Services

Aalto clubs for personnel

You are welcome to join Aalto's different clubs for personnel!
Image

If they so desire, employees can establish a club around a theme they are keen on that can operate on the Aalto premises. The intention is that the clubs would cover the whole university, i.e. people from every campus could participate in the activities.

History club

The club offers history enthusiasts and others interested in history an opportunity to discuss history and present their own areas of interest. The purpose of the club is to offer its members an easy opportunity to exchange history information and showcase the results of their own hobbies in an informal setting. The club is open for people interested in any area of history, such as history of technology or war history.  

The club members have regular meetings in the club premises once a month on a weekday after office hours, such as the first Monday of each month at 14–17 o’clock. 

Further information: Kaur Jaakma ([email protected]).

Hulpio (Finnish word for selvedge/selvage)

Hulpio is a club that focuses on sewing but the activities may involve also other crafts based on the interests of its members.

Hulpio organizes joint sewing related get-togethers, visits and workshops both within and outside Aalto. Hulpio will meet approximately once in two months.

More information: Marja Niemi, [email protected]

AUC - Aalto Ukulele Club

Look below (the brochure)!

Running club

Meets up for runs and encourages people to find the joy of running. This club improves coping at work and enhances the team spirit by offering a shared hobby. The club meets up once a week to make a run together. The goal is to participate in the Aalto 10k or, alternatively, the Espoon rantamaraton event.

Further information: Jussi Lohijoki, [email protected] 

Cycling club

With focus on bike commuting and competing with kilometres cycled, the Aalto cycling club encourages people to exercise in versatile ways and to invest in their well-being. The activities include cycling rounds and trips, including visits to different cycling events – either to participate in them, to cheer others on or to see what they are all about.

The members exchange and archive information and experiences of such matters as cycling equipment, exercise programmes, travel accounts, routes, sports clubs of various types of cycling and other cycling information for the benefit of everyone.

Wiki: https://wiki.aalto.fi/display/cycling 

Members mailing list: [email protected] 

Please contact: [email protected]

Club activities in practice

 • The clubs can receive a grant from Aalto in support of common activities among club members (e.g. joint participation in a function or event). The clubs can receive a €100 grant for initiating club activities, and the maximum amount granted to a club per year is €30 per member. The grant given per member is not personal, but the overall grant for each club is calculated based on the total number of members.
 • The clubs must be open for all Aalto community members – i.e., school-specific clubs are not eligible for the grant. Information on the clubs with contact persons’ names are published on the Aalto website.
 • Anyone can establish a club, but before any grants can be awarded there must be a few names on the list of potentially interested members. A single person cannot apply for a start-up grant.
 • The free-form applications are sent by e-mail to the address [email protected] or by using this form, see appendix.
 • The application must specify briefly:
  • the idea/theme of the club and
  • action plan:
   1. how often does the club intend to meet
   2. what does it intend to do
   3. estimated number of members
 • The persons responsible for club operations allocate the grants to clubs on the basis of information received and the number of members in each club.
 • Led by their respective chairs, the clubs decide themselves how they use the money, and the treasurers of the clubs keep account of the use of the funds.
  • When making acquisition, the clubs must comply with Aalto University Foundation's general guidelines.
 • Aalto clubs are allowed to use Aalto University's meeting rooms for shared use during the opening hours of each building:
  • Rooms are reserved using the Aalto facility booking system or some other method agreed upon.
  • Each club is responsible for ensuring that one of the club members has access to the facility.
 • To receive reimbursement of club expenses, the invoice must be sent to Aalto in its entirety. Aalto University P.O. Box 96081 01051 LASKUT Data for electronic invoicing system: VAT number: FI22283574 (Aalto University Foundation) EDI code: 003722283574 Operator: OpusCapita Group Oy Operator ID: 003710948874* The invoice must specify the name of the club, and the reference number to be used is U90601. If the total sum of expenses from an event exceeds the grant given to the club, invoicing will be agreed on a case-by-case basis.
 • The clubs report on their activities at the end of the year; the report must include:
  • a statement of expenses
  • an annual report: the meetings held, prices, participants and
  • if the club applies for a grant for the next year at the same time, the report must be attached with an updated action plan and a list of participants.
AUC

Kerhotoiminta käytännössä

 • Kerhotukea myönnetään tukemaan kerholaisten yhteistä tekemistä (esim. yhdessä johonkin tilaisuuteen tai tapahtumaan osallistumista). Kerhotoiminnan aloittamiseen myönnetään 100 €, ja jokaista jäsentä kohti vuosittain maksimissaan 30 €. Jäsenkohtainen tuki ei ole henkilökohtainen vaan kerhokohtainen kokonaistuen määrä lasketaan jäsenmäärän mukaan.
 • Kerhot tulee olla avoimia kaikille aaltolaisille, tuki ei siis koske koulukohtaisia kerhoja. Tiedot kerhoista yhteyshenkilöineen tulevat Aallon verkkosivuille.
 • Kuka tahansa voi perustaa kerhon, mutta ennen tuen myöntämistä täytyy kiinnostuneiden jäsenten listalla olla muutama nimi. Starttirahaa ei voi hakea yhdelle ihmiselle.
 • Hakeminen tapahtuu sähköpostitse osoitteeseen [email protected] vapaamuotoisesti tai käyttäen oheista lomaketta. katso liite
 • Hakemuksessa tulee olla lyhyesti kirjattuna
  • kerhon idea / aihe sekä
  • toimintasuunnitelma:
   1. miten usein on tarkoitus kokoontua
   2. mitä on tarkoitus tehdä
   3. arvio jäsenmäärästä
 • Kerhovastaavat suorittavat määrärahojen jaon kerhoille saamiensa tietojen ja kerhojen jäsenmäärien mukaan.
 • Kerhot päättävät itse puheenjohtajansa johdolla rahojen käytöstä ja kerhojen rahastonhoitajat pitävät kirjaa rahojen käytöstä.
 • Aallon kerhot saavat käyttää Aalto-yliopiston yhteiskäyttöisiä kokoustiloja talojen aukioloaikojen puitteissa:
  • Tila varataan Aallon tilavarausjärjestelmää tai muita sovittuja käytäntöjä käyttäen.
  • Kerhon vastuulla on varmistaa, että jollakulla kerhon jäsenistä on kulkuoikeus tilaan.
 • Kerhojen kulujen korvaus tapahtuu lähettämällä lasku kokonaisuudessaan Aallolle. Aalto-yliopisto PL 96081 01051 LASKUT Sähköisen laskutusjärjestelmät tiedot: VAT-tunnus: FI22283574 (Aalto-korkeakoulusäätiö) Verkkolaskuosoite: 003722283574 Verkkolaskuoperaattori: OpusCapita Group Oy Operaattorin välittäjätunnus: 003710948874* Laskusta tulee käydä ilmi kerhon nimi ja viitteeksi ilmoitetaan U90601. Jos tapahtuman kokonaissumma ylittää kerhotuen määrään, sovitaan laskutuksesta tapauskohtaisesti.
 • Kerhot raportoivat toiminnastaan vuoden lopussa, raportin tulee sisältää
  • selvitys kuluista,
  • toimintakertomus: järjestetyt tilaisuudet, hinnat, osallistujat sekä,
  • jos kerho hakee samalla avustusta seuraavaksi vuodeksi, tulee mukaan liittää päivitetty toimintasuunnitelma ja osallistujalista.
This service is provided by:

HR Services

Did you find what you were looking for? If not, please contact us.
 • Published:
 • Updated:
Share
URL copied!