Open positions

Assistant Professor in Radar Signal Processing / Biträdande professor i radarsignalbehandling

Aalto-universitetet är en gemenskap av modiga tänkare, där konst och vetenskap möter teknik och ekonomi. Vi är engagerade i att identifiera och lösa stora samhälleliga utmaningar och att bygga en hållbar framtid. Aalto-universitet har rankats som världens nionde bästa unga universitet (Top 50 under 50, QS 2018) och som en av de mest framstående teknologiutmanarna bland universitet (THE 2017) för sitt sätt att tänka utanför ramarna när det gäller forskningssamarbete, finansiering och innovation. Aalto har sex högskolor med nästan 11 000 studerande och 4 000 anställda, varav nästan 400 är professorer. Våra campus är belägna i Finlands huvudstadsregion. Av vår akademiska personal kommer 37 % från utanför Finland, vilket innebär att vi är en synnerligen internationell gemenskap med en stark akademisk ställning.

Vid Aalto främjas högkvalitativ forskning, konst, undervisning och entreprenörskap som en helhet. Disciplinspecifik excellens kombineras med tvärvetenskapliga aktiviteter som engagerar både studerande och det lokala innovationsekosystemet. Vårt huvudcampus håller snabbt på att omvandlas till ett öppet samarbetscentrum som främjar möten mellan studerande, forskare, industri, startupföretag och andra partner. Aalto-universitetet grundades 2010 när tre ledande finländska universitet Tekniska högskolan, Helsingfors handelshögskola och Konstindustriella högskolan slogs samman för att stärka Finlands innovativa förmåga.

Institutionen för signalbehandling och akustik vid Aalto-universitetets högskola för elektroteknik söker en

BITRÄDANDE PROFESSOR I RADARSIGNALBEHANDLING

Vi söker en biträdande professor i radarsignalbehandling. Forskningsområdet har stor potential för både industriellt samarbete och samarbete med nationell och internationell forskning i försvarsteknik. Radarsignalbehandling är en stigande trend även inom forskningen om och tillämpningen av medicinsk teknik, fordonsteknik och sensorsystem. Huvuduppgiften är att inom det ifrågavarande området bilda en forskningsgrupp bestående av forskare och studerande. Inom ramarna för den här uppgiften har du betydande möjligheter att påverka universitetets forskning och undervisning. Vid Aalto-universitetet har du tillgång till utmärkta forskningsverktyg och möjlighet till tvärvetenskaplig forskning tillsammans med toppforskare inom signalbehandling, maskininlärning, framtidens radarteknik, radioteknologi och fjärranalys.

ARBETSBESKRIVNING

Din arbetsuppgift är att bedriva förstklassig radarforskning och undervisa i radarsignalbehandling inom magisterprogrammen och signalbehandlingsteknik inom kandidatprogrammen. I kandidatprogrammen ges undervisningen i huvudsak på de inhemska språken, medan magisterprogrammen är helt engelskspråkiga. Att skaffa kompletterande forskningsfinansiering från både industrin och akademiska källor är också en av dina centrala uppgifter. Dessutom verkar du som examinator eller handledare för studerande på magister- och doktorandnivå.

VETENSKAPLIG MILJÖ

Den ifrågavarande arbetsuppgiften äger rum på Institutionen för signalbehandling och akustik vid Aalto-universitetets högskola för elektroteknik. Vid institutionen bedrivs forskning i världsklass om statistisk signalbehandling, trådlös datakommunikation, optimeringsteknik, maskininlärning, radar- och sensorteknologi samt tal- och audioteknologi. För närvarande arbetar 12 professorer på institutionen, varav 4 har tilldelats den internationella elingenjörsförningen IEEE:s Fellow-titel. Institutionen har varit mycket framgångsrik i att få forskningsfinansiering både från akademiska källor och industrin, samt från försvarets verksamhetsområde. Institutionen har breda samarbetsnätverk med världsledande akademiska institutioner och ett brett samarbete med industrins forskningsgrupper. Ramverket för internationella projektsamarbeten med Europeiska försvarsbyrån, NATO (radar panel) och Försvarsmakten är bra. Vid Högskolan för elektroteknik finns starka forskningsgrupper inom radio- och kretsteknologi, vilket möjliggör omfångsrika helhetsprojekt.

VAD VI FÖRVÄNTAR OSS AV DIG

Av de som innehar akademiska tjänster förväntas att hela karriären bedriva vetenskapligt forskningsarbete och ge undervisning som grundar sig i forskningen, och att delta i Aalto-universitetets övriga verksamhet. Till uppgifterna hör att gå i bräschen för vetenskapen och att delta i det egna områdets samhälleliga växelverkan och internationella samarbeten. Vi förväntar oss att du kan lära ut komplexa helheter och motivera studerande till att lösa svåra uppgifter. Vi förväntar oss att du har förmåga att bilda en forskningsgrupp och leda den och beredskap att ansvara för projekt som förväntas föra med sig betydande vetenskapliga resultat och inflytande inom området. Ansökan är öppen för alla behöriga sökande inom området signalbehandling. Vi prioriterar dock de forskningsområden som har tydlig koppling till de forskningsgrupper inom radar- och sensorteknik som redan finns på institutionen. Vi förutsätter att den sökande har tillräcklig undervisningsförmåga och doktorsexamen inom signalbehandling eller annan lämplig teknologie doktorsexamen. Av den sökande förutsätts utmärkta kunskaper i finska och/eller svenska samt engelska. Bevis på samarbete med aktörer inom försvarsbranschen ses som en fördel för sökandena.

Mer information fås av professor Visa Koivunen ([email protected]). I ansökningstekniska frågor fås mer information av HR-koordinator Saara Haggrén ([email protected]).

REDO ATT ANSÖKA?

Sök tjänsten innan 31.1.2020 genom att skicka in ditt ansökningsmaterial på engelska i vårt rekryteringssystem Saima.

Ansökan bör innehålla

  1. Motivationsbrev
  2. Meritförteckning (ResearchID inkluderat, om du har ett sådant)
  3. Publikationslista, där de 7 viktigaste publikationerna är betonade
  4. En beskrivning av utförd forskning och en plan över kommande forskning
  5. Undervisningsportfolio
  6. Rekommendationer från högst två personer

Ansökan riktas till Aalto-universitetets rektor. Dokument relaterade till ansökan återlämnas ej.

Utvalda sökande inbjuds att bekanta sig med Institutionen för signalbehandling och akustik och Aalto-universitetets campus i Otnäs i februari-mars 2020. Deras ansökningar förmedlas till utomstående internationella experter för bedömning. De utvalda sökandena genomgår en säkerhetsprövning utförd av finländska myndigheter, där godkänt resultat förutsätts.

Allmänna ansökningsanvisningar, språkkrav och vägledning, bland annat om utformningen av meritförteckningen och undervisningsportfolion finns på https://www.aalto.fi/fi/tenure-track.

Aalto-universitetet förbehåller sig rätten att av grundad anledning låta tjänsten förbli obesatt, förlänga ansökningstiden och ta i beaktande sökande som inte har sökt tjänsten inom utsatt tid.

Interested?
  • Published:
  • Updated:
Share
URL copied!