Elokuvaleikkaus, taiteen kandidaatti ja maisteri

Elokuvaleikkauksen pääaine kouluttaa jälkituotannon suunnitteluun ja toteuttamiseen kykeneviä asiantuntijoita ja ajattelijoita. Leikkauksen opiskelijat erikoistuvat elokuvallisen kerronnan ja kuvallisten kokonaisuuksien hallintaan. He perehtyvät sekä oman alueensa esteettiseen traditioon että uusimman tekniikan suomiin mahdollisuuksiin.
leikkaus3

Degree:

Bachelor of Arts (Art and Design) + Master of Arts (Art and Design)

Application period:

20.3.2019 - 3.4.2019

Language of instruction:

Finnish
Swedish

Duration:

3+2 years, full-time

Eligibility:

General eligibility for higher education

Field of study:

Art and Design

Credits:

180+120 ECTS

Organising school:

School of Arts, Design and Architecture

Application period closed

Previous application period was closed on 3.4.2019

Koulutuksen tavoite

Elokuvaleikkauksen pääaine kouluttaa jälkituotannon suunnitteluun ja toteuttamiseen kykeneviä asiantuntijoita ja ajattelijoita. Leikkauksen opiskelijat erikoistuvat elokuvallisen kerronnan ja kuvallisten kokonaisuuksien hallintaan. He perehtyvät sekä oman alueensa esteettiseen traditioon että uusimman tekniikan suomiin mahdollisuuksiin. Opetuksen tavoitteena on tukea opiskelijan omien vahvuuksien ja taiteellisen näkemyksen mukaista kehitystä sekä kriittistä ajattelua. Opiskelija perehtyy oman alansa perinteeseen ja nykysuuntauksiin.

Elokuvaleikkauksen kandidaattiopintojen aikana opiskelijalle muodostuu hyvä käsitys elokuvahistoriasta sekä eri lajityyppien ilmaisukeinoista. Opetuksen kokonaistavoitteena on teorian siirtäminen käytännön harjoituksiin ja omakohtaiseen kokemukseen perustuvan ajattelun tuottaminen. Tutkimuksellista ajattelua opiskellaan erityisesti perusteellisten elokuva-analyysien avulla. Hyvä kuvanlukutaito, rytmitaju ja rakenteiden hahmottamiskyky luovat rohkeutta tuottaa uusia ratkaisuja leikkausprosessin aikana. Kommunikaatiotaidot ja yhteistyökyky ovat perusedellytykset ammatissa etenemiselle.

Lisätietoa opetuskielistä

Opetuskielet kandidaattiohjelmassa

Elokuvaleikkauksen pääaineen opetuskieli on suomi. Tutkinnon voi suorittaa suomen lisäksi myös ruotsiksi, eli kurssisuoritukset ja opinnäytetyö on mahdollista tehdä ruotsin kielellä. Opetus tapahtuu kuitenkin suomeksi.

Opetuskielet maisteriohjelmassa

Elokuvataiteen maisteriohjelman elokuvaleikkauksen pääaineen opetuskieli on suomi. Osa opinnoista opetetaan englannin kielellä. Tutkinto on suoritettavissa suomen lisäksi ruotsiksi ja englanniksi.

Uramahdollisuudet 

Elokuvaleikkauksen taiteen kandidaatin opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet hallita lyhyen elokuvan luova leikkausprosessi sekä fiktiivisen että dokumentaarisen elokuvan alueella. Omintakeinen ja itsenäinen ajattelu edellyttää katsojan kokemusten syntymekanismien ymmärtämistä. Itsetuntemus ja tietoisuus omasta taiteellisesta ominaislaadusta ja työskentelyprosessista ovat edellytys yhteistyölle erilaisten ohjaajien kanssa. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelu tuottaa edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon (TaM) johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Elokuvaleikkauksen pääaineesta taiteen kandidaatiksi valmistuneet voivat toimia leikkausassistentteina ja pääleikkaajina fiktiivisissä, dokumentaarisissa ja animaatioelokuvissa. Valmistuneet ovat sijoittuneet juuri näihin tehtäviin eri tuotanto- tai tv-yhtiöissä tai toimivat itsenäisinä tekijöinä ja yrittäjinä.

Sivuaineen ja vapaasti valittavien opintojen avulla leikkaajaopiskelija voi suuntautua esimerkiksi digitaalisen jälkikäsittelyn ja animaation opintoihin. Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitoksen (ELOn) omista pääaineista sivuaineiksi soveltuvat esimerkiksi  ohjauksen, käsikirjoituksen ja osittain tuotannon, äänen ja kuvauksen opinnot. Suositeltavia sivuaine- tai vapaasti valittavia opintoja ovat myös Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun dramaturgian kurssit ja Kuvataideakatemian tila-aika -linjan kurssit. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) avulla tuetaan opiskelijan omia tavoitteita.

Tehtävänimikkeitä

Elokuvaleikkauksen pääaineesta valmistunut voi työskennellä esimerkiksi elokuvaleikkaajana (alueena lyhyt fiktiivinen elokuva, lyhyt dokumentaarinen elokuva, tv-sarjat, animaatio), elokuvaleikkaajan assistenttina, assistenttina elokuva-alan jälkitöissä, mainos- ja tilauselokuvan sekä musiikkivideoiden leikkaajana, elokuva-alan yrittäjänä tai liikkuvan kuvan esitystoiminnan sovellusten (teatteri, performanssit) asiantuntijana ja suunnittelijana.

Koulutuksen sisältö

Pääaineessa opetetaan elokuvan rakenteita, elokuvaleikkauksen perusteorioita, elokuvaleikkauksen välineistön hallintaa ja elokuva-analyysiä. Elokuvaleikkauksen opinnoissa opiskelija harjaantuu kurssiopetuksen ja vaativuustasoltaan asteittain kasvavien harjoitustöiden myötä oman ammattialueen taiteellisen, tuotannollisen ja teknisen kokonaisuuden hallintaan. Harjoitustuotannoissa opiskellaan leikkaajan ammatillisia käytäntöjä fiktiivisen, dokumentaarisen ja animaatioelokuvan aloilta.

Koulutus perustuu pääasiassa käytäntölähtöiseen tekemällä oppimiseen, henkilökohtaiseen työskentelyyn ja ohjaukseen sekä keskustelevaan vuorovaikutukseen.

Elokuvaleikkaajan tehtävä on arvioida käsikirjoituksen toimivuutta ja löytää kuvatusta materiaalista elokuvalle sen lopullinen muoto sekä saada katsojassa aikaan tarkoitettu emotionaalinen vaikutus. Elokuvaleikkaajan tulee olla eläytymiskykyinen ja ymmärtää ihmisten välisiä vuorovaikutussuhteita sekä kerronnan laajempia ja syvempiä merkityksiä. Elokuvaleikkaus on tarinankerrontaa.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät lukuvuoden 2018-2020 opinto-oppaasta.

Kansainvälistyminen

Kansainvälisyys näkyy ja toteutuu koulutuksessa siten, että opiskelijaa kannustetaan suorittamaan osa opinnoistaan kansainvälisissä vaihto-ohjelmissa tai työharjoittelussa. Kansainväliset vierailevat opettajat ja opiskelijat rikastuttavat opetusta ja auttavat opiskelijaa verkostoitumaan. Tutkintorakenteeseen on sisällytetty pakolliset festivaalikäynnit Tampereen kansainvälisille elokuvajuhlille sekä Euroopan merkittävimmille dokumentaarisen elokuvan festivaaleille, Amsterdamin IDFA:an (International Documentary Film Festival Amsterdam).

Haku suomen- ja ruotsinkieliseen kandidaattikoulutukseen

Application period closed

Previous application period was closed on 3.4.2019
  • Published:
  • Updated:
Share
URL copied!