Teknisk fysik och matematik

Examen:

Teknologie kandidatexamen.
Mer information.

ECTS:

180 studiepoäng (ECTS)

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Varaktighet:

3 år, heltidsstudier

Behörighet:

Studentexamen eller yrkesinriktad grundexamen på andra stadiet.

Undervisningsspråk:

finska (svenska)
Mer information.

Högskola/or:

Högskolan för teknikvetenskaper

Avdelning/ar:

Institutionen för teknisk fysik Institutionen för matematik och systemanalys

Ansökningstid:

2018-03-14 - 2018-03-28

Resultaten publiceras:

2018-06-28

Ytterligare information:

Studieguiden för kandidatprogrammet 2017-2018 (på finska)
E-post: ansokningsservice@aalto.fi

Yleisiin hakuohjeisiin | How to apply | Till almänna ansökningsanvisningar
Teknillinen fysiikka ja matematiikka

Även ett hus behöver en grund att stå på!

Kunskaper i fysik och matematik utgör grunden för teknologiska tillämpningar och ger möjlighet till de mest skiftande arbetsuppgifter i företagsvärlden, inom forskning och utveckling och inom vetenskapen. Den som har kunskaper i teknisk fysik och matematik kommer att befinna sig där det skapas nytt utan färdiga modeller eller traditioner.

Ingående kunskaper i fysik och matematik behövs för att möta utmaningarna i världen, både i dag och framöver. Du lär dig att lita på din egen problemlösningsförmåga och får kompetens för de mest skiftande uppgifter i arbetslivet. Du kommer inte att skygga ens för snabba förändringar och kommer, om det behövs, att kunna bygga upp även en ny karriär när grunden väl är stadigt anlagd.

Undervisningen i teknisk fysik och matematik är vetenskaplig till karaktären och forskningsbaserad från studiestarten. Studierna skiljer sig från den traditionella universitetsundervisningen i matematik och fysik främst för att de är så konkreta till sin natur. Kopplingen mellan studierna och praktiken är direkt, både internt inom programmet och genom den övriga undervisning som står till buds vid Aalto-universitetet.

Utöver matematik och fysik kan du fördjupa dig exempelvis i nanoteknik, energivetenskaper, matematisk modellering eller riskhanteringsteorier. I början av studierna gör vi ingen skillnad mellan fysiker och matematiker. Du har då möjlighet att samla på dig kunskap och få en känsla för ditt specialområde.

Programmen

Vetenskapens betydelse för uppkomsten av nya teknologier är en av utgångspunkterna för utbildningsprogrammet för teknisk fysik och matematik (TFM). Inom TFM-programmet får du ingående grundkunskaper i fysik och matematik som du lär dig tillämpa mycket mångsidigt inom vetenskap och teknik.  Studierna ger dig en solid grund för att bygga upp ditt kunnande i exempelvis hjärnforskning, utvecklingen av fusionsenergi eller allt från kvantmekanisk beräkning till matematisk modellering av produktionssystem.

Tack vare den vetenskapsbaserade utbildningen kan du efter slutförda studier verka inom de mest skiftande uppgifter och anpassa dig till snabba förändringar. Aalto-universitetets utbildningsprogram i teknisk fysik och matematik skiljer sig från traditionell universitetsundervisning på grund av den fokusering och målmedvetenhet som ingenjörsvetenskaperna för med sig.  Trots den starkt teoretiska underbyggnaden är det möjligt att i studierna inkludera praktiskt inriktade kurser med tonvikt på entreprenörskap och olika tekniska områden.

Tre institutioner ansvarar för kursernas innehåll och undervisning inom TFM-utbildningsprogrammet: institutionen för teknisk fysik och institutionen för matematik och systemanalys.

Studiernas uppbyggnad

Den som antagits till ansökningsalternativet teknisk fysik och matematik avlägger teknologie kandidatexamen inom kandidatprogrammet vid Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper. Huvudämnet är antingen teknisk fysik eller matematik och systemvetenskap.

Det teknisk-vetenskapliga kandidatprogrammet (180 sp, 3 år). Innehåll

 • Grundstudier 65 studiepoäng (mm. matematik, fysik, programmering, produktionsekonomi, språkstudier och studier med inriktning på respektive huvudämne)
 • Huvudämne 65 studiepoäng
 • Biämne 20–25 studiepoäng (de flesta ämnena inom de tekniska områdena vid Aalto-universitetet är fritt valbara som biämne. Ansökningar till biämnesstudier inom ekonomi och konst ska göras separat. Du kan ansöka om att få genomföra biämnesstudier också vid något annat finländskt universitet. Biämnen kan likaså avläggas som utbytesstudier utomlands.)
 • Fritt valbara studier 25–30 studiepoäng (De fritt valbara studierna kan innefatta t.ex. utbytesstudier)

Huvudämnesstudier i teknisk fysik

 • Fysik- och matematikstudio (10 sp)
 • Termodynamik (5 sp)
 • Partiella differentialekvationer (5 sp)
 • Kvantmekanik (5 sp)
 • Termodynamik och statistisk fysik (5 sp)
 • Grunderna i elektromagnetisk fältteori (5 sp)
 • Materialfysik (5 sp)
 • Laboratoriearbeten inom teknisk fysik (5 sp)
 • SCI-projektkurs (10 sp)
 • Kandidatarbete och seminarium (10 sp)

Huvudämnesstudier i matematik och systemvetenskaper

Kurser som är gemensamma för alla studerande med matematik och systemvetenskap som huvudämne:

 • Fysik- och matematikstudio (10 sp)
 • Termodynamik (5 sp)
 • Partiella differentialekvationer (5 sp)
 • Euklidiska rum (5 sp)
 • Grundkurs i optimering (5 sp)
 • Stokastiska processer (5 sp)
 • SCI-projektkurs (10 sp)
 • Kandidatarbete och seminarium (10 sp)

Exempel på valbara kurser:

 • Grundkurs i diskret matematik (5 sp)
 • Introduction to abstract algebra (5 sp)
 • Komplex analys (5 sp)
 • Linjär algebra och differentialekvationer (5 op)
 • Fourieranalys (5 sp)
 • Kurvor och ytor (5 sp)
 • Numerisk analys (5 sp)
 • Prediktering och tidsserieanalys (5 sp)
 • Systemanalyslaboratorium I (5 sp)
 • Introduction to Statistical Inference (5 sp)

Närmare info om kursernas innehåll finns i studieguiden.

Diplomingenjörsexamen efter kandidatexamen

Den som antagits till studier för teknologie kandidatexamen (TkK, 180 sp, 3 år) får även rätt att avlägga diplomingenjörsexamen (DI, 120 sp, 2 år). Teknologie kandidatexamen ska avläggas före diplomingenjörsexamen. Det sammanlagda antalet studiepoäng för bägge examina uppgår till 300 sp och den målsatta tiden är 5 års studier på heltid.

Kontaktuppgifter

Tilläggsinformation om studierna i teknisk fysik och matematik:
planerare Johanna Bovellán
johanna.bovellan [at] aalto [dot] fi
050 511 3169

Tilläggsinformation om ansökningen och antagningen av studerande:
ansokningsservice [at] aalto [dot] fi

Sidansvarig: | Senast ändrad: 20.12.2017.