Ansökning till utbildningar som leder till konstmagisterexamen (2 år)

Ansökningen till magisterprogrammen inom utbildningsområdet för konst vid Aalto-universitetet sker via magistersurvalet. Utbildningen leder till konstmagisterexamen. Ansökningen till magisterprogrammen ordnas en gång per år. Ansökningsperioden för studier som börjar på hösten 2018 ordnas 15.12.2017 - 24.1.2018.

Tidtabell för urvalet

Ansökningen till magisterprogrammen vid Aalto-universitetet ordnas årligen i början av året. Ansökningstiden för studier som börjar hösten 2018 ordnas 15.12.2017 - 24.1.2018.

Magisterurvalets tidtabell 2018

15.12.2017
kl. 9:00

Ansökningstiden börjar och det elektroniska ansökningssystemet öppnas.

24.1.2018
kl. 15:00

Ansökningstiden utgår och det elektroniska ansökningssystemet stängs. Ansökningsdokumenten ska vara Ansökningsservice tillhanda före ansökningstidens slut.

15.3.2018      

Resultaten från den första delen i urvalsprovet publiceras.

Tidigast    6.4.2018

Resultaten publiceras.

31.5.2018
kl. 15:00

Sista datum att ta emot studieplatsen.

31.7.2018

De antagna som ännu inte avlagt sin kandidatexamen måste senast vara utexaminerade.

7.8.2018
kl. 15:00

Sista datum att lämna in en bestyrkt kopia för dem som sökt in med ofullständig examen.

7.8.2018
kl. 15:00

Sista datum att lämna in språkintyget i finska eller svenska.

14.8.2018
kl. 15:00

Val från reservplatser slutar senast.

Augusti-september 2018

Studierna börjar med introduktion för de nya studeranden.

Vem kan ansöka

Urvalskriterier

Du kan söka till ett magisterprogram inom utbildningsområdet för konst om du har avlagt någon av följande examina:

 • Finsk yrkeshögskoleexamen (YH),
 • ​Finsk lägre högskoleexamen eller motsvarande studier,
 • En utländsk examen, som ger behörighet för magisterstudier

eller har

 • grundkunskaper och färdigheter som i övrigt motsvarar de ovan nämnda studierna
  • Till ansökan bifogas vidimerade kopior av betyg och intyg över utbildning, arbete, kurser och övrigt som den sökande anser vara av betydelse för urvalet och som visar att den sökande har kunskaper och färdigheter som motsvarar de ovan nämnda studierna. Ansökningsservicen och magisterprogrammets/huvudämnets urvalsgrupp fattar gemensamt beslut om rätten att delta i urvalets andra del för de som ansöker på denna grund.
  • Obs. Du kan inte ansöka på denna grund, om du har avlagt en examen som ger behörighet till studier på magisternivå.

En lägre högskoleexamen ger behörighet till att söka till magisterstudier. Man kan inte söka till magisterutbildning med en högre högskoleexamen (magister-, diplomingenjörs-, arkitekt- och landskapsarkitektexamen, högre yrkeshögskoleexamen). Ett undantag till detta är sådana utbildningar som leder till högre högskoleexamen och i vilken det inte ingår en lägre högskoleexamen, till exempel högre högskoleexamina som avlagts i Finland innan år 2008 när examenssystemet i två steg infördes, eller utländska magisterexamina som avlagts utan en skild kandidatexamen.

Tidigare avlagda högre högskoleexamen hindrar inte att ansöka till magisterstudier, men som ansökningsgrund bör den längre högskoleexamen användas. Om du har avlagt eller för tillfället avlägger andra högskoleexamina utöver lägre högskoleexamen, ange den examina som lämpar sig bäst till utbildningsområdet som ansökningsgrund. Med licentiat- eller doktorsexamen kan man inte söka till magisterstudier och fortsättningsstudier meddelas inte i ansökningsblanketten.

En högskola som beviljat en utländsk högskoleexamen bör vara en erkänd del av landets officiella nationella undervisningssystem. Högskolan bör antingen finnas med i landets lista över högskolor med rätt att bevilja examen eller i en lista över erkända högskolor som upprätthålls av en internationell organisation (t.ex. UNESCO).

Ur ett administrativt perspektiv ger en kandidatexamen eller yrkeshögskoleexamen inom vilket som helst område den sökande administrativ behörighet att söka till Aalto-universitetets konstnärliga magisterprogram. Eftersom det är fråga om fördjupade studier som leder till magisterexamen, förväntas den sökande ha sådana kunskaper, en utbildning och/eller arbetserfarenhet inom ämnesområdet i fråga som kan anses motsvara studier på kandidatnivån. En granskning av sökande, och huruvida hens tidigare examen är lämplig för ansökningsalternativet, görs av antagningsgruppen för ansökningsalternativet i frågan i samband med den akademiska bedömningen.

Ansökning på basis av en ofullständig examen

Man kan ansöka trots att ens yrkeshögskoleexamen eller universitetsexamen ännu är ofullständig. Den examen man har som ansökningsgrund bör dock vara slutförd före 31.7.2018. Studerande som blivit antagna på basis av en ofullständig examen bör lämna in en bestyrkt kopia av examensintyget till Aalto-universitetets Ansökningsservicen senast 7.8.2018 kl. 15.00. Ifall examen inte blir färdig eller studeranden inte lämnar in kopian av examensintyget i tid mister den sökande sin studieplats.

De som ansöker med en ofullständig examen ska notera att det nödvändigtvis inte är möjligt att utexamineras under sommarmånaderna. De sökande ska utreda sin egen högskolas examesfordringar och utexamineringstidtabeller i god tid.

Begränsningar som gäller antagning som studerande

För att främja minderårigas säkerhet och patient- och kundsäkerheten har det införts begränsningar som gäller antagning av studerande från början av 2012. Begränsningarna gäller följande områden: medicin, odontologi, logopedi, psykologi, farmaci, socialt arbete och lärarutbildning. Det förutsätts att studerande som antas till dessa områden med avseende på hälsotillstånd och funktionsförmåga kan genomföra praktiska uppgifter och praktik i anslutning till studierna. En omständighet i anslutning till hälsotillståndet eller funktionsförmågan är inte ett hinder för antagning som studerande om detta hinder kan undanröjas med rimliga åtgärder. Avsikten är inte att i onödan begränsa handikappades eller fysiskt eller psykiskt funktionsnedsatta personers möjligheter till utbildning. Begränsningarna tillämpas endast i sådana fall där det är uppenbart att den sökande p.g.a. sitt hälsotillstånd eller sin funktionsförmåga inte kan delta i utbildningen.

Kontrollera för varje ansökningsobjekt eventuella begränsningar som universiteten har fastställt för de olika områdena. Magisterprogrammet i bildkonstpedagogik, examensinriktad fortbildning vid Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur har inte ställt några preliminära krav på hälsotillståndet eller handlingsförmågan hos de som antags om studerande. Närmare upplysningar fås också från ansökningsservicen och studiebyråerna vid universiteten.

Också en tidigare indragning av studierätten kan vara ett hinder för antagning som studerande. Därför ska den som ansöker om att bli antagen informera universitetet om ett sådant beslut redan i samband med ansökan.

Narkotikatestning av studerande och straffregisterutdrag

En studerande kan i vissa mycket begränsade fall åläggas att visa upp ett intyg över narkotikatest. Detta kommer närmast på fråga i situationer där testning är nödvändigt för att utreda den studerandes funktionsförmåga och i situationer som uppfyller vissa andra villkor som anges i lagen.

Studerande som antas 2012 eller senare kan för bedömning av studieförmågan också åläggas att visa upp ett straffregisterutdrag.  Endast studerande som i studierelaterad praktik eller andra uppgifter förutsätts arbeta med minderåriga kan åläggas att visa upp straffregisterutdraget. Utdraget ska visas upp innan praktiken eller uppgifterna påbörjas. För främjande av minderårigas säkerhet är det nödvändigt att veta att en studerande som kommer att göra praktik inte har anteckningar i straffregistret om vissa grova brott (sexualbrott, uppsåtligt brott mot liv, grov misshandel, grovt rån och narkotikabrott).

Ansökningsalternativ

Nedan finns det en tabell över ansökningsalternativen och maximiantal platser enligt magisterprogram och huvudämne. Observera att antalet nybörjarplatser kommer att vara maximiantal. Ansökningsalternativen behöver inte fylla de på förhand bestämda kvoterna. Samma år kan man ansöka endast till ett ansökningsalternativ som leder till magisterexamen inom utbildningsområdet för konst.

Om du söker till ett ansökningsalternativ där undervisningsspråket uppges vara "finska, engelska", kan programmet genomföras helt och hållet på finska eller helt och hållet på engelska.

Observera att ansökningsformulären endast är tillgängliga under ansökningstiden. Kom ihåg att läsa igenom ansökningsinstruktionerna innan du börjar fylla i ansökningsblanketten.

Ansökningsalternativ

Det kan ännu komma mindre ändringar i listan över ansökningsalternativen fram tills halvvägs genom November 2017. Denna text kommer att tas bort från denna sida, när ansökningsalternativen på listan är de slutgiltiga.

Ansökningsalternativ

Undervisningspråk

max. kvot

Ansökningsblankett

Bildkonstpedagogik

finska, svenska

14

Kommer senare

Collaborative and Industrial Design

engelska

25

Kommer senare

Contemporary Design

engelska

14

Kommer senare

Creative Sustainability - Master of Arts

engelska

16

Kommer senare

Dokumentärfilm

engelska, finska

2

Kommer senare

Fashion, Clothing and Textile Design

engelska

15

Kommer senare

Film- och tv-scenografi

engelska, finska

2

Kommer senare

Filmklippning

engelska, finska

2

Kommer senare

Filmljusinspelning och -ljudplanering

engelska, finska

2

Kommer senare

Filmning

engelska, finska

2

Kommer senare

Filmregi

engelska, finska

2

Kommer senare

Fotografikonst

engelska, finska

15

Kommer senare

Game Design and Production

engelska

8

Kommer senare

Inredningsarkitektur

engelska

14

Kommer senare

International Design Business Management

engelska

12

Kommer senare

Kostymdesign

engelska, finska

2

Kommer senare

New Media Design and Production

engelska

18

Kommer senare

Nordic Visual Studies and Art education, NoVA

engelska

12

Kommer senare

Sound in New Media

engelska

10

Kommer senare

Visual Communication Design

engelska

18

Kommer senare

Visual Cultures, Curating and Contemporary Art

engelska

28

Kommer senare

 

Hur ansöker jag

Studerandevalet till programmen på magisternivå sker genom ett urvalsprov med en eller två delar. I de tvådelade urvalen sker gallring efter den första delen. Uppvisad begåvning och lämplighet till inriktningen är avgörande i urvalsproven.

Varje program har en egen urvalsgrupp som bedömer de sökande. Som medlemmar sitter universitetets undervisnings- och forskningspersonal. De sökande utvärderas så att portfolion, intervjun och studieplanen samt möjliga arbetssampel och urvalsprovsuppgifter bildar en helhet.

1. Före ansökan

Bekanta dig med ansökningsanvisningarna samt med de programspecifika bedömningskriterierna och bilagorna som krävs av vissa ansökningsalternativ.

Ifall du ska delta i ett officiellt språkprov lönar det sig att anmäla sig i god tid, så att provresultatet hinner fram till universitetet inom utsatt tid. Ytterligare information om språkproven hittar du under rubriken Språkkrav. Observera att om språkkunskaper ska påvisas med språkintyg, bör den sökande snarast möjligt anmäla sig till ett språkprov. Det kan ta länge att få resultaten efter ett språkprov. Sökande bör alltså delta i ett språkprov i god tid innan ansökningstiden går ut. Vi rekommenderar att delta i nödvändiga prov redan innan ansökningsperioden inleds.

2. Att välja ansökningsalternativ

Ansökningsalternativen är magisterprogram eller deras huvudämnen från Aalto-universitetets konstnärliga utbildningsområde. Man kan endast söka till ett ansökningsalternativ. Den sökande kan göra ändringar i sina ansökningsalternativ endast under ansökningstiden.

De ekonomiska och tekniska utbildningsområden har egna ansökningsformulär. Förutom dessa kan sökande också ansöka till Erasmus Mundus-, Nordic Master- samt andra internationella dubbelexamensprogram (ansökningstiden och urvalskriterierna för dessa program skiljer sig från instruktionerna på den här sidan, mera information finns på programmens egna sidor). Om den sökande i urvalet får studierätt både till ett Erasmus Mundus- och/eller ett Nordic Master -program och till ett examensprogram eller Master-program, kan hen endast ta emot en studieplats som leder till examen (bestämmelsen om en högskoleplats). Bestämmelsen om en högskoleplats gäller all utbildning som leder till examen i universitet och yrkeshögskolor.

Bekanta dig med Aalto-universitetets ansökningsalternativ på webbplatsen Utbildningsutbud.

3. Att fylla i ansökningsblanketten

Den sökande fyller i ansökningsblanketten i det elektroniska ansökningssystemet. Läs noggrant igenom instruktionerna om behörighetskraven och ansökningsförfarandet samt om att lämna in bilagorna. Läs även instruktionerna om hur man använder det elektroniska ansökningssystemet, Ansökningsguide (pdf) innan du fyller i ansökningsblanketten. Ansökningen inleds antingen från listan på ansökningsalternativ genom att välja "Ansök här" eller på Studieinfo genom att välja "Fyll i ansökningsblanketten" på ansökningsalternativets sida. Dessa finns synliga och aktiva endast under ansökningstiden. Systemet styr den sökande automatiskt till det ifrågavarande alternativets ansökningsformulär i Aalto-universitetets ansökningssystem (apply.aalto.fi).

Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningstiden. Om du vill ändra dina ansökningsalternativ eller något i din ansökan efter att du skickat den, kontakta Ansökningsservicen, ansokningsservice [at] aalto [dot] fi. Du kan endast ändra dina ansökningsalternativ under ansökningstiden.

Det elektroniska ansökningssystemet är i bruk under hela ansöknings- och urvalsprocessen. Den sökande kan följa med hur behandlingen av den egna ansökningen fortskrider och när bilagorna har anlänt till universitetet genom att logga in i systemet. Även urvalsresultaten meddelas via ansökningssystemet.

4. Att lämna in ansökan och urvalsprovets första del

Urvalsprovets första del består av att lämna in ansökningsblanketten och alla bilagor som krävs samt möjliga förhandsuppgifter innan ansökningstiden tar slut.

I urvalsprovets första del lämnar sökande in ett undertecknat följebrev och alla bilagor som krävs, innan ansökningstiden tar slut. Urvalsprovets första del görs på grundval av ansökningshandlingarna. Ansökan behandlas enbart om alla ansökningsdokumenten har varit universitetet tillhanda inom utsatt tid. Det räcker inte att endast skicka in den elektroniska ansökningsblanketten. Mera information fås från Ansökan och dess bilagor.

När ansökningsservicen har tagit emot ansökan, skickas ett e-postmeddelande åt den sökande.

Den sökande har ansvar över att följa med ansökningens fortskridning via det elektroniska ansökningssystemet. På grund av den stora mängden sökande kan det gå till och med en månad innan din ansökan behandlas. Skicka inte e-postförfrågningar om situationen med din ansökan. Din ansökan behandlas så fort som möjligt och du kan följa med processen via ansökningssystemet.

5. Behandling av ansökan - bedömning av behörighet

Ansökningsservicen kontrollerar att alla bilagor anlänt med följebrevet så som universitetet kräver och inom utsatt tid, samt att den sökande är behörig att ansöka till det utbildningsprogram hen vill till. Endast de behöriga ansökningarna skickas vidare till utbildningsprogrammen för akademisk utvärdering. Bristfälliga ansökningar förkastas i det här skedet. Den sökande kan följa med om bilagorna anlänt till universitetet via det elektroniska ansökningssystemet. Tyvärr kan vi inte svara på förfrågningar angående om ansökningarna anlänt.

Om du inte är behörig, diskvalificeras din ansökan. I behov kan vi be komplettering på din ansökan via e-post. Om du konstateras att vara behörig, skickas din ansökan till ansökningsalternativets urvalsgrupp för akademisk bedömning.

6. Akademisk bedömning och urvalsprovets andra del

Enligt den akademiska bedömningen en del av sökanden kallas till urvalsprovets andra del. Om urvalsprovet för ansökningsalternativet har endast en del, är detta nämt i ansökningsalternativets beskrivning. I detta fall bestäms det i den akademiska bedömningen vem av alla sökanden blir antagna till ansökningsalternativet i frågan. Första delens resultat publiceras senast 15.3.2018.  Ett e-postmeddelande skickas ut åt alla sökande efter att urvalsresultaten har publicerats. Den sökande ser också under 'Uppföljning av ansökan' om hen har blivit antagen till urvalsprovets andra del. 

Om urvalsprovet inte överhuvudtaget har en andra del, nämns det i det specifika programmets beskrivning i början av ansökningsperioden. Då publiceras resultaten samtidigt som de slutgiltiga resultaten. Se tidtabellerna i Urvalens tidtabell – sektionen.

I den andra delen intervjuas sökanden. Vid behov kan de sökande ombes att ge ytterligare arbetsprover. De kan även bli tvungna att utföra urvalsprovsuppgifter som bedömningsgruppen har sammanställt. Information om eventuella ytterligare arbetsprover, urvalsprovsuppgifter och den exakta tidpunkten för urvalsprovet skickas tillsammans med meddelandet om antagning till del 2. Likaså meddelas praktiska arrangemang för att utföra uppgifterna.

De sökande jämförs med varandra och endast de bästa sökanden blir antagna. Det finns endast ett begränsat antal studieplatser så alla behöriga sökande kan inte bli antagna. Ansökningsalternativet behöver inte fylla sin antagningskvot.

Se intervjun och/eller tidtabell för urvalsprovets andra del i Tidtabell för urvalet. Det exakta datumet för urvalsprovets andra del varierar med magisterprogram/huvudämne, exakt tid och plats informeras i en inbjudan. Det går att göra intervjun per telefon eller Skype, så sökande behöver inte nödvändigtvis komma till Finland för intervjun. Med undantag magisterprogrammet i Bildkonstpedagogik, vars urvalsprov kräver den sökandes personliga närvaro.

7. Resultaten i urvalen

Resultaten från studerandeurvalet publiceras 6.4.2018. Ett e-postmeddelande skickas åt alla sökande efter att urvalsresultaten har publicerats. Man kan också få information om antagningsbeslutet genom att logga in i det elektroniska ansökningssystemet. Namnen på dem som blivit antagna publiceras på dessa sidor om man i ansökningen gett tillstånd att publicera sitt namn på internet. Högskolorna skickar ett officiellt antagningsbrev till de antagna genast då beslutet är fattat.

8. Rättelseförfarande

Rättelse till urvalsbeslutet kan sökas inom 14 dagar efter att resultaten publicerats. Avsikten med rättelseförfarandet är att begära att ett fel, som den sökande anser har begåtts i samband med beslutsfattandet, rättas till. Syftet med begäran om omprövning är inte att få feedback eller ytterligare information om antagningen. 

Rättelse instruktioner (pdf)

De sökande meddelas om eventuella tidpunkter för respons direkt från ansökningsalternativet eller via den elektroniska ansökningssystemet i samband med publicerandet av resultaten.

9. Mottagandet av studieplats och inledandet av studier

Den sökande måste anmäla om mottagandet av studieplatsen senast 31.5.2018 kl. 15.00. Mottagande av studieplatsen är bindande och kan inte ändras i efterhand. Utförligare instruktioner skickas med antagningsbrevet åt de antagna. Mera information om mottagande av studieplats och inledandet av studierna fås från den högskola som fattat antagningsbeslutet samt studerandeservice [at] aalto [dot] fi.

Bestämmelsen om en högskoleplats

Bestämmelsen om en högskoleplats omfattar alla utbildningar som leder till högskoleexamen. Bestämmelsen om en högskoleplats gäller både gemensam ansökan, separata ansökningar och universitetens ansökningar som leder till påbyggnadsexamen (licentiat, doktor). Enligt bestämmelsen om en högskoleplats, kan samma sökande endast ta emot en studieplats som leder till examen från en finsk yrkeshögskola eller universitet under samma läsår. Om du i olika studerandeurval blir erbjuden på mer än en studierätt, kan du endast ta emot en av dem.

Ansökan och dess bilagor

Ansökan består av ett utprintat och underskrivet följebrev, de tillhörande obligatoriska bilagorna som räknas upp på denna sida samt eventuella övriga bilagor som de enskilda ansökningsalternativen önskar.

Du kan fylla i ansökningsblanketten och skicka den vidare i Aalto-universitetets elektroniska ansökningssystem under ansökningstiden (15.12.2017 kl. 9.00 - 24.1.2018 kl. 15.00). När du har lämnat in ansökan via systemet kan du skriva ut följebrevet. Bekanta dig med instruktionerna om hur man ansöker samt de programspecifika bedömningskriterna innan du fyller i blanketten eller lämnar in bilagorna. Skicka in alla dokument som du vill att ska tas i beaktande inom ansökningstiden. Dokument som har anlänt efter utsatt tid kan inte tas i beaktande vid urvalet och vi ber inte de sökande att komplettera sin ansökan med de frivilliga bilagor som ansökningsalternativen kan önska.

Ansökningsdokument återlämnas inte tillbaka till sökanden.

Bilagor som krävs av alla sökande

1. Printad och underskrivet följebrev från ansökningssystemet

2. Bestyrkt kopia av examensbeviset som ligger som grund för ansökan

3. Officiellt studieregisterutdrag i original eller bestyrkt kopia, endast en kopia av den officiella  studieregisterutdrag duger ej

4. Officiella översättningar av studerandeintyg och studieutdrag som erlagts utomlands på finska, svenska eller engelska (vid behov)

5. Språkintyg (vid behov), se Språkkrav

6. Portfolio

 • En del av ansökningsalternativen inom utbildningsområdet för konst kräver att en portfolio bifogas i ansökan. Om du inte skickar in en portfolio med din ansökan, kommer din ansökan att avslås automatiskt.
 • Om ditt ansökningsalternativ kräver en elektronisk portfolio, ska filen nämnas Portfolio_Efternam_Ansökans ID nummer.pdf, t.ex. Portfolio_Pettersson_123456.pdf. 

7. CV (Filen ska nämnas CV_Efternam_Ansökans ID nummer.pdf, t.ex. CV_Pettersson_123456.pdf. )

8. Eventuella bilagor specifika för ansökningsalternativet

9. En kopia av passet eller annat officiellt identitetsbevis som idikerar sökandes nationalitet

De som ansöker med en ofullbordad examen ska skicka in officiella studieregisterutdrag och vid behov deras översättningar. Den bestyrkta kopian av examensbeviset bör skickas in omedelbart efter utexaminering. Notera även de landspecifika krav för dokument från vissa länder.

Om du befrias från läsårsavgift på basis av uppehållstillstånd: en kopia av kontinuerligt eller permanent uppehållstillstånskort i Finland (tillstånsdtyp A eller P), EU-uppehållstillståndskort för varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare med permanent uppehållstillstånd i Finland (tillståndstyp P-EU), Uppehållstillståndskort som EU medborgares familjemedlem i Finland eller EU-blåkort i Finland.

Notera även följande: Om en obligatorisk bilaga fattas efter att ansökningstiden gått ut, ansökan tas inte till behandling. Ansökningsdokument återlämnas inte tillbaka till sökanden. Häft inte ansökningsdokument ihop. Använd inte mellansidor eller gem, det räcker att pappren är i ordning. Bifoga inte en bild till ansökningen. Notera även landspecifika dokumentkraven, om du har utfört din examen utomlands.

Specifika krav för ansökningsalternativen

Programmen kan också kräva fler bilagor som är specifika för ansökningsalternativet. Programspecifika krav innehåller också instruktionerna för portfolion, CV och motivationsbrevet.

Se information om specifika krav för ansökningsalternativen.

Landsspecifika krav för dokument

Det finns särskilda krav för dokument om examen är avlagd i något av följande länder: Australien, Bangladesh, Eritrea, Etiopien, Ghana, Indien, Indonesien, Iran, Irland, Kamerun, Kanada, Kenya, Kina, Malaysia, Nigeria, Nya Zeeland, Pakistan, Storbritannien, Sudan, Sydafrika eller USA. Läs mera om kraven på landsspecifika kravens nätsida.

Översättningar

Alla bilagor bör finnas till hands på finska, svenska eller engelska. Om de ursprungliga examensintygen inte ges ut på finska, svenska eller engelska, ska den sökande skicka in officiella översättningar. En officiell översättning är skriven antingen av den högskola som gett ut dokumentet ifråga eller av en officiell, auktoriserad översättare. Översättningarna ska vara i original eller bestyrkta kopior. Enbart översättningen räcker inte utan den sökande bör också skicka in bestyrkta kopior av de ursprungliga examensintygen.

Kopior

Om examen är avlagd i Finland bifogas i ansökan en kopia av examensintyget som är undertecknat av högskolan eller två ojäviga personer. Kopiorna bör vara i original och tagna av de officiella examensintygen. Kopior av de bestyrkta kopiorna godkänns inte. Om kopian av intyget är flersidig, bör varje sida vara bestyrkt på sidans högra kant. På varje sida bör det finnas signatur, namnförtydligande och datum. Personerna som bestyrker kopian ska se originalet och kopian parallellt. Med sin underteckning bekräftar de att dokumentet är en oförändrad kopia av det ursprungliga intyget.

Om examen är avlagd utomlands, bör kopiorna av examensintyget vara verifierade av högskolan som givit ut dem eller en offentlig notarie (notarius publicus). Kopiorna bör vara i original och tagna av de officiella examensintygen. Kopior av de bestyrkta kopiorna godkänns inte. Om kopian av intyget är flersidig, bör varje sida vara bestyrkt på sidans högra kant. På varje sida bör det finnas signatur, namnförtydligande, stämpel och datum. Enbart en notering om kopians riktighet (t.ex. en stämpel med texten "True copy") godkänns inte. Notera även de särskilda anvisningarna gällande dokument för examina utgivna i vissa länder.

Aalto-universitetets ansökningsservice varken tar eller bestyrker kopior.

Vem är en ojävig person?

En ojävig person har fyllt femton (15) år, är inte nära släkt med den sökande, nuvarande eller före detta make/maka, fästman/fästmö eller den sakägandes adoptivförälder eller -barn.

Att ansöka på basis av ofullständig examen

Man kan ansöka fastän man inte ännu har avlagt den examen som ger ansökningsbehörighet. Till ansökan kan bifogas ett närvarointyg eller ett utlåtande av högskolan om den uppskattade utexamineringstiden. Examen ska vara avlagd senast 31.7.2018 och en bestyrkt kopia av examensintyget ska vara Ansökningsservice tillhanda senast 7.8.2018 kl. 15.00. I annat fall förlorar den sökande sin eventuella studieplats.

De som ansöker med en ofullständig examen ska notera att det nödvändigtvis inte är möjligt att utexamineras under sommarmånaderna. De sökande ska utreda sin egen högskolas examensfordringar och utexamineringstidtabeller i god tid.

Tillfälligt examensintyg

I vissa länder dröjer det ett tag innan det slutgiltiga examensintyget beviljas åt de utexaminerade. I detta fall tilldelas den studerande ett s.k. tillfälligt examensintyg (provisional degree certificate). Det tillfälliga examensintyget får inte vara mera än fem år gammalt. Ifall det då ansökningstiden börjar har gått mer än fem år från datumet för utexamineringen, kan det tillfälliga examensintyget inte godkännas utan den sökande ska lämna in en bestyrkt kopia av det slutgiltiga examensintyget.

Inlämning av officiellt studieregisterutdrag för Aalto-universitetets studerande

Aalto-universitetets studerande kan inlämna ett officiellt studieregisterutdrag elektroniskt. Instruktioner för hur man beställer studieregisterutdraget finns på Into. Studieregisterutdraget skickas per e-post till ansokningsservice [at] aalto [dot] fi med rubriken "Aalto-universitetets studieprestationsutdrag, Efternamn". Vänligen ge ansökans ID-nummer samt namnet på den/de ansökingsalgternativ som du söker till i e-postmeddelandet. Ifall du inte sänder ett elektroniskt studieregisterutdrag, ska du lämna in ett officiellt studieregisterutdrag som är undertecknat och stämplat på Aalto-universitetets studerandeservice.

Notera även följande

 • Motivationsbrevet är en del av den elektroniska ansökningsblanketten och en obligatorisk del av ansökan. Du kan skriva brevet på förhand och sedan bifoga det i ansökningsblanketten.
 • Studieprestationsutdraget bör vara officiellt och försett med läroanstaltens stämpel. Det är oftast enkelt att skaffa ett officiellt studieprestationsutdrag från den egna högskolans studerandeservice. Om du ändå bestämmer dig för att skicka en kopia, se till att alla sidor på kopian är bestyrkta. Notera även de särskilda anvisningarna gällande dokument för examina utgivna i vissa länder.
 • Om du har erlagt eller erlägger mera än en högskoleexamen, leverera studerandeintygen (officiell studerandeprestationsutdrag, examensbevis) av all utbildning som leder till högskoleexamen. Studierna kan endast tas till hänsyn om officiella betyg av studierna har levererats. Alla kopior av studerandeintygen måste skickas in enligt anvisningarna.
 • Ansökningsservicen kan tyvärr inte svara på förfrågningar om ansökningen eller dess bilagor har anlänt till universitetet. Du får ett meddelande om att din ansökan har mottagits per e-post och du kan följa med behandlingen när dina bilagor anländer och läget med ansökningsprocessen via det elektroniska ansökningssystemet. Du kan vid problemfall kontakta Ansökningsservicen.
 • Om du kompletterar din ansökan efter att du skickat in den, t.ex. skickar in dokument som saknas eller överlopps bilagor, se till att det framgår ur försändelsen för vilket syfte dokumenten skickats till universitetet.
 • Skicka in alla dokument, som du vill att ska tas i beaktande, inom ansökningstiden. Dokument som har anlänt efter utsatt tid kan inte tas i beaktande vid urvalet och vi ber inte de sökande att komplettera sin ansökan med bilagor som ansökningsalternativen krävs.
 • Ansökningsdokument återlämnas inte tillbaka till sökanden.
 • Aalto-universitetets ansökningsservice varken tar eller bestyrker kopior.

Inlämning av ansökan

Den utskrivna följebrevet och de bilagor som krävs skickas per post till adressen:

Ansökningsservice vid Aalto-universitetet
PB 11110
00076 AALTO

Om du använder en kurirtjänst eller levererar ansökan personligen, är besöksadressen:

Ansökningsservice vid Aalto-universitetet
Otsvängen 1
02150 Esbo

Märk ut kuvertet med  'Ansökning till magisterutbildning - konst' och 'urvalsprov'.

Du kan också hämta bilagorna personligt till ansökningsservicens besöksadress (Otsvängen 1, 1. våning, rum Y199) under öppetider för kundservice eller lämna dem i den vita postlådan utanför kontoret under fastighetens öppetider.

Den utskrivna ansökningsblanketten och de bilagor som krävs måste lämnas in till Ansökningsservicen senast 24.1.2018 kl. 15.00. Försenade ansökningar beaktas inte i urvalet. Vänligen observera att sista dagens poststämpel inte räcker; ansökningarna måste inkomma före ansökningstidens slut. Alla bilagor måste också lämnas in före ansökningstidens slut.

Ansökningsservicen svarar inte på frågor som gäller huruvida ansökan eller enskilda dokument har anlänt. Du får ett meddelande per e-post om att ansökan har tagits emot. Sökande ansvarar själva för att med hjälp av det elektroniska ansökningssystemet följa med hur deras ansökan framskrider.

Vid behov, se också information om hur språkproven bör lämans in.

Obs! Universitetet ansvarar inte för ansökans fraktkostnader, expressbud eller tullar. Avsändaren är ansvarig för alla fraktkostnader för ansökan. Om du skickar din ansökan med en kurir, anmärk sändningens värde till 0.

Specifika krav för ansökningsalternativen

Programmen kan också kräva fler bilagor som är specifika för ansökningsalternativet. Program-specifika krav innehåller också instruktionerna för portfolion, CV och motivationsbrevet.

Motivationsbrevet är en del av den elektroniska ansökningsblanketten och en obligatorisk del av ansökan. Du kan skriva brevet på förhand och sedan tillsätta det i ansökningsblanketten. Max längd på motivationsbrevet är 4000 tecken. 

Du ska lämna in din portfolio inom utsatt tid. Ifall ansökningsalternativet kräver en portfolio, du ska uppladda din portfolio i ansökningssystemet som en pdf-fil innan du skickar din ansökning vidare i ansökningssystemet. Filen ska nämnas Portfolio_Efternam_Ansökans ID nummer.pdf, t.ex. Portfolio_Pettersson_123456.pdf.

Sökanden ska ladda ner sin CV som en PDF-fil i ansökningssystemet innan hen skickar in sin ansökan. Filen ska nämnas CV_Efternamn_Ansökningens ID-nummer.pdf, t.ex. CV_Pettersson_123456.pdf. 

Specifika kraven för ansökningsalternativen publiceras snart.

Språkkrav

Vid Aalto-universitetet kan du studera på finska, svenska eller engelska.

För att bli godkänd, måste sökande ha språkkunskap som uppfyller språkkraven för ansökningsalternativet som måste vid behov bevisas med ett godkänt språktest.

Intyg över språkkunskaper i finska eller svenska

Sökande som har fått sin skolbildning på finska, svenska eller samiska i Finland eller som har avlagt en högskoleexamen på finska eller svenska i Finland eller som i studentexamen har avlagt provet i finska eller svenska som andra språk och erhållit minst vitsordet magna cum laude approbatur, behöver inte lämna in ett språkintyg då han eller hon söker till finsk- eller svenskspråkiga ansökningsalternativ. Vid behov skall skolbildningsspråket bevisas genom att i ansökan bifoga en bestyrkt kopia av grundskolans eller andra stadiets (gymnasium, yrkesutbildning osv.) slutbetyg eller högskoleexamen.

Med skolbildningsspråk menas det språk som den sökande haft som undervisningsspråk i grundskolan, gymnasiet eller i yrkeshögskolan och från vilket den sökande fått ett godkänt vitsord i modersmål till avgångsbetyget.

Övriga sökande bör lämna in ett språkintyg i finska eller svenska. Som intyg på språkkunskaper i finska eller svenska godkänns en allmän språkexamen som avlagts med vitsordet 4/6. I åtminstone två av delproven måste nivå 4 nås, varav det ena delprovet måste vara ”Skrivande”. Språkintyget i finska eller svenska ska lämnas in till Ansökningsservice senast 7.8.2018 kl. 15.00. För att kunna leverera intygen för språkprovet inom den utsatta tiden måste den sökande göra språkprovet senast på någondera av följande dagarna: språkprovet i svenska 14.4.2018 (anmälningen stänger 28.2.2018) eller språkprovet i finska 19.5.2018 (anmälningen stänger 30.4.2018).

Intyg över språkkunskaper i engelska

Av dem som söker till engelskspråkiga ansökningsalternativ inom det konstnärliga utbildningsområdet krävs ett officiellt intyg över språkkunskaper i engelska.

De godkända språkintygen och deras minimigräns är:

 • TOEFL (IBT = Internet Based Test, PBT = Paper Based Test)
  • Total score: 92 (IBT),  580 (PBT)
  • Writing score: 22 (IBT), 4.0 (PBT)
  • PDT reading section 22, listening section 22 and writing section 24
 • IELTS (Academic)
  • Overall Band Score: 6.5
  • Writing Band Score: 5.5
 • Cambridge CAE/CPE (CAE = Cambridge Certificate of Advanced English, CPE = Cambridge Certificate of Proficiency in English)
  • Grades accepted: A, B, C
 • Pearson Test of English (Academic)
  • Total Score: 59
  • Writing Score: 50

Testresultaten för IELTS, TOEFL och PTE gäller i två år från och med testdatumet. Det äldsta testdatumet som godkänns i magisterurvalet 2018 är 15.12.2015. Giltighetstiden för CAE- och CPE-språkexamina är inte begränsad.

Mer information om de olika språkintygen:

Mer information om testcentrer i Finland:

 • Testcentrer som ordnar TOEFL tester i Finland:
  • Real Training Solutions - Helsinki - Premeria   (STN11457A)
   Arabiankatu 12, 4. Floor, 00560 Helsinki
  • Prometric, Regus Hämeentie Business Centre (APCU-8070)
   Hämeentie 15A, 3. Floor, 00500 Helsinki
 • Fulbright Center (fulbright.fi)
  Ytterligare information om TOEFL tester
 • The Finnish British Society FINNBRIT (finnbrit.fi)
  ordnar IELTS, CPE och CAE tester
 • Lista över testcentrer som ordnar PTE Academic tester (pdf)

Undantag gällande språkkraven

Nedan finns en lista över grupper av sökande, som inte behöver lämna in ett intyg över tillräckliga kunskaper i engelska.

Sökande, som avklarat högskoleexamen och de krävda studierna:

 • i universitet eller yrkeshögskola i Finland på finska, svenska eller engelska.
 • i universitet eller yrkeshögskola i et EU-/EES-land på engelska. Examenspråket måste framkomma i examensbeviset eller i dess bilaga, studieregisterutdrag eller i ett övrigt officiellt dokument utgivet av högskolan.
 • på engelska i universitet belägna i Förenta staterna, Canada, Storbritannien, Irland, Australien eller Nya Zeeland medan man vistats i landet i frågan.

Ifall det ingår studier vid en annan läroanstalt ska även dessa studier vara avlagda på engelska i ett  sådant land eller en sådan läroanstalt vid vilken studierna befriar från språktest. Detta gäller inte för studier som har avlagts under en utbytesperiod.

Längden på en lägre högskoleexamen på engelska måste vara åtminstone tre år, så att den kan användas som intyg över språkkunskap. Längden på högre högskoleexamen måste vara minst ett år.

Att lämna in språkintygen

Testrapporten för det engelska språket ska vara inlämnad vid Aalto-universitetet senast 24.1.2018 kl. 15.00. Som språkintyg godkänns en officiell rapport av språktestet.

Av IELTS-testet godkänns en kopia av den officiella rapporten eftersom dess riktighet kan kontrolleras genom det elektroniska systemet över testresultaten som testarrangören upprätthåller.

TOEFL-testresultaten bör skickas direkt till Aalto-universitetet i elektroniskt format av testarrangörerna. Aalto-universitetets institutionella rapporteringskod 7364 ska användas vid rapporteringen. TOEFL-resultat som de sökande skickat till Ansökningsservice godkänns inte. Om rapporteringsbegäran för TOEFL IBT -testresultatena har gjorts innan ansökan lämnats in, ombes de sökande att anmäla testets ID-nummer (Registration ID, t.ex. 00000000xxxxxxxx). Ansökningsservice kan verifiera testresultat som registrerats med Aalto-universitetets rapporteringskod 7364 i ett elektroniskt system över testresultaten som testarrangören upprätthåller. Resultaten är tillgängliga ca 1-2 veckor efter att rapporteringsbegäran lämnats in till testarrangören.

Ifall CAE- eller CPE-testet har avlagts 2005 eller senare, kan resultaten verifieras elektroniskt. För att kunna verifiera resultaten behöver vi testtagarens ID-nummer (t.ex. ABC123456) och kodnummer (secret number, t.ex. 1234). Dessa nummerserier ska antecknas i språkexamens resultatkopia som ska bifogas vid ansökningen. CAE- och CPE-test som har avlagts före 2005 kan inte verifieras elektroniskt och därför kräver vi en bestyrkt kopia av dessa testresultat.

PTE-resultaten skickas till Aalto-universitetet i testarrangörens elektroniska resultattjänst. Efter att ha loggat in till sitt PTE-konto kan man skicka sina testresultat till den högskola man vill. Testarrangören meddelar per epost när resultatena har levererats till högskolan.

Ett intyg över kunskaper i finska (allmän språkexamen) ska lämnas in senast 7.8.2018 kl. 15.00. Om ett intyg inte har lämnats in före detta mister den sökande sin studieplats. För att kunna sända språkprovets resultat inom utsatt tid bör den sökande delta i provet senast 7.4.2018. Anmälningstiden för provet går ut 28.2.2018.

Läsårsavgifter

I Finland har läsårsavgifter tagits i bruk för studerande som inte är medborgare i länder som är EU- eller EES-medlemmar eller i Schweiz. Läsårsavgifterna gäller utbildning som ordnas på engelska och som leder till en examen.

Vem är skyldig att betala läsårsavgifter?

Läsårsavgifter tillämpas för studerande som inte är medborgare i länder som hör till Europeiska Unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz. Läsårsavgifterna gäller engelskspråkiga studier som leder till examen. Sökande som har något av dokumenten nedan är befriade från att betala läsårssavgifterna:

 • Kontinuerligt eller permanent uppehållstillståndskort i Finland (tillståndstyp A eller P)
 • EU-uppehållstillståndskort för varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare med permanent uppehållstillstånd i Finland (tillståndstyp P-EU)
 • Uppehållstillståndskort som EU medborgares familjemedlem i Finland
 • EU-blåkort i Finland

Om du är befriad från att betala läsårsavgifter på basis av ett uppehållstillståndskort, ska du utöver identitetsbeviset bifoga även en kopia av uppehållstillståndskortet i ansökan. Uppehållstillståndskortet räcker inte till som indentitetsbevis.

Mera information om betalningsskyldighet samt befrielse från att betala läsårsavgifter finns på studieinfo.fi (på engelska).

Läsårsavgiften och stipendier

Läsårsavgiften är 15 000 euro per läsår för de engelskspråkiga utbildningsprogram som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet.

Aalto-universitetet har ett stipendiesystem för att stödja studerande som deltar i avgiftsbelagd examensutbildning. Vid Aalto-universitetet innebär stipendierna en betalningslättnad från läsårsavgiften (waiver).  Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften. De som är avgiftsbelagda, d.v.s. andra än de som är medborgare i länder som hör till EU/EES eller Schweiz, kan ansöka om Aalto-universitetets stipendium under ansökningsperioden med samma ansökningsblankett som används för att söka till magisterutbildningen. Det är inte möjligt att ansöka om stipendiet efter att ansökningstiden gått ut. Stipendiebesluten fattas på basis av en akademisk utvärdering av de studerande som valts till programmen. Stipendibeslutet ges i samband med antagninsbeslutet. Universitetets beslut som gäller stipendier får inte överklagas genom besvär.

Mera information om läsårsavgifter och stipendier finns på sidan Läsårsavgifter och stipendier.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Ansökningsservicens personal nås bäst via e-post eller telefon.

Tilläggsinformation och öppetider för kundtjänst hittas på Ansökningsservicens kontaktuppgifter.

Frågor och svar

Nedan finns frågor och svar gällande urvalet och ansökningsprocessen. Ifall du inte hittar svar på dina frågor, vänligen kontakta oss.

Var hittar jag Aalto-universitetets utbildningsutbud på magistersnivå?

På Aalto-universitetets webbplats Utbildningsutbud hittar du universitetets hela utbildningsutbud, inklusive våra magisterprogram. Klicka på ’Det konstnärliga utbildningsområdet’, välj sedan ’Magisterexamina’ samt det undervisningsspråk på vilket du vill studera. Observera att utbildningsutbudet varierar på basis av det utbildningsspråk som du valt på menyn.

På magistersnivån kan ansökningsalternativen vara magisterprogram, utbildningsprogram eller deras huvudämnen.

Jag har avlagt lägre högskoleexamen i Finland. Måste jag göra språktest i engelska när jag söker in till ett engelskspråkigt magisterprogram?

Nej det behöver du inte. Sökanden, som har avlagt högskoleexamen i universitet eller yrkeshögskola i Finland på finska, svenska eller engelska, behöver inte bevisa sina engelskakunskpaer med ett språkprov i engelska. Läs noggrannare instruktioner från Språkkrav.

När är ansökningstiden?

Ansökningen till magisterprogrammen vid Aalto-universitetet organiseras en gång om året. Ansökningstiden för studier som börjar på hösten 2018 organiseras 15.12.2017 - 24.1.2018.

Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningstiden.

Var hittar jag ansökningsblanketten?

Ansökningsblanketten finns i Aalto-universitetets elektroniska ansöknings- och urvalssystem. Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningstiden.

Hur många ansökningsalternativ kan jag söka till?

Man kan endast söka till ett ansökningsalternativ inom det konstnärliga utbildningsområdet. Den sökande kan göra ändringar i sina ansökningsalternativ endast under ansökningstiden.

Du kan även söka till ansökningsalternativen inom det ekonomiska utbildningsområdet eller det tekniska utbildningsområdet ifall du har lämplig bakgrund för dessa utbildningar. Vänligen notera att varje utbildningsområde har sina egna behörighets- och lämplighetskrav och egen ansökningsblankett.

Min examen är inte från den konstnärliga utbildningsområdet. Kan jag ändå söka?

Ur administrativ synvinkel vilken som helst kandidatexamen eller yrkeshögskoleexamen gör den sökande administrativt ansökningsbehörig till alla ansökningsalternativ inom Aalto-universitetets magisterutbildning inom det konstnärliga utbildningsområdet. För att det ifrågan är fördjupta studier som leder till magisterexamen, förväntas det att den sökande har kunskap, en utbildning och/eller jobberfarenhet från ansökningsalternativet i fråga som motsvarar ansökningsalternativets kandidatstudier. Sökandes och hens tidigare examens lämplighet för utbildningen i fråga värderas i urvalskommitteén i den akademiska bedömningen. Tyvärr kan vi inte i förväg värdera examens lämplighet för utbildningen.

Kan jag få tilläggsinformation om skapandet av portfoliet?

Programmen har gett information om skapandet av portfoliet i sina programspecifika krav. För att behandla sökanden jämlikt, kan Ansökningsservicen eller ansökningsalternativen inte kommentera eller tydliggöra instruktioner. Instruktionernas tolkning är fast på den sökande.

Vad är en bestyrkt kopia?

Om examen är avlagd i Finland bifogas i ansökan en kopia av examensintyget som är undertecknat av högskolan eller två ojäviga personer. Kopiorna bör vara i original och tagna av de officiella examensintygen. Kopior av de bestyrkta kopiorna godkänns inte. Om kopian av intyget är flersidig, bör varje sida vara bestyrkt på sidans högra kant. På varje sida bör det finnas signatur, namnförtydligande och datum. Personerna som bestyrker kopian ska se originalet och kopian parallellt. Med sin underteckning bekräftar de att dokumentet är en oförändrad kopia av det ursprungliga intyget.

Om examen är avlagd utomlands, bör kopiorna av examensintyget vara verifierade av högskolan som givit ut dem eller en offentlig notarie (notarius publicus). Kopiorna bör vara i original och tagna av de officiella examensintygen. Kopior av de bestyrkta kopiorna godkänns inte. Om kopian av intyget är flersidig, bör varje sida vara bestyrkt på sidans högra kant. På varje sida bör det finnas signatur, namnförtydligande, stämpel och datum. Enbart en notering om kopians riktighet (t.ex. en stämpel med texten "True copy") godkänns inte. Notera även de särskilda anvisningarna gällande dokument för examina utgivna i vissa länder.

Vem är en ojävig person?

En ojävig person har fyllt femton (15) år, är inte nära släkt med den sökande, nuvarande eller före detta make/maka, fästman/fästmö eller den sakägandes adoptivförälder eller -barn.

Hur får jag veta om jag blivit antagen till intervjun/urvalsprovets andra del?

Ett e-postmeddelande skickas åt alla sökande efter att urvalsresultaten har publicerats senast 15.3.2018. Du ser också under 'Uppföljning av ansökan' om du har blivit antagen till intervjun/urvalsprovets andra del. 

När publiceras resultaten i urvalet?

Resultaten från studerandeurvalet publiceras 6.4.2018. Namnen på dem som blivit antagna publiceras på denna webbplats om man i ansökningen gett tillstånd att publicera sitt namn på internet. Man kan också få information om antagningsbeslutet genom att logga in i det elektroniska ansökningssystemet. Ett officiellt antagningsbrev skickas till de antagna genast då beslutet är fattat.

 

Sidansvarig: | Senast ändrad: 17.11.2017.