Mingde Du

Tutkijatohtori
Dept Electronics and Nanoeng
Tutkijatohtori

Publications

Flexible Micropillar Electrode Arrays for In Vivo Neural Activity Recordings

Mingde Du, Shouliang Guan, Lei Gao, Suye Lv, Siting Yang, Jidong Shi, Jinfen Wang, Hongbian Li, Ying Fang 2019 Small

Magnetic actuation of flexible microelectrode arrays for neural activity recordings

Lei Gao, Jinfen Wang, Shouliang Guan, Mingde Du, Kun Wu, Ke Xu, Liang Zou, Huihui Tian, Ying Fang 2019 Nano Letters