Yi Zhang

Postdoctoral Researcher
Postdoctoral Researcher
T411 Dept. Electronics and Nanoeng
Full researcher profile
https://research.aalto.fi/...

Contact information

Honors and awards

Chirality based all-optical logic gates

Granted funding (personal grants) Centre of Excellence in Quantum Technology, QTF Jul 2022

Research groups

  • Zhipei Sun Group, Postdoctoral Researcher

Publications

Molybdenum Disulfide/Double-Wall Carbon Nanotube Mixed-Dimensional Heterostructures

Xueyin Bai, Zhenyu Xu, Qiang Zhang, Shisheng Li, Yunyun Dai, Xiaoqi Cui, Hoon Hahn Yoon, Lide Yao, Hua Jiang, Mingde Du, Yi Zhang, Esko I. Kauppinen, Zhipei Sun 2022 Advanced Materials Interfaces

Metasurface for oscillatory spin splitting along the optical path

Yu Li, Xinhao Fan, Xuyue Guo, Yi Zhang, Sheng Liu, Bingyan Wei, Dandan Wen, Peng Li, Jianlin Zhao 2022 Photonics Research

Optical Control of High-Harmonic Generation at the Atomic Thickness

Yadong Wang, Fadil Iyikanat, Xueyin Bai, Xuerong Hu, Susobhan Das, Yunyun Dai, Yi Zhang, Luojun Du, Shisheng Li, Harri Lipsanen, F. Javier García De Abajo, Zhipei Sun 2022 Nano Letters

Probing Electronic States in Monolayer Semiconductors through Static and Transient Third-Harmonic Spectroscopies

Yadong Wang, Fadil Iyikanat, Habib Rostami, Xueyin Bai, Xuerong Hu, Susobhan Das, Yunyun Dai, Luojun Du, Yi Zhang, Shisheng Li, Harri Lipsanen, F. Javier García de Abajo, Zhipei Sun 2022 Advanced Materials