Ansökning till utbildningar som leder till konstmagisterexamen (2 år)

Ansökningen till magisterprogrammen inom utbildningsområdet för konst vid Aalto-universitetet sker via magistersurvalet. Utbildningen leder till konstmagisterexamen. Ansökningen till magisterprogrammen ordnas en gång per år. Ansökningsperioden för studier som börjar på hösten 2018 ordnas 15.12.2017 - 24.1.2018.

Anvisningarna på denna webbplats gäller bara ansökningsrundan 2018 som har redan tagit slut. Anvisningar till den nya ansökningsrundan uppdateras på Aalto-universitetets nya webbplats i oktober 2018.

Tidtabell för urvalet

Ansökningen till magisterprogrammen vid Aalto-universitetet ordnas årligen i början av året. Ansökningstiden för studier som börjar hösten 2018 ordnas 15.12.2017 - 24.1.2018.

Magisterurvalets tidtabell 2018

15.12.2017
kl. 9:00

Ansökningstiden börjar och det elektroniska ansökningssystemet öppnas.

24.1.2018
kl. 15:00

Ansökningstiden utgår och det elektroniska ansökningssystemet stängs. Ansökningsdokumenten ska vara Ansökningsservice tillhanda före ansökningstidens slut.

15.3.2018      

Resultaten från den första delen i urvalsprovet publiceras.

Tidigast    6.4.2018

Resultaten publiceras.

31.5.2018
kl. 15:00

Sista datum att ta emot studieplatsen.

31.7.2018

De antagna som ännu inte avlagt sin kandidatexamen måste senast vara utexaminerade.

7.8.2018
kl. 15:00

Sista datum att lämna in en bestyrkt kopia för dem som sökt in med ofullständig examen.

7.8.2018
kl. 15:00

Sista datum att lämna in språkintyget i finska eller svenska.

14.8.2018
kl. 15:00

Val från reservplatser slutar senast.

Augusti-september 2018

Studierna börjar med introduktion för de nya studeranden.

Vem kan ansöka

Urvalskriterier

Du kan söka till ett magisterprogram inom utbildningsområdet för konst om du har avlagt någon av följande examina:

 • Finsk yrkeshögskoleexamen (YH),
 • ​Finsk lägre högskoleexamen eller motsvarande studier,
 • En utländsk examen, som ger behörighet för magisterstudier

eller har

 • grundkunskaper och färdigheter som i övrigt motsvarar de ovan nämnda studierna
  • Till ansökan bifogas vidimerade kopior av betyg och intyg över utbildning, arbete, kurser och övrigt som den sökande anser vara av betydelse för urvalet och som visar att den sökande har kunskaper och färdigheter som motsvarar de ovan nämnda studierna. Ansökningsservicen och magisterprogrammets/huvudämnets urvalsgrupp fattar gemensamt beslut om rätten att delta i urvalets andra del för de som ansöker på denna grund.
  • Obs. Du kan inte ansöka på denna grund, om du har avlagt en examen som ger behörighet till studier på magisternivå.

En lägre högskoleexamen ger behörighet till att söka till magisterstudier. Man kan inte söka till magisterutbildning med en högre högskoleexamen (magister-, diplomingenjörs-, arkitekt- och landskapsarkitektexamen, högre yrkeshögskoleexamen). Ett undantag till detta är sådana utbildningar som leder till högre högskoleexamen och i vilken det inte ingår en lägre högskoleexamen, till exempel högre högskoleexamina som avlagts i Finland innan år 2008 när examenssystemet i två steg infördes, eller utländska magisterexamina som avlagts utan en skild kandidatexamen.

Tidigare avlagda högre högskoleexamen hindrar inte att ansöka till magisterstudier, men som ansökningsgrund bör den längre högskoleexamen användas. Om du har avlagt eller för tillfället avlägger andra högskoleexamina utöver lägre högskoleexamen, ange den examina som lämpar sig bäst till utbildningsområdet som ansökningsgrund. Med licentiat- eller doktorsexamen kan man inte söka till magisterstudier och fortsättningsstudier meddelas inte i ansökningsblanketten.

En högskola som beviljat en utländsk högskoleexamen bör vara en erkänd del av landets officiella nationella undervisningssystem. Högskolan bör antingen finnas med i landets lista över högskolor med rätt att bevilja examen eller i en lista över erkända högskolor som upprätthålls av en internationell organisation (t.ex. UNESCO).

Ur ett administrativt perspektiv ger en kandidatexamen eller yrkeshögskoleexamen inom vilket som helst område den sökande administrativ behörighet att söka till Aalto-universitetets konstnärliga magisterprogram. Eftersom det är fråga om fördjupade studier som leder till magisterexamen, förväntas den sökande ha sådana kunskaper, en utbildning och/eller arbetserfarenhet inom ämnesområdet i fråga som kan anses motsvara studier på kandidatnivån. En granskning av sökande, och huruvida hens tidigare examen är lämplig för ansökningsalternativet, görs av antagningsgruppen för ansökningsalternativet i frågan i samband med den akademiska bedömningen.

Ansökning på basis av en ofullständig examen

Man kan ansöka trots att ens yrkeshögskoleexamen eller universitetsexamen ännu är ofullständig. Den examen man har som ansökningsgrund bör dock vara slutförd före 31.7.2018. Studerande som blivit antagna på basis av en ofullständig examen bör lämna in en bestyrkt kopia av examensintyget till Aalto-universitetets Ansökningsservicen senast 7.8.2018 kl. 15.00. Ifall examen inte blir färdig eller studeranden inte lämnar in kopian av examensintyget i tid mister den sökande sin studieplats.

De som ansöker med en ofullständig examen ska notera att det nödvändigtvis inte är möjligt att utexamineras under sommarmånaderna. De sökande ska utreda sin egen högskolas examesfordringar och utexamineringstidtabeller i god tid.

Begränsningar som gäller antagning som studerande

För att främja minderårigas säkerhet och patient- och kundsäkerheten har det införts begränsningar som gäller antagning av studerande från början av 2012. Begränsningarna gäller följande områden: medicin, odontologi, logopedi, psykologi, farmaci, socialt arbete och lärarutbildning. Det förutsätts att studerande som antas till dessa områden med avseende på hälsotillstånd och funktionsförmåga kan genomföra praktiska uppgifter och praktik i anslutning till studierna. En omständighet i anslutning till hälsotillståndet eller funktionsförmågan är inte ett hinder för antagning som studerande om detta hinder kan undanröjas med rimliga åtgärder. Avsikten är inte att i onödan begränsa handikappades eller fysiskt eller psykiskt funktionsnedsatta personers möjligheter till utbildning. Begränsningarna tillämpas endast i sådana fall där det är uppenbart att den sökande p.g.a. sitt hälsotillstånd eller sin funktionsförmåga inte kan delta i utbildningen.

Kontrollera för varje ansökningsobjekt eventuella begränsningar som universiteten har fastställt för de olika områdena. Magisterprogrammet i bildkonstpedagogik, examensinriktad fortbildning vid Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur har inte ställt några preliminära krav på hälsotillståndet eller handlingsförmågan hos de som antags om studerande. Närmare upplysningar fås också från ansökningsservicen och studiebyråerna vid universiteten.

Också en tidigare indragning av studierätten kan vara ett hinder för antagning som studerande. Därför ska den som ansöker om att bli antagen informera universitetet om ett sådant beslut redan i samband med ansökan.

Narkotikatestning av studerande och straffregisterutdrag

En studerande kan i vissa mycket begränsade fall åläggas att visa upp ett intyg över narkotikatest. Detta kommer närmast på fråga i situationer där testning är nödvändigt för att utreda den studerandes funktionsförmåga och i situationer som uppfyller vissa andra villkor som anges i lagen.

Studerande som antas 2012 eller senare kan för bedömning av studieförmågan också åläggas att visa upp ett straffregisterutdrag.  Endast studerande som i studierelaterad praktik eller andra uppgifter förutsätts arbeta med minderåriga kan åläggas att visa upp straffregisterutdraget. Utdraget ska visas upp innan praktiken eller uppgifterna påbörjas. För främjande av minderårigas säkerhet är det nödvändigt att veta att en studerande som kommer att göra praktik inte har anteckningar i straffregistret om vissa grova brott (sexualbrott, uppsåtligt brott mot liv, grov misshandel, grovt rån och narkotikabrott).

Ansökningsalternativ

Nedan finns det en tabell över ansökningsalternativen och maximiantal platser enligt magisterprogram och huvudämne. Observera att antalet nybörjarplatser kommer att vara maximiantal. Ansökningsalternativen behöver inte fylla de på förhand bestämda kvoterna. Samma år kan man ansöka endast till ett ansökningsalternativ som leder till magisterexamen inom utbildningsområdet för konst.

Om du söker till ett ansökningsalternativ där undervisningsspråket uppges vara "finska, engelska", kan programmet genomföras helt och hållet på finska eller helt och hållet på engelska.

Observera att ansökningsformulären endast är tillgängliga under ansökningstiden. Kom ihåg att läsa igenom ansökningsinstruktionerna innan du börjar fylla i ansökningsblanketten.

Ansökningsalternativ

Undervisningspråk

max. kvot

Bildkonstpedagogik

finska, svenska

14

Collaborative and Industrial Design

engelska

25

Contemporary Design

engelska

14

Creative Sustainability - Master of Arts

engelska

16

Dokumentärfilm

engelska, finska

2

Fashion, Clothing and Textile Design

engelska

15

Film- och tv-scenografi

engelska, finska

2

Filmklippning

engelska, finska

2

Filmljusinspelning och -ljudplanering

engelska, finska

2

Filmning

engelska, finska

2

Filmregi

engelska, finska

2

Fotografikonst

engelska, finska

15

Game Design and Production

engelska

8

Inredningsarkitektur

engelska

14

International Design Business Management

engelska

12

Kostymdesign

engelska, finska

2

New Media Design and Production

engelska

18

Nordic Visual Studies and Art education, NoVA

engelska

12

Sound in New Media

engelska

10

Visual Communication Design

engelska

18

Visual Cultures, Curating and Contemporary Art

engelska

28

Hur ansöker jag

Studerandevalet till programmen på magisternivå sker genom ett urvalsprov med en eller två delar. I de tvådelade urvalen sker gallring efter den första delen. Uppvisad begåvning och lämplighet till inriktningen är avgörande i urvalsproven.

Varje program har en egen urvalsgrupp som bedömer de sökande. Som medlemmar sitter universitetets undervisnings- och forskningspersonal. De sökande utvärderas så att portfolion, intervjun och studieplanen samt möjliga arbetssampel och urvalsprovsuppgifter bildar en helhet.

1. Före ansökan

Bekanta dig med ansökningsanvisningarna samt med de programspecifika bedömningskriterierna och bilagorna som krävs av vissa ansökningsalternativ.

Ifall du ska delta i ett officiellt språkprov lönar det sig att anmäla sig i god tid, så att provresultatet hinner fram till universitetet inom utsatt tid. Ytterligare information om språkproven hittar du under rubriken Språkkrav. Observera att om språkkunskaper ska påvisas med språkintyg, bör den sökande snarast möjligt anmäla sig till ett språkprov. Det kan ta länge att få resultaten efter ett språkprov. Sökande bör alltså delta i ett språkprov i god tid innan ansökningstiden går ut. Vi rekommenderar att delta i nödvändiga prov redan innan ansökningsperioden inleds.

2. Att välja ansökningsalternativ

Ansökningsalternativen är magisterprogram eller deras huvudämnen från Aalto-universitetets konstnärliga utbildningsområde. Man kan endast söka till ett ansökningsalternativ. Den sökande kan göra ändringar i sina ansökningsalternativ endast under ansökningstiden.

De ekonomiska och tekniska utbildningsområden har egna ansökningsformulär. Förutom dessa kan sökande också ansöka till Erasmus Mundus-, Nordic Master- samt andra internationella dubbelexamensprogram (ansökningstiden och urvalskriterierna för dessa program skiljer sig från instruktionerna på den här sidan, mera information finns på programmens egna sidor). Om den sökande i urvalet får studierätt både till ett Erasmus Mundus- och/eller ett Nordic Master -program och till ett examensprogram eller Master-program, kan hen endast ta emot en studieplats som leder till examen (bestämmelsen om en högskoleplats). Bestämmelsen om en högskoleplats gäller all utbildning som leder till examen i universitet och yrkeshögskolor.

Bekanta dig med Aalto-universitetets ansökningsalternativ på webbplatsen Utbildningsutbud.

3. Att fylla i ansökningsblanketten

Den sökande fyller i ansökningsblanketten i det elektroniska ansökningssystemet. Läs noggrant igenom instruktionerna om behörighetskraven och ansökningsförfarandet samt om att lämna in bilagorna. Läs även instruktionerna om hur man använder det elektroniska ansökningssystemet, Ansökningsguide (pdf) innan du fyller i ansökningsblanketten. Ansökningen inleds antingen från listan på ansökningsalternativ genom att välja "Ansök här" eller på Studieinfo genom att välja "Fyll i ansökningsblanketten" på ansökningsalternativets sida. Dessa finns synliga och aktiva endast under ansökningstiden. Systemet styr den sökande automatiskt till det ifrågavarande alternativets ansökningsformulär i Aalto-universitetets ansökningssystem (apply.aalto.fi).

Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningstiden. Om du vill ändra dina ansökningsalternativ eller något i din ansökan efter att du skickat den, kontakta Ansökningsservicen, ansokningsservice [at] aalto [dot] fi. Du kan endast ändra dina ansökningsalternativ under ansökningstiden.

Det elektroniska ansökningssystemet är i bruk under hela ansöknings- och urvalsprocessen. Den sökande kan följa med hur behandlingen av den egna ansökningen fortskrider och när bilagorna har anlänt till universitetet genom att logga in i systemet. Även urvalsresultaten meddelas via ansökningssystemet.

4. Att lämna in ansökan och urvalsprovets första del

Urvalsprovets första del består av att lämna in ansökningsblanketten och alla bilagor som krävs samt möjliga förhandsuppgifter innan ansökningstiden tar slut.

I urvalsprovets första del lämnar sökande in ett undertecknat följebrev och alla bilagor som krävs, innan ansökningstiden tar slut. Urvalsprovets första del görs på grundval av ansökningshandlingarna. Ansökan behandlas enbart om alla ansökningsdokumenten har varit universitetet tillhanda inom utsatt tid. Det räcker inte att endast skicka in den elektroniska ansökningsblanketten. Mera information fås från Ansökan och dess bilagor.

När ansökningsservicen har tagit emot ansökan, skickas ett e-postmeddelande åt den sökande.

Den sökande har ansvar över att följa med ansökningens fortskridning via det elektroniska ansökningssystemet. På grund av den stora mängden sökande kan det gå till och med en månad innan din ansökan behandlas. Skicka inte e-postförfrågningar om situationen med din ansökan. Din ansökan behandlas så fort som möjligt och du kan följa med processen via ansökningssystemet.

5. Behandling av ansökan - bedömning av behörighet

Ansökningsservicen kontrollerar att alla bilagor anlänt med följebrevet så som universitetet kräver och inom utsatt tid, samt att den sökande är behörig att ansöka till det utbildningsprogram hen vill till. Endast de behöriga ansökningarna skickas vidare till utbildningsprogrammen för akademisk utvärdering. Bristfälliga ansökningar förkastas i det här skedet. Den sökande kan följa med om bilagorna anlänt till universitetet via det elektroniska ansökningssystemet. Tyvärr kan vi inte svara på förfrågningar angående om ansökningarna anlänt.

Om du inte är behörig, diskvalificeras din ansökan. I behov kan vi be komplettering på din ansökan via e-post. Om du konstateras att vara behörig, skickas din ansökan till ansökningsalternativets urvalsgrupp för akademisk bedömning.

6. Akademisk bedömning och urvalsprovets andra del

Enligt den akademiska bedömningen en del av sökanden kallas till urvalsprovets andra del. Om urvalsprovet för ansökningsalternativet har endast en del, är detta nämt i ansökningsalternativets beskrivning. I detta fall bestäms det i den akademiska bedömningen vem av alla sökanden blir antagna till ansökningsalternativet i frågan. Första delens resultat publiceras senast 15.3.2018.  Ett e-postmeddelande skickas ut åt alla sökande efter att urvalsresultaten har publicerats. Den sökande ser också under 'Uppföljning av ansökan' om hen har blivit antagen till urvalsprovets andra del. 

Om urvalsprovet inte överhuvudtaget har en andra del, nämns det i det specifika programmets beskrivning i början av ansökningsperioden. Då publiceras resultaten samtidigt som de slutgiltiga resultaten. Se tidtabellerna i Urvalens tidtabell – sektionen.

I den andra delen intervjuas sökanden. Vid behov kan de sökande ombes att ge ytterligare arbetsprover. De kan även bli tvungna att utföra urvalsprovsuppgifter som bedömningsgruppen har sammanställt. Information om eventuella ytterligare arbetsprover, urvalsprovsuppgifter och den exakta tidpunkten för urvalsprovet skickas tillsammans med meddelandet om antagning till del 2. Likaså meddelas praktiska arrangemang för att utföra uppgifterna.

De sökande jämförs med varandra och endast de bästa sökanden blir antagna. Det finns endast ett begränsat antal studieplatser så alla behöriga sökande kan inte bli antagna. Ansökningsalternativet behöver inte fylla sin antagningskvot.

Se intervjun och/eller tidtabell för urvalsprovets andra del i Tidtabell för urvalet. Det exakta datumet för urvalsprovets andra del varierar med magisterprogram/huvudämne, exakt tid och plats informeras i en inbjudan. Det går att göra intervjun per telefon eller Skype, så sökande behöver inte nödvändigtvis komma till Finland för intervjun. Med undantag magisterprogrammet i Bildkonstpedagogik, vars urvalsprov kräver den sökandes personliga närvaro.

7. Resultaten i urvalen

Resultaten från studerandeurvalet publiceras 6.4.2018. Ett e-postmeddelande skickas åt alla sökande efter att urvalsresultaten har publicerats. Man kan också få information om antagningsbeslutet genom att logga in i det elektroniska ansökningssystemet. Namnen på dem som blivit antagna publiceras på dessa sidor om man i ansökningen gett tillstånd att publicera sitt namn på internet. Högskolorna skickar ett officiellt antagningsbrev till de antagna genast då beslutet är fattat.

8. Rättelseförfarande

Rättelse till urvalsbeslutet kan sökas inom 14 dagar efter att resultaten publicerats. Avsikten med rättelseförfarandet är att begära att ett fel, som den sökande anser har begåtts i samband med beslutsfattandet, rättas till. Syftet med begäran om omprövning är inte att få feedback eller ytterligare information om antagningen. 

Rättelse instruktioner (pdf)

De sökande meddelas om eventuella tidpunkter för respons direkt från ansökningsalternativet eller via den elektroniska ansökningssystemet i samband med publicerandet av resultaten.

9. Mottagandet av studieplats och inledandet av studier

Den sökande måste anmäla om mottagandet av studieplatsen senast 31.5.2018 kl. 15.00. Mottagande av studieplatsen är bindande och kan inte ändras i efterhand. Utförligare instruktioner skickas med antagningsbrevet åt de antagna. Mera information om mottagande av studieplats och inledandet av studierna fås från den högskola som fattat antagningsbeslutet samt studerandeservice [at] aalto [dot] fi.

Bestämmelsen om en högskoleplats

Bestämmelsen om en högskoleplats omfattar alla utbildningar som leder till högskoleexamen. Bestämmelsen om en högskoleplats gäller både gemensam ansökan, separata ansökningar och universitetens ansökningar som leder till påbyggnadsexamen (licentiat, doktor). Enligt bestämmelsen om en högskoleplats, kan samma sökande endast ta emot en studieplats som leder till examen från en finsk yrkeshögskola eller universitet under samma läsår. Om du i olika studerandeurval blir erbjuden på mer än en studierätt, kan du endast ta emot en av dem.

Ansökan och dess bilagor

Ansökan består av ett utprintat och underskrivet följebrev, de tillhörande obligatoriska bilagorna som räknas upp på denna sida samt eventuella övriga bilagor som de enskilda ansökningsalternativen önskar.

Du kan fylla i ansökningsblanketten och skicka den vidare i Aalto-universitetets elektroniska ansökningssystem under ansökningstiden (15.12.2017 kl. 9.00 - 24.1.2018 kl. 15.00). När du har lämnat in ansökan via systemet kan du skriva ut följebrevet. Bekanta dig med instruktionerna om hur man ansöker samt de programspecifika bedömningskriterna innan du fyller i blanketten eller lämnar in bilagorna. Skicka in alla dokument som du vill att ska tas i beaktande inom ansökningstiden. Dokument som har anlänt efter utsatt tid kan inte tas i beaktande vid urvalet och vi ber inte de sökande att komplettera sin ansökan med de frivilliga bilagor som ansökningsalternativen kan önska.

Ansökningsdokument återlämnas inte tillbaka till sökanden.

Bilagor som krävs av alla sökande

1. Printad och underskrivet följebrev från ansökningssystemet

2. Bestyrkt kopia av examensbeviset som ligger som grund för ansökan

3. Officiellt studieregisterutdrag i original eller bestyrkt kopia, endast en kopia av den officiella  studieregisterutdrag duger ej

4. Officiella översättningar av studerandeintyg och studieutdrag som erlagts utomlands på finska, svenska eller engelska (vid behov)

5. Språkintyg (vid behov), se Språkkrav

6. Portfolio

 • En del av ansökningsalternativen inom utbildningsområdet för konst kräver att en portfolio bifogas i ansökan. Om du inte skickar in en portfolio med din ansökan, kommer din ansökan att avslås automatiskt.
 • Om ditt ansökningsalternativ kräver en elektronisk portfolio, ska filen nämnas Portfolio_Efternam_Ansökans ID nummer.pdf, t.ex. Portfolio_Pettersson_123456.pdf. 

7. CV (Filen ska nämnas CV_Efternam_Ansökans ID nummer.pdf, t.ex. CV_Pettersson_123456.pdf. )

8. Eventuella bilagor specifika för ansökningsalternativet

9. En kopia av passet eller annat officiellt identitetsbevis som idikerar sökandes nationalitet

De som ansöker med en ofullbordad examen ska skicka in officiella studieregisterutdrag och vid behov deras översättningar. Den bestyrkta kopian av examensbeviset bör skickas in omedelbart efter utexaminering. Notera även de landspecifika krav för dokument från vissa länder.

Om du befrias från läsårsavgift på basis av uppehållstillstånd: en kopia av kontinuerligt eller permanent uppehållstillstånskort i Finland (tillstånsdtyp A eller P), EU-uppehållstillståndskort för varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare med permanent uppehållstillstånd i Finland (tillståndstyp P-EU), Uppehållstillståndskort som EU medborgares familjemedlem i Finland eller EU-blåkort i Finland.

Notera även följande: Om en obligatorisk bilaga fattas efter att ansökningstiden gått ut, ansökan tas inte till behandling. Ansökningsdokument återlämnas inte tillbaka till sökanden. Häft inte ansökningsdokument ihop. Använd inte mellansidor eller gem, det räcker att pappren är i ordning. Bifoga inte en bild till ansökningen. Notera även landspecifika dokumentkraven, om du har utfört din examen utomlands.

Specifika krav för ansökningsalternativen

Programmen kan också kräva fler bilagor som är specifika för ansökningsalternativet. Programspecifika krav innehåller också instruktionerna för portfolion, CV och motivationsbrevet.

Se information om specifika krav för ansökningsalternativen.

Landsspecifika krav för dokument

Det finns särskilda krav för dokument om examen är avlagd i något av följande länder: Australien, Bangladesh, Eritrea, Etiopien, Ghana, Indien, Indonesien, Iran, Irland, Kamerun, Kanada, Kenya, Kina, Malaysia, Nigeria, Nya Zeeland, Pakistan, Storbritannien, Sudan, Sydafrika eller USA. Läs mera om kraven på landsspecifika kravens nätsida.

Översättningar

Alla bilagor bör finnas till hands på finska, svenska eller engelska. Om de ursprungliga examensintygen inte ges ut på finska, svenska eller engelska, ska den sökande skicka in officiella översättningar. En officiell översättning är skriven antingen av den högskola som gett ut dokumentet ifråga eller av en officiell, auktoriserad översättare. Översättningarna ska vara i original eller bestyrkta kopior. Enbart översättningen räcker inte utan den sökande bör också skicka in bestyrkta kopior av de ursprungliga examensintygen.

Kopior

Om examen är avlagd i Finland bifogas i ansökan en kopia av examensintyget som är undertecknat av högskolan eller två ojäviga personer. Kopiorna bör vara i original och tagna av de officiella examensintygen. Kopior av de bestyrkta kopiorna godkänns inte. Om kopian av intyget är flersidig, bör varje sida vara bestyrkt på sidans högra kant. På varje sida bör det finnas signatur, namnförtydligande och datum. Personerna som bestyrker kopian ska se originalet och kopian parallellt. Med sin underteckning bekräftar de att dokumentet är en oförändrad kopia av det ursprungliga intyget.

Om examen är avlagd utomlands, bör kopiorna av examensintyget vara verifierade av högskolan som givit ut dem eller en offentlig notarie (notarius publicus). Kopiorna bör vara i original och tagna av de officiella examensintygen. Kopior av de bestyrkta kopiorna godkänns inte. Om kopian av intyget är flersidig, bör varje sida vara bestyrkt på sidans högra kant. På varje sida bör det finnas signatur, namnförtydligande, stämpel och datum. Enbart en notering om kopians riktighet (t.ex. en stämpel med texten "True copy") godkänns inte. Notera även de särskilda anvisningarna gällande dokument för examina utgivna i vissa länder.

Aalto-universitetets ansökningsservice varken tar eller bestyrker kopior.

Vem är en ojävig person?

En ojävig person har fyllt femton (15) år, är inte nära släkt med den sökande, nuvarande eller före detta make/maka, fästman/fästmö eller den sakägandes adoptivförälder eller -barn.

Att ansöka på basis av ofullständig examen

Man kan ansöka fastän man inte ännu har avlagt den examen som ger ansökningsbehörighet. Till ansökan kan bifogas ett närvarointyg eller ett utlåtande av högskolan om den uppskattade utexamineringstiden. Examen ska vara avlagd senast 31.7.2018 och en bestyrkt kopia av examensintyget ska vara Ansökningsservice tillhanda senast 7.8.2018 kl. 15.00. I annat fall förlorar den sökande sin eventuella studieplats.

De som ansöker med en ofullständig examen ska notera att det nödvändigtvis inte är möjligt att utexamineras under sommarmånaderna. De sökande ska utreda sin egen högskolas examensfordringar och utexamineringstidtabeller i god tid.

Tillfälligt examensintyg

I vissa länder dröjer det ett tag innan det slutgiltiga examensintyget beviljas åt de utexaminerade. I detta fall tilldelas den studerande ett s.k. tillfälligt examensintyg (provisional degree certificate). Det tillfälliga examensintyget får inte vara mera än fem år gammalt. Ifall det då ansökningstiden börjar har gått mer än fem år från datumet för utexamineringen, kan det tillfälliga examensintyget inte godkännas utan den sökande ska lämna in en bestyrkt kopia av det slutgiltiga examensintyget.

Inlämning av officiellt studieregisterutdrag för Aalto-universitetets studerande

Aalto-universitetets studerande kan inlämna ett officiellt studieregisterutdrag elektroniskt. Instruktioner för hur man beställer studieregisterutdraget finns på Into. Studieregisterutdraget skickas per e-post till ansokningsservice [at] aalto [dot] fi med rubriken "Aalto-universitetets studieprestationsutdrag, Efternamn". Vänligen ge ansökans ID-nummer samt namnet på den/de ansökingsalgternativ som du söker till i e-postmeddelandet. Ifall du inte sänder ett elektroniskt studieregisterutdrag, ska du lämna in ett officiellt studieregisterutdrag som är undertecknat och stämplat på Aalto-universitetets studerandeservice.

Notera även följande

 • Motivationsbrevet är en del av den elektroniska ansökningsblanketten och en obligatorisk del av ansökan. Du kan skriva brevet på förhand och sedan bifoga det i ansökningsblanketten.
 • Studieprestationsutdraget bör vara officiellt och försett med läroanstaltens stämpel. Det är oftast enkelt att skaffa ett officiellt studieprestationsutdrag från den egna högskolans studerandeservice. Om du ändå bestämmer dig för att skicka en kopia, se till att alla sidor på kopian är bestyrkta. Notera även de särskilda anvisningarna gällande dokument för examina utgivna i vissa länder.
 • Om du har erlagt eller erlägger mera än en högskoleexamen, leverera studerandeintygen (officiell studerandeprestationsutdrag, examensbevis) av all utbildning som leder till högskoleexamen. Studierna kan endast tas till hänsyn om officiella betyg av studierna har levererats. Alla kopior av studerandeintygen måste skickas in enligt anvisningarna.
 • Ansökningsservicen kan tyvärr inte svara på förfrågningar om ansökningen eller dess bilagor har anlänt till universitetet. Du får ett meddelande om att din ansökan har mottagits per e-post och du kan följa med behandlingen när dina bilagor anländer och läget med ansökningsprocessen via det elektroniska ansökningssystemet. Du kan vid problemfall kontakta Ansökningsservicen.
 • Om du kompletterar din ansökan efter att du skickat in den, t.ex. skickar in dokument som saknas eller överlopps bilagor, se till att det framgår ur försändelsen för vilket syfte dokumenten skickats till universitetet.
 • Skicka in alla dokument, som du vill att ska tas i beaktande, inom ansökningstiden. Dokument som har anlänt efter utsatt tid kan inte tas i beaktande vid urvalet och vi ber inte de sökande att komplettera sin ansökan med bilagor som ansökningsalternativen krävs.
 • Ansökningsdokument återlämnas inte tillbaka till sökanden.
 • Aalto-universitetets ansökningsservice varken tar eller bestyrker kopior.

Inlämning av ansökan

Den utskrivna följebrevet och de bilagor som krävs skickas per post till adressen:

Ansökningsservice vid Aalto-universitetet
PB 11110
00076 AALTO

Om du använder en kurirtjänst eller levererar ansökan personligen, är besöksadressen:

Ansökningsservice vid Aalto-universitetet
Otsvängen 1
02150 Esbo

Märk ut kuvertet med  'Ansökning till magisterutbildning - konst' och 'urvalsprov'.

Du kan också hämta bilagorna personligt till ansökningsservicens besöksadress (Otsvängen 1, 1. våning, rum Y199) under öppetider för kundservice eller lämna dem i den vita postlådan utanför kontoret under fastighetens öppetider.

Den utskrivna ansökningsblanketten och de bilagor som krävs måste lämnas in till Ansökningsservicen senast 24.1.2018 kl. 15.00. Försenade ansökningar beaktas inte i urvalet. Vänligen observera att sista dagens poststämpel inte räcker; ansökningarna måste inkomma före ansökningstidens slut. Alla bilagor måste också lämnas in före ansökningstidens slut.

Ansökningsservicen svarar inte på frågor som gäller huruvida ansökan eller enskilda dokument har anlänt. Du får ett meddelande per e-post om att ansökan har tagits emot. Sökande ansvarar själva för att med hjälp av det elektroniska ansökningssystemet följa med hur deras ansökan framskrider.

Vid behov, se också information om hur språkproven bör lämans in.

Obs! Universitetet ansvarar inte för ansökans fraktkostnader, expressbud eller tullar. Avsändaren är ansvarig för alla fraktkostnader för ansökan. Om du skickar din ansökan med en kurir, anmärk sändningens värde till 0.

Specifika krav för ansökningsalternativen

Programmen kan också kräva fler bilagor som är specifika för ansökningsalternativet. Program-specifika krav innehåller också instruktionerna för portfolion, CV och motivationsbrevet.

Motivationsbrevet är en del av den elektroniska ansökningsblanketten och en obligatorisk del av ansökan. Du kan skriva brevet på förhand och sedan tillsätta det i ansökningsblanketten. Max längd på motivationsbrevet är 4000 tecken. 

Du ska lämna in din portfolio inom utsatt tid. Ifall ansökningsalternativet kräver en portfolio, du ska uppladda din portfolio i ansökningssystemet som en pdf-fil innan du skickar din ansökning vidare i ansökningssystemet. Filen ska nämnas Portfolio_Efternam_Ansökans ID nummer.pdf, t.ex. Portfolio_Pettersson_123456.pdf.

Sökanden ska ladda ner sin CV som en PDF-fil i ansökningssystemet innan hen skickar in sin ansökan. Filen ska nämnas CV_Efternamn_Ansökningens ID-nummer.pdf, t.ex. CV_Pettersson_123456.pdf. 

Bildkonstpedagogik

Första delen i urvalsprovet

Portfolio:
En presentation av sökandens konstpedagogiska och konstnärliga verksamhet, tydligt disponerad både visuellt och skriftligt (högst 10 sidor). Sökanden ska kunna motivera valet av innehåll och hur hen tänker.

För utvärderingens skull ska portfolion lämnas in som en PDF-fil, som innehåller sökandens namn och datum, en innehållsförteckning och motivationsbrevet och meritförteckningen som presenterats i den elektroniska ansökningen. Vid behov kan länkar till videofiler inkluderas i PDF-portfolion (Vimeo, YouTube).

Meritförteckning (CV):
Till ansökan ska bifogas en meritförteckning som innehåller personuppgifter, utbildning, arbetserfarenhet med anknytning till branschen, utställningar, publikationer och publicerade artiklar, priser och stipendier, studieresor och förtroendeuppdrag.

Sökanden ska ladda ner sin CV som en PDF-fil i ansökningssystemet innan hen skickar in sin ansökan.

Motivationsbrev:
I motivationsbrevet ska sökanden motivera varför hen söker till magisterprogrammet för bildkonstpedagogik samt beskriver sina egna specifika föremål för intresse i studierna i magisterprogrammet.

Motivationsbrevet (max 4000 tecken) är en del av den elektroniska ansökningsblanketten.

Arbetsbetyg:
Magisterprogrammet i bildkonstpedagogik är avsedd för sökande som redan har en konstnärlig eller pedagogisk grundutbildning på kandidatnivå samt undervisningserfarenhet. Bifoga arbetsbetygen av din undervisningserfarenhet till ansökan. (Information uppdaterad 10.1.2018)

Ansökningsdokumentens språk:
Finska, svenska

Andra delen i urvalsprovet
Till urvalsprovets andra del hör ett endagsurvalsprov, där man bedömer den sökandes visuella tänkande och lämplighet för programmet. Urvalsprovet innehåller bl.a. en intervju och förutsätter den sökandes personliga närvaro.

Collaborative and Industrial Design

Two Stages:
The applicants are evaluated in two stages on the basis of their CVs, personal study achievements (artistic and/or scientific) and motivation, which are also discussed in the interview.

Stage I: documentation
1) Motivation letter
2) Degree certificate and transcript  
3) CV
4) Portfolio

Portfolio
In the portfolio, applicants display work that shows their designerly insights and skills. The portfolio must contain diverse samples of the applicant’s previous scientific, professional and/or design projects.

Designwork can be provided as technical drawings, computer renderings, sketches, illustrations, storyboards or photographs. Include six (6) work samples in the portfolio. The work contained in the portfolio must be catalogued, listing at least the title and/or theme, purpose and year of completion of each piece. The catalogue must also detail where and when the work has been completed, exhibited, displayed or published. Each work should be accompanied by a brief explanation. The contribution of the applicant in the work should be stated in case the work has been completed in a group. The applicant’s name, address and phone number and the degree programme applied for must be indicated clearly on the portfolio.

The portfolio should be uploaded as a single PDF-file. The uploaded PDF-file should not exceed 100 MB. The intake committee will only evaluate the material displayed in the PDF-file. Links to external material (e.g. website) or video material will not be considered during the intake process.

CV (curriculum vitae)
Applications must include the applicant’s CV indicating personal data, educational background, work experience, exhibitions, publications and articles, awards and grants, study trips and positions of trust.

Motivation letter (in the application form, max. 4000 characters)
Write a motivation letter explaining your reasons for applying for this programme and your particular interest(s) in the field as well as your goals and expectations for the studies to be completed at the Aalto University School of Arts, Design and Architecture. Describe your strengths and interests, vision of art and design, aspects related to the work and creative goals.

The letter of motivation must clearly answer the following questions:
1.    What is your biggest achievement/success in the field of design?
2.    Why are you applying for Aalto University?
3.    What do you want to learn by studying at the Collaborative and Industrial Design programme?
4.    What is the role of the master’s programme for your professional development?
5.    What would you like to do after completing the master’s programme?

Language of the application documents
All the application documents should be submitted in English.

Stage II: interview
Selected applicants from Stage I will be invited for a face to face interview. The interviews can be conducted over Skype or telephone if necessary. The interview is intended to evaluate the applicant’s potential to complete the studies successfully.

Contemporary Design

Two Stages:
The applicants are evaluated in two stages on the basis of their CVs, personal study achievements (artistic and/or scientific) and motivation, which are also discussed in the interview. Language of all the application documents should be English.

Porfolio
In the portfolio, applicants display work that shows their artistic expression and design skills. The portfolio must contain diverse samples of the applicant’s previous artistic, professional and/or scientific activity.

The portfolio can include illustrations, drawings, photographs and technical drawings. The works that are displayed in the portfolio must be catalogued, listing at least the title and/or theme, materials used, size, purpose and year of completion of each piece. The catalogue must also detail where and when the work has been exhibited, displayed or published and whether the work is based on individual or group work. The contribution of the applicant in the work should be stated in case the work has been completed in a group. The applicant’s name, address and phone number and the degree programme applied for must be indicated clearly in the portfolio.

The portfolio should be uploaded as a single PDF-file. The uploaded PDF-file should not exveed 100 MB. The intake committee will only evaluate the material displayed in the PDF-file. Links to external material, such as website, or videos will not be considered during the intake process.

Motivation letter (in the application form, max 4000 characters)
In the motivation letter the applicant should explain the reasons for applying to Contemporary Programme. The letter should also indicate what are the main and particular areas of interests in thie field as well as goals and expectations for the studies to be completed in the Aalto University School of Arts, Design and Architecture. The applicant can describe his/her strengths and interests, as well as vision of art and design, aspects related to work and creative goals.

CV
The application must include the applicant’s CV with personal data, educational background, work experience, exhibitions, publications and articles, awards and grants, study trips and positions of trust.

Stage II: interview
Selected applicants from Stage I will be invited for a face to face interview. The interviews can be conducted over Skype or telephone if necessary. The interview is intended to evaluate the applicant’s potential to complete the studies successfully.

Creative Sustainability - Masters of Arts

Two Stages:
The applicants are evaluated in two stages on the basis of their CVs, personal study achievements (scientific and/or artistic) and motivation, which are also discussed in the interview.

Stage I: documentation
1) Letter of motivation
2) Degree certificate and transcript  
3) CV
4) Portfolio

1) Letter of motivation (in the application form, max. 4000 characters)
The applicant must convey his/her motivation for studying in the Creative Sustainability programme by writing a letter of motivation. The letter should include responses to the following questions:
•    What is your most significant achievement or success in the area of sustainability and design?
•    Why do you want to become a student in the Creative Sustainability programme at Aalto University?
•    What types of projects would you like to do during your studies and as your masters’ thesis?
•    What do you want to do after the master programme?

2) Degree certificate and transcript / Academic excellence
The applicant’s transcript about studies completed and of which the applicant has provided the appropriate documents by the end of application period will be evaluated.

3) CV / Professional experience
The applicant’s professional experience will be looked at broadly, and especially with regard to work experience relevant to the Creative Sustainability programme. Professional experience will be evaluated based on the CV. Please upload a single PDF-file to the application system before submitting the application.

4) Portfolio
A portfolio consisting of the applicant’s own works is mandatory. Please upload a single PDF-file to the application system before submitting the application.

In the portfolio, applicants display work that shows their artistic expression and design skills. The portfolio must contain diverse samples of the applicant’s previous scientific, professional and/or artistic activity. Artwork/project work can be provided as technical drawings, slides or photographs. If you present a work that has been undertaken as a team, please clarify your particular role in, and contribution to, the project. The work contained in the portfolio must be catalogued, listing at least the title and/or theme, materials used, size, purpose and year of completion of each piece. The catalogue must also detail where and when the work has been exhibited, displayed or published.

Stage II: interview
Selected applicants from Stage I will be invited for interview. The interviews can be conducted over Skype if necessary. The interview is intended to evaluate the applicant’s potential to complete the studies successfully.

Preliminary assignments:
None.

Language of the application documents:
All the application documents should be submitted in English.

Other programme-specific application instructions:
The Master’s Programme in Creative Sustainability (CS) is a multidisciplinary master’s degree programme organised by the following departments and schools of Aalto University:
- Department of Design; School of Arts, Design and Architecture
- Department of Architecture; School of Arts, Design and Architecture
- Department of Management Studies; School of Business
- Department of Built Environment; School of Engineering

An applicant’s eligibility will always be checked according to the criteria of the school through which the applicant is applying to the programme (criteria on e.g. the score of language test, educational background and submission of the required attachments). The administrative eligibility of the applicant is checked by Aalto University Admission Services.

The applicant can apply to the CS programme through more than one school or department. In this case the applicant should deliver the appropriate application package to each school or department. Such an applicant, however, can be selected only through one of the departments. Accepted students will complete the master’s degree of the department to which they were accepted.

If an architect applies through the Department of Design and is accepted, the degree completed will be a Master of Arts in Creative Sustainability. In order for an architect-applicant to be accepted, the applicant should show a strong motivation why he/she wants to apply through the Department of Design in particular. Alternatively, if an architect would like to complete a Master of Science degree in Architecture in the Creative Sustainability programme, the application process must be done through the Department of Architecture in the School of Arts, Design and Architecture.

Dokumentärfilm

Arbetsprov (portfolio):
En eller två minst 15 min. långa dokumentärfilmer som visats offentligt i tv eller på en festival. Lämna in som Vimeo-länk.

En beskrivning av båda filmerna, till exempel filmens synopsis. Sammanlagt högst en A4-sida.

Sökanden ska ladda ner en elektronisk portfolio som en PDF-fil i ansökningssystemet innan hen skickar in sin ansökan. Bifoga länkarna till portfolion och försäkra dig om att de kan öppnas på alla de vanligaste användargränssnitten i Mac- och Pc-miljö.

Studieplan och motivationsbrev:
Sökanden ska göra upp en skriftlig studieplan / ett motivationsbrev på minst 4000 tecken med en motivering varför hen söker till detta ansökningsalternativ, vilket eller vilka hens specialintressen är inom detta utbildningsområde och vilka mål och önskemål hen har beträffande studierna vid Högskolan för konst, design och arkitektur. Specificera också varför du är intresserad speciellt av dokumentärfilm.

Meritförteckning (CV):
Till ansökan ska bifogas en meritförteckning som innehåller personuppgifter, utbildning, arbetserfarenhet, färdiga filmer, festivaler, eventuellt övrigt konstnärligt arbete, priser och stipendier, studieresor och förtroendeuppdrag.

Sökanden ska ladda ner sin CV som en PDF-fil i ansökningssystemet innan hen skickar in sin ansökan.

Ansökningsdokumentens språk:
Engelska och finska

FÖRE ANTAGNINGEN TILL MA-STUDERANDE GÖRS EN INTERVJU.

Fashion, Clothing and Textile Design

The applicants are evaluated in two stages on the basis of their CVs, personal study achievements (artistic and/or scientific) and motivation, which are also discussed in the interview.

Stage I: documentation

Portfolio:
In the portfolio, applicants display work that shows their artistic expression and design skills. The portfolio must contain diverse samples of the applicant’s previous artistic, professional and/or scientific activity, yet the maximum number of cases presented in the portfolio can be five (5).

The art and design work can be provided as illustrations or drawings, photographs or slides and technical drawings.

The work contained in the portfolio must be catalogued, listing at least the title and/or theme, materials used, size, purpose and year of completion of each piece. The catalogue must also detail where and when the work has been exhibited, displayed or published and whether the work is based on individual or group work. The contribution of the applicant in the work should be stated in case the work has been completed in a group. The applicant’s name, address and phone number and the degree program applied for must be indicated clearly on the portfolio.

The portfolio should be uploaded as a single PDF-file. The uploaded PDF-file should not exceed 100 MB. The intake committee will only evaluate the material displayed in the PDF-file. Links to external material (e.g. website) or video material will not be considered during the intake process.

CV (curriculum vitae):
The application must include the applicant’s CV with personal data, educational background, work experience, exhibitions, publications and articles, awards and grants, study trips and positions of trust.

Applicants should upload their CV to the application system in a single PDF-file before submitting the application.

Motivation letter:
Write a motivation letter explaining your reasons for applying for this programme and your particular interest(s) in the field as well as your goals and expectations for the studies to be completed at the School of Arts, Design and Architecture. Describe your strengths and interests, your vision of design, fashion, clothing and textiles aspects related to your work, and your creative goals. You should also include your study plan indicating your core interests.

The motivation letter should answer to the following questions:
1. Why do you want to study in the Fashion, Clothing and Textile Design MA programme at Aalto University?
2. What are you aiming to do after completing the master’s programme?
3. What is the role of the master’s programme for your professional development?

The maximum length of the letter of motivation is 4000 characters. Motivation letter is part of the online application form.

Language of the application documents:
All the application documents should be submitted in English.

Stage II: interview:
Selected applicants from Stage I will be invited for a face to face interview. The interviews can be conducted over Skype or telephone if necessary. The interview is intended to evaluate the applicant’s potential to complete the studies successfully.

Filmklippning

Portfolio med arbetsprover
Sökanden ska till sin ansökan bifoga åtminstone tre arbetsprover hen gjort i egenskap av ansvarig klippare. Proverna ska vara fullständiga, färdiga verk, bland vilka minst två ska ha visats offentligt. Endast en showreel, som bara innehåller exempel på eller enstaka tagningar av arbetena, är inte tillräckligt. Arbetsproven ska lämnas in som Vimeo-länk.

Till arbetsproverna ska bifogas en kort utredning över hur produktionen har genomförts. Uppgifter ska ges om produktionsbolaget, produktionstiden, de konstnärliga huvudaktörerna och var verken har visats.  Sökanden ska ge en kort beskrivning av hur produktionen förlöpte och av sin egen andel i den samt göra en bedömning av resultatet av sitt arbete.

Meritförteckning (CV)
Till ansökan ska bifogas en meritförteckning som innehåller personuppgifter, utbildning, arbetserfarenhet, publicerade film- och tv-arbeten samt arbetsuppgifterna inom dem, priser och stipendier, studieresor och förtroendeuppdrag.

Motivationsbrev
Sökanden ska skriva ett motivationsbrev på minst en A4-sida, med en motivering varför hen söker till ansökningsalternativet filmklippning, vilket eller vilka hens specialintressen är inom detta utbildningsområde och vilka mål och önskemål hen har för studierna i filmklippning vid Högskolan för konst, design och arkitektur. De sökande ska i planen specificera sina egna styrkor och intressen, sin syn på filmkonsten, filmbranschen och televisionen samt synpunkter på sina egna arbeten och sina konstnärliga mål.

Ansökningsdokumentens språk
Finska eller svenska i de skriftliga dokumenten. Om språket i arbetsproverna är ett annat än finska, svenska eller engelska ska de ha textning på finska, svenska eller engelska.

Övriga specifika ansökningsanvisningar
De sökande som kallas till intervju väljs ut på basis av ansökningarna. Beslut om valet av studerande till magisterprogrammet i filmkonst och huvudämnet filmklippning görs på basis av arbetsproverna och intervjuerna.

Filmljudspelning och -ljudplanering

Meritförteckning (CV)
Till ansökan ska bifogas en meritförteckning som innehåller personuppgifter, utbildning, arbetserfarenhet, priser och stipendier, studieresor och förtroendeuppdrag. Som bilaga till meritförteckningen ska sökanden lämna in länkar (Vimeo, Youtube eller någon motsvarande service) till sina arbetsprover (högst 3 st.). De får sammanlagt ta högst 30 minuter i anspråk.

Studieplan/ motivationsbrev
Sökanden ska göra upp en skriftlig studieplan / ett motivationsbrev på högst 4000 tecken med en motivering varför hen söker till detta ansökningsalternativ, vilket eller vilka hens specialintressen är inom detta utbildningsområde och vilka mål och önskemål hen har beträffande studierna vid Högskolan för konst, design och arkitektur. Sökanden ska specificera sina egna styrkor och föremål för intresse, syn på konst, synpunkter på sina egna arbeten och konstnärliga mål.

Övriga för ansökningsalternativet specifika anvisningar:
Utgående från det inlämnade materialet kallas en del av de sökande till personlig intervju.

Filmning

Portfolio med arbetsprover
Elektronisk portfolio som innehåller tre (3) arbetsprov tillgängliga via hyperlänk samt en skriftlig och visuell portfölj som presenterar verken i fråga.

Sökanden ska ladda ner en elektronisk portfolio som en PDF-fil i ansökningssystemet innan hen skickar in sin ansökan. I portfolion presenterar sökanden verk som visar det egna personliga konstnärliga uttrycket. Portfolion ska mångsidigt och uttömmande presentera den sökandes tidigare vetenskapliga, professionella och/eller konstnärliga verksamhet.

I förteckningen ska åtminstone nämnas verkens namn och/eller tema, utförande, format, storlek, syfte och året för utförandet. Av förteckningen ska dessutom framgå var och när verken har varit utställda, visats eller publicerats.

Meritförteckning (Curriculum vitae)
Till ansökan ska bifogas en meritförteckning som innehåller personuppgifter, utbildning, yrkeserfarenhet, utställningar, publicerade böcker och artiklar, priser och stipendier, studieresor och förtroendeuppdrag. Alternativt kan ett matrikelutdrag bifogas.

En studieplan
Studieplanen ska innehålla sökandens motivering varför hen söker till detta ansökningsalternativ, vilket eller vilka hens specialintressen är inom detta utbildningsområde inklusive eventuella forskningsinriktade aspekter. Utöver det ovan stående ska av studieplanen/motivationsbrevet framgå sökandens mål och önskemål beträffande studierna vid Högskolan för konst, design och arkitektur. Sökanden ska specificera sina egna starka sidor och intressen, sin syn på konst, synpunkter på sina egna arbeten och konstnärliga mål.

Studieplanens maximala längd är 4000 tecken. Studieplanen är en del av den elektroniska ansökningsblanketten.

Ansökningsdokumentens språk
Alla ansökningsdokument kan lämnas in på finska, svenska eller engelska.

Film- och tv-scenografi

Portfolio:
I sin portfolio ska sökande presentera sin egen konstnärliga produktion. Portfolion ska mångsidigt och uttömmande presentera den sökandes tidigare professionella och/eller konstnärliga verksamhet. Arbetena kan presenteras i form av skisser, tekniska ritningar och/eller fotografier.

Sökanden ska ladda ned sin elektroniska portfolio som en PDF-fil i ansökningssystemet innan hen skickar in sin ansökan. Länkar till videofiler kan ingå som en del av portfolion (t.ex. Vimeo, YouTube osv.) skyddade med lösenord eller oskyddade. Lösenordet ska inkluderas i portfolion. Verken i portfolion ska förtecknas. Av förteckningen ska åtminstone framgå verkets namn och/eller tema, utförandesätt, material, storlek, syfte samt året för utförandet och en eventuell övrig arbetsgrupp och produktionsformat. Av förteckningen ska dessutom framgå var och när verken har varit utställda, visats eller publicerats.

CV:
Till ansökan ska bifogas en meritförteckning som innehåller personuppgifter, utbildning, arbetserfarenhet, eventuella utställningar, publikationer och artiklar, priser och stipendier, studieresor och förtroendeuppdrag.

Motivationsbrev (ska innehålla en preliminär studieplan för den sökande):
Sökanden ska göra upp ett skriftligt motivationsbrev på max 4000 tecken (ca en A4-sida), med en motivering varför hen söker till detta ansökningsalternativ, vilket eller vilka hens specialintressen är inom detta utbildningsområde och vilka mål och önskemål hen har beträffande studierna vid Högskolan för konst, design och arkitektur. Sökanden ska specificera sina egna starka sidor och intressen, synpunkter på sina egna arbeten och konstnärliga mål.

I motivationsbrevet ska ingå ett avsnitt där sökanden gör en kort bedömning av sitt arbete i framtiden.

Ansökningsdokumentens språk:
Finska, svenska eller engelska.

Filmregi

Arbetsprov (portfolio):
Sökanden förutsätts ha regisserat filmer (även kort- och dokumentfilmer beaktas) eller avsnitt i en tv-serie. Sökanden ska till sin ansökan bifoga ett arbetsprov på en eller två filmer eller avsnitt av en tv-serie som hen regisserat och som publicerats offentligt i tv eller på en filmfestival. Arbetsprovet bifogas som lösenordskyddad Vimeo-länk eller nedladdningsbar QuickTime-fil. Arbetsprovet kan även bestå av en videoinspelning av teaterregi.

Bifoga länken till ansökan och försäkra dig om att filen kan öppnas med alla de vanligaste användargränssnitten i mac- och pc-miljö.

Bifoga även en beskrivning av varje arbete, t.ex. filmens synopsis och arbetets konstnärliga utgångspunkt.

Meritförteckning (CV)
Ansökan ska även bifogas med en meritförteckning med personuppgifter, utbildning, arbetserfarenhet, färdiga filmer (egna yrkesrollen(erna) specificeras), festivaler, övrigt eventuellt konstnärligt arbete, priser och stipendier, studieresor, förtroendeuppdrag samt övrig med tanke på ansökan relevant information.

Sökanden laddar upp CV:n som PDF-fil i ansökningssystemet innan ansökan skickas in.

Motivationsbrev
Motivationsbrevet består av två delar:

1.    Yrkesinriktad och konstnärlig introduktion
I motivationsbrevet ska sökanden specificera sina egna styrkor gällande regissering, sina intresseområden samt konstnärliga visioner och mål samt hur studierna vid Högskolan för konst, design och arkitektur skulle stöda de ovannämnda målen. Sökanden beskriver eventuella karriärplaner efter utexamineringen.

2.    Studieplan
Sökanden fördjupar sig i examensfordringarna för huvudämnet i Filmregi och utarbetar på basis av dessa en initial plan för sina egna MA-studier.

Motivationsbrevets maximala längd är 4000 tecken. Motivationsbrevet är en del av den elektroniska ansökningsblanketten.

Ansökningsdokumentens språk:
Engelska, finska eller svenska

Övriga anvisningar gällande ansökningsalternativen:
På basis av inlämnat material kallar vi in sökanden som gått vidare till en personlig intervju som dessutom föregås av en introducerande förhandsuppgift.

Fotografikonst

Motivationsbrev / (studieplan):
Sökanden ska skriva ett motivationsbrev (max 4000 tecken), med en motivering varför hen söker till detta ansökningsalternativ, vilket eller vilka hens specialintressen är inom detta utbildningsområde och vilka mål och önskemål hen har beträffande studierna vid Högskolan för konst, design och arkitektur. Sökanden ska specificera sina egna starka sidor och föremål för  intresse, visioner kring konst och design, synpunkter på sina egna arbeten och konstnärliga mål.

Motivationsbrevet är en del av den elektroniska ansökningsblanketten.

CV:
Till ansökan ska bifogas en meritförteckning som innehåller personuppgifter, utbildning, arbetserfarenhet, utställningar, publikationer och artiklar, priser och stipendier, studieresor och förtroendeuppdrag.

Sökanden ska ladda ner sin CV som en PDF-fil i ansökningssystemet innan hen skickar in sin ansökan.

Portfolio:
Sökanden ska ladda ner en elektronisk portfolio som en PDF-fil i ansökningssystemet innan hen skickar in sin ansökan. Sökanden kan inte ladda in mera än en fil i systemet och filformatet är begränsat till PDF.

Sökandens namn, adress, telefonnummer och det ansökningsalternativ ansökan gäller ska skrivas tydligt ut på portfolions första sida. Den rekommenderade storleken på portfolion är 20–30 sidor. Enbart en länk till en portfolio på en hemsida räcker inte.

Portfolion kan bestå av enskilda verk, helheter, dokumentation av installationer och utställningar. Portfolion ska mångsidigt och uttömmande presentera den sökandes tidigare akademiska, professionella och/eller konstnärliga verksamhet. Sökanden kan även lämna in länkar till videofiler (t.ex. Vimeo, YouTube), skyddade med lösenord eller oskyddade, som en del av sin portfolio. Lösenordet ska inkluderas i portfolion.

Av förteckningen ska framgå verkets namn och/eller tema, utförande, material, storlek, syfte samt året för utförandet och eventuellt en plats där det har visats / ställts ut.

Ansökningsdokumentens språk:
Finska, engelska och svenska

Game Design and Production

Portfolio
Portfolios are not required in the first stage of the application process, but adding a link to your portfolio in your CV is encouraged, if you have one. (Also, in the second stage we want to see some of your work samples.)

CV (curriculum vitae)
Applications must include the applicant’s CV indicating personal data, educational background, work experience, exhibitions, publications and articles, awards and grants, study trips and positions of trust. As a game applicant, please also add links to videos or other audiovisual documentation of your games or related work such as interactive computer graphics. Note that we will not be able to download and test executable software binaries or source code.

Applicants should upload their CV to the application system in a single PDF-file before sending the application.

Motivation letter
Applicants must write up a motivation letter of a maximum of 4000 characters in length, explaining why they wish to apply to the degree programme in question, what their particular interests are in the field, and what their hopes and expectations are regarding studies at the School of Arts, Design and Architecture. The plan should explain the applicant’s personal strengths, areas of interest, artistic and design visions and artistic objectives.

Language of the application documents
All the application documents should be submitted in Finnish, Swedish or English.

Other programme-specific application instructions
At the second stage of the application process there will be some homework, and during the interview the jury needs to see some of your other work samples. In the homework package there will be detailed guidelines how to proceed. If you are getting to the 2nd phase of the admission process, you will get the homework package and the invitation to the interview via email.

Interior Architecture

The applicants are evaluated in two stages on the basis of their CVs, personal study achievements (artistic and/or scientific) and motivation, which are also discussed in the interview.

Porfolio
In the portfolio, applicants display work that shows their artistic expression and design skills. The portfolio must contain diverse samples of the applicant’s previous artistic, professional and/or scientific activity. The portfolio is attached as a pdf to the online application.

The work contained in the portfolio must be catalogued, listing at least the title and/or theme, materials used, size, purpose and year of completion of each piece. The catalogue must also detail where and when the work has been exhibited, displayed or published and whether the work is based on individual or group work. The contribution of the applicant in the work should be stated in case the work has been completed in a group. The applicant’s name, address and phone number and the degree program applied for must be indicated clearly on the portfolio.

Motivation letter (max 4000 characters)
The applicant must convey his/her motivation for applying for Interior Architecture programme by writing a motivation letter. The applicant can describe his/her strengths and interests, visions in art and design, as well as design, and creative goals.
 
CV
The application must include the applicant’s CV with personal data, educational background, work experience, exhibitions, publications and articles, awards and grants, study trips and positions of trust. No links.

Please upload a sigle PDF-file to the application system before submitting the application

Stage II: interview
Selected applicants from Stage I will be invited for a face to face interview. The interviews can be conducted over Skype or telephone if necessary. The interview is intended to evaluate the applicant’s potential to complete the studies successfully.

International Design Business Management

Two Stages:
The applicants are ranked and rated in two stages on the basis of the following criteria:

Stage I

Required documentation:
1) Motivation letter
2) Degree certificate and transcript  
3) Portfolio
4) CV

1) Motivation Letter (max 2 points)
The applicant must convey his/her motivation for studying in the IDBM Major Studies Programme by writing a motivation letter. The letter should address the following questions:

•    Why am I applying for admission to the IDBM Master’s Programme?
•    What am I expecting to learn or gain by participating in the IDBM Programme?
•    What can I contribute to fellow students and to the continued success of the IDBM Programme?

The letter of motivation is written in the application form and the maximum length is 4000 characters.

2) Academic Excellence (max 2 points for transcript)
The applicant’s grades from studies completed and of which the applicant has provided the appropriate documents by the end of the application period will be evaluated.

3) Portfolio (max 5 points for portfolio)
A portfolio consisting of the applicant’s own works is mandatory. Please upload a single PDF-file to the application system before submitting the application.

In the portfolio, applicants display work that illustrate their design skills and artistic expression. The portfolio must contain diverse samples of the applicant’s previous design, scientific, professional and/or artistic activity and interests. Artwork/project work can be provided as technical drawings, illustrations or photographs. If you present a work that has been undertaken as a team, please clarify your particular role in, and contribution to, the project. The work contained in the portfolio must be catalogued, listing at least the title and/or theme, materials utilized, size, purpose and year of completion of each piece. The catalogue must also detail where and when the work has been exhibited, displayed or otherwise published.

4) CV Professional Experience (max 2 points)
The applicant’s professional experience will be looked at broadly, and especially with regard to  work experience relevant to the IDBM programme as well as experience in design, artistic, scientific and/or business/entrepreneurial practice, including any other relevant civic activities. Professional experience will be evaluated based primarily on the Curriculim Vitae CV. Please upload a single PDF-file to the application system before submitting the application.


Stage II

Interview
Based on the total score in stage I (incl., ranking and rating), the most suitable applicants will be invited for a face-to-face interview. The number invited is typically double the number of study places offered. The maximum intake is 12 students per field (in design, business, and technology/science). The applicant’s practical ability to communicate in English will also be evaluated. The applicants are asked a series of questions regarding their motivation, mindset, preferences, aptitudes and interests. The interviews can alternatively be conducted via SKYPE or phone, if or when necessary.

Preliminary assignments:
None.

Language of the application documents:
All of the application documents should be submitted in English.

Other programme-specific application instructions:
International Design Business Management (IDBM) is a multidisciplinary master’s degree programme offered at Aalto University by the School of Arts, Design and Architecture, the School of Business and the School of Science. Applicants must have a suitable Bachelor’s degree related to one of the disciplines included in the programme. An applicant can apply to the IDBM programme through more than one school. In such cases the applicant should deliver separate application packages that meet the entry requirements of the respective school. The applicant, however, can be selected only through one of the schools. Accepted students complete the master’s degree of the school to which they were accepted.

Attention: The criteria mentioned here are for the IDBM programme in the Department of Design at Aalto ARTS. Applicants with a bachelor’s degree in architecture can apply both through the science/technology field and through the design field, depending on the applicant’s background studies and career intentions or aspirations. Students from the School of Arts, Design and Architecture will complete and be awarded a Master of Arts (MA) Degree in International Design Business Management (IDBM).

Kostymdesign

Portfolio:
I arbetsprovsportfolion presenterar sökanden verk som visar det egna konstnärliga uttrycket och skickligheten i formgivning.  Portfolion ska innehålla en mångsidig presentation av sökandens tidigare konstnärliga, vetenskapliga och/eller professionella verksamhet. Verken kan vara kostymskisser, dräktskisser, tekniska ritningar, och/ eller fotografier av produktioner. Följande uppgifter ska ingå om verken som presenteras i portfolion: fullständiga uppgifter med en förteckning över titlar och/eller teman för verken, projektens typ, året för utförandet och platsen där verket producerades eller visades, och sökandens roll inom projektet. Sökandens namn, adress, telefonnummer och det utbildningsprogram ansökan gäller ska skrivas tydligt ut på portfolions första sida.

Portfolion ska vara digital (elektronisk portfolio) och den ska laddas ned som en PDG-fil i ansökningssystemet innan ansökan skickas in.

Kriterier för bedömningen av portfolion: den konstnärliga nivån på de verk som presenteras i portfolion och det allmänna intrycket av portfolion.

CV (curriculum vitae)
Till ansökan ska bifogas en CV som innehåller personuppgifter, utbildning, arbetserfarenhet, utställningar, publikationer och artiklar, priser och stipendier, studieresor och förtroendeuppdrag.

Sökanden ska ladda ner sin CV som en PDF-fil i ansökningssystemet innan hen skickar in sin ansökan.

Motivationsbrev (studieplan)
Sökanden ska skriva ett motivationsbrev med en motivering varför hen söker till magisterprogrammet i kostymdesign, vilket eller vilka hens specialintressen är inom detta utbildningsområde och vilka mål och önskemål hen har beträffande studierna i kostymdesign vid Högskolan för konst, design och arkitektur. Sökanden ska i planen specificera sina egna styrkor och intressen, sin syn på konst och design, synpunkter på konstverk och sina konstnärliga mål och motiveringar för fortsatta studier på högre nivå. Max längd på motivationsbrevet 4000 tecken (ca en A4-sida).

Andra programspecifika ansökningsanvisningar:
Urvalsgruppen för huvudämnet kostymdesign kan kalla en del av sökandena till intervjuer utgående från ansökningarna.

Vid behov ombeds sökandena presentera flera exempel på sina arbeten. Några andra urvalsprov ordnas inte.

Ansökningsdokumentens språk:
Sökandena ombeds helst lämna in de ovan nämnda programspecifika dokumenten på engelska. Sökandena har rätt att använda finska eller svenska i dokumenten, om de så önskar.

New Media Design and Production

Portfolio
Portfolios are neither required nor accepted at the first stage of application process. In the second stage we want to see some of your work samples.

CV (curriculum vitae)
Applications must include the applicant’s CV indicating personal data, educational background, work experience, exhibitions, publications and articles, awards and grants, study trips and positions of trust.

Applicants should upload their CV to the application system in a single PDF-file before sending the application.

Motivation letter
Applicants must write up a motivation letter of a maximum of 4000 characters in length, explaining why they wish to apply to the degree programme in question, what their particular interests are in the field, and what their hopes and expectations are regarding studies at the School of Arts, Design and Architecture. The plan should explain the applicant’s personal strengths, areas of interest, artistic and design visions and artistic objectives.

Language of the application documents
All the application documents should be submitted in Finnish, Swedish or English.

Other programme-specific application instructions
At the second stage of the application process there will be some homework, and during the interview the jury needs to see some of your other work samples. In the homework package there will be detailed guidelines how to proceed. If you are getting to the 2nd phase of the admission process, you will get the homework package and the invitation to the interview via email.

Nordic Visual Studies and Art education, NoVA

The admission criteria is based on the applicants’ educational backgrounds, other studies and orientation in the field, as assessed through the following application documents. Consideration is given to pedagogical intentions, interaction and communication abilities, and multiply literacies and competences.

1)    Motivation letter (max 4000 characters):
Motivation letter which includes a description of personal goals and interests for NoVA, proposed area of research, aim of study, and professional goals, and choice of NoVA exchange university (first and second choice). In particular, the letter should indicate an understanding of opportunities for study in NoVA, express an interest in the field of art education and/or visual studies.
Letter of interest is part of the online application form.

2)    Portfolio:
We only accept electronic portfolios. Applicants should upload their portfolio to the application system in a single PDF-file before submitting the application.
Portfolio (one PDF document): Collection of artwork and/or images of activities which you have been involved with (such as artistic, pedagogical, museum, gallery, public, activist, cultural, or social engagement work). The collection should consist of maximum 10 images. You may include both still and moving images, such as a video artwork, or filmed performance or installation work, limited to 2 minutes each in length. The videos need to be included as links into the PDF (e.g. links to Vimeo, You Tube). All work submitted should be labeled with your name, title of work, media, dimension, date completed, and any additional text you wish to provide. Please include this information on your portfolio. In addition, include a written statement, no longer than two double-spaced A4 pages that provides a context for the work (Ex: What ideas and issues are important in my work/activities? What artistic context would I place my work/activities in? What artists and cultural workers have influenced me? What images have affected me, and how?).

3)    Curriculum Vitae  (CV):
Maximum two (2) double-spaced A4 pages. Applicants should upload their CV to the application system in a single PDF-file before submitting the application.

4)    Evaluation consultation (interview) for the applicants selected to the second phase:
The applicants selected to the second phase will take part to the evaluation consultation (interview). Interviews will be carried out in person, and by telephone or Skype, for applicants who are not in Finland at the time of the interview.

Language of application documents:
The language of the programme is English and all application materials should be submitted in English.

Sound in New Media

Portfolio
Portfolios are neither required nor accepted at the first stage of application process. (In the second stage we want to see some of your work samples.)

CV (curriculum vitae)
Applications must include the applicant’s CV indicating personal data, educational background, work experience, exhibitions, publications and articles, awards and grants, study trips and positions of trust.
Applicants should upload their CV to the application system in a single PDF-file before sending the application.

Motivation letter
Applicants must write up a motivation letter of a maximum of 4000 characters in length, explaining why they wish to apply to the degree programme in question, what their particular interests are in the field, and what their hopes and expectations are regarding studies at the School of Arts, Design and Architecture. The plan should explain the applicant’s personal strengths, areas of interest, artistic and design visions and artistic objectives.

Language of the application documents
All the application documents should be submitted in Finnish, Swedish or English.

Other programme-specific application instructions
At the second stage of the application process there will be some homework, and during the interview the jury needs to see some of your other work samples. In the homework package there will be detailed guidelines how to proceed. If you are getting to the 2nd phase of the admission process, you will get the homework package and the invitation to the interview via email.

Visual Communication Design

CV (curriculum vitae):
Applications must include the applicant’s CV indicating personal data, education, work experience, exhibitions, publications, awards and grants, and study trips. In Visual Narrative we welcome students with backgrounds or interest in graphic design, writing, comics, animation and games. In Information Design we welcome design backgrounds as well as science, technology, engineering and mathematics disciplines, as well as cognitive psychology, geo informatics, and architecture. Hands-on experience of programming or processing is welcomed but not necessary.

Applicants should upload their CV to the application system in a single PDF-file before submitting the application.

Work samples/Portfolio:
The work samples/portfolio is an opportunity to present your accomplishments. It should be an expression of artistic or academic pursuits and your skills. Include a diverse selection of previous work, be it design, information design/graphics, data visualization, comics, data analytics, web sites or apps, typography, stories, programming samples, motion graphics or video.

Process pieces that show the origins of work and the techniques used to arrive at solutions are also welcome. We are looking for skill in communicating complex ideas (stories or data) visually, good typography, bold aesthetics, and evidence of creative thinking. Organize the work thoughtfully for our viewing.

Technical Guidelines:

We currently only accept digital work samples/portfolios. Your work samples/portfolio should be a single PDF of your best work. Samples might include:
•    20 images or less of visual work.
•    20 minutes or less of interactive, web, apps, video or time-based work.
•    Writing sample no longer than 5 pages.
•    Scientific, mathematical, or engineering work with visualization outcomes.
And must include:
•    The preliminary assignment mentioned below.

Please do not send physical works: the work samples/portfolios will not be returned. If there are protected links make sure that passwords are included. If there is team work, you should mention your role.

Preliminary Statement Assignment:
Create an infographic that tells a story about yourself. This assignment must be included in the work samples/portfolio PDF.

The Personal Infographic assignment is a chance for to combine visual communication and conceptual skills to produce a hybrid infographic showcasing excellent work. The format is up to you, but the end result should be digital, a PDF or link to interactive site. No previous work: please complete original work for this assignment. The story can be anything: an autobiography or personal background, a journey or aspirations in the field of graphic design, or a completely fictional tale made up for this purpose. How your story is expressed in an infographic is part of your challenge, but it will likely involve collected and displaying data or information of some sort. This work could also be a showcase of design talent, so use professional techniques in the production of the final work. It will be evaluated on originality of thought and use of visual language or data.

Letter of Interest:
Write a short (no more than 4000 characters) letter in English about why you would be a good candidate for the Master’s Programme in Visual Communication Design. Address your particular interests and aspirations within the field. You should indicate which of our tracks, Visual Narrative or Information Design, you are interested in, and why. You may include possible topics for your master’s thesis. Your essay should focus on how you expect a master’s degree, and the courses at Aalto specifically, can help you accomplish your goals.

Letter of interest is part of the online application form.

Interviews:
Interviews will be conducted at the invitation of the department.

Language of application documents:
The language of the programme is English and all application materials should be submitted in English.

Visual Cultures, Curating and Contemporary Art

Professional Portfolio:
In the portfolio, applicants include work that showcases their artistic, curatorial, design, or theory related practice and competence.  The portfolio must contain three to five samples of the applicant’s previous activity.

Portfolio consists of visual material, i.e., presentation of artworks, exhibitions or other projects, and/or text-based works.

Artworks and curatorial or other projects can be presented as installation images, drawings, photographs, other visual material and explanatory texts. The work contained in the portfolio must be catalogued, listing at least the title and/or theme, materials used, size, purpose and year of completion of each piece. The catalogue must also detail where and when the work has been exhibited, displayed or published and what was the role of the applicant. You may include a maximum of five images per work or project. If the work or project is text based or theoretical, a maximum of five pages can be used per work or project.

The applicant’s name, address and phone number and the degree programme applied for must be indicated clearly on the portfolio.

Portfolios can be submitted only in digital form. Applicants should upload their portfolio to the application system in a single PDF-file before submitting the application. The PDF-file may include links to videos (e.g. Vimeo, You Tube), see the instructions about the length of the videos below.

If you include links to videos, you may include a maximum of five minutes of video material in total. If you include several or longer video works, edit them down so that their duration does not exceed five minutes. Include in your portfolio stills with explanatory subtitles and add a link to the webpage, where the video file is to be found. If the links are password protected please make sure that you include the password in your portfolio.

If you include interactive works, make a demonstration video of key aspects. If you include several interactive works, edit the demonstration videos down so that their duration is maximum five minutes in total. Include in your portfolio stills with explanatory subtitles of the demonstrations. Add a link to the webpage, where the video file is to be found. If the links are password protected please make sure that you include the password in your portfolio.

CV (curriculum vitae):
Applications must include the applicant’s CV indicating personal data, educational background, work experience, exhibitions, publications and articles, awards and grants, study trips and positions of trust. Applicants should upload their CV to the application system in a single PDF-file before submitting the application.

Motivation letter:
Applications must include a motivation letter. The maximum length of the motivation letter is 4000 characters.

In the motivation letter applicants must explain why they wish to apply to this degree programme, what their particular interests are in the field, and what their hopes and expectations are regarding studies at the School of Arts, Design and Architecture. The plan should explain the applicant’s personal strengths, areas of interest, artistic and design visions, artwork perspectives and artistic objectives.

Possible preliminary assignments:
The applicants selected to the second phase of the process will be sent a preliminary assignment by email about a week before the interviews.

Language of application documents:
The applicants can submit their application documents in English, Finnish or Swedish.

Språkkrav

Vid Aalto-universitetet kan du studera på finska, svenska eller engelska.

För att bli godkänd, måste sökande ha språkkunskap som uppfyller språkkraven för ansökningsalternativet som måste vid behov bevisas med ett godkänt språktest.

Intyg över språkkunskaper i finska eller svenska

Sökande som har fått sin skolbildning på finska, svenska eller samiska i Finland eller som har avlagt en högskoleexamen på finska eller svenska i Finland eller som i studentexamen har avlagt provet i finska eller svenska som andra språk och erhållit minst vitsordet magna cum laude approbatur, behöver inte lämna in ett språkintyg då han eller hon söker till finsk- eller svenskspråkiga ansökningsalternativ. Vid behov skall skolbildningsspråket bevisas genom att i ansökan bifoga en bestyrkt kopia av grundskolans eller andra stadiets (gymnasium, yrkesutbildning osv.) slutbetyg eller högskoleexamen.

Med skolbildningsspråk menas det språk som den sökande haft som undervisningsspråk i grundskolan, gymnasiet eller i yrkeshögskolan och från vilket den sökande fått ett godkänt vitsord i modersmål till avgångsbetyget.

Övriga sökande bör lämna in ett språkintyg i finska eller svenska. Som intyg på språkkunskaper i finska eller svenska godkänns en allmän språkexamen som avlagts med vitsordet 4/6. I åtminstone två av delproven måste nivå 4 nås, varav det ena delprovet måste vara ”Skrivande”. Språkintyget i finska eller svenska ska lämnas in till Ansökningsservice senast 7.8.2018 kl. 15.00. För att kunna leverera intygen för språkprovet inom den utsatta tiden måste den sökande göra språkprovet senast på någondera av följande dagarna: språkprovet i svenska 14.4.2018 (anmälningen stänger 28.2.2018) eller språkprovet i finska 19.5.2018 (anmälningen stänger 30.4.2018).

Intyg över språkkunskaper i engelska

Av dem som söker till engelskspråkiga ansökningsalternativ inom det konstnärliga utbildningsområdet krävs ett officiellt intyg över språkkunskaper i engelska.

De godkända språkintygen och deras minimigräns är:

 • TOEFL (IBT = Internet Based Test, PBT = Paper Based Test)
  • Total score: 92 (IBT),  580 (PBT)
  • Writing score: 22 (IBT), 4.0 (PBT)
  • PDT reading section 22, listening section 22 and writing section 24
 • IELTS (Academic)
  • Overall Band Score: 6.5
  • Writing Band Score: 5.5
 • Cambridge CAE/CPE (CAE = Cambridge Certificate of Advanced English, CPE = Cambridge Certificate of Proficiency in English)
  • Grades accepted: A, B, C
 • Pearson Test of English (Academic)
  • Total Score: 59
  • Writing Score: 50

Testresultaten för IELTS, TOEFL och PTE gäller i två år från och med testdatumet. Det äldsta testdatumet som godkänns i magisterurvalet 2018 är 15.12.2015. Giltighetstiden för CAE- och CPE-språkexamina är inte begränsad.

Mer information om de olika språkintygen:

Mer information om testcentrer i Finland:

 • Testcentrer som ordnar TOEFL tester i Finland:
  • Real Training Solutions - Helsinki - Premeria   (STN11457A)
   Arabiankatu 12, 4. Floor, 00560 Helsinki
  • Prometric, Regus Hämeentie Business Centre (APCU-8070)
   Hämeentie 15A, 3. Floor, 00500 Helsinki
 • Fulbright Center (fulbright.fi)
  Ytterligare information om TOEFL tester
 • The Finnish British Society FINNBRIT (finnbrit.fi)
  ordnar IELTS, CPE och CAE tester
 • Lista över testcentrer som ordnar PTE Academic tester (pdf)

Undantag gällande språkkraven

Nedan finns en lista över grupper av sökande, som inte behöver lämna in ett intyg över tillräckliga kunskaper i engelska.

Sökande, som avklarat högskoleexamen och de krävda studierna:

 • i universitet eller yrkeshögskola i Finland på finska, svenska eller engelska.
 • i universitet eller yrkeshögskola i et EU-/EES-land på engelska. Examenspråket måste framkomma i examensbeviset eller i dess bilaga, studieregisterutdrag eller i ett övrigt officiellt dokument utgivet av högskolan.
 • på engelska i universitet belägna i Förenta staterna, Canada, Storbritannien, Irland, Australien eller Nya Zeeland medan man vistats i landet i frågan.

Ifall det ingår studier vid en annan läroanstalt ska även dessa studier vara avlagda på engelska i ett  sådant land eller en sådan läroanstalt vid vilken studierna befriar från språktest. Detta gäller inte för studier som har avlagts under en utbytesperiod.

Längden på en lägre högskoleexamen på engelska måste vara åtminstone tre år, så att den kan användas som intyg över språkkunskap. Längden på högre högskoleexamen måste vara minst ett år.

Att lämna in språkintygen

Testrapporten för det engelska språket ska vara inlämnad vid Aalto-universitetet senast 24.1.2018 kl. 15.00. Som språkintyg godkänns en officiell rapport av språktestet.

Av IELTS-testet godkänns en kopia av den officiella rapporten eftersom dess riktighet kan kontrolleras genom det elektroniska systemet över testresultaten som testarrangören upprätthåller.

TOEFL-testresultaten bör skickas direkt till Aalto-universitetet av testarrangörerna.Ansökande som har tagit TOEFL testet bör ha den officiella rapporten att bli skickad direkt till Aalto universitetet genast resultatet är tillgängligt. Aalto-universitetets institutionella rapporteringskod 7364 ska användas vid rapporteringen. TOEFL-resultat som de sökande skickat till Ansökningsservice godkänns inte. Om rapporteringsbegäran för TOEFL IBT -testresultatena har gjorts innan ansökan lämnats in, ombes de sökande att anmäla testets ID-nummer (Registration ID, t.ex. 00000000xxxxxxxx). Ansökningsservice kan verifiera testresultat som registrerats med Aalto-universitetets rapporteringskod 7364 i ett elektroniskt system över testresultaten som testarrangören upprätthåller. Resultaten är tillgängliga ca 1-2 veckor efter att rapporteringsbegäran lämnats in till testarrangören.

Ifall CAE- eller CPE-testet har avlagts 2005 eller senare, kan resultaten verifieras elektroniskt. För att kunna verifiera resultaten behöver vi testtagarens ID-nummer (t.ex. ABC123456) och kodnummer (secret number, t.ex. 1234). Dessa nummerserier ska antecknas i språkexamens resultatkopia som ska bifogas vid ansökningen. CAE- och CPE-test som har avlagts före 2005 kan inte verifieras elektroniskt och därför kräver vi en bestyrkt kopia av dessa testresultat.

PTE-resultaten skickas till Aalto-universitetet i testarrangörens elektroniska resultattjänst. Efter att ha loggat in till sitt PTE-konto kan man skicka sina testresultat till den högskola man vill. Testarrangören meddelar per epost när resultatena har levererats till högskolan.

Ett intyg över kunskaper i finska (allmän språkexamen) ska lämnas in senast 7.8.2018 kl. 15.00. Om ett intyg inte har lämnats in före detta mister den sökande sin studieplats. För att kunna sända språkprovets resultat inom utsatt tid bör den sökande delta i provet senast 7.4.2018. Anmälningstiden för provet går ut 28.2.2018.

Läsårsavgifter

I Finland har läsårsavgifter tagits i bruk för studerande som inte är medborgare i länder som är EU- eller EES-medlemmar eller i Schweiz. Läsårsavgifterna gäller utbildning som ordnas på engelska och som leder till en examen.

Vem är skyldig att betala läsårsavgifter?

Läsårsavgifter tillämpas för studerande som inte är medborgare i länder som hör till Europeiska Unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz. Läsårsavgifterna gäller engelskspråkiga studier som leder till examen. Sökande som har något av dokumenten nedan är befriade från att betala läsårssavgifterna:

 • Kontinuerligt eller permanent uppehållstillståndskort i Finland (tillståndstyp A eller P)
 • EU-uppehållstillståndskort för varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare med permanent uppehållstillstånd i Finland (tillståndstyp P-EU)
 • Uppehållstillståndskort som EU medborgares familjemedlem i Finland
 • EU-blåkort i Finland

Om du är befriad från att betala läsårsavgifter på basis av ett uppehållstillståndskort, ska du utöver identitetsbeviset bifoga även en kopia av uppehållstillståndskortet i ansökan. Uppehållstillståndskortet räcker inte till som indentitetsbevis.

Mera information om betalningsskyldighet samt befrielse från att betala läsårsavgifter finns på studieinfo.fi (på engelska).

Läsårsavgiften och stipendier

Läsårsavgiften är 15 000 euro per läsår för de engelskspråkiga utbildningsprogram som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet.

Aalto-universitetet har ett stipendiesystem för att stödja studerande som deltar i avgiftsbelagd examensutbildning. Vid Aalto-universitetet innebär stipendierna en betalningslättnad från läsårsavgiften (waiver).  Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften. De som är avgiftsbelagda, d.v.s. andra än de som är medborgare i länder som hör till EU/EES eller Schweiz, kan ansöka om Aalto-universitetets stipendium under ansökningsperioden med samma ansökningsblankett som används för att söka till magisterutbildningen. Det är inte möjligt att ansöka om stipendiet efter att ansökningstiden gått ut. Stipendiebesluten fattas på basis av en akademisk utvärdering av de studerande som valts till programmen. Stipendibeslutet ges i samband med antagninsbeslutet. Universitetets beslut som gäller stipendier får inte överklagas genom besvär.

Mera information om läsårsavgifter och stipendier finns på sidan Läsårsavgifter och stipendier.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Ansökningsservicens personal nås bäst via e-post eller telefon.

Tilläggsinformation och öppetider för kundtjänst hittas på Ansökningsservicens kontaktuppgifter.

Frågor och svar

Nedan finns frågor och svar gällande urvalet och ansökningsprocessen. Ifall du inte hittar svar på dina frågor, vänligen kontakta oss.

Var hittar jag Aalto-universitetets utbildningsutbud på magistersnivå?

På Aalto-universitetets webbplats Utbildningsutbud hittar du universitetets hela utbildningsutbud, inklusive våra magisterprogram. Klicka på ’Det konstnärliga utbildningsområdet’, välj sedan ’Magisterexamina’ samt det undervisningsspråk på vilket du vill studera. Observera att utbildningsutbudet varierar på basis av det utbildningsspråk som du valt på menyn.

På magistersnivån kan ansökningsalternativen vara magisterprogram, utbildningsprogram eller deras huvudämnen.

Jag har avlagt lägre högskoleexamen i Finland. Måste jag göra språktest i engelska när jag söker in till ett engelskspråkigt magisterprogram?

Nej det behöver du inte. Sökanden, som har avlagt högskoleexamen i universitet eller yrkeshögskola i Finland på finska, svenska eller engelska, behöver inte bevisa sina engelskakunskpaer med ett språkprov i engelska. Läs noggrannare instruktioner från Språkkrav.

När är ansökningstiden?

Ansökningen till magisterprogrammen vid Aalto-universitetet organiseras en gång om året. Ansökningstiden för studier som börjar på hösten 2018 organiseras 15.12.2017 - 24.1.2018.

Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningstiden.

Var hittar jag ansökningsblanketten?

Ansökningsblanketten finns i Aalto-universitetets elektroniska ansöknings- och urvalssystem. Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningstiden.

Hur många ansökningsalternativ kan jag söka till?

Man kan endast söka till ett ansökningsalternativ inom det konstnärliga utbildningsområdet. Den sökande kan göra ändringar i sina ansökningsalternativ endast under ansökningstiden.

Du kan även söka till ansökningsalternativen inom det ekonomiska utbildningsområdet eller det tekniska utbildningsområdet ifall du har lämplig bakgrund för dessa utbildningar. Vänligen notera att varje utbildningsområde har sina egna behörighets- och lämplighetskrav och egen ansökningsblankett.

Min examen är inte från den konstnärliga utbildningsområdet. Kan jag ändå söka?

Ur administrativ synvinkel vilken som helst kandidatexamen eller yrkeshögskoleexamen gör den sökande administrativt ansökningsbehörig till alla ansökningsalternativ inom Aalto-universitetets magisterutbildning inom det konstnärliga utbildningsområdet. För att det ifrågan är fördjupta studier som leder till magisterexamen, förväntas det att den sökande har kunskap, en utbildning och/eller jobberfarenhet från ansökningsalternativet i fråga som motsvarar ansökningsalternativets kandidatstudier. Sökandes och hens tidigare examens lämplighet för utbildningen i fråga värderas i urvalskommitteén i den akademiska bedömningen. Tyvärr kan vi inte i förväg värdera examens lämplighet för utbildningen.

Kan jag få tilläggsinformation om skapandet av portfoliet?

Programmen har gett information om skapandet av portfoliet i sina programspecifika krav. För att behandla sökanden jämlikt, kan Ansökningsservicen eller ansökningsalternativen inte kommentera eller tydliggöra instruktioner. Instruktionernas tolkning är fast på den sökande.

Vad är en bestyrkt kopia?

Om examen är avlagd i Finland bifogas i ansökan en kopia av examensintyget som är undertecknat av högskolan eller två ojäviga personer. Kopiorna bör vara i original och tagna av de officiella examensintygen. Kopior av de bestyrkta kopiorna godkänns inte. Om kopian av intyget är flersidig, bör varje sida vara bestyrkt på sidans högra kant. På varje sida bör det finnas signatur, namnförtydligande och datum. Personerna som bestyrker kopian ska se originalet och kopian parallellt. Med sin underteckning bekräftar de att dokumentet är en oförändrad kopia av det ursprungliga intyget.

Om examen är avlagd utomlands, bör kopiorna av examensintyget vara verifierade av högskolan som givit ut dem eller en offentlig notarie (notarius publicus). Kopiorna bör vara i original och tagna av de officiella examensintygen. Kopior av de bestyrkta kopiorna godkänns inte. Om kopian av intyget är flersidig, bör varje sida vara bestyrkt på sidans högra kant. På varje sida bör det finnas signatur, namnförtydligande, stämpel och datum. Enbart en notering om kopians riktighet (t.ex. en stämpel med texten "True copy") godkänns inte. Notera även de särskilda anvisningarna gällande dokument för examina utgivna i vissa länder.

Vem är en ojävig person?

En ojävig person har fyllt femton (15) år, är inte nära släkt med den sökande, nuvarande eller före detta make/maka, fästman/fästmö eller den sakägandes adoptivförälder eller -barn.

Hur får jag veta om jag blivit antagen till intervjun/urvalsprovets andra del?

Ett e-postmeddelande skickas åt alla sökande efter att urvalsresultaten har publicerats senast 15.3.2018. Du ser också under 'Uppföljning av ansökan' om du har blivit antagen till intervjun/urvalsprovets andra del. 

När publiceras resultaten i urvalet?

Resultaten från studerandeurvalet publiceras 6.4.2018. Namnen på dem som blivit antagna publiceras på denna webbplats om man i ansökningen gett tillstånd att publicera sitt namn på internet. Man kan också få information om antagningsbeslutet genom att logga in i det elektroniska ansökningssystemet. Ett officiellt antagningsbrev skickas till de antagna genast då beslutet är fattat.

 

Sidansvarig: | Senast ändrad: 07.09.2018.