Automaatio- ja informaatioteknologia, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Tietoverkot ovat tiiviisti mukana arjessamme. Käytämme niitä sosiaaliseen kanssakäymiseen, tiedon hankintaan, viihteeseen ja paljon muuhun. Myös elinkeinoelämä ja teollisuus ovat riippuvaisia Internetistä. Tulevaisuudessa tämä suhde vain syvenee, kun sekä automaatiojärjestelmät että tavanomaiset arjen laitteet liittyvät verkkoon. Automaatio- ja informaatioteknologian avulla nämä järjestelmät on mahdollista saada keskustelemaan keskenään.
Aalto University / students working on a laptop and post-its / photography Unto Rautio

Degree:

Bachelor of Science (Technology) + Master of Science (Technology)

Application period:

20.3.2019 - 3.4.2019

Language of instruction:

Finnish
Swedish

Duration:

3+2 years, full-time

Eligibility:

General eligibility for higher education

Field of study:

Technology and Engineering

Credits:

180+120 ECTS

Organising school:

School of Electrical Engineering

Application period closed

Previous application period was closed on 3.4.2019
Read more

Koulutuksen tavoite

Tietoverkot ovat tiiviisti mukana arjessamme. Käytämme niitä sosiaaliseen kanssakäymiseen, tiedon hankintaan, viihteeseen ja paljon muuhun. Myös elinkeinoelämä ja teollisuus ovat riippuvaisia Internetistä. Tulevaisuudessa tämä suhde vain syvenee, kun sekä automaatiojärjestelmät että tavanomaiset arjen laitteet liittyvät verkkoon. Automaatio- ja informaatioteknologian avulla nämä järjestelmät on mahdollista saada keskustelemaan keskenään.

Automaatio- ja informaatioteknologian (AIT) hakukohteessa on kaksi pääainevaihtoehtoa: automaatio- ja systeemitekniikka sekä informaatioteknologia.

Automaatio- ja systeemitekniikan pääaine antaa hyvät valmiudet systeemi-insinöörin työlle teollisuuden ja tuotteiden automaation ja säätötekniikan, automaation tietotekniikan sekä signaalin- ja kuvankäsittelyn tehtäviin. Pääaine antaa laajan pohjan tulevaisuuden uusille ja kehittyville aloille kuten palvelurobotiikkaan, biotekniikan sovelluksiin sekä hajautettuihin energiatekniikoihin. Tavoitteena on antaa kuva yhtenäisestä ammattialueesta, jonka sisällä on mahdollisuus vaihtaa sovellusaluetta.

Informaatioteknologian pääaineen tavoitteena on, että kandidaatintutkinnon suoritettuaan opiskelija tuntee laajasti informaatioteknologian alan ja ymmärtää sen perusteoriat ja -käsitteet. Erona perinteiseen tietotekniikkaan informaatioteknologian pääaineessa korostuu tiedon siirto ja käsittely, mobiiliteknologiat sekä Internetin ymmärtäminen ja kehittäminen. Tavoitteena on myös, että valmistuva omaa valmiudet kehittää osaamistaan niin, että kykenee myöhemmin toimimaan alalla myös vaativissa tutkimus- ja suunnittelutehtävissä.

Koulutuksen sisältö

Automaatio- ja informaatioteknologian hakukohteessa on kaksi pääainevaihtoehtoa: automaatio- ja systeemitekniikka ja informaatioteknologia. Ensimmäisen vuoden opinnot koostuvat yhteisistä perusopinnoista, joiden kuluessa tehdään valinta AIT-hakukohteen kahden pääaineen välillä. Tutkintoon kuuluvat kandidaattiohjelman yhteiset perusopinnot, pääaineen opinnot, sivuaineen opinnot sekä valinnaiset opinnot.

Automaatio- ja systeemitekniikan opinnoissa perehdytään automaatiossa käytettäviin tekniikkoihin ja menetelmiin kuten säätö- ja systeemitekniikkaan, signaalinkäsittelyyn, mittaus- ja aistintekniikkaan, mikrosysteemitekniikkaan ja elektroniikkaan, robotiikkaan sekä sovellusalojen tekniikkaan. Esimerkkejä mainituista aloista ovat laiva- ja metsäkoneautomaatio, ydinvoimalan turva-automaatio, sähköverkkojen Smart Grid -järjestelmät, kaivosvaunujen tai metrojunan automaattiohjaus, koneaistimet, Mars-mönkijä, sähköautot ja automaattinen voimansiirto.

Informaatioteknologian opinnoissa yhdistyvät tietotekniikka, matematiikka sekä käytännön insinöörityö. Opiskelija voi painottaa eri alueita oman kiinnostuksensa mukaan.  Opetus ulottuu internetin, mobiililaitteiden ja tietoverkkojen tekniikasta sekä signaalinkäsittelystä akustiikkaan, puheteknologiaan ja tietoverkkoekosysteemiin. Ratkaisuja kehitetään esimerkiksi käynnissä olevaan mobiilidataräjähdykseen, sisätilojen paikannukseen, sosiaalisten verkkojen ja mobiilisovellusten yhdistämiseen, älykkäiden laitteiden, analytiikan ja ihmisen työn tehokkaaseen yhdistämiseen sekä kyberturvallisuuden parantamiseen. Audio- ja puheteknologiat tarjoavat monipuolisia uusia mahdollisuuksia ihmisen ja teknisten järjestelmien väliseen viestintään.

AIT-hakukohteen opinnot rakentuvat luennoista, laskuharjoituksista, laboratoriotöistä, tenteistä ja itsenäisistä sekä ryhmissä tehtävistä harjoitustöistä. Opintojen aikana opitaan myös erilaisia työelämässä tarvittavia taitoja, kuten vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja, ongelmanratkaisu- ja päättelytaitoja sekä projektinhallintaa.

Opintojen rakenne

Opinnot koostuvat

 • 70 opintopisteen laajuisista perusopinnoista,
 • 60 opintopisteen laajuisesta pääaineesta,
 • 25 opintopisteen laajuisesta sivuaineesta sekä
 • 25 opintopisteen laajuisista vapaasti valittavista opinnoista.

Perusopinnot muodostavat insinööriosaamisen perustan ja luovat pohjan oman alan pääaineopinnoille.

 • matematiikkaa 27 op
 • fysiikkaa 10 op
 • ohjelmointia 10 op
 • sähkötekniikkaa 13 op
 • kieliä 5 op
 • yleissivistäviä ja poikkitieteellisiä opintoja 5 op

Pääaineen kurssit muodostavat opintojen ytimen. Tutustu pääaineopintoihin (60 op) verkko-oppaissa:

Automaatio- ja systeemitekniikan pääaineopinnot

Informaatioteknologian pääaineopinnot

 

Lisätietoja opetuskielestä

Automaatio- ja informaatioteknologian hakukohteen pääaineissa opetuskieli on pääosin suomi, osin myös englanti. Osa opetuksesta on tarjolla myös ruotsiksi.

Uramahdollisuudet

Automaatio- ja informaatioteknologian hakukohde yhdistää bitti- ja konemaailmat ja on poikkiteknisyydessään erinomainen väylä tekniikan eri aloille. Se antaa kattavan pohjan toimia muuttuvassa tekniikan maailmassa ja tarjoaa pätevyyden uusien sovellusten kehittämiseen sekä eri sovelluksista nousevien ongelmien ratkaisemiseen. Opittuja menetelmiä voidaan soveltaa myös ei-teknisillä aloilla, kuten bio-, talous- ja yhteiskuntatieteissä.

Automaatio- ja informaatioteknologia on tulevaisuuden ala, joka jatkuvasti kehittyy ja kasvaa. Uusia yrityksiä ja innovaatioita syntyy jatkuvasti. Koulutusohjelma on poikkitieteellinen ja antaa valmiudet erikoistua lukuisiin sovellusaloihin, esimerkiksi internet-teknologian, digitalisaation, mobiilin tietoliikenteen, robotiikan ja teollisuusautomaation alueilla. Se mahdollistaa työpaikan esimerkiksi tutkimuksessa ja tuotekehityksessä, asiantuntijatehtävissä, yrittäjyydessä, johtotehtävissä tai opetuksessa.

Automaatio- ja informaatioteknologiasta valmistuneet diplomi-insinöörit toimivat mm. suomalaisen ja globaalin teollisuuden yrityksissä. Työllistäjiä ovat kone- ja metalliteollisuus, terveysteollisuus, sähkö- ja energiateollisuus, kemianteollisuus, prosessiteollisuus sekä ICT-sektori ja data-analyytikka. Osa valmistuneista jatkaa opintojaan maisteriopintojen jälkeen eri tohtoriohjelmissa yliopistotutkijoina.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tullessaan valituksi suorittamaan tekniikan kandidaatin tutkintoa (TkK, 180 op) opiskelija saa tutkinnonsuoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI, 120 op). Tekniikan kandidaatin tutkinto suoritetaan ennen diplomi-insinöörin tutkintoa. Molempien tutkintojen yhteenlaskettu suoritusaika on viisi vuotta kokopäiväistä opiskelua.

Pääaineen valinta

Automaatio- ja informaatioteknologian hakukohteessa on kaksi pääainevaihtoehtoa: automaatio- ja systeemitekniikka sekä informaatioteknologia. Ensimmäisen vuoden opinnot koostuvat yhteisistä opinnoista, joiden kuluessa tehdään valinta pääaineiden välillä.

Kansainvälistyminen

Sähkötekniikan korkeakoulu tarjoaa opiskelijoille monipuoliset vaihto-opiskelumahdollisuudet ympäri maailmaa. Vaihto-opinnot on helppo sisällyttää kandidaatin tutkintoon esimerkiksi kansainvälisenä sivuainekokonaisuutena. Toimintaympäristö Aalto-yliopistossa on kansainvälinen, myös kandidaatintutkinnossa kursseja suoritetaan kansainvälisessä opiskelijajoukossa tai kansainvälistä kokemusta voi hankkia esimerkiksi ryhtymällä opiskelijatuutoriksi ulkomaalaisille opiskelijoille.

Yhteystiedot

Ohjelmaan hakemiseen ja hakuasiakirjoihin liittyvät kysymykset voi lähettää Aalto-yliopiston Hakijapalveluille osoitteeseen [email protected]. Tietoa opiskelijavalinnoista löytyy tekniikan alan hakusivuilta.

Automaatio- ja informaatioteknologian opintojen sisällön osalta voi ottaa yhteyttä suunnittelija Riikka Leikolaan, [email protected], puh. 050 512 2596.

Haku suomen- ja ruotsinkieliseen kandidaattikoulutukseen

Tutustu meihin

Aalto-yliopisto / Automaatio- ja systeemitekniikan killan logo

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta (AS) on aineyhdistys Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulun Automaatio- ja informaatioteknologian opiskelijoille.

Application period closed

Previous application period was closed on 3.4.2019
Read more
 • Published:
 • Updated:
Share
URL copied!