Elokuvaäänitys ja -äänisuunnittelu, taiteen kandidaatti ja maisteri

Elokuvataiteen kandidaattiohjelman Elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun pääaine kouluttaa opiskelijoita taiteilijoiksi ja ammattilaisiksi toimimaan äänisuunnittelijoina ja äänittäjinä lyhyen elokuvan ja televisiotuotannon eri alueilla. Elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun opinnoissa opiskelija harjaantuu kurssiopetuksen ja vaativuustasoltaan asteittain kasvavien harjoitustöiden myötä oman ammattialueen taiteellisen, tuotannollisen ja teknisen kokonaisuuden hallintaan.
elokuvaäänitys ja -äänisuunnittelu

Degree:

Bachelor of Arts (Art and Design) + Master of Arts (Art and Design)

Application period:

20.3.2019 - 3.4.2019

Language of instruction:

Finnish
Swedish

Duration:

3+2 years, full-time

Eligibility:

General eligibility for higher education

Field of study:

Art and Design

Credits:

180+120 ECTS

Organising school:

School of Arts, Design and Architecture

Application period closed

Previous application period was closed on 3.4.2019

Koulutuksen tavoite

Elokuvataiteen kandidaattiohjelman Elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun pääaine kouluttaa opiskelijoita taiteilijoiksi ja ammattilaisiksi toimimaan äänisuunnittelijoina ja äänittäjinä lyhyen elokuvan ja televisiotuotannon eri alueilla. Elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun opinnoissa opiskelija harjaantuu kurssiopetuksen ja vaativuustasoltaan asteittain kasvavien harjoitustöiden myötä oman ammattialueen taiteellisen, tuotannollisen ja teknisen kokonaisuuden hallintaan. Opetuksen tavoitteena on tukea opiskelijan henkilökohtaisten vahvuuksien ja oman taiteellisen näkemyksen mukaista kehitystä.

Kandidaattitason opinnot suoritettuaan elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun pääaineen opiskelija tuntee oman alansa käytäntöjä, taiteellisia ilmaisukeinoja, teknisiä välineitä ja osin teoreettista käsitteistöä. Koulutuksen keskeinen tavoite on kehittää opiskelijan lahjakkuutta ja persoonallisuutta, antaa teknisiä ja taiteellisia valmiuksia ja perustietoutta alasta ja sen historiasta, kehittää ryhmätyötaitoja sekä valmiuksia tutkimukselliseen työskentelyyn.

Keskeiset opetettavat valmiudet ovat elokuvailmaisun audiovisuaalinen dramaturginen ja sisällöllinen ajattelu, äänellinen ja tilallinen hahmottamiskyky, ryhmätyö-, kommunikaatio- ja yhteistyötaidot, elokuvan lyhyen muodon äänisuunnittelun, dramaturgisen kokonaisuuden sekä teknisen toteutusprosessin hallinta, yleisen taidehistorian sekä oman alan perinteiden ja nykysuuntauksien tuntemus sekä kyky kriittiseen ja analyyttiseen ajatteluun.

Kandidaattiopinnoista valmistuttuaan elokuvaäänisuunnittelija hallitsee lyhyen elokuvan äänisuunnittelun kokonaisprosessin äänen ennakkosuunnittelusta valmiiseen elokuvaan. Koulutuksen aikana opiskelija perehtyy kaikkiin lyhyen elokuvan äänisuunnittelun, äänityksen ja äänen jälkitöiden vaiheisiin sekä pienimuotoisten elokuva- ja tv-tuotantojen taiteelliseen ja tuotannolliseen yhteistyöhön.

Kandidaattiopinnoista valmistuessaan äänisuunnittelijaopiskelijan osaamisalueet ovat:

  • äänittäjän ja äänisuunnittelijan taidot elokuva- ja televisiotuotannon eri alueilla
  • kuvan ja äänen yhteistoiminnan hahmottaminen ja hallinta
  • äänikokonaisuuksien hallinta
  • oman alan teknisen perusvälineistön ja –ohjelmistojen hallinta
  • oman erityisosaamisen suhteuttaminen alan muihin ammattikuviin
  • muiden taiteenalueiden ja yhteiskunnallisen ajattelun tuntemus ja suhteuttaminen omaan erikoistumisalueeseen
  • aktiivinen toiminta kulttuurin alueella

Koulutus tuottaa edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon (taiteen maisteri) johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen

Lisätietoa opetuskielistä

Opetuskielet kandidaattiohjelmassa

Elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun pääaineen opetuskieli on suomi. Tutkinnon voi suorittaa suomen lisäksi myös ruotsiksi, eli kurssisuoritukset ja opinnäytetyö on mahdollista tehdä ruotsin kielellä. Opetus tapahtuu kuitenkin suomeksi.

Opetuskielet maisteriohjelmassa

Elokuvataiteen maisteriohjelman elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun pääaineen opetuskieli on suomi. Osa opinnoista opetetaan englannin kielellä. Tutkinto on suoritettavissa suomen lisäksi ruotsiksi ja englanniksi.

Uramahdollisuudet

Taiteen kandidaatiksi valmistunut elokuvaäänisuunnittelija kykenee toimimaan lyhyissä näytelmä- ja dokumenttielokuvissa taiteellisesti vastaavissa tehtävissä.

Koulutus tuottaa edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen (Elokuvataiteen maisteriohjelman elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun pääaine) ja jatkuvaan oppimiseen.

Taiteen kandidaatiksi valmistuneet äänittäjät ja äänisuunnittelijat työllistyvät suureksi osaksi freelance-työsuhteissa elokuva-, tv-, peli-, mainoselokuva- ja muissa av-tuotannoissa.

Tehtävänimikkeitä

Mm. äänisuunnittelija, äänittäjä, äänileikkaaja.

Koulutuksen sisältö

Taiteen kandidaatin tutkinnon opetus jakautuu elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun pääaineessa kahteen osaan: äänitykseen ja äänisuunnitteluun. Nämä osat sivuavat ja tukevat toisiaan ja ovat osittain päällekkäisiä koko opiskeluajan.

Äänisuunnittelua opetetaan antamalla valmiuksia välineistön hallintaan niin ilmaisullisessa kuin teknisessäkin mielessä. Jokainen elokuvatuotanto on äänisuunnittelijalle tutkimusmatka projektin yksilölliseen problematiikkaan alkaen käsikirjoituksen lukemisesta ja päättyen elokuvan esityksiin. Opetuksessa asetetaan erityistä painoa sille, että ammattiinsa valmistuva äänisuunnittelija on oman taiteellisen panoksensa elokuvaan antava elokuvantekijä, joka ymmärtää syvällisesti elokuvan ominaispiirteitä. 

Elokuvaäänittäjän- ja äänisuunnittelijan työhön perehdytään pienimuotoisten harjoitteiden, äänisuunnittelun metodien opiskelun sekä harjoituselokuvien tekemisen kautta. Koulutus perustuu pääasiassa käytäntölähtöiseen tekemällä oppimiseen, pienryhmätyöskentelyyn, vertaisoppimiseen, henkilökohtaiseen ohjaukseen ja keskustelevaan vuorovaikutukseen. Koulutus sisältää elokuvataiteen ja lavastustaiteen yhteisiä opintoja sekä opintoja muiden taidealojen opiskelijoiden kanssa. Harjoitustuotannoissa opiskellaan äänisuunnittelun ja äänittämisen käytäntöjä sekä syvennetään ryhmätyötaitoja.

Pääaine toimii yhteistyössä Sibelius-Akatemian musiikkiteknologian osaston ja Teatterikorkeakoulun valo- ja äänisuunnittelun laitoksen (VÄS) kanssa.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät lukuvuosien 2018-2020 opinto-oppaasta.

Kansainvälistyminen

Opiskelijaa kannustetaan suorittamaan osa opinnoistaan kansainvälisissä vaihto-ohjelmissa tai työharjoittelussa. Kansainväliset vierailevat opettajat ja opiskelijat rikastuttavat opetusta ja auttavat opiskelijaa verkostoitumaan.

Osa elokuvaäänisuunnittelun opetuksesta keskittyy elokuvafestivaaleille ja kansainvälisille symposiumeille osallistumisen kautta äänisuunnittelijan ammatin syvempään hahmottamiseen ja oppimiseen.

2. ja 3. vuosikurssin äänisuunnittelijaopiskelijat osallistuvat joka toinen vuosi Lontoossa järjestettävään School of Sound -symposiumiin.

Haku suomen- ja ruotsinkieliseen kandidaattikoulutukseen

Application period closed

Previous application period was closed on 3.4.2019
  • Published:
  • Updated:
Share
URL copied!