Bioinformaatioteknologia, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Bioinformaatioteknologia valjastaa insinööritieteet, matematiikan ja tietotekniikan bio- ja terveysalan ongelmien ratkaisemiseen. Ohjelmassa perehdytään erityisesti elävän kudoksen mekanismeihin ja tutkitaan, miten biomolekyyleistä, soluista, kudoksesta, elimistä ja koko ihmiskehosta saadaan mitattua informaatiota ja miten tuo informaatio jalostetaan tiedoksi ja tuotteiksi, kuten uusiksi lääkkeenannostelumenetelmiksi, ihmisen varaosiksi, aivoprosessien mittausmenetelmiksi tai uudeksi syöpähoitolaitteeksi.
Aalto University / two students in the Computer Science building /photography Unto Rautio

Degree:

Bachelor of Science (Technology) + Master of Science (Technology)

Application period:

20.3.2019 - 3.4.2019

Language of instruction:

Finnish
Swedish

Duration:

3+2 years, full-time

Eligibility:

General eligibility for higher education

Field of study:

Technology and Engineering

Credits:

180+120 ECTS

Organising school:

School of Electrical Engineering

Application period closed

Previous application period was closed on 3.4.2019
Read more

Koulutuksen tavoite

Bioinformaatioteknologia valjastaa insinööritieteet, matematiikan ja tietotekniikan bio- ja terveysalan ongelmien ratkaisemiseen. Ohjelmassa perehdytään erityisesti elävän kudoksen mekanismeihin ja tutkitaan, miten biomolekyyleistä, soluista, kudoksesta, elimistä ja koko ihmiskehosta saadaan mitattua informaatiota ja miten tuo informaatio jalostetaan tiedoksi ja tuotteiksi, kuten uusiksi lääkkeenannostelumenetelmiksi, ihmisen varaosiksi, aivoprosessien mittausmenetelmiksi tai uudeksi syöpähoitolaitteeksi.

Usean perinteisen insinöörialan keskinäinen vuorovaikutus tekee bioinformaatioteknologian opinnoista poikkitieteelliset. Ohjelman tavoitteena on vahva perusosaaminen niin luonnontieteissä, ohjelmoinnissa kuin biotieteiden perusteissakin. Bioinformaatioteknologian kandidaattipääaine antaa opiskelijalle perusteet ymmärtää biologisia järjestelmiä ja niitä perusteorioita ja -käsitteitä, joita tarvitaan biologisen informaation hankkimisessa ja käsittelyssä sekä lääketieteellisen tekniikan sovelluksissa. Valmistuvalla on hyvät valmiudet kehittää osaamistaan niin, että hän kykenee myöhemmin soveltamaan insinöörilähestymistapaa lääketieteellisiin ongelmiin ja biologisiin systeemeihin sekä toimimaan vaativissa tutkimus- ja suunnittelutehtävissä.

Valmistuttuaan opiskelija kykenee toimimaan monialaisessa ryhmässä myös kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Koulutuksen sisältö

Bioinformaatioteknologian opinnot rakentuvat luennoista, laskuharjoituksista, laboratorioharjoituksista, tenteistä ja itsenäisistä sekä ryhmissä tehtävistä harjoitustöistä. Matematiikkaa, elektroniikkaa, ihmisen fysiologiaa ja kemiallisten reaktioiden perusteita opiskellaan samaan aikaan ohjelmoinnin ja fysiikan kanssa. Opintojen aikana opitaan myös erilaisia työelämässä tarvittavia taitoja, kuten vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja, ongelmanratkaisu- ja päättelytaitoja sekä projektinhallintaa. Tutkintoon kuuluvat kandidaattiohjelman yhteiset perusopinnot, pääaineen opinnot, sivuaineen opinnot sekä valinnaiset opinnot.

Opintojen rakenne

Opinnot koostuvat:

 • 70 opintopisteen laajuisista perusopinnoista,
 • 60 opintopisteen laajuisesta pääaineesta,
 • 25 opintopisteen laajuisesta sivuaineesta sekä
 • 25 opintopisteen laajuisista vapaasti valittavista opinnoista

Perusopinnot (70 op) muodostavat insinööriosaamisen perustan ja luovat pohjan oman alan pääaineopinnoille.

 • Matematiikkaa 27 op
 • Fysiikkaa 10 op
 • Ohjelmointia 10 op
 • Biologisten ilmiöiden mittaamista 8 op
 • Signaalinkäsittelyn perusteita 5 op
 • Kieliä 5 op
 • Yleissivistäviä ja poikkitieteellisiä opintoja 5 op

Pääaineen kurssit muodostavat opintojesi ytimen.

 • Datatieteitä 10 op
 • Orgaanista ja fysikaalista kemiaa 10 op
 • Kvantti- ja biofysiikkaa sekä materiaalitieteitä 15 op
 • Fysiologiaa sekä solu- ja molekyylibiologiaa 10 op
 • Sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa 5 op
 • Kandidaatin työ ja seminaari 10 op

Tutustu bioinformaatioteknologian pääaineopintoihin tarkemmin verkko-oppaassa

Pääaineen valinta

Bioinformaatioteknologian hakukohteen kautta valitut opiskelijat suorittavat tekniikan kandidaatin tutkinnon sähkötekniikan kandidaattiohjelmassa pääaineenaan bioinformaatioteknologia. Bioinformaatioteknologian hakukohde on kolmen Aallon korkeakoulun (Perustieteiden, Sähkötekniikan ja Kemian tekniikan korkeakoulujen) yhteinen ja siinä yhdistyvät koulujen erityisosaamisalueet.

Lisätietoja opetuskielestä

Bioinformaatioteknologian hakukohteen opetuskieli on pääosin suomi, osin myös englanti. Osa opetuksesta on tarjolla myös ruotsiksi.

Uramahdollisuudet

Bioinformaatioteknologia on kasvava tulevaisuuden ala. Sille on ominaista, että innovaatioita ja niihin perustuvia uusia yrityksiä syntyy jatkuvasti. Terveysteknologia on Suomen suurin huipputeknologian vientiala ja myös ainoita merkittäviä teollisuuden aloja, jotka ovat kasvaneet ja kansainvälistyneet suhdanteista riippumatta.

Bioinformaatioteknologian opintojen poikkitieteellisyys takaa niille laajan sovelluskentän. Valmistuttuaan diplomi-insinöörit toimivat mm. terveys- ja hyvinvointitekniikan alan yrityksissä tuotekehittäjinä, asiantuntijoina ja projektipäällikköinä. Monet valmistuneista etenevät myös erilaisiin johtotehtäviin uransa aikana. Oman osaamisen kehittäminen on olennainen osa bioinformaatioteknologian asiantuntijuutta ja osa valmistuneista jatkaa opintojaan tohtorin tutkintoon asti.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinnon suorittaminen antaa kelpoisuuden jatkaa opintoja diplomi-insinööriksi. Tullessaan valituksi suorittamaan tekniikan kandidaatin tutkintoa (TkK, 180 opintopistettä) opiskelija saa tutkinnonsuoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI, 120 opintopistettä).

Bioinformaatioteknologian pääaineen suorittamisen jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus jatkaa opintojaan Life Science Technologies -maisteriohjelmassa. Ohjelmassa voi suuntautua muun muassa biologiseen kemiaan, bioinformatiikkaan, biomateriaaleihin, biofysiikkaan, lääketieteelliseen kuvantamiseen, bioelektroniikkaan tai neurokognitiiviseen tiedonkäsittelyyn. Kandidaatin tutkinnon jälkeen on mahdollista jatkaa myös monissa muissa Aalto-yliopiston maisteriohjelmissa oman kiinnostuksen mukaan.

Kansainvälistyminen

Sähkötekniikan korkeakoulu tarjoaa opiskelijoille monipuoliset vaihto-opiskelumahdollisuudet ympäri maailmaa. Vaihto-opinnot on helppo sisällyttää kandidaatin tutkintoon esimerkiksi kansainvälisenä sivuainekokonaisuutena. Toimintaympäristö Aalto-yliopistossa on kansainvälinen, myös kandidaatintutkinnossa kursseja suoritetaan kansainvälisessä opiskelijajoukossa tai kansainvälistä kokemusta voi hankkia esimerkiksi ryhtymällä opiskelijatuutoriksi ulkomaalaisille opiskelijoille.

Yhteystiedot

Ohjelmaan hakemiseen ja hakuasiakirjoihin liittyvät kysymykset voi lähettää Aalto-yliopiston Hakijapalveluille osoitteeseen [email protected]. Tietoa opiskelijavalinnoita löytyy tekniikan alan hakusivuilta.

Bioinformaatioteknologian opintojen sisällön osalta voi ottaa yhteyttä ohjelman vastuusuunnittelija Riikka Leikolaan, [email protected], puh. 050 512 2596.

Haku suomen- ja ruotsinkieliseen kandidaattikoulutukseen

Tutustu meihin

Aalto-yliopisto / Inkubion logo

Inkubio

Inkubio on Aalto-yliopiston bioinformaatioteknologian opiskelijoiden ainejärjestö eli kilta. Kilta järjestää jäsenilleen vapaa-ajan toimintaa sekä monenlaisia tapahtumia, ylläpitää yrityssuhteita alan firmoihin ja huolehtii opintoihin liittyvistä asioista.

Application period closed

Previous application period was closed on 3.4.2019
Read more
 • Published:
 • Updated:
Share
URL copied!