Opetuksen arviointi ja kehittäminen

Opetukseen ja sen sisältöön liittyen yliopisto ja sen korkeakoulut saavat ja keräävät palautetta erilaisin arvioinnein, kyselyin ja tutkimuksin.

[in English]

Arviointien ja muun palautteen tavoitteena on tuottaa eri toimijoiden käyttöön järjestelmällistä ja vertailukelpoista palautetietoa opetuksen laadusta, laadun varmistamista, toiminnan kehittämistä sekä strategista, operatiivista ja pedagogista suunnittelua varten.

Aalto-yliopistossa tutkimusta, taiteellista toimintaa ja opetusta kehitetään yhdessä. Täten on tärkeää arvioida sekä tutkimuksen että opetuksen laatua säännöllisesti ja kehittävästi. Aalto-yliopiston tutkimuksen arviointi toteutettiin vuonna 2009 ja ja  opetuksen ja koulutuksen arviointi (TEE, Teaching and Education Evaluation) toteutettiin lukuvuonna 2010—2011.

TEE-arviointi perustuu yhteistyölle ja vuorovaikutukselle sekä luottamukselle. Opettajat ja opiskelijat ovat keskeisessä roolissa sekä arvioinnin toteuttamisessa että tulosten hyödyntämisessä.

Opetuksen sisältöjä ja prosesseja kehitetään jatkuvasti eri palautteiden pohjalta siten, että opetus on korkeatasoista, houkuttelevaa, ajankohtaista, kiinnostavaa, joustavaa ja reagoi tarvittaessa työelämän, yhteiskunnan, rahoittajien ja tieteen muuttuviin tarpeisiin. Osaamistavoitteiden ja kurssien kuormittavuuden määrittelyyn kiinnitetään erityistä huomiota. Koulutusprosessien laatua seurataan opiskelijapalautteilla sekä työelämässä mukana oleville suunnatuilla kyselyillä ja keskusteluilla. Tavoitteenamme on luoda monipuolisen osaamisen mahdollistava ja jatkuvaan oppimiseen kannustava opetus- ja opiskelukulttuuri. Tavoitteen saavuttamiseksi kandikoulutus on uudistettu ja uudet maisteriohjelmat alkavat syksyllä 2015 ja 2016

Valtakunnan tasolla yliopistojen opetuksen arviointia koordinoi kansallinen koulutuksen arviointikeskus ( Karvi ). Aalto-yliopisto osallistuu mm. Karvin organisoimiin kansallisiin ja kansainvälisiin ydintoimintojen sekä tieteenala- ja koulutusalakohtaisiin arviointeihin ja auditointeihin. Aalto osallistuu aktiivisesti myös vertaisarviointeihin (benchmarkauksiin) kotimaisten ja ulkomaisten yliopistojen tai korkeakoulujen ja niiden yksiköiden kanssa.

Lisätietoja:

  • Published:
  • Updated:
Share
URL copied!