekniikan kandidaatteja, joilla on valmiudet kehittyä myöhemmissä opinnoissaan ja työelämässä kemian tekniikan asiantuntijoiksi erilaisissa insinööri- ja tutkimustehtävissä teollisuuden tai teollisuuteen liittyvien sidosryhmien, julkishallinnon tai tiedeyhteisön palveluksessa. Näiden valmiuksien ytimenä ovat kemian tekniikan sekä niihin liittyvien matemaattis-luonnontieteen perusteiden hallinta, kyky siirtää ja soveltaa alansa teoreettista osaamista ongelmanratkaisutilanteissa myös monialaisissa yhteyksissä, kyky hankkia, arvioida ja käsitellä kriittisesti tieteellistä ja ammatillista tietoa sekä taito osallistua monipuolisesti ammatilliseen ja tieteelliseen viestintään. 

Koulutuksen sisällöllisinä painoalueina ovat luonnonvarojen kestävä käyttö ja jalostus, uudet materiaalit sekä energiateknologian prosessi- ja materiaalitekniset sovellukset. 

Lisätietoa opetuskielistä

Kandidaatin tutkinnossa opetus järjestetään pääosin suomeksi, osa opetuksesta tarjolla myös ruotsiksi. Opiskelija voi vastata suomenkielisten kurssien tentteihin ja oppimistehtäviin myös ruotsiksi. Osa pääaineopinnoista suoritetaan englanniksi. 

Diplomi-insinöörin tutkinnossa pääasiallinen opetuskieli on englanti.

Uramahdollisuudet

Koulutusohjelmasta valmistuu diplomi-insinöörejä, joilla on valmiudet toimia työelämässä bio-, materiaali-, ja kemian tekniikan asiantuntijoina erilaisissa insinööri- ja tutkimustehtävissä teollisuuden tai teollisuuteen liittyvien sidosryhmien, julkishallinnon tai tiedeyhteisön palveluksessa. 

Kemian tekniikan koulun alaa edustavat teollisuudenalat, metsä-kemian- ja metalliteollisuus, kattavat puolet Suomen tavaraviennistä. 

Esimerkkejä ammattinimikkeistä

 • tuotantoinsinööri
 • tuotekehitysinsinööri
 • suunnittelija
 • tutkija
 • asiakaspalveluinsinööri
 • myynti-insinööri
 • laatupäällikkö
 • ympäristöasiantuntija
 • laboratoriopäällikkö

Pätevyys

Valmistuttuaan tekniikan kandidaatiksi opiskelija voi jatkaa opintojaan diplomi-insinööriksi. Kemian tekniikan asiantuntijoiden on mahdollista työskennellä niin teollisuuden kuin teollisuuteen liittyvien sidosryhmien, julkishallinnon, tai tiedeyhteisön palveluksessa erilaisissa asiantuntijatehtävissä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Kandidaatiksi valmistumisen jälkeen opiskelijalla on oikeus jatkaa koulun ylemmässä ohjelmassa ja valmistua diplomi-insinööriksi, joka  mahdollistaa hakemisen tekniikan tohtorin tutkintoon.

Koulutuksen sisältö

Kemia on läsnä kaikkialla elinympäristössämme ja taloudessa. Kemiassa keskeisiä elementtejä ovat aineiden rakenne, koostumus, ominaisuudet ja reaktiot. Kemian tekniikassa näitä perusperiaatteita sovelletaan aina nanometreistä laboratoriomittakaavaan, ja tehtaan kokoluokasta kansantalouden tasolle. 

Kemian tekniikan koulun alaa edustavat teollisuudenalat, metsä-kemian- ja metalliteollisuus, kattavat puolet Suomen tavaraviennistä. 

Kandidaattiohjelmassa on kolme pääainetta: kemia ja materiaalitiede, kemian tekniikka ja prosessit sekä biotuotteet. Voit myös yhdistellä Aalto-yliopiston muiden korkeakoulujen tarjoamia opintoja tutkintoosi. Kandiohjelmasta valmistunut tekniikan kandidaatti voi jatkaa opintojaan suoraan useimpiin diplomi-insinöörin tutkintoon johtaviin maisteripääaineisiin. Maisteripääaineet ovat esitelty Pääaineen ja erikoistumisalan valinta –osioissa. 
 

Kemia ja materiaalitiede

Puhdas vesi, ilma sekä ravinnon ja energian riittävyys ovat maailmanlaajuisia haasteita, joihin kemia ja uudet materiaalit tarjoavat ratkaisuja. Kemian ja materiaalitieteen avulla pystytään valmistamaan esim. tehokkaita akkuja, uusia lääkemolekyylejä, biohajoavia muoveja, timantinkovia pintoja, halpoja katalyyttejä ja likaahylkiviä pintoja. 

Kemian ja materiaalitieteen opiskelijana olet mukana tässä kehityksessä. Tutkit ilmiöitä ja materiaaleja atomi- ja nanotasolla, mikä avaa uusia mahdollisuuksia niiden soveltamiseksi. Teet kokeita sekä laboratoriossa että koelaitoksilla ja osallistut kenttäkokeiden analysointiin. Atomitason ilmiöiden ja uusien materiaalien mallintaminen tietokoneella kuuluu myös tehtäviisi. Saat koulutusta myös kaupallisissa ja ympäristöasioissa, kuten raaka-aineiden, energian ja kiertotalouden perusteissa. 

Diplomi-insinööriksi voit valmistua esimerkiksi kemian, toiminnallisten materiaalien tai energiateknologian aloilta. Voit myös siirtyä sujuvasti Kemian tekniikan koulun muihin maisteripääaineisiin. Valmistuessasi koko maailma tarjoaa sinulle työmahdollisuuksia ja myös tutkijan urapolku kemiassa tai materiaalitieteessä on avoinna sinulle. 

Kemian tekniikka ja prosessit

Luonnontieteet kertovat mikä on mahdollista, insinööritieteet miten se on järkevää tehdä. Täällä opit näitä molempia. Tässä pääaineessa opit kiertotalouden, biotalouden, ympäristöystävällisten tuotteiden ja tuotantoteknologioiden periaatteet, sekä kuinka kaikki materiaalit kierrätetään takaisin hyötykäyttöön. Osallistut opinnoissasi kestävän ja vastuullisen teollisuustuotannon suunnitteluun käyttäen nykyaikaisia prosessien simulointiohjelmistoja. Perehdyt myös siihen, kuinka digitalisaatio ja prosessien ohjaus ovat läsnä kaikissa tuotantoprosesseissa. 

Tämä pääaine valmistaa sinut jatkamaan esimerkiksi kemianteollisuuden, metallurgian, ympäristötekniikan, biojalostamoiden tai energiatekniikan asiantuntijaksi. Voit edetä tutkijana uusien prosessien tai tuotteiden kehittämiseen, tai voit aloittaa urasi alan teollisuudessa monipuolisissa myynti-, suunnittelu- tai tuotantotehtävissä, tutkimuksessa ja tuotekehityksessä, tai teknologia-asiantuntijana. 

Biotuotteet

Jos haluat edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä ja uusiutuvien raaka-aineiden hyödyntämistä tämä on oikea pääaine sinulle. Esimerkiksi synteettisten muovien ja tekstiilien korvaaminen biopohjaisilla materiaaleilla on olennaisen tärkeää niin elinolojen ja elämänlaadun säilyttämiseksi kuin myös talouskasvun ja tulevaisuuden liiketoiminnan edellytysten turvaamiseksi. Mahdollisuuksien kirjo biopohjaisten tuotteiden kehityksessä on laaja, rakennusmateriaaleista, kevyistä lujista komposiiteista ja erilaisista metsäteollisuuden tuotteista, kuten pakkauksista ja tekstiileistä biopolttoaineisiin sekä lääketieteen sovelluksiin. 

Kemian- ja biotekniikan valjastaminen insinööriosaamisen käyttöön mahdollistaa uusien kestävään kehitykseen pohjautuvien innovatiivisten materiaalien ja tuotteiden suunnittelun ja valmistamisen. 

Tässä pääaineessa opit keskeiset ja oleelliset tiedot ja taidot siitä, kuinka voimme siirtyä uusiutumattomien luonnonvarojen käytöstä kestävän kehityksen vaatimien teknologisten ratkaisujen toteuttamiseen. Voit suunnata tästä edelleen maisteriopintoihin, jotka valmistavat sinut toimimaan biotekniikan, biomassan jalostamisen sekä kuitu- ja polymeeritekniikan alueen työtehtävissä. 

Opintojen rakenne

Kemian tekniikan kandidaatin tutkinto (TkK, 180 op) 

Opinnot koostuvat: 

 • 70 opintopisteen laajuisista perusopinnoista, 
 • 60 opintopisteen laajuisesta pääaineesta, 
 • 20 - 25 opintopisteen laajuisesta sivuaineesta sekä 
 • 25 - 30 opintopisteen vapaasti valittavista opinnoista. 

Perusopintojen ja pääaineen yhteislaajuuden tulee olla 130 op sekä sivuaineen ja vapaasti valittavien opintojen yhteisen laajuuden 50 op. 

Lisätietoja kemian tekniikan kandidaattiohjelmasta löytyy Aalto-yliopiston sivuilta

Opiskelija voi valita sivuaineensa vapaasti Aalto-yliopiston tai muiden suomalaisten tai ulkomaisten yliopistojen tarjonnasta. 

 

Kemian tekniikan diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) 

Opinnot koostuvat: 

 • 64 - 65 opintopisteen laajuisista pääainekohtaisista opinnoista, 
 • 30 opintopisteen laajuisesta diplomityöstä sekä 
 • 25 - 26 opintopisteen laajuisista vapaasti valittavista opinnoista.

Lisätietoja kemian tekniikan DI-ohjelmasta (Chemical, Biochemical and Materials Engineering) 

Pääaineen tai erikoistumisalan valinta

Kandidaatin tutkinnossa opiskelija valitsee pääaineensa ensimmäisen opintovuoden jälkeen. Pääaineita on kolme: 1) Kemia ja materiaalitiede, 2) Kemian tekniikka ja prosessit, sekä 3) Biotuotteet. Pääainehaussa valintakriteerinä on menestyminen 1. vuoden opinnoissa. 

Kandidaatiksi valmistumisen jälkeen opiskelijalla on oikeus jatkaa koulun ylemmässä ohjelmassa ja valmistua diplomi-insinööriksi. Diplomi-insinööriopinnoissa pääaineet ovat:

 • Biomassan jalostustekniikka / Biomass Refining
 • Kuitu- ja polymeeritekniikka / Fibre and Polymer Engineering
 • Biotekniikka / Biotechnology
 • Kemia / Chemistry
 • Toiminnalliset materiaalit  / Functional Materials
 • Metallien prosessi- ja kierrätystekniikka / Sustainable Metals Processing 
 • Prosessitekniikka / Chemical and Process Engineering

Opinnäytetyö

Kandidaatintyö ja kandidaattiseminaari suoritetaan opiskelun kolmantena vuonna. Kandidaatintyö on ohjattu opinnäytetyö.

Kandidaattiseminaarissa käsitellään tieteellistä ajattelua, tiedonhakua, tiedon jäsentämistä ja käsittelyä sekä kielen ja viestinnän taitoja.

Kandidaatintyö on kirjallisuustyö, joka laaditaan pääaineen alaan liittyvästä aiheesta. Mahdollisuuksien mukaan opiskelija voi sisällyttää kandidaatintyöhönsä myös kokeellisen osuuden.

Maisteriopintojen opinnäytetyö eli diplomityö suoritetaan opintojen viimeisenä vuonna. Diplomityö tehdään kemian tekniikan alalla usein yritykselle ja on erinomainen tapa saada jalka oven väliin ensimmäiseen työhön opintojen jälkeen.

Kansainvälistyminen

Opiskelijoita kannustetaan lähtemään vaihtoon ulkomaiseen yliopistoon opintojensa aikana. Kandidaatin tutkinnossa vaihtoa suositellaan kolmannelle opiskeluvuodelle. Opiskelija voi hakeutua vaihtoon opiskellakseen sivuainetta, vapaasti valittavia opintoja tai kumpaakin. Vaihto-opiskelujakso kestää tyypillisesti puolesta vuodesta vuoteen.

Ohjelma tarjoaa myös mahdollisuuden kotikansainvälistymiseen. Korkeakoulun henkilöstöstä sekä vanhemmista opiskelijoista moni tulee ulkomailta. Opiskelijoilla on hyvät mahdollisuudet tutustua ulkomaisiin opiskelijoihin opintojen aikana. Opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa myös kansainvälistä harjoittelua.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Ohjelman opintoihin kuuluu yksi pakollinen ja yksi vapaavalintainen työssäoppimisjakso, jotka suoritetaan kahtena opintojen aikaisena kesänä. Näiden jaksojen aikana opiskelija saa työkokemusta ja oppii työelämävalmiuksia. Työssäoppiminen on mahdollista suorittaa kesätöiden yhteydessä.

Työssäoppimisjaksojen lisäksi yritykset ja alan organisaatiot tarjoavat opiskelijoille luentoja, opintokäyntejä ja muita tutustumisen ja verkostoitumisen mahdollisuuksia. Korkeakoulu järjestää vuosittain Urafoorumi-nimisen tapahtuman, jossa opiskelijat pääsevät tutustumaan yrityksiin.

Yllä mainittujen työssäoppimisjaksojen lisäksi opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa myös kansainvälistä harjoittelua.

Tutustu opiskelijoihimme

Bioreaktoreita, vapaaehtoistoimintaa ja työelämätaitoja - tällaista on opiskella Kemian tekniikan korkeakoulussa

Opiskelijayhdistyksen toiminnassa oppii työelämätaitoja ja tapaa uusia ystäviä, kertoo biotekniikan opiskelija Jani Anttila.

Jani and Sauli working on a group project smiling in the laboratory

Ystäviä, välipala tammen alla ja leikkiä biomateriaaleilla - tällaista on opiskella Kemian tekniikan korkeakoulussa

Materiaalitekniikan opiskelija Anna Pasonen halusi tutkinnon, joka mahdollistaa monipuoliset työtehtävät ja uusien, merkityksellisten asioiden luomisen.

Anna smiling in her blue student overalls

Prosessiteekkarit ry (external link)

Website of the Prosessiteekkarit guild

An image of two students wearing blue overalls

Seuraa Kemian tekniikan korkeakoulua

The application period has closed

 • Published:
 • Updated:
Share
URL copied!