Mingde Du

Postdoctoral researcher
T411 Dept. Electronics and Nanoeng
Postdoctoral researcher
Full researcher profile
https://research.aalto.fi/...

Publications

Single-step chemical vapour deposition of anti-pyramid MoS2/WS2vertical heterostructures

Xueyin Bai, Shisheng Li, Susobhan Das, Luojun Du, Yunyun Dai, Lide Yao, Ramesh Raju, Mingde Du, Harri Lipsanen, Zhipei Sun 2021 Nanoscale

Dual-gated mono-bilayer graphene junctions

Mingde Du, Luojun Du, Nan Wei, Wei Liu, Xueyin Bai, Zhipei Sun 2021 Nanoscale Advances

Flexible Micropillar Electrode Arrays for In Vivo Neural Activity Recordings

Mingde Du, Shouliang Guan, Lei Gao, Suye Lv, Siting Yang, Jidong Shi, Jinfen Wang, Hongbian Li, Ying Fang 2019 Small

Magnetic actuation of flexible microelectrode arrays for neural activity recordings

Lei Gao, Jinfen Wang, Shouliang Guan, Mingde Du, Kun Wu, Ke Xu, Liang Zou, Huihui Tian, Ying Fang 2019 Nano Letters