Läsårsavgifter och stipendier

Be a game changer – en examen vid Aalto-universitetet är en investering för din framtid.

Aalto-universitetet intresserar begåvade studerande från hela världen. Vid Aalto-universitetet vill vi beakta framgångsrika studerande från länder utanför EU eller EES genom att belöna akademisk framgång. Läsårsavgifterna gäller inte de sökande som är EU-/EES-medborgare eller har schweiziskt medborgarskap och vars studier leder till kandidat- eller magisterexamen vid Aalto-universitetet. De flesta av medborgarna från länder utanför EU-/EES-området och Schweiz ska betala läsårsavgifter.

Läsårsavgifterna

Läsårsavgifterna är obligatoriska för studerande från länder utanför EU-/EES-området som inleder sina studier i engelskspråkiga kandidat- och magisterutbildningar från och med hösten 2017. Utbildningar på finska eller svenska är avgiftsfria för alla studerande. Läsårsavgifterna varierar mellan 12 000 € och 15 000 € per läsår beroende på utbildningsprogrammet:

  • 12 000 € per läsår för de engelskspråkiga utbildningsprogram som leder till kandidatexamen
  • 15 000 € per läsår för de engelskspråkiga utbildningsprogram som leder till magisterexamen

Läsårsavgiften för en individuell studerande hålls på samma nivå hela studietiden. Det sker ingen höjning av läsårsavgiften under studietiden vid utbildningsprogrammet till vilket studeranden blivit antagen. Det finns skilda läsårsavgifts- och stipendiesystem för internationella utbildningsprogrammen som leder till dubbelexamen. Mer information kan hittas på programmens webbsidor.

Vem ska betala?

Läsårsavgifterna gäller inte studerande som är medborgare i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz och vars studier leder till en examen vid Aalto-universitetet. Läsårsavgifterna är obligatoriska för de flesta studerandena från länder utanför EU-/EES-området.

Läsårsavgifterna gäller studerande som är från länder utanför EU-/EES-området och som inleder sina studier i ett engelskspråkigt kandidat- eller magisterprogram i augusti 2017 eller senare. Läsårsavgifterna gäller inte fortsättningsstudier eller studier som leder till kandidat- och magisterexamen på finska eller svenska.

Läsårsavgifter gäller inte de sökande som inte är EU-/EES-medborgare och som:

  • likställs med EU-/EES-medborgare (medborgare i Schweiz)
  • har permanent eller kontinuerligt uppehållstillståndskort i Finland (uppehållstillståndtyp A eller P)
  • har uppehållstillståndskort som EU-medborgares familjemedlem i Finland
  • har EU:s blåa kort i Finland

Uppehållstillståndet som befriar från skyldighet att betala läsårsavgifter ska vara i kraft när läsåret börjar (1.8.). För att bevisa sitt medborgarskap eller uppehållsstatus måste sökande bifoga en kopia av sitt giltiga pass eller nationella ID-kort på vilket medborgarskap är betecknat samt en kopia av sitt giltiga uppehållstillstånd i Finland till ansökningen.

Mer information om vem som har skyldighet att betala läsårsavgifter finns på Studieinfo.fi (på engelska). Mer information om olika uppehållstillstånd finns på Migrationsverkets webbsidor.

Vad ingår i läsårsavgiften?

I läsårsavgiften ingår undervisningskostnader så som kurser, akademisk handledning, tentamina, rådgivning och stödtjänster vid universitetet som t.ex. studierådgivning, bibliotekstjänster samt IT- och kommunikationstjänster enligt universitetets regler och föreskrifter om studier som leder till examen.

Läsårsavgiften innehåller inte personliga studiekostnader så som studiematerial (böcker, dator, printer osv.), övriga kostnader som kan vara utkrävt enligt universitetets regler (t.ex. tryckning av examensarbete) eller den nationella lagstiftningen. Läsårsavgiften innehåller inte heller den obligatoriska studentkårsmedlemsavgiften.

Det är inte möjligt att anmäla sig som närvarande studerande till universitetet utan att ha betalat läsårsavgiften.

De studerande som betalar hela läsårsavgiften eller har fått en betalningslättnad från läsårsavgiften och inte kan avlägga examen inom den givna studietiden (3 år för studier som leder till lägre högskoleexamen och 2 år för högre högskoleexamen) kan få en betalningslättnad från läsårsavgiften för en tilläggstermin för att avlägga sin examen, på villkoret att hen har fortskridit tillräckligt i sina studier och att det finns en genomförbar plan för den återstående terminen. Allmän information om studier vid Aalto-universitetet finns på “Om studier”.

Det sker ingen höjning av läsårsavgiften under studietiden vid det utbildningsprogram till vilket studeranden har blivit antagen.

Hur betalas läsårsavgiften?

Läsårsavgiften betalas en gång per läsår i en rat. Fakturan skickas till nya studerande efter att de har blivit antagna till ett utbildningsprogram vid Aalto-universitetet. Fakturan ska betalas inom 30 dagar. Betalningen görs som bankgiro.

Inför de följande läsåren måste läsårsavgiften vara betald före varje läsår inleds. Aalto-universitetet fakturerar för läsårsavgiften innan terminen påbörjas. Förfallodagen står på fakturan.

Om du får stipendium från Aalto-universitetet dras stipendiesumman av från läsårsavgiftens summa på fakturan.

Återbetalning av läsårsavgiften

Du har rätt att få hela läsårsavgiften återbetald (förutom möjliga bankspecifika kostnader) av Aalto-universitetet:

  • om du har varit villkorligt antagen men blir inte färdig i tid och din studieplats blir upphävd
  • om du inte får något uppehållstillstånd i Finland
  • om din uppehållsstatus förändras före anmälningen till universitetet och du inte längre är skyldig att betala läsårsavgift
  • om Aalto-universitetet inte längre kan erbjuda utbildningsprogrammet du har blivit antagen till

Du kan få en partiell återbetalning (förutom möjliga bankspecifika kostnader) av läsårsavgiften av Aalto-universitetet om din uppehållsstatus förändras under studietiden och du inte längre är skyldig att betala läsårsavgiften. Du bör bevisa att du har ett finskt uppehållstillståndskort för att universitetet ska kunna fatta ett beslut. Om uppehållstillståndsstatusen förändras mitt under terminen är det inte möjligt att få en återbetalning för den pågående terminen. Förändringen i uppehållstillståndsstatus beaktas i början av följande termin.

Stipendier

Det finns flera sätt att finansiera studierna vid Aalto-universitetet. Sökande från länder utanför EU-/EES-området till Aalto-universitetets kandidat- eller magisterprogram eller till Nordic Master -programmen är behöriga att ansöka om stipendium av Aalto-universitetets stipendieprogram. Vissa internationella dubbelexamensprogram har sina egna läsårsavgifter och stipendieprogram. Sökande som ansöker till CCIS programmets ansökningsalternativ under andra ansökningsperioden kan inte ansöka om stipendium.

Det finns också vissa möjligheter att ansöka om stipendium utanför Aalto-universitetet.

Aalto-universitetet förbehåller sig rätten att göra ändringar i stipendieprogrammet.

Stipendieprogrammet vid Aalto-universitetet

Stipendieprogrammet vid Aalto-universitetet delar ut stipendier åt begåvade studerande från länder utanför EU/EES som har goda akademiska meriter. Aalto-universitetets stipendier baseras på en akademisk utvärdering av studerandena och delas ut åt sökandena med mest akademisk framgång. Stipendieantalet per utbildningsprogram är begränsat och beror på det programspecifika antalet antagna studeranden från länder utanför EU/EES.

Stipendiesumman

Stipendierna täcker antingen 50 % eller 100 % av läsårsavgiften. Stipendiemottagaren måste själv ersätta alla sina levnadskostnader samt övriga studierelaterade kostnader från sina egna ekonomiska resurser, så som Migrationsverket förutsätter.

För tillfället delar Aalto-universitetet inte ut stipendier för att täcka levnadskostnaderna i Finland. Studerandena förväntas ersätta alla sina levnadskostnader (omkring 800 € per månad) samt övriga studierelaterade kostnader från sina egna ekonomiska resurser. Mer information om levnadskostnaderna finns på engelska på sidan “For Future Student”.

Hur ansöka om stipendium?

Medborgare från länder utanför EU/EES kan ansöka om Aalto-universitetets stipendium med samma ansökningsblankett som används för att söka till utbildningarna under ansökningstiden. Endast studerande som är avgiftsskyldiga kan ansöka om stipendium (betalningslättnad för läsårsavgiften) av Aalto-universitetet. Det är inte möjligt att ansöka om stipendiet efter att ansökningstiden gått ut. Sökande som ansöker till CCIS programmets ansökningsalternativ under andra ansökningsperioden kan inte ansöka om stipendium.

Stipendiebesluten

Stipendiebesluten fattas utifrån en akademisk utvärdering av de studerande som valts till programmen. Stipendiebeslutet ges i samband med antagningsbeslutet. Universitetets beslut som gäller stipendier får inte överklagas genom besvär.

Stipendietiden

Stipendierna delas ut för hela den målsatta studietiden. Den målsatta studietiden för heltidsstudier som leder till kandidatexamen är 3 år, och för magisterexamen är den 2 år. Stipendiet kräver heltidsstudier och att studier framskrider i god takt. Efter det första läsåret kräver universitetet att studierna ska ha framskridit tillräckligt samt en godkänd personlig studieplan för att fortsätta få stipendiet.

Incitamentssystemet vid Aalto-universitetet

Utöver stipendier som ges i form av betalningslättnader för läsårsavgiften (waiver) finns det även ett stipendiesystem som belönar studieframgång vid Aalto-universitetet. Stipendierna delas ut åt studerande som har avlagt minst 60 studiepoäng (ECTS) inom ett läsår på utbildningsprogrammet till vilket hen har blivit antagen. Stipendiets storlek är 1500 € och det betalas i en rat under den följande höstterminen efter läsåret i fråga (eller i samband med utexaminering om studeranden blir färdig då).

Övriga stipendiemöjligheter

Nedan finns en lista på andra möjligheter att finansiera studierna vid Aalto-universitetet.

Internationella dubbelexamensprogram

Några internationella dubbelexamensprogram har egna läsårsavgifter och stipendieprogram. Mer information om dem finns på programmens egna webbsidor.

Programmen som har egna stipendiesystem (på engelska):

Landsspecifika stipendiemöjligheter

Information om landsspecifika stipendiemöjligheter finns på dessa webbsidor:

Ryska medborgare som ansöker till en utbildning som avläggs med heltidsstudier vid ett av de 150 bästa universiteten i världen, däribland Aalto-universitetet, kan vara berättigade till att ansöka till ryska statens stipendieprogram.

More information about Global Education Programme (educationglobal.ru)

Andra stipendiemöjligheter

Ansökande som söker till huvudämnet Security and Cloud Computing inom magisterprogrammet i Computer, Communication and Information Sciences -kan ansöka om HAIC-stipendium. De bästa nya studerandena utav de ansökande som söker till antagningsalternativet CCIS Security and Cloud Computing kan få ett HAIC-stipendium, som täcker levnadskostnader eller få deltidsarbete i forskningsgrupper som en del av HAIC honours students -programmet. Mer information om stipendiet samt hur man ansöker om stipendiet finns på HAIC webbplats (haic.aalto.fi).

Sidansvarig: | Senast ändrad: 14.11.2017.