Läsårsavgifter och stipendier

Be a game changer – en examen vid Aalto-universitetet är en investering för din framtid.

Ifall du är en medborgare i en av medlemsstaterna i europeiska unionen (EU) eller i europeiska ekonomiska samarbetsområdet, behöver du inte betala låsårsavgifter för studier som leder till en examen. Av de flesta som inte är medborgare EU/EEA länderna krävs att de betalar läsårsavgift för ett engelskspråkigt kandidat- eller magistersprogram. Du kan hitta mer information under Frågor och svar.Bör jag betala läsårsavgift?

Läsårsavgifter

Kandidat- och magisterprogram som undervisas på engelska har en läsårsavgift för de som inte är medborgare i EU/EEA land. Det finns ingen avgift för doktorsstudier.

Läsårsavgiften sträcker sig från 12 000 € till 15 000 € per akademiskt år beroende på programmet.

 • 12 000 € per läsår för kandidatprogram
 • 15 000 € per läsår för magistersprogram

Internationella program som leder till gemensam examen kan ha egna läsårsavgifter och stipendiesystem, vänlingen läs mera på programmens hemsidor.

Stipendier

Presumativa studerande som utsätts för läsårsavgifter är berättigade att ansöka om Aalto universitetets stipendium. Vissa internationella program som leder till gemensam examen har deras egna läsårsavgifter och egna stipendiesystem.
Aalto universitetet reserverar alla rättigheter att göra ändringar i stipendieprogrammet.

Aalto universitetets stipendieprogram

Programmet för Aalto universitetets stipendier försöker känna igen begåvade studenter som inte är medborgare i EU/EEA länder. Aalto universitetets stipendier är merit- baserade och beviljas enligt en konkurrensmässig bas.
Antalet stipendier per utbildningsprogram är begränsade och beror på den totala mängden valda studenter som inte är EU/EEA medborgare, per utbildningsprogram. Stipendier fördelas under den akademiska utvärderingen, som en del av urvalsprocessen till ett specifikt ansökningsalternativ. De bästa sökanden inom de specifika ansökningsalternativen som är förpliktade att betala läsårsavgift kan tilldelas stipendium. För att läsa mera om kriterier för akademisk evaluering inom ansökningsalternativet, se ansökningsalternativets hemsida.

Stipendiets omfång

Aaltos stipendier täcker antingen 50 % (Kategori B) eller 100 % (Kategori A) av läsårsavgiften. Aaltos stipendier tilldelas som en avgiftsdispens.

För tillället erbjuder inte Aalto universitetet några stipendier för att täcka levandekostnader i Finland. Studenter förväntas täcka alla levandekostnader (ca. 800 € per månad) och andra studierelaterade kostnader från deras egna finansiella resurser. Mera information om levnadskostnader kan hittas på sidan för framtida studenter.

Hur ansöker man?

Ifall du inte är en medborgare i ett EU/EEA land, kan du ansöka om stipendiet samtidigt som du ansöker till ditt valda ansökningsalternativ, med samma ansökningsformulär under ansökningstiden. I ansökningsformuläret för ansökningsalternativet, kommer du att bli ställd frågor som avgör din skyldighet att betala avgifter. Ifall du anses vara skyldig att betala en läsårsavgift, kommer du bli erbjuden ett alternativ att ansöka eller att inte ansöka Aalto universitetets stipendium. Endast studenter som är skyldiga att betala läsårsavgift vid Aalto universitetet är berättigade att ansöka om Aalto universitetets stipendier (dvs. läsårsavgiftsdispens). Det är inte möjligt att ansöka om stipendiet efter att ansökningstiden har tagit slut.

Beslut om stipendier

Besluten gällande stipendier är baserade på akademisk utvärdering av de sökande som valts till programmen. Ansökningarna evalueras i programmen enligt de förhandsdefinierade utvärderingskriterierna (tillgänliga på programmens hemsidor). Beslutet gällande stipendier ges på samma gång som beslutet gällande antagningen. Såsom det är definierat i universitetetslagen, ett beslut gällande stipendier kan inte överklagas.

Varaktigheten av stipendiet

Stipendier är beviljade för den normativa studietiden för programmet. Den normativa studietiden innebär tre (3) år av heltidsstudier för en kandidatexamen och två (2) år av helttidsstudier för en magistersexamen. Ett stipendium kräver studier på heltid och att studera enligt den godkända, personliga studieplanen.

Aalto universitetets stipendieprogram för motivation

Utöver de låsårsavgiftbefriande stipendierna, har Aalto stipendier som baserar sig på motivation och som belönar studenter ( dvs. studenter som betalar hela läsårsavgiften eller en partiell avgift) som gör fina framsteg i sina studier vid Aalto. Stipendiet är beviljat ifall du har avklarat minst 60 studiepoäng av ditt programs studier ur din personliga studieplan under ett läsår. Stipendiet är 1 500 €. Stipendiet utbetalas den efterföljande höstterminen (eller vid utexaminering, när det är passande).

Andra möjligheter till stipendium

Nedan följer en lista på andra sätt att finansiera dina studier vid Aalto universitetet på.

Internationella program som leder till en gemensam examen

Vissa internationella program som leder till en gemensam examen har deras egna läsårsavgifter och stipendiesystem. Vänligen läs mera på programmens hemsidor.

Program med egna stipendiesystem:

Landsspecifika möjligheter till stipendium

Du kan hitta mer information gällande stipendiemöjligheter tillgängliga i ditt land på:

Ryska medborgare som ansöker för att studera heltid på magisternivå vid ett av de topp 150 universiteten i världen, inklusive Aalto universitetet, kan vara lämplig för att ansöka till Global Education Program (GEP) - ett program finansierat av ryska staten.

HAIC scholarship for Security and Cloud Computing

Helsinki-Aalto Center for Information Security (HAIC) kommer välja ut HAIC Studenter bland de toppsökande antagna till Security and Cloud Computing inom magistersprogrammet i Computer, Communication and Information Sciences eller SECCLO - Master's Programme in Security and Cloud Computing (Erasmus Mundus).En HAIC Student får ta emot en generös finansiell hjälp som inkluderar stöd för levandekostnader, bestående av stipendier för levandekostnader eller en position som hedersstuderande (forskningsrelaterad deltidsanställning under terminerna). För mera information om stipendiet och hur man ansöker är tillgängligt på HAIC hemsidan (haic.aalto.fi).

Frågor och Svar

Läsårsavgifter

Är jag skyldig att betala avgifter?

Ifall du är en medborgare i ett land som är medlemsstat i europeiska union (EU) eller i europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA), eller Schweiz, krävs det inte att du betalar läsårsavgift för en kandidatexamen eller en magistersexamen. De flesta som är medborgare i andra land än i EU/EEA är fodrade att betala läsårsavgifter. Det finns inga avgifter för doktors/PhD studier och inte heller för kandidat- och magistersexamens studier som är undervisade på finska eller svenska. Vänligen notera att ifall du önskar studera på finska eller svenska måste du uppfylla de specifika språkkraven.

Avgifterna kommer inte beröra de icke EU-EAA studenter som:

 • är likvärdig med en EU medborgare (dvs medborgare i Schweiz)
 • har ett kontinuerligt eller permanent uppehållstillstånd i Finland (typ A eller P tillstånd)
 • har ett EU uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland med långtids uppehållstillstånd i Finland (typ P-EU tillstånd)
 • har ett uppehållskort som familjemedlem till en EU-medborgare i Finland
 • har ett EU-blåkort i Finland

För att bli befriad från läsårsavgifter baserat på uppehållsstatus, bör ditt uppehållstillstånd vara i kraft vid starten av läsåret (dvs 1:a augusti). För att styrka ditt medborgarskap eller uppehållsstatus, krävs det att du bifogar en giltig kopia av ditt pass eller nationella ID kort(kopian bör innehålla båda sidorna av passet eller det nationella ID kortet) var ditt medborgarskap är angivet och en kopia av ditt giltiga uppehållstillstånd i Finland.

Mera information om att avgöra din skyldighet att betala och undantag från läsårsavgifter kan hittas på Studieinfo (studieinfo.fi). Information om de olika uppehållstillstånden finns på det finska migrationsverkets hemsida (migri.fi).

Vad omfattar läsårsavgiften?

Läsårsavgiften omfattar studierelaterade kostnader såsom kurser, akademisk handledning, tenter, rådgivning och universitetets stödtjänster såsom studerandetjänsten, användning av biblotektjänster och IT tjänster, i enlighet med universitetets reglement och policy gällande examensstudier.

Läsårsavgiften täcker inte personliga studierelaterade kostnader såsom studiematerial (böcker, dator, printrar och liknande), alla övriga kostnader kan bli debiterat enligt universitetets regler eller nationell lagstiftning. Läsårsavgiften täcker inte heller studentkårens obligatoriska medlemsavgift.

Studenter som är skyldiga att betala läsårsavgifter kan inte skriva in sig i universitetet före att de betalat läsårsavgiften.

Avgiftsbetalande studenter och studenter med Aaltos läsårsavgiftsdispens som inte lyckas göra klart deras studier inom den normativa varaktigheten (tre år för kandidatexamen och två år för magistersexamen) kan ha deras läsårsavgift avkallad för en (1) komplemetterande termin för att fullborda studierna. Detta är på det villkoret att studentens studier har gjort framsteg och att en rimlig plan har blivit gjord och godkänd av skolan i fråga för den kvarvarande terminen. För allmän information om studier vid Aalto, vänligen se sektionen om att studera på Aalto.

Hur betalar jag läsårsavgiften?

Läsårsavgiften betalas i en rat per läsår. Ifall du är en ny student, så skickas räkningen efter att du har accepterat den erbjudna studieplatsen. Betalningens förfallodag är 30 dagar efter fakturadatumet. Betalningen görs via banköverförning.

För påföljande rater, utfärdar Aalto universitetet en räkning för varje läsår i förväg, med förfallodag för betalningen före terminens början. Förfallodagen för betalningen är konstaterad i räkningen.

Ifall du är en student som har fått Aalto universitetets stipendium, beloppet som är tilldelat (50%) av lärsårsavgiften blir avdraget från din räkning. Ifall du har blivit tilldelad ett 100% stipendium, så kommer du inte få någon räkning.

I vilka fall blir min läsårsavgift återbetalad?

Du har rätt ha få full återbetalning (uteslutande eventuella bank-specifika betalningsavgifter) av en läsårsavgift som betalats till Aalto universitetet:

 • om du har blivit villkorligt antagen men examineras inte i tid och din studieplats blir därav upphävd,
 • om du har inte blivit beviljad ett uppehållstillstånd i Finland,
 • om statusen på ditt uppehållstillstånd ändrar före inskrivning i universitetet och du är inte längre skyldig att betala avgifter,
 • om Aalto universitetet är oförmögen att erbjuda det examensprogram som du blivit antagen till

Du kan ha rätt till en paritell återbetalning (uteslutande eventuella bank-specifika betalningsavgifter) av läsårsavgiften som betalats till universitetet ifall ditt uppehållstillstånd ändras under dina studier och du är inte längre skyldig att betala avgifter. Du måste tillhandahålla ett finskt uppehållstillstånd som bevis för universitetets beslutsfattande. När en förändring i en avgiftsstatus görs under en pågående termin, är återbetalning av läsårsavgiften för terminen som pågår vanligtvis inte möjligt, men då blir avgiften återbetald för den kommande terminen.

Stipendier

Är jag berättigad att ansöka om Aalto universitetets stipendieprogram?

Ifall du är skyldig att betala en läsårsavgift, så är du berättigad att ansöka om ett stipendium.

Erbjuds det stipendier vid Aalto universitetet som täcker levnadskostnader?

För tillfället, erbjuder inte Aalto universitetet universitetsmässiga stipendier för att täcka levnadskostnader i Finland. Levnadskostnaderna i Finland är lite högre i huvudstadregionen (Esbo, Helsingfors och Vanda) än i resten av landet. Därför bör du förbereda dig på att ha ca 800 € per månad till förfogande för att täcka dina levnadskostnader i Finland. För att bli beviljad ett uppehållstillstånd, behöver det finska migrationsverket veta ifall du har tillräckligt med medel för att försörja dig själv finansiellt i Finland. Mera information om levnadskostnaderna finns på nätsidan för framtida studenter. För mera information om kraven för ett uppehållstillstånd, vänligen se finska migrationsverkets hemsida (www.migri.fi).

Kan jag göra en utbytestermin eller en praktik utomlands? Måste jag då också betala läsårsavgiften eller kommer mitt möjliga stipendie täcka utbytesstudierna?

Ja, du kan fara på en utbytestermin eller på en praktik utomlands. Du måste även då betala läsårsavgiften även fast du åker på utbytesstudier eller praktik utomlands. Ifall du har blivit beviljad ett stipendium för din examen vid Aalto, är det även i kraft under dina utbytesstudier utomlands.

Kan universitetet höja läsårsavgiften under mina studier?

Nej, din årliga läsårsavgift är fastställd enligt det inträdda året för examensprogrammet som du blev antagen till.

Är det möjligt att betala läsårsavgiften i två eller mera rater?

Nej, det är inte möjligt. Läsårsavgiften måste bli betalad i en enda rat för det följande läsåret.

Kan jag skjuta upp starten på studierna med ett år?

Enligt universitetlagen sektion 39 kan du inte skjuta upp starten på studierna, förutom i situationerna som är specifierade i lagen. Nya studenter måste anmäla sig som närvarande för det första läsåret av studierna.

Hur är det med boendekostnader, måltidsplanering eller sjukförsäkring? Är dom inkluderade i läsårsavgiften?

Aalto universitetets stipendiesystem täcker 50 eller 100 procent av läsårsavgiften. Du måste försäkra dig om att du har tillräckliga finansiella medel för att betala din hyra, dina personliga utgifter, måltider, försäkringar etc.

Som en medlem av studentkåren (AYY) är du berättigad till ett betydelsefullt avdrag på studentmåltider i studentrestauranger och till en rabatt i kollektivtrafiken. Du tillhandahålls även gratis eller prisvärd allmän-, psykisk- och tandvårdstjänster av studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS). Kom i håg att kolla upp att du har en giltig sjukförsäkring eftersom SHVS endast erbjuder grundläggande hälsovård och utför inte t.ex. omfattande medicinska operationer och har inte heller en egen akutvård för olycksfall och akutvård. En giltig sjukförsäkring är alltså en av kraven för ett uppehållstillstånd. Vänligen se finska migrationsverkets hemsida för mera info om kraven på sjukförsäkring.

Jag kommer från ett EU/EEA- land; kan jag ansöka om ett Aalto stipendium?

Nej, om du är en medborgare i ett EU eller EEA land, är du inte skyldig att betala läsårsavgifter för dina examensstudier. I detta fall är du inte heller berättigad att ansöka om Aalto universitetets stipendium (dvs läsårsavgiftsdipsens). Aalto universitetets stipendieprogram är för studenter som kommer från andra länder än EU/EEA och som är skyldiga att betala läsårsavgifter.

Vad om Brexit händer under mina studier?

Läsårsavgifterna för medborgarna av Storbritannien kommer bli om-värderade efter överenskommelsen mellan den europeiska unionen och Storbritannien är avslutad. Tyvärr kan vi inte ge mera information före det rättsliga regelverket av Brexit har blivit bestämt.

Ifall jag ansöker om och är inte beviljad ett stipendium, kan jag ändå ta emot min studieplats?

Ja, det kan du, men du kommer att bli tvungen att ha det nödvändiga kapitalet som behövs för läsårsavgiften och för levnadskostnaderna.

Sidansvarig: | Senast ändrad: 04.04.2018.