Nana Han

Postdoctoral Researcher
Department of Chemistry and Materials Science
Postdoctoral Researcher
T105 Chemistry and Materials
Full researcher profile
https://research.aalto.fi/...

Contact information

Phone number
+358505055394

Research groups

  • Electrochemical Energy Conversion, Postdoctoral Researcher

Publications

Superaerophilic/superaerophobic cooperative electrode for efficient hydrogen evolution reaction via enhanced mass transfer

Chunhui Zhang, Zhe Xu, Nana Han, Ye Tian, Tanja Kallio, Cunming Yu, Lei Jiang 2023 Science Advances

Two orders of magnitude enhancement in oxygen evolution reactivity of La0.7Sr0.3Fe1−xNixO3−δ by improving the electrical conductivity

Lijun Fan, Eeva Leena Rautama, Johan Lindén, Jani Sainio, Hua Jiang, Olli Sorsa, Nana Han, Cristina Flox, Yicheng Zhao, Yongdan Li, Tanja Kallio 2022 Nano Energy

Fast and Stable Electrochemical Production of H2O2by Electrode Architecture Engineering

Wenwen Xu, Zheng Liang, Shun Gong, Baoshan Zhang, Hui Wang, Linfeng Su, Xu Chen, Nana Han, Ziqi Tian, Tanja Kallio, Liang Chen, Zhiyi Lu, Xiaoming Sun 2021 ACS Sustainable Chemistry and Engineering